Dir. 1992:99

Tilläggsdirektiv till Organisationskommittén för Byggnadsstyrelsens ombildning

-

Dir. 1992:99

Beslut vid regeringssammanträde 1992-11-19

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att Organisationskommittén för Byggnadsstyrelsens ombild ning (Fi 1992:05) genom tilläggsdirektiv ges i uppdrag att, utöver tidi gare erhållet uppdrag, vidta åtgärder för att bilda en särskild fastig hetskoncern för högskolefastigheter.

Bakgrund

Riksdagen beslutade i december 1991 om nya riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av Byggnadsstyrelsen, m.m. (prop. 1991/92:44, bet. 1991/92:FiU8, rskr. 1991/92:107). Riksdagen har också lagt fast nya riktlinjer för den statliga lokalförsörjningen. Vid behandlingen av proposition 1991/92:44 tillkännagav riksdagen att rege ringen borde återkomma till riksdagen i vissa frågor angående förvaltning av universitetens och högskolornas fastigheter, statens ansvar för slottsanläggningar med omgivande mark och kronomarkerna samt förvaltningen av nationella kulturinstitutioner.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 mars 1992 tillkallade chefen för Finansdepartementet en kommitté med uppgift att vidta åtgärder för att ombilda delar av nuvarande Byggnadsstyrelsen till en stabs- och servicemyndighet, bilda den fastighetskoncern till vilken huvuddelen av Byggnadsstyrelsens fastighetsinnehav skall föras och att bilda en ny fastighetsförvaltningsmyndighet.

I kommittédirektiven (dir. 1992:26) angavs att kommittén skulle lämna förslag i fråga om bl.a. organisation, verksamhetsinriktning och dimen sionering. Dessa frågor skulle redovisas senast den 1 september 1992. I händelse att vissa frågor då kvarstod olösta anmälde chefen för Finansdepartementet, statsrådet Wibble, att hon avsåg att återkomma till regeringen med förslag till tilläggsdirektiv.

Den 1 september 1992 har organisationskommittén lämnat sitt betänkande (SOU 1992:79) Statens fastigheter och lokaler - ny organisation. Regeringen har beviljat utsträckt tid för återstående utredningsarbete, dock längst t.o.m. den 31 december 1992.

Regeringen har i oktober 1992 till riksdagen redovisat överväganden och förslag i anledning av riksdagens tillkännagivande (prop. 1992/93:37). I propositionen har bl.a. föreslagits att huvuddelen av universitets- och högskolefastigheterna, till skillnad från både vad som föreslogs i proposition 1991/92:44 och majoritetens förslag i SOU 1992:79, överförs till en särskild fastighetskoncern för högskolefastigheter.

Mot den bakgrunden behöver direktiven till kommittén utvidgas.

Enligt min bedömning bör ytterligare en ledamot förordnas i kommittén med särskilt ansvar för att vidta åtgärder för att bilda den föreslagna högskolekoncernen.

Utredningsuppdraget

Kommittén skall, utöver tidigare erhållet uppdrag, genomföra nödvändiga förberedelser inför bildandet av den nya högskolekoncernen och i erfor derlig utsträckning lämna förslag till regeringen och regeringskansliet i frågor av ekonomisk och administrativ art. Med ledning av i propositionen 1992/93:37 avgivna förslag och riksdagens kommande ställningstagande till dessa bör kommittén utarbeta förslag till organisations- och verksamhetsplaner för högskolekoncernen samt budget för år 1993. Kommittén skall vidare lämna förslag om ekonomisk styrning av verksamheten i övrigt. Härigenom kan högskolekoncernens styrelse, så snart den utsetts, erhålla underlag för de beslut den skall fatta i dessa frågor. Kommittén skall vidare lämna förslag till bolagsordning för de i koncernen ingående bolagen och skall i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att moderbolaget och vissa dotterbolag skall vara bildade den 1 januari 1993.

Kommittén skall göra en uppdelning av det aktuella fastighetsbeståndet som underlag för regeringens beslut och lämna förslag om till vilken organisation skilda delar av beståndet skall föras.

Jag föreslår att utredningsuppdraget skall vara slutfört den 31 december 1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen beslutar

att utvidga det uppdrag som tidigare har lämnats till Organisations kommittén för Byggnadsstyrelsens ombildning (Fi 1992:05) i enlighet med ovanstående,

att utöka antalet ledamöter i kommittén till högst fem ledamöter.

Vidare hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Finansde partementet

att tillkalla ytterligare en ledamot av kommittén.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)