Upphävd författning

Konkurrenslag (1993:20)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-01-14
Ändring införd
SFS 1993:20 i lydelse enligt SFS 2007:636
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Lag (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter
Konkurrenslag (1982:729)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.

3 §  I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Till den del sådan verksamhet består i myndighetsutövning omfattas den dock inte av begreppet företag.

[S2]Med företag avses också en sammanslutning av företag.

[S3]Vad som i lagen sägs om avtal skall tillämpas också på

 1. beslut av en sammanslutning av företag, och
 2. samordnade förfaranden av företag.

 • MÖD 2001:22:Miljösanktionsavgift vid sjukhus-----Den verksamhet som landstinget bedriver vid sjukhuset är inte att betrakta som näringsverksamhet. Det är visserligen inte fråga om myndighetsutövning, men eftersom det ekonomiska inslaget i verksamheten är alltför uttunnat, kan den inte heller anses vara av ekonomisk art.
 • MÖD 2001:24:Miljösanktionsavgift vid kommunalt vattenverk-----Den verksamhet som kommunen bedriver vid ett vattenverk är att bedöma som näringsverksamhet. Verksamheten innehåller visserligen inslag av myndighetsutövning, men dessa är inte särskilt framträdande. Avgörande är istället att driften finansieras i huvudsak genom avgifter och att verksamheten därför har betydande ekonomiska inslag.
 • MÖD 2001:21:Miljösanktionsavgift vid kriminalvårdsanstalt-----Den köksverksamhet som staten bedriver vid en kriminalvårdsanstalt anses inte vara näringsverksamhet då den är en integrerad och naturlig del av huvudverksamheten, som utgörs av myndighetsutövning.
 • MÖD 2001:23:Miljösanktionsavgift vid kommunalt avloppsreningsverk-----Den verksamhet som Vetlanda kommun driver vid avloppsreningsverket är att bedöma som näringsverksamhet. Verksamheten innehåller visserligen inslag av myndighetsutövning, men dessa är inte särskilt framträdande. Avgörande är istället att driften finansieras i huvudsak genom avgifter och att verksamheten därför har betydande ekonomiska inslag.
4 § Har upphävts genom lag (2000:88).

5 §  Regeringen bestämmer vilka domstolar och andra myndigheter som skall vara konkurrensmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget4, om detta inte följer av denna lag. Lag (2004:409).

Prop. 1999/2000:140: I paragrafen har tagits in en hänvisning till de nya bestämmelserna om nationell tillämpning av EG:s konkurrensregler som har införts i 2 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler.

Förbjudna konkurrensbegränsningar

Konkurrensbegränsande samarbete mellan företag

6 §  Om något annat inte följer av 8, 8 a, 18 c eller 18 e §, är avtal mellan företag förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat.

[S2]Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att

 1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,
 2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras,
 3. marknader eller inköpskällor delas upp,
 4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller
 5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet. Lag (2004:409).

Prop. 1999/2000:140: 4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller

5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med ...

