Dir. 1992:21

Utredning av livsmedelshygieniska bestämmelser med betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen

-

Dir. 1992:21

Beslut vid regeringssammanträde 1992-02-13

Chefen för Jordbruksdepartementet, statsrådet Olsson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att göra en förutsättningslös översyn av de livsmedelshygieniska bestämmelser som kan ha betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen och för teknikutvecklingen på detta område. Utredaren bör lämna förslag till sådana förändringar i bestämmelserna som kan underlätta utvecklingen av sådan produktion.

Bakgrund

Riksdagen beslutade våren 1990 om en reformering av livsmedelspolitiken (prop. 1989/90:146, JoU25, rskr. 327). Beslutet innebär i huvudsak att den interna regleringen av jordbruket avskaffas. Ett viktigt motiv för avregleringen är att åstadkomma en bättre fungerande marknad där signaler om konsumenternas önskemål når fram till producenterna. I beslutet framhålls den småskaliga förädlingens betydelse för dynamiken och konkurrensen på lokala marknader. Konsumenterna skall ges goda möjligheter att välja mellan livsmedel av olika slag, där skillnader kan avse exempelvis smak, ursprung, produktionssätt eller förädlingsgrad.

Statens livsmedelsverk har fått två regeringsuppdrag att utreda förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion. Livsmedelsverket skall redovisa förutsättningarna för sådan produktion inom ramen för livsmedelslagstiftningen samt hur ändringar i lagstiftningen och tillämpningen påverkar dessa förutsättningar. Redovisningen skall göras i verkets anslagsframställningar åren 1992--1994. Vidare skall Livsmedelsverket överväga möjligheterna att ytterligare förenkla förutsättningarna för småskalig slakteriverksamhet och mot bakgrund därav utarbeta ett informationsmaterial som riktar sig till berörda parter.

Regeringen har tillkallat en särskild utredare (Jo 1991:03) med uppgift att se över veterinärväsendets uppgift, organisation och finansiering. Besiktningsveterinärorganisationen ingår i utredningsuppdraget.

I sitt betänkande (1991/92:JoU4) Livsmedelskontroll anförde Jordbruksutskottet att det är angeläget att stränga livsmedelshygieniska krav upprätthålls för all produktion av livsmedel. Samtidigt är det viktigt att de positiva effekterna av den småskaliga livsmedelsproduktionen verkligen kan tillvaratas. Här föreligger en målkonflikt som bör undersökas närmare. Utskottet föreslog en förutsättningslös översyn av bestämmelserna om pastörisering av mjölk och andra livsmedelshygieniska bestämmelser. Enligt utskottet kan detta också ha betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen och teknikutvecklingen på detta område. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets hemställan (rskr. 28). Jag föreslår därför att en särskild utredare tillkallas för att göra denna översyn.

Syftet med utredningen

Beslutet om en reformering av jordbrukspolitiken innebär att förutsättningarna för jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin har för ändrats. Konsumenternas önskemål kommer nu i högre grad än tidigare att styra livsmedelsproduktionens inriktning. För att stärka effektivitet och lönsamhet i livsmedelskedjan måste alternativ till nuvarande produktionsinriktning, produktionsstruktur och distributionssystem utvecklas. Småskalig produktion och småskalig förädling är i detta sammanhang viktiga alternativ och måste därför underlättas där det är möjligt. En sådan produktion kan också ha en stor regionalpolitisk betydelse genom att produktionen och förädlingen lokalt kan öka antalet arbetstillfällen och stärka underlaget för annan verksamhet, t.ex. butiker och transportfirmor. Vidare är småskalig produktion och förädling viktig för att konsumenterna skall kunna erbjudas att välja mellan livsmedel som har producerats på olika sätt och för att lokalt producerade livsmedel skall finnas att tillgå. Som Jordbruksutskottet framhåller är det dock viktigt att samhällets krav på livsmedelshygien tillgodoses. Framsteg i teknisk utveckling, t.ex. förbättrade kylmöjligheter, och djurhälsa kan bidra till att vissa krav som ställs på livsmedelsproduktionen inte längre är lika motiverade.

Utredningsuppdraget

Den särskilde utredaren bör göra en förutsättningslös översyn av de livsmedelshygieniska bestämmelser som kan ha betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen och för teknikutvecklingen på detta område. Ett sådant område är bestämmelserna om pastörisering av mjölk och mjölkprodukter vid lokal försäljning. Utredaren bör, med beaktande av nödvändiga livsmedelshygieniska krav, lämna sådana förslag till förändringar i bestämmelserna som kan underlätta utvecklingen av småskalig produktion.

Utredaren bör under arbetet kartlägga och dra slutsatser av de regler för småskalig livsmedelsproduktion och förädling som finns i EG-anslutna länder samt i övrigt beakta regeringens direktiv (dir. 1988:43) om EG-aspekter i utredningsverksamheten.

Vidare bör utredaren beakta regeringens direktiv (dir. 1984:5) till kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Arbetet bör bedrivas i samverkan med representanter för berörda myndigheter, utredningar och forskningsområden samt näringslivs- och konsumentorganisationer.

Uppdraget bör redovisas senast den 1 november 1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Jordbruksdepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att göra en översyn av de livsmedelshygieniska bestämmelser som kan ha betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen,

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta nionde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Jordbruksdepartementet)