Dir. 1997:130

Följdleveranser vid krigsmaterielexport

Dir. 1997:130

Beslut vid regeringssammanträde den 25 november 1997

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att analysera de principer som har utvecklats i praxis när det gäller s.k. följdleveranser vid krigsmaterielexport och föreslå de preciseringar som kan behövas på detta område.

Bakgrund

Vid konstitutionsutskottets granskning 1995/96 av ett regeringsärende om tillstånd till viss krigsmaterielexport fann utskottet att utvecklingen av praxis vad gäller följdleveranser behövde undersökas närmare (se bet. 1995/96:KU30 s. 90). En sådan granskning genomfördes av utskottet under 1996/97 års riksmöte (se bet. 1996/97:KU25 s. 39 ff). Konstitutionsutskottet fann att "vad utskottet anfört om problem som särskilt har samband med följdleveransbegreppet ger enligt utskottets mening regeringen anledning att överväga och precisera det avsnitt i riktlinjerna som behandlar följdleveranser".

De "riktlinjer" som avses i detta uttalande av konstitutionsutskottet uttrycker principer som regeringen har lagt fast i sin praxis och som är vägledande vid prövningen i ärenden om tillstånd till krigsmaterielexport (jfr prop. 1995/96:31 s. 22). Riktlinjerna framgår av prop. 1991/92:174 Lag om krigsmateriel (s. 41) och bet. 1992/93:UU1 Krigsmaterielexport.

En utredare bör tillkallas för att se över de angivna principerna för krigsmaterielexport när det gäller följdleveranser i syfte att göra dem precisare och tydligare.

Uppdraget

Utgångspunkten för översynen skall vara den restriktiva politik som gäller för svensk krigsmaterielexport. Utredaren skall analysera den praxis som har utvecklats i fråga om tillstånd till följdleveranser. Utredaren skall med ledning av denna analys undersöka möjligheterna att precisera principerna i praxis på området samt lägga fram de förslag som utredarens överväganden ger anledning till. Utredaren skall vid fullgörande av sitt uppdrag huvudsakligen utgå från det underlag som har tillställts konstitutionsutskottet av Inspektionen för strategiska produkter och konstitutionsutskottets uttalanden vid dess granskning.

Utredaren bör inhämta erfarenheter och synpunkter från det parlamentariskt sammansatta Exportkontrollrådet hos Inspektionen för strategiska produkter och från andra berörda organ.

Vid genomförandet av uppdraget skall utredaren även redovisa hur frågor om följdleveranser regleras och hanteras i andra länder, framför allt i sådana med en likartad restriktiv syn på export av krigsmateriel som Sverige.För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regional-politiska konsekvenser (dir. 1992:50), att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) och att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 1998.