 • MD 2005:7:Bolag i bensinbranschen har i samband med möten och andra kontakter lämnat eller inhämtat information av sådan beskaffenhet att den kunnat läggas till grund för en samordnad rabattsanering. Förfarandet har ansetts utgöra ett samordnat förfarande av företag och bolagen har ådömts konkurrensskadeavgift. Tillika fråga om ersättning av allmänna medel för bolagens rättegångskostnader.
 • MD 2004:21:Överklagande av mellandom avseende yrkande om, dels fastställande av att Vägverket inte har överträtt 6 § konkurrenslagen (1993:20), KL, i samband med Vägverkets upphandlingar redan på den grunden att detta lagrum i förhållande till Vägverket inte är tillämpligt när Vägverket deltagit i av Konkurrensverket påtalade avtal eller samordnade förfaranden, dels fastställande av att Peab Asfalt AB m.fl. inte har överträtt 6 § KL i samband med Vägverkets upphandlingar redan på den grunden att detta lagrum inte är tillämpligt när Vägverket deltagit i av Konkurrensverket påtalade avtal eller samordnade förfaranden, har lämnats utan bifall. Även fråga om begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen och tillämpning av Rådets förordning (EG) nr 1/2003.
 • MD 2008:12:Återförsäljare av personbilar i södra Sverige har sinsemellan fastställt försäljningspriser och rabatter på nya personbilar, delat upp marknaden avseende försäljning av nya personbilar samt fastställt inköps- och försäljningspriser på begagnade personbilar. Förfarandet har ansetts utgöra ett sådant konkurrensbegränsande samarbete som är förbjudet enligt 6 § konkurrenslagen och artikel 81 i EG-fördraget. Det berörda bolagen har förpliktats att betala konkurrensskadeavgift. Även fråga om preskription och rättegångskostnader.
 • MD 2005:5:Överklagande av ett beslut av Konkurrensverket att inte bevilja undantag samt åläggande att upphöra med tillhandahållandet av en prislista över alla frekventa artiklar inom en bransch. Överklagandet i vad det avsåg undantag har avskrivits med stöd av övergångsbestämmelser till konkurrenslagen. Konkurrensverkets beslut i övrigt har fastställts dock med senareläggning (3 månader) av ikraftträdandet av åläggandet. Även fråga om tillämpning av artikel 81 i EG-fördraget.
 • MD 2005:25:Överklagande av Konkurrensverkets beslut, där verket förklarat att Förbundets rekommendation om att inte offerera eller träffa avtal om storleken på den ersättning som skall tillkomma försäkringsmäklare vid förmedling av direkt skadeförsäkring inte omfattats av något av förbuden i 6 eller 19 § KL, har dels lämnats utan bifall, dels avvisats. Även fråga om tillämpning av artikel 81 i EG-fördraget.
 • MD 2007:23:Överklagande av Stockholms tingsrätts dom, avseende yrkande om att bolaget respektive föreningen skall förpliktigas utge konkurrensskadeavgift på grund av påstådd överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, har lämnats utan bifall. Även fråga om tillämpning av artikel 81 i EG-fördraget.
 • NJA 2004 s. 804:Ett villkor i ett standardavtal, som tillkommit som ett resultat av ett påstått förbjudet samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) när villkoret tagits in i ett följdavtal med tredje man. Tillika fråga om inhämtande av förhandsavgörande enligt artikel 234 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
 • MD 2009:11:Bolag inom asfaltbranschen har i strid mot 6 § konkurrenslagen (1993:20) deltagit i ett otillåtet samarbete vilket inneburit bl.a. att bolagen har kommit överens om priser och delat upp marknaden vid statliga och kommunala upphandlingar under åren 1998-2001. Bolagen har ådömts konkurrenskadeavgifter. Även artikel 81:1 i EG-fördraget har befunnits tillämplig. Tillika fråga om nedsättning och eftergift av konkurrensskadeavgift.

7 §  Avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 6 § är ogiltiga.

 • AD 1998 nr 112:Kollektivavtalstolkning. Innebär en avtalsbestämmelse i ett kollektivavtal för tidningsdistributörer ett förbud mot att anlita entreprenör för detaljdistribution av tidningar? - Även fråga om avtalsbestämmelsen är ogiltig enligt 7 § konkurrenslagen.
 • NJA 2004 s. 804:Ett villkor i ett standardavtal, som tillkommit som ett resultat av ett påstått förbjudet samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) när villkoret tagits in i ett följdavtal med tredje man. Tillika fråga om inhämtande av förhandsavgörande enligt artikel 234 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

8 §  Förbudet i 6 § gäller inte för ett avtal som

 1. bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande,
 2. tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås,
 3. bara ålägger de berörda företagen begränsningar som är nödvändiga för att uppnå målet i 1, och
 4. inte ger de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av nyttigheterna i fråga. Lag (2004:409).

 • MD 2005:5:Överklagande av ett beslut av Konkurrensverket att inte bevilja undantag samt åläggande att upphöra med tillhandahållandet av en prislista över alla frekventa artiklar inom en bransch. Överklagandet i vad det avsåg undantag har avskrivits med stöd av övergångsbestämmelser till konkurrenslagen. Konkurrensverkets beslut i övrigt har fastställts dock med senareläggning (3 månader) av ikraftträdandet av åläggandet. Även fråga om tillämpning av artikel 81 i EG-fördraget.

8 a §  Undantag från förbudet i 6 § gäller för sådana grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna i 8 § (gruppundantag).

[S2]Sådana grupper av avtal anges i verkställighetsföreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S3]Om ett enskilt avtal till följd av ett gruppundantag är undantaget från förbudet i 6 § men har följder som är oförenliga med 8 §, får Konkurrensverket besluta att avtalet inte skall omfattas av gruppundantaget. Lag (2004:409).

9 § Har upphävts genom lag (2004:409).
10 § Har upphävts genom lag (2004:409).
11 § Har upphävts genom lag (2004:409).
12 § Har upphävts genom lag (2004:409).
13 § Har upphävts genom lag (2004:409).
14 § Har upphävts genom lag (2004:409).
15 § Har upphävts genom lag (2004:409).
16 § Har upphävts genom lag (2004:409).
17 § Har upphävts genom lag (2004:409).
18 § Har upphävts genom lag (2004:409).

