Dir. 1995:28

Tilläggsdirektiv till utredningen om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform (U 1994:01)

Dir. 1995:28

Beslut vid regeringssammanträde den 2 mars 1995

Sammanfattning av uppdraget

Den särskilde utredare som tillkallats för att följa upp 1993 års universitets- och högskolereform (dir. 1993:143) ges i uppdrag att

  • analysera effekterna av det nya systemet för resurstilldelning till grundutbildning,
  • analysera formerna för resurstilldelning till forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor, och
  • lämna förslag till de förändringar som analysen kan ge anledning till.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 december 1993 har chefen för Utbildningsdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform (RUT 93).

Enligt de direktiv som givits till utredaren genom regeringsbeslut den 22 december 1993 och den 27 oktober 1994 (dir. 1994:126) omfattar uppdraget framför allt att analysera hur målen för reformen har förverkligats vid universitet och högskolor under den första treårsperioden samt att föreslå förändringar i de formella regler som gäller för verksamheten vid universitet och högskolor.

Verksamheten vid universitet och högskolor styrs inte bara genom lagar och förordningar. Ramar för verksamheten ges också genom de resurser som ställs till förfogande samt de villkor som gäller för användningen av dessa enligt bestämmelser i regleringsbrev.

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1987/88:150 bil. 1, bet. 1987/88:FiU30, rskr. 1987/88:394) är den ekonomiska styrning- en inom statsförvaltningen mål- och resultatorienterad. Det innebär att regering och riksdag beslutar om inriktningen av verksamheten genom att formulera mål. Besluten om inriktning fattas på grundval av dokumenterade resultat som följs upp och utvärderas. 1993 års universitets- och högskolereform innebär en långtgående anpassning av resurstilldelningssystemet för universitet och högskolor till dessa principer. Tilldelning av re- surser för grundutbildning sker i förhållande till uppnådda resul- tat.

Det nya resurstilldelningssystemet för grundutbildning är en del av 1993 års universitets- och högskolereform. Samtidigt utgör det ett led i avregleringen och delegeringen av ansvar för verksamhet och ekonomi inom statsförvaltningen som helhet och bör ses i detta sammanhang.

Uppdraget

Den särskilde utredaren för uppföljning av 1993 års universi- tets- och högskolereform (RUT 93) skall följa upp resurstilldel- ningssystemet mot bakgrund av målen för reformen.

Utredaren skall analysera hur det förändrade resurs- tilldelningssystemet påverkat universitet och högskolor. Konse- kvenserna med avseende på rekrytering av studerande, studie- organisation samt utbud av kurser skall belysas, framför allt med avseende på de vuxen- och deltidsstuderandes möjligheter att studera vid universitet och högskolor. I detta sammanhang skall de åtgärder som lärosätena vidtar för att stimulera åter- kommande utbildning redovisas. Utredaren skall vidare analy- sera hur systemet påverkar kvaliteten i utbildningen.

Ett av målen med reformen är att delegera rätten att besluta om resursernas användning till universitet och högskolor och där- med öka deras handlingsfrihet i resursanvändningen. Utredaren skall undersöka hur fördelningen av resurser mellan olika ändamål har påverkats.

Formerna för resurstilldelning till forskning och forskarutbild- ning och dess relation till den grundläggande högre utbild- ningen skall analyseras.

Uppdraget skall även i denna del översiktligt redovisas fortlöpande. Utredningen skall slutredovisas senast den 1 mars 1996.