Dir. 1992:4

Servicemyndighet för högskolan, m. m.

Dir. 1992:4

Beslut vid regeringssammanträde 1992-01-16.

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Unckel, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en kommitté tillkallas för att förbereda genomförandet av beslut om den servicemyndighet för högskolan och den överklagandenämnd, som regeringen föreslagit i propositionen (1991/92:76) om vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena, m.m. Kommittén skall även lägga fram kompletterande förslag, bl.a. vad gäller fördelning av medlen för tvärvetenskaplig forskning och dyrbar vetenskaplig utrustning mellan berörda organ fr.o.m. budgetåret 1993/94.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen (Prop. 1991/92:76) om vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studie?stödsområdena, m.m. föreslagit att en ny myndighet inrättas den 1 juli 1992. Myndigheten skall ha till uppgift att fullgöra serviceuppgifter åt högskoleenheterna m.m. Vidare har regeringen i samma proposition föreslagit att en överklagandenämnd skall ansvara för samtliga överklaganden inom högskolan.

I propositionen har regeringen också föreslagit att uppgifterna att fördela medel för tvärvetenskaplig forskning och dyrbar vetenskaplig utrustning skall föras över från forskningsrådsnämnden till forskningsråden.

I budgetpropositionen 1992 (Prop. 1991/92:100, bil 9) har regeringen beaktat de anslagsmässiga konsekvenserna av de nyss nämnda förslagen för budgetåret 1992/93. Medel för servicemyndigheten har regeringen sålunda beräknat under åttonde huvudtitelns anslag D 2. Servicemyndighet i form av ett förslagsanslag på 77 178 000 kr. Medel för överklagandenämnden (2 500 000 kr) har beräknats under förslagsanslaget D 3.

Medel för tvärvetenskaplig forskning och dyrbar vetenskaplig utrustning - vilka för budgetåret 1992/93 avses bli fördelade av forskningsrådsnämnden under våren 1992 - har beräknats under anslagen E 14.Viss tvärvetenskaplig forskning med 73 141 000 kr resp. G 1. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m.m. med 218 400 000 kr.

De förslag, som regeringen har lagt fram, kan inte genomföras förrän riksdagen har fattat de beslut som föranleds av de nämnda propositionerna. För att göra det möjligt att genomföra förändringarna den 1 juli 1992 är det emellertid angeläget att förberedelsearbetet påbörjas snarast möjligt och bedrivs skyndsamt. En kommitté bör därför tillkallas.

Uppdraget

Kommittén bör i fråga om servicemyndighetens och överklagandenämndens allmänna inriktning, uppgifter, finansiering, personal- och övergångsfrågor m.m. grunda sitt arbete på innehållet i de nyss nämnda propositionerna. Detsamma gäller för frågorna om tvärvetenskaplig forskning och dyrbar vetenskaplig utrustning.

Servicemyndigheten och överklagandenämnden

I uppdraget ingår att lägga fram förslag till organisation av myndigheterna och till instruktioner för dem samt att anställa personal.

I uppdraget ingår även att vidta de administrativa förberedelser i övrigt som fordras. Hit hör bl.a. att medverka vid avslutandet av arkiven hos de myndigheter som enligt reformförslagen avses upphöra.

Samtidigt som den nuvarande besvärsnämnden för högskoleutbildning omvandlas till överklagandenämnd bör den nuvarande administrativa kopplingen till utbildningsdepartementet upphöra.

Servicemyndighetens uppgifter är i viss utsträckning av den arten att de kan utföras antingen genom egen personal eller genom köp av tjänster, inom eller utom högskoleorganisationen. Kommittén bör ägna särskild uppmärksamhet åt vilken avvägning i detta avseende som är ändamålsenlig.

Vad gäller bl.a. information, internationella kontakter och administrativ utveckling finns viktiga beröringspunkter mellan den nya myndigheten och Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kommittén bör analysera dessa beröringspunkter och lägga fram de förslag till strukturerat samarbete inom området som analysen kan föranleda.

De medel forskningsrådsnämnden disponerar för forskningsinformation föreslås i 1992 års budgetproposition bli överförda dels till högskolemyndigheter med fast forskningsorganisation och dels till servicemyndigheten. I beloppet till servicemyndigheten ingår bl.a. 1 miljon kr för information om kvinno- och jämställdhetsforskning, särskilt anvisade av riksdagen våren 1991 (1990/91:UbU 13). Kommittén skall beakta att forskningsinformationen och därvid särskilt det sistnämnda området säkerställs inom servicemyndigheten.

I 1992 års budgetproposition har medel beräknats för vissa kostnader för försöksdjur m.m. under anslaget till servicemyndigheten. Medlen avser bl.a. kurser för personal som arbetar med försöksdjur. Kommittén skall beakta att medlen får avsedd användning.

Jag avser att senare föreslå regeringen att uppdra åt servicemyndigheten och överklagandenämnden att senast den 1 september 1992 lägga fram förslag till anslagsframställning för respektive myndighetsanslag för perioden 1993/94 - 1995/96. I uppdraget till kommittén ingår därför att förbereda anslagsframställningarna med ett material som kan överlämnas till de båda myndigheterna den 1 juli 1992.

Tvärvetenskaplig forskning och dyrbar vetenskaplig utrustning m.m.

I uppdraget ingår att lägga fram förslag till den närmare fördelningen mellan berörda myndigheter av uppgiften att fördela medel för tvärvetenskaplig forskning och till dyrbar vetenskaplig utrustning. I anslutning därtill fordras förslag om hur ifrågavarande medel skall fördelas mellan berörda organ fr.o.m. budgetåret 1993/94.

Kommittén skall särskilt beakta att de prioriteringar fullföljs som statsmakterna gjort vad gäller tvärvetenskaplig forskning, t.ex. med avseende på kvinno- och jämställdhetsforskning och ungdomsforskning under den planerade projektperioden.

Kommittén bör i enlighet med vad som har angivits i årets budgetproposition lämna förslag till ansvarig myndighet för Sveriges fortsatta kontakter med Internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA).

Vidare bör kommittén på lämpligt sätt ta upp de fortsatta formerna för den interna administrationen vid råden och anslagsmässiga konsekvenser därav.

Tidplan m m

Arbetet bör bedrivas så att den nya servicemyndigheten - under förutsättning av att riksdagen fattar beslut härom - är inrättad den 1 juli 1992. Detta förutsätter att förslag och underlag för beslut, som bör fattas av regeringen, lämnas fortlöpande.

Förslag till regleringsbrev för anslaget till servicemyndigheten resp. till överklagandenämnden lämnas senast den 8 maj 1992.

Kommitténs beslut om administrativa förberedelser bör i erforderlig utsträckning fattas under förutsättning av vederbörliga beslut av regeringen och riksdagen.

Arbetet bör bedrivas i kontakt med berörda myndigheter.

Kommittén bör, när arbetet påbörjas och vidare under arbetets gång, informera berörda huvudorganisationer på arbetsmarknaden samt bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar utbildningsministern

att tillkalla en kommitté med högst fem ledamöter - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med uppdrag att förbereda genomförandet av beslut om en servicemyndighet för högskolan och en överklagandenämnd och att lägga fram vissa förslag rörande tvärvetenskaplig forskning m. m.

att utse en av ledamöterna till ordförande

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta åttonde huvudtitelns anslag Utredningar m. m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Utbildningsdepartementet)