Dir. 1992:75

Avvecklingen av Näringsfrihetsombudsmannen (NO) och Statens pris- och konkurrensverk (SPK)

Dir 1992:75

Beslut vid regeringssammanträde 1992-05-27

Chefen för Näringsdepartementet, statsrådet P. Westerberg, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppdrag att fr.o.m. den 1 juli 1992 slutföra avvecklingen av Näringsfrihetsombudsmannen (NO) och Statens pris- och konkurrensverk (SPK).

Uppdraget innebär i första hand att överta arbetsgiv aransvaret för den uppsagda personalen.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat att en ny konkurrensmyndighet skall inrättas den 1 juli 1992 genom att uppgifter från nuvarande NO och SPK förs samman i en ny organisation. NO och SPK skall samtidigt läggas ner (prop. 1991/92:100 bil. 13, NU20, rskr. 237).

Regeringen har den 19 december 1991 bemyndigat chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att svara för det förberedelsearbete som behövs för att en ny konkurrensmyndighet skall kunna inrättas den 1 juli 1992 (dir. 1991:125).

Den särskilde utredaren skall ta fram det underlag och de beslut som erfordras för att den nya organisationen skall kunna bemannas. Tjänsterna skall tillsättas innan övertalig personal i de nuvarande myndigheterna sägs upp.

Arbetsgivaransvaret för den personal som kommer att sägas upp ligger, fram till den 1 juli 1992, hos NO och SPK. Efter det att dessa myndigheter lagts ned finns det behov av en övergångsorganisation för att slutföra avvecklingsarbetet.

Regeringen har denna dag uppdragit åt Statens arbetsgivarverk att sluta avtal med berörda arbetstagarorganisationer om skyldighet fö r dem som kvarstår i anställning vid NO och SPK efter den 30 juni 1992 att fullgöra sin tjänstgöring enligt vad som bestäms av den s om enligt detta beslut har arbetsgivaransvaret för den berörda personalen.

Uppdraget

Uppdraget skall avse att fr.o.m. den 1 juli 1992 tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 1993, överta ansvaret för att slutföra avvecklingen av NO och SPK samt överta arbetsgivaransvaret för den personal som har sagts upp och som ingår i avvecklingsorganisationen.

I uppgifterna ingår bl.a.

  • att fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och aktivt verka för att så långt möjligt skaffa den övertaliga per sonalen nytt arbete,
  • att ge uppsagda en aktiv och kontinuerlig information,
  • att i avvecklingsarbetet utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och Arbetsförmedlingen men också t. ex. Statens arbetsgivarverk, övriga stabsmyndigheter och Statshälsan,
  • att svara för att berörd personal under uppsägningstiden får lämpliga arbetsuppgifter och har tillgång till nödvändig utrustning i lämpliga lokaler,
  • att för berörd personal överta anställningsavtal och andra avtal med anknytning till enskilda anställningsavtal vid NO och SPK,
  • att avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden som inte övertas av den nya konkurrensmyndigheten,
  • att slutligt reglera fordringar och skulder som inte ö vertas av den nya konkurrensmyndigheten samt upprätta bokslut för budgetåret 1991/92 för NO och SPK,
  • att vidta övriga nödvändiga administrativa åtgärder som behövs, t.ex. slutlig arkivläggning, att slutföra matriklar och avveckla lokaler och utrustning som inte övertagits av den nya konkurrensmyndigheten.

Det torde inte finnas några förutsättningar för att inom avvecklingsorganisationen bygga upp specialkompetens i olika administrativa frågor. Ett samarbete bör därför sökas med den nya konkurrensmy ndigheten i denna del.

Arbetet skall avslutas med en rapport.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Näringsdepartementet,

  • att tillkalla en särskild utredare omfattad av kommittéförordningen (1976:119) med uppdraget att slutföra avvecklingen av NO och SPK,
  • att besluta om sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta tolfte huvudtitelns anslag Sär skilda avvecklingskostnader för Näringsfrihetsombudsmannen och Statens pris- och konkurrensverk.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Näringsdepartementet)