Dir. 1992:33

Tilläggsdirektiv till översynen av arbetsmiljölagen

-

Dir. 1992:33

Beslut vid regeringssammanträde 1992-03-19

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet, statsrådet Hörnlund anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att den särskilde utredaren med uppdrag att se över arbetsmiljölagen (dir. 1991:75) även får till uppgift att se över bestämmelserna om överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen.

Utredarens arbete bör i denna och övriga delar vara avslutat senast den 1september 1993.

Bakgrund

År 1984 drogs riktlinjer upp för regeringens befattning med besvärsärenden (prop. 1983/84:120, KU23, rskr. 250). Enligt riktlinjerna bör regeringen i så stor utsträckning som möjligt avlastas sådana ärenden som inte kräver politiska ställningstaganden. Vidare bör förvaltningsärendena i regel inte kunna bli föremål för prövning i fler än två instanser (tvåinstansprincipen).

Tvåinstansprincipen innebär att ärenden som kan prövas av två eller flera instanser under regeringsnivån normalt inte bör få överklagas till regeringen. Undantag från den principen bör göras bara när särskilda skäl talar för det. Ett sådant särskilt skäl kan vara att det är önskvärt med en styrning i praxis genom ett politiskt ansvarigt organ.

En utgångspunkt för riksdagens beslut är att statsrådens och departementens arbete i första hand skall avse sådana övergripande frågor som kräver ett ställningstagande av regeringen eller någon i regeringskretsen. En metod som anvisats för att befria regeringen från överklagningsärenden är att flytta prövningen till domstol när det är ändamålsenligt. En vägledande princip är emellertid att överklaganden bör prövas förvaltningsvägen och inte domstolsvägen när prövningen är av den karaktären att en lämplighetsavvägning eller annan mera skönsmässig bedömning dominerar.

År 1988 antog riksdagen en tidsbegränsad lag om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (prop. 1987/88:69, KU38, rskr. 189, SFS 1988:205). Syftet med lagen var att säkerställa att svensk rätt motsvarar de krav på domstolsprövning som ställs i Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen) så som dessa har lagts fast i Europadomstolens praxis. Giltighetstiden för lagen har förlängts och den skall därför numera tillämpas på beslut som meddelas till utgången av år 1994 (prop. 1990/91:176, 1991/92:KU12, rskr. 51, SFS 1991:1825).

Lagen om rättsprövning gäller beslut i förvaltningsärenden som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen, dvs. bl.a. beslut som innebär åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Lagen kan tillämpas på beslut om ingripande enligt arbetsmiljölagen (se bl.a. Regeringsrättens beslut 997-1990). I lagens förarbeten (prop. 1987/88:69 s. 18) uttalas att det på längre sikt bör övervägas i vilken mån det är ändamålsenligt att ersätta den överprövning som i dag sker i administrativ ordning med domstolsprövning.

Arbetarskyddsstyrelsen är andra instans när det gäller överklaganden över yrkesinspektionens beslut. Den stora gruppen sådana beslut utgörs av beslut som rör utfärdande av förelägganden och förbud enligt 7 kap.7 -- 9 §§arbetsmiljölagen. Yrkesinspektionen kan vidare med stöd av före skrifter från arbetarskyddsstyrelsen i vissa fall besluta om undantag från föreskrifter eller om tillstånd.

Samtliga beslut av yrkesinspektionen kan överklagas till arbetarskyddsstyrelsen. Styrelsens beslut i andra ärenden än de som avser tillämpningen av föreskrifter om minderåriga får enligt 9 kap. 2 § arbetsmiljölagen överklagas till regeringen.

Utredningsuppdraget

Det finns mot bakgrund av bl.a. de av riksdagen antagna riktlinjerna för regeringens befattning med överklaganden skäl att ompröva bestämmelserna om överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen.

Utredaren bör därför pröva om det finns förutsättningar att ta bort möjligheten att överklaga beslut enligt arbetsmiljölagen till regeringen som tredje instans. Skulle utredaren finna att några ärenden är av den karaktären att de även fortsättningsvis skall kunna prövas av regeringen skall utredaren lägga fram förslag om formerna för att åstadkomma en sådan prövning. Därvid bör ett förfarande med överlämnande av ärenden till regeringen övervägas som ett alternativ till överklagande.

Utredaren skall beakta Europakonventionens krav på domstolsprövning samt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut.

Utredarens arbete bör i denna och i övriga delar vara avslutat senast den 1 september 1993.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen utvidgar utredarens uppdrag i enlighet med vad jag nu har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Arbetsmarknadsdepartementet)