Dir. 1995:59

Inrättande av en ny myndighet, Revisorsnämnden

-

Dir. 1995:59

Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att svara för det förberedelsearbete som behövs för att inrätta en ny myndighet, Revisorsnämnden, för godkännande, auktorisation och tillsyn av revisorer den 1 juli 1995. Arbetet genomförs med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens proposition 1994/95:152 Regler för godkända och auktoriserade revisorer.

Bakgrund

I proposition 1994/95:152 Regler för godkända och auktoriserade revisorer har regeringen föreslagit en ny lag för kvalificerade revisorer. I propositionen föreslås också att en ny myndighet med namnet Revisorsnämnden inrättas den 1 juli 1995 för den prövning och tillsyn som följer av den nya lagstiftningen.

Den nya nämnden skall svara för godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag. Nämnden skall också ta initiativ till, utreda och avgöra disciplinärenden, anordna examina och prov, föra ett register över revisorer och revisionsbolag samt lämna information och uppgifter i frågor om revisorstillsynen. Vidare skall nämnden följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över revisorer och revisionsbolag.

Revisorsnämnden föreslås bestå av en opartisk ordförande med domarerfarenhet och åtta ledamöter. Av ledamöterna i nämnden skall en vara godkänd och en auktoriserad revisor. Övriga sex ledamöter föreslås vara personer med erfarenhet från näringsliv, universitet och verksamhet i myndigheter samt som finansanalytiker eller investerare.

För varje ledamot skall utses ersättare. Ledamöter och ersättare bör förordnas av regeringen enligt de regler som tillämpas i statsförvaltningen.

Till Revisorsnämnden föreslås knytas ett kansli som skall bereda de ärenden som skall behandlas av Revisorsnämnden. Kansliet skall ledas av en kanslichef.

En särskild utredare bör nu tillkallas för att svara för det förberedelsearbete som behövs för att Revisorsnämnden skall kunna inrättas den 1 juli 1995.

Utgångspunkt för utredarens arbete skall vara de beslut som riksdagen och regeringen kan komma att lägga till grund för verksamheten.

Utredaren skall lämna förslag till organisation av den nya myndigheten och till instruktion för den. Utgångspunkt för arbetet skall vara förslagen i den ovan nämnda propositionen.

Utredaren skall förbereda arbetet med en effektiv styrning av den nya myndigheten.

Utredaren skall också utarbeta underlag för förhandlingar om anställnings- och arbetsvillkor m.m. för personalen i den nya organisationen och tillsätta de tjänster som inte skall tillsättas av regeringen.

Eftersom förändringen medför att arbetsuppgifter överförs från Kommerskollegium till Revisorsnämnden innebär detta att anställningsavtalen för den personal som är anställd vid Kommerskollegium och som arbetar med revisorsfrågorna där automatiskt övergår till Revisorsnämnden, om arbetstagaren inte motsätter sig detta (se 6 b § lagen om anställningsskydd (1982:80)).

Utredaren skall vidare svara för lämplig information om den nya myndighetens verksamhet samt för sådana administrativa och praktiska förberedelser i övrigt som kan aktualiseras under utredningen. Den nya myndigheten skall tillämpa de redovisningsprinciper som framgår av bokföringsförordningen (1991:1026).

Dessutom skall utredaren samråda med Patent- och registreringsverket (PRV) avseende sådana frågor som kan ankomma på verket i dess egenskap av värdmyndighet för den nya nämnden. Utredaren skall bl.a. träffa överenskommelse med PRV angående lokaler för verksamheten.

Utredaren skall fortlöpande informera berörda fackliga huvudorganisationer och berörda myndigheters lokala personalorganisationer om sitt arbete samt ge dessa tillfälle att framföra synpunkter.

Regeringens generella direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (Dir 1994:23), att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (Dir 1992:50) och att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (Dir 1994:124) saknar betydelse för de frågor som skall behandlas och skall därför inte gälla för utredarens arbete.

Utredaren skall redovisa sina förslag i etapper. En slutrapport skall lämnas senast den 15 juni 1995.