Dir. 1995:76

Tilläggsdirektiv till utredaren (M 1994:04) för genomförandet av en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m.

Dir. 1995:76

Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 1995

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren för genomförandet av en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten får i uppdrag att förbereda och verkställa bildandet av den nya lantmäteriorganisationen så att de nya myndigheterna kan börja sin verksamhet den 1 januari 1996.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 1 juni 1994 om en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten (prop. 1993/94:214, bet. 1993/94:BoU19, rskr. 1993/94:375). Vidare har riksdagen den 3 maj 1995 beslutat om finansiering m.m. av lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten och om bolagisering av den fastighetsekonomiska uppdragsverksamheten inom det statliga lantmäteriet (prop. 1994/95:166, bet. 1994/95:BoU17, rskr. 1994/95:313). Riksdagsbesluten innebär att en ny central myndighet, Lantmäteriverket, skall bildas genom en sammanslagning av Centralnämnden för fastighetsdata och merparten av Statens lantmäteriverk. På länsnivå skall en ny myndighet, lantmäterimyndigheten, bildas genom att överlantmätarmyndigheten, och de statliga fastighetsregister- och fastighetsbildningsmyndigheterna förs samman. Den nya organisationen skall börja sin verksamhet den 1 januari 1996.

Besluten innebär att den fastighetsekonomiska uppdragsverksamheten inom det statliga lantmäteriet skall ombildas till ett aktiebolag.

En särskild utredare (M 1994:04) tillkallades den 12 september 1994 för att förbereda genomförandet av den nya organisationen (dir. 1994:100). Genom regeringsbeslut den 8 december 1994 fick utredaren tilläggsdirektiv (1994:145). Utredaren har den 2 maj 1995 lämnat förslag till organisation, instruktion, regleringsbrev m.m. för den nya organisationen.

Uppdraget

Organisationsarbetet skall fortsätta så att den nya lantmäteri- organisationen kan börja sin verksamhet den 1 januari 1996.

Utredaren skall, med utgångspunkt i regeringens och riksdagens beslut om organisationen, fortsätta arbetet med att förbereda de nya myndigheternas närmare organisation, be-manning och arbetsformer .

Utredaren skall fram till den 31 december 1995 vidta nödvändiga åtgärder för överföring, anställning och avveckling av personal samt övriga åtgärder som behövs för att verksamheten i den nya myndighetsorganisationen skall kunna starta den 1 januari 1996. Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata skall biträda utredaren i detta arbete.

Utredaren skall senast den 30 november 1995 redovisa förslag till hur avvecklingen av de nuvarande myndigheterna skall hanteras efter den 31 december 1995 samt redovisa en beräkning av kostnaderna för avvecklingen.