Dir. 1997:38

Tilläggsdirektiv till Konkurrenslagsutredningen (N 1995:11)

Dir. 1997:38

Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 1997.

Sammanfattning av uppdraget

Den särskilde utredaren skall göra en översyn av konkurrenslagens regler om prövning av företagsförvärv.

Gällande regler om företagsförvärv

Konkurrenslagen (1993:20), som trädde i kraft den 1 juli 1993, innehåller bl.a. regler om prövning av företagsförvärv. Enligt reglerna skall förvärv där de berörda företagen tillsammans har en omsättning föregående räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor anmälas till Konkurrensverket för prövning. Enligt lagen anses även förvärv av rörelse och fusion som förvärv. En generell förutsättning för anmälningsskyldighet är att förvärvet avser företag som driver verksamhet i Sverige.

Företagsförvärv som omfattas av anmälningsskyldigheten får, på talan av Konkurrensverket, förbjudas av Stockholms tingsrätt. Förbud kan meddelas om förvärvet skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden eller på en avsevärd del av den och detta sker på ett sätt som är skadligt från allmän synpunkt.

Förbud får dock inte meddelas i fråga om förvärv som har skett på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller genom inrop på exekutiv auktion. I stället får förvärvaren åläggas att avyttra det som förvärvats.

Utredningens nuvarande uppdrag

I november 1995 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare för att, mot bakgrund av erfarenheterna sedan konkurrenslagens ikraftträdande, göra en översyn av lagens utformning och tillämpning. Utredningen har antagit namnet Konkurrenslagsutredningen (N 1995:11, dir. 1995:136). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisats senast den 31 december 1996. Tiden för redovisning har genom regeringsbeslut i december 1996 sträckts ut till den 28 februari 1997.

I utredningens uppdrag ingår att kartlägga lagens verkningar i olika hänseenden, bl.a. hur lagen fungerat administrativt. Utredaren skall kartlägga erfarenheter av och synpunkter på hur reglerna om prövning av företagsförvärv fungerat och särskilt överväga om gränsen för skyldighet att anmäla förvärv är väl avvägd och lämpligt utformad. Enligt direktiven skall utredningen även granska reglernas tillämpning på samriskföretag, s.k. joint ventures.

Utredningen har samlat in synpunkter på förvärvsprövningsreglerna från intressenter och gjort en genomgång av samtliga ärenden som prövats. Utredaren har vidare gått igenom reglerna för anmälningsskyldighet och granskat nuvarande hantering av samriskföretag och konkurrensbegränsande villkor ställda i samband med förvärv. Mot bakgrund av en genomgång av EG-rättens regler för fusionskontroll har utredningen tagit upp frågan om ett närmande till EG-rättens regler när det gäller förvärvsprövningen i den svenska konkurrenslagen.

Konkurrenslagsutredningen har i en skrivelse till regeringen den 13 september 1996 föreslagit vissa ändringar i fråga om gränserna för anmälningsskyldigheten i syfte att begränsa sådan prövning som onödigt belastar Konkurrensverket och företagen. Förslaget har remissbehandlats och efter bearbetning och viss revidering av förslaget i regeringskansliet har en hearing hållits den 30 januari 1997. En proposition i frågan kommer att lämnas till riksdagen i mars 1997.

Konkurrenslagsutredningen kommer att före februari månads utgång lämna sitt huvudbetänkande.

Behovet av ytterligare utredning

Konkurrenslagsutredningen har dock inte haft möjlighet att göra någon djupare genomgång av reglerna och än mindre att lägga fram förslag till direkta lagändringar. Detta har även framstått som mindre meningsfullt eftersom EG:s koncentrationsförordning, rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 1, CELEX 389R4064), efter ett förslag till rådet sommaren 1996, nu ses över. Denna översyn berör bl.a. nivån på tröskelvärden för att förvärvet skall anses ha gemenskapsdimension, frågan om hantering av förvärv som är anmälningspliktiga i flera medlemsstater, (s.k. multipla ansökningar) samt frågan om kooperativa samriskföretag som är av strukturell natur och fyller alla funktioner kan prövas enligt fusionskontrollförordningens procedurregler. Även för hanteringen av konkurrensbegränsande villkor ställda i samband med förvärv föreslår kommissionen viss reglering. Utredningen har dock övervägt hur konkurrenslagens förvärvsregler i huvudsak skulle kunna konstrueras efter mönster av EG-reglerna. Utredningen har även upprättat en skiss till sådana ändrade regler.

Uppdraget

De frågor som gäller förvärvskontrollen och som konkur- renslagsutredningen övervägt rör regelverkets avgränsning, konstruktion och funktion. De erfarenheter och synpunkter som hittills framkommit vid översynen visar att det finns ett behov av att mer grundligt överväga regelsystemet i dess helhet i de nämnda avseendena.

Utredningen skall därför fortsätta med sin översyn av förvärvsreglerna. Härvid skall även systemets allmänna konstruktion prövas. Som underlag för denna prövning bör utredaren ha, förutom EG-reglerna, en relativt bred information om överväganden som gjorts och system som byggts upp i andra länder, framför allt inom EU.

Frågor som bör belysas är bl.a. om det skall finnas obligatorisk anmälningsskyldighet, avgränsningen av själva förvärvsbegreppet, hanteringen av samriskföretag vid förvärvskontrollen och avgränsningen mellan olika former av samriskföretag samt frågan om konkurrensbegränsande villkor ställda i samband med förvärv. I dessa avseenden finns det skillnader mellan EG-rätten och det svenska systemet. Utredaren får också ta upp andra frågor som rör förvärvsreglernas utformning.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 1998.