Dir. 1997:113

Översyn av Statens institutionsstyrelses organisationsstruktur, finansiella styrning av verksamheten och framtida platsbehov

Dir. 1997:113

Beslut vid regeringssammanträde den 2 oktober 1997.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att göra en översyn av Statens institutionsstyrelse vad gäller organisationsstruktur, finansiell styrning av verksamheten och framtida platsbehov.

Behov av en översyn

Statens institutionsstyrelse (SiS) har ansvar för planering, ledning och drift av verksamheten vid de särskilda ungdomshemmen och av institutioner för vård av missbrukare (LVM-hem). SiS är huvudman för 35 särskilda ungdomshem och 19 LVM-hem. Institutionerna är i huvudsak avsedda för tvångsvård, vilken kan ske vid såväl slutna som öppna avdelningar. Vården skall enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) så snart som möjligt övergå till frivillig vård inom SiS egna institutioner, alternativt vid andra kommunala eller privata institutioner.

Den vård som ges skall vara av god kvalitet samt anpassad till de individuella vårdbehoven. Psykiskt störda ungdomar eller missbrukare, kvinnliga missbrukare, narkotika- eller blandmissbrukare, starkt utagerande ungdomar m.fl. grupper bör kunna ges speciellt anpassad vård vid särskilda enheter eller institutioner. Närhetsprincipen skall eftersträvas i största möjliga utsträckning.

Verksamheten finansieras dels genom de anslag som SiS förfogar över, dels genom vårdavgifter som tas ut av kommunerna. I propositionen (1992/93:61) om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård som låg till grund för riksdagens beslut om statligt övertagande av huvudmannaskapet för LVM-hemmen och de särskilda ungdomshemmen beräknades att statens andel av kostnaderna skulle utgöra cirka en tredjedel för LVM-hemmen och cirka hälften för ungdomshemmen. Senaste budgetåret svarade SiS anslag för cirka 32 procent av kostnaderna för LVM-hemmen och 46 procent av kostnaderna för ungdomshemmen.

SiS har sedan starten år 1994 fått en ökande obalans i ekonomin. På grund av kontinuerligt minskad efterfrågan från kommunerna på LVM-platser har ett stort ekonomiskt underskott uppstått. Intäkter i form av avgifter har uteblivit samtidigt som anpassningen av verksamheten till efterfrågan har varit och är förenad med höga avvecklingskostnader. Under budgetåret 1995/96 tillsköts 88 300 000 kronor i tilläggsbudget för att SiS skulle kunna klara det uppkomna budgetunderskottet. På grund av en fortsatt nedgång i kommunernas efterfrågan av LVM-vård uppkommer ett budgetunderskott även under år 1997.

Före det statliga övertagandet fanns det drygt 1 300 platser vid LVM-hem. Då verksamheten övergick till SiS den 1 april 1994 övertogs knappt 1 000 LVM-platser, ett antal som vid halvårsskiftet 1997 hade minskat till cirka 480 platser. Eftersom efterfrågan fortsätter att sjunka genomför SiS, i enlighet med ett uppdrag från regeringen den 26 juni 1997, ytterligare neddragningar av vårdkapaciteten på LVM-sidan. Nuvarande prognos pekar på ett behov av cirka 300 platser. Regeringen har i tilläggsbudgeten för år 1997 föreslagit att 65 miljoner kronor skall tillföras SiS för den fortsatta omstruktureringen av missbrukarvården.

Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag genomfört en utvärdering av SiS verksamhet i syfte att skapa förutsättningar för balans mellan tillgång och efterfrågan inom den verksamhet som SiS är huvudman för. RRV:s granskning har fokuserats på organisatoriska och administrativa åtgärder. RRV föreslår att SiS vidtar en rad åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten.

SiS har påbörjat en genomförandeplan med anledning av vad RRV framför i sin rapport. Arbetet inriktas på fem huvudområden:

  • Utarbetande av en strukturplan för LVM- och LVU-arbetet.
  • Huvudkontorets organisation.
  • Samordning av administrativa resurser.
  • Former för samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer.
  • Analys av kompetens och kompetensutveckling.

Uppdraget

En särskild utredare skall tillkallas med uppgift att göra en översyn av

Statens institutionsstyrelses verksamhet när det gäller finansiell styrning och organisationsstruktur. Den framtida efterfrågan inom missbrukarvården och ungdomsvården skall bedömas. Utredaren skall göra följande:

  • Analysera den finansiella styrningen av verksamheten och föreslå vilka förändringar som bör genomföras så att bättre förutsättningar skapas bl.a. för en stabilare långsiktig planering.
  • Bedöma om målen för SiS verksamhet ryms inom de ekonomiska ramar som för närvarande gäller eller om det kan finnas skäl att omformulera målen, samt analysera för- och nackdelar med den nuvarande blandfinansierade modellen och föreslå alternativa finansieringsmodeller om den nuvarande bedöms som olämplig.
  • Bedöma i vilken grad kommunernas ansökan och beslut om vård vid SiS institutioner påverkas av avgifternas storlek och, om andra alternativa finansieringsmodeller föreslås, även bedöma eventuella förändringar av kommunernas efterfrågan av vårdplatser.
  • Bedöma det framtida platsbehovet inom den missbrukarvård och ungdomsvård som SiS ansvarar för.
  • Överväga vilken organisationsstruktur som är mest ändamålsenlig för SiS verksamhet utifrån alternativa modeller för den finansiella styrningen av verksamheten.

Övrigt

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter eller organisationer, bl.a. Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet, som arbetar med frågor som anknyter till uppdraget.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 april 1998.