Dir. 1997:29

Tilläggsdirektiv till Branschsaneringsutredningen (Ju 1995:29)

Dir. 1997:29

Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 1997

Sammanfattning av uppdraget

Branschsaneringsutredningen skall utarbeta förslag till en effektivare kontroll i samband med offentlig upphandling i syfte att bättre kunna förebygga ekonomisk brottslighet.

Arbetet skall vara avslutat före utgången av juni 1997.

Bakgrund

Regeringen beslöt i november 1995 att tillkalla en särskild utredare för att utreda frågor om branschsanering och andra åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Utredningen har antagit namnet Branschsaneringsutredningen (Ju 1995:11, dir. 1995:142).

I uppdraget ligger bl.a. att utreda vissa frågor om vandelsprövning och andra åtgärder för att sanera branscher som är särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet. Vidare skall utredas hur det förebyggande arbetet mot den ekonomiska brottsligheten kan effektiviseras genom kontroll i samband med tillstånds- eller bidragsgivning.

Branschsaneringsutredningen har avlämnat delbetänkandet Licensavgift - en principskiss (SOU 1996:172). Arbetet skall vara klart före utgången av april 1997.

Riksrevisionsverket (RRV) fick i februari 1996 regeringens uppdrag att utreda hur kontrollen i samband med upphandling bör och kan fördjupas för att förebygga ekonomisk brottslighet. Uppdraget redovisades i januari 1997 genom rapporten Effektivare kontroll vid offentlig upphandling (RRV 1996:74).

I rapporten redovisas ett antal uppslag rörande fördjupad kontroll vid offentlig upphandling. Det handlar bl.a. om att fördjupa kontrollen av leverantörer, att göra uppgifter om leverantörer lättare tillgängliga och att ge tydligare instruktioner till den personal som arbetar med upphandlingsfrågor.

Det finns skäl att nu gå vidare med arbetet rörande effektivisering av kontrollen vid upphandling och att fördjupa analysen i fråga om de lösningar som RRV har fört fram. Detta arbete har ett nära samband med de frågor som Branschsaneringsutredningen arbetar med. Uppdraget bör därför läggas på Branschsaneringsutredningen.

Uppdraget

Den särskilde utredaren skall utarbeta förslag till en effektivare kontroll i samband med offentlig upphandling i syfte att bättre kunna förebygga ekonomisk brottslighet.

RRV:s rapport om effektivare kontroll vid offentlig upphandling bör ingå i underlaget för utredarens arbete. Utredaren bör dock inte vara begränsad till de lösningar som redovisas i den rapporten.

Övrigt

Utredaren bör samråda med Nämnden för offentlig upphandling.

Uppdraget skall vara avslutat före utgången av juni 1997.