Dir. 1995:155

Tilläggsdirektiv till 1994 års körkortsutredning (K 1994:13)

-

Dir. 1995:155

Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 1995

Sammanfattning av uppdraget

Genom tilläggsdirektiv uppdras åt 1994 års körkortsutredning (K1994:13) att lämna förslag till ålders- och behörigheteskrav för två- och trehjuliga motorfordon. Ett delbetänkande om detta skall lämnas den 15 februari 1996. Utredaren skall vidare i sitt slutbetänkande lämna förslag till förenkling av länsstyrelsens hantering av körkortsfrågor.

Uppdraget

Två- och trehjuliga motorfordon

Rådets direktiv 92/61/EEG den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon innebär bl.a. att Sverige måste tillåta sådana fordon med en maxhastighet av 45 km/tim, s.k. EU-mopeder. Särskilda regler för framförande och kontroll av dess fordon saknas för närvarande. Därför betraktas de som lätta motorcyklar. Regeringen gav 1994 Vägverket i uppdrag att bl.a. överväga förändringar beträffande framförande och kontroll av mopeder. Vägverket redovisade sitt uppdrag den 27 december 1994. Den 27 september 1995 lämnade Vägverket in en kompletterande utredning med trafiksäkerhetsanalys avseende dessa mopeder. Utredningen redovisade tre alternativ vad gäller behörighets-, registrerings-och besiktningskrav för de två olika mopedtyperna samt nya behörighetskrav för lätt motorcykel i två av de tre alternativen. Ett av alternativen, alternativ 2, innebär krav på 16 års ålder och genomgången teoretisk och praktisk utbildning för att föra mopeder med en konstruktiv hastighet på 45 km/tim. Vidare skall denna behörighet kunna styrkas genom utfärdande av s.k. mopedkort samtidigt som behörighetsåldern för den lätta motorcykeln höjs till 18 år. Detta alternativ bör utgöra utgångspunkten för den fortsatta utredningen.

Administration av körkortsfrågor

Riksdagen har den 18 maj 1995 godkänt regeringens förslag (prop. 1994/95:126, bet. 1994/95:TU23, rskr 1994/95:356) att frågor om återkallelse av körkort skall prövas av länsstyrelsen i det län där körkortshavaren är folkbokförd i stället för av den länsstyrelse som meddelat körkortstillståndet. Innan denna reform genomförs bör dock en noggrann analys av konsekvenserna av ändringen och behovet av ytterligare författningsändringar för en förenkling av hanteringen av körkortsfrågor i detta hänseende utredas.

Övrigt

Utredaren skall beakta Vägverkets trafiksäkerhetsanalys och samråda med Vägverket i arbetet med översyn av behovet av författningsändringar och administrativa åtgärder rörande två- och trehjuliga motorfordon. Utredaren skall vad avser åldersgränser samråda med Åldersgränsutredningen (C 1995:02).

Redovisning av uppdraget

Ett delbetänkande om ålders- och behörighetskrav för två- och trehjuliga motorfordon samt de författningsändringar som föranleds därav skall redovisas senast den 15 februari 1996.