Dir. 1997:154

Tilläggsdirektiv till Kommittén Forskning 2000

Dir. 1997:154

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 1997.

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén Forskning 2000 (U1997:09) skall följa upp hur de små och medelstora högskolorna utnyttjar tilldelade forskningsmedel. Kommittén skall vidare föreslå kriterier för den framtida fördelningen av forskningsmedel.

Bakgrund

Kommittén Forskning 2000 (U1997:09) har enligt sina direktiv i uppdrag att analysera de statliga forskningsinsatserna i perspektiv av samhälleliga behov och forskningens möjligheter samt lämna förslag om utformning av forskningsorganisation och ansvarsfördelning mellan berörda forskningsfinansierande och utförande organ (dir. 1997:67). Kommittén skall vidare lämna förslag i fråga om vilket beslutsunderlag som bör tas fram inför statsmakternas forskningspolitiska beslut.

Riksdagen beslutade med anledning av regeringens budgetproposition för år 1997 om ökade resurser för forskning och forskarutbildning. Beslutet innebar bl.a. att de mindre och medelstora högskolorna tilldelades ökade och permanenta forskningsresurser. Utbyggnaden av de mindre och medelstora högskolornas permanenta forskningsresurser innebär att dessa högskolor år 1997 förfogar över cirka 5 % av det belopp som riksdagen anslår till forskning vid universitet och högskolor.

Trots att de mindre och medelstora högskolorna har förhållandevis små resurser för forskning, bedrivs forskning där i ökande omfattning. Antalet forskarutbildade lärare och doktorander ökar stadigt, liksom de externa medlen till forskningsverksamheten. De forskningsmiljöer som har utvecklats vid de mindre och medelstora högskolorna har ofta ett nära samarbete med det omgivande samhället, vilket har betydelse för det regionala näringslivet och främjar tekniköverföring och forskningsinformation. Forskningen har naturligtvis stor betydelse även för grundutbildningens kvalitet och för lärarnas kompetensutveckling.

En profilering av forskningen är nödvändig och det är varje högskolas ansvar att utveckla sin profil med hänsyn till högskolans egna förutsättningar. En mindre eller medelstor högskola kan mycket väl befinna sig vid den internationella forskningsfronten inom sina profilområden.

Det är angeläget att följa upp hur högskolorna utnyttjar de tilldelade resurserna så att frågan blir belyst i ett övergripande forskningspolitiskt sammanhang. I budgetpropositionen för år 1998 aviseras en sådan uppföljning inom ramen för den parlamentariska utredningen Forskning 2000 (Prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 16 sid. 83).

Uppdrag

I tillägg till tidigare direktiv skall kommittén följa upp hur de små och medelstora högskolorna utnyttjar tilldelade forskningsmedel inklusive eventuella rådsmedel, stiftelsemedel och andra medel. Kommittén skall härvid belysa forskningens inriktning, innehåll och kvalitet.

Kommittén skall vidare överväga vilka kriterier som skall ligga till grund för den framtida fördelningen av forskningsmedel i form av statliga anslag till de mindre och medelstora högskolorna. Kriterierna skall bl.a. bygga på en högskolas kvalifikationer och grad av specialisering och bör belysa olika aspekter av högskolans verksamhet. Viktiga aspekter är utbildningens och forskningens kvalitet och de infrastrukturella förutsättningarna för forskning och utbildning. Kommittén bör också överväga hur t.ex. högskolans samverkan med det omgivande samhället och högskolans arbete med jämställdhetsperspektiv i forskning och utbildning kan vägas in i framtida beslutsunderlag.

Kommittén får inte föreslå ökade statliga utgifter utan att samtidigt föreslå hur finansiering ska ske.