Dir. 1992:73

Avveckling av Statens institut för personalutveckling

Dir. 1992:73

Beslut vid regeringssammanträde 1992-05-27

Kommittédirektiv

Chefen för Finansdepartementet, statsrådet Wibble, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att fr.o.m. den 1 juli 1992 ansvara för avvecklingen av Statens institut för personalutveckling.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat att Statens institut för personalutveckling (SIPU) skall upphöra som statlig myndighet fr.o.m. den 1 juli 1992 (prop. 1991/92:100 bil. 8, AU9, rskr. 134).

Avvecklingen av SIPU ombesörjs fram till den 1 juli 1992 av myndigheten själv. Uppsägningstiden för den personal som sägs upp på grund av arbetsbrist löper ut efter den 1 juli 1992. Detta innebär att det kommer att behövas en övergångsorganisation som slutför arbetet efter det att SIPU har upphört som myndighet.

Regeringen har denna dag uppdragit åt Statens arbetsgivarverk att sluta avtal med berörda arbetstagarorganisationer om skyldighet för dem som kvarstår i anställning vid SIPU efter den 30 juni 1992 att fullgöra sin tjänstgöring enligt vad som bestäms av den särskilda utredaren.

Uppdraget

Uppdraget skall avse att fr.o.m. den 1 juli 1992 tills vidare dock längst t.o.m. den 30 oktober 1993 överta ansvaret för att slutföra avvecklingen av SIPU samt att överta arbetsgivaransvaret för den personal som har sagts upp och som ingår i avvecklingsorganisationen.

I uppdraget ingår bl.a.

  • att ge de anställda en aktiv och kontinuerlig information,
  • att fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och aktivt verka för att så långt möjligt skaffa den övertaliga personalen nytt arbete,
  • att i avvecklingsarbetet utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och arbetsförmedlingen men också t.ex. Statens arbetsgivarverk, övriga stabsmyndigheter och Statshälsan,
  • att slutligt reglera alla fordringar och skulder samt att upprätta bokslut,
  • att vidta övriga administrativa åtgärder, som t.ex. att verkställa slutlig arkivläggning, slutföra matriklar, avveckla lokaler och utrustning,

-att avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden.

Arbetet skall avslutas med en rapport.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Finansdepartementet att tillkalla en särskild utredare- omfattad av kommittéförordningen (1976:119)- med uppdrag att ansvara för att slutföra avvecklingen av Statens institut för personalutveckling.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns förslagsanslag F4. Statens institut för personalutveckling: Avvecklingskostnader.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

(Finansdepartementet)