Särskilda bestämmelser för vissa former av samarbete mellan små företag

18 a §  Med primär lantbruksförening avses i denna lag en ekonomisk förening vars medlemmar är enskilda lantbrukare eller andra företag som bedriver jordbruk, trädgårdsverksamhet eller skogsbruk. Om sammanslutningar av sådana företag är medlemmar i föreningen, anses den dock vara primär lantbruksförening endast under förutsättning att sammanslutningarna bara utgörs av lokala sammanslutningar av företag med verksamhet av angivet slag. Lag (1994:688).

18 b §  I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) finns särskilda bestämmelser om vad som i denna lag avses med sådana varor. Lag (2000:1021).

Prop. 1999/2000:140: I lagen (2000:00) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårdsoch skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) finns särskilda bestämmelser om vad som avses med sådana varor.

Som framgår av den allmänna motiveringen har definitionerna lagts i en ny särskild lag främst för att inte belasta konkurrenslagen ...

18 c §  Förbudet i 6 § gäller inte för sådana avtal inom en primär lantbruksförening eller dess dotterföretag som avser samverkan mellan föreningens medlemmar om

 1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller därmed sammanhängande verksamhet såsom användandet av gemensamma anläggningar, lagring, beredning, distribution eller marknadsföring i fråga om jordbruksprodukter, trädgårdsprodukter eller skogsprodukter, eller
 2. inköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som avses under 1.

[S2]Första stycket gäller dock inte avtal som har till syfte eller ger till resultat

 1. att en medlems fria rörlighet på marknaden förhindras eller försvåras
  1. i fråga om valet av avnämare eller leverantör,
  2. i fråga om möjligheten att lämna föreningen, eller
  3. i annat avseende av motsvarande betydelse, eller
 2. att försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs på varor när försäljningen sker direkt mellan medlemmen och tredje man. Lag (2000:1021).

Prop. 1999/2000:140: 1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller därmed sammanhängande verksamhet såsom användandet av gemensamma anläggningar, lagring, beredning, distribution eller marknadsföring i fråga om jordbruksprodukter, trädgårdsprodukter eller skogsprodukter , eller

2. inköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som avses under 1.

18 d §  Med taxiföretag avses i denna lag företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster.

[S2]Med beställningscentral avses en gemensam eller fristående funktion som tar emot beställningar och fördelar transportuppdrag mellan taxiföretag. Funktionen kan även utföra sådan verksamhet som har samband därmed. Lag (2000:1021).

Prop. 1999/2000:140: Med beställningscentral avses en gemensam eller fristående funktion som tar emot beställningar och fördelar transportuppdrag mellan taxiföretag. Funktionen kan även utföra sådan verksamhet som har samband därmed

Paragrafen är ny. I bestämmelsen definieras några centrala begrepp som förekommer i den efterföljande paragrafen 18 e §.

Med taxiföretag avses i denna lag sådana företag ...

18 e §  Förbudet i 6 § gäller inte för ett skriftligt avtal mellan taxiföretag eller mellan en beställningscentral och taxiföretag om avtalet

 1. avser gemensam transportverksamhet genom samverkan i en beställningscentral eller på annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller andra sådana ekonomiska fördelar,
 2. behövs för att tillgodose det samhälleliga intresset av tillgång till taxiservice, och
 3. omfattar högst 40 taxifordon.

[S2]Undantaget enligt första stycket gäller inte

 1. till den del samarbetet avser förfarande eller villkor som innebär eller omfattar
  1. fastställande av gemensamma priser,
  2. uppdelning av marknader,
  3. en uppsägningstid för anslutet taxiföretag som överstiger sex månader från uppsägningstillfället eller, i fråga om en ekonomisk förening, villkor att uppsägning inte får göras förrän tidigast efter sex månader eller längre tid från inträdet, eller
  4. förbud för anslutet taxiföretag att efter avtalstidens utgång konkurrera med den gemensamma transportverksamheten, och
 2. till den del det är uppenbart att syftet med den gemensamma transportverksamheten eller intresset av tillgång till taxiservice enligt första stycket 1 och 2 kan tillgodoses utan att samarbetet omfattar ett sådant förfarande eller villkor som avses i 1 a-d. Lag (2000:1021).

Prop. 1999/2000:140: 1. avser gemensam transportverksamhet genom samverkan i en beställningscentral eller på annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller andra sådana ekonomiska fördelar,

Missbruk av dominerande ställning

19 §  Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet.

[S2]Sådant missbruk kan särskilt bestå i att

 1. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,
 2. begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,
 3. tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, eller
 4. ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet. Lag (1998:648).

 • MD 2007:14:En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom underprissättning och kombinationsförsäljning har lämnats utan bifall då den i målet relevanta produktmarknaden inte med tillräcklig grad av säkerhet kunnat fastställas och det således saknats förutsättningar för att ta ställning till om svarandena hade en dominerande ställning och om något missbruk av denna förekommit.
 • MD 2005:29:En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom s.k. mixed bundling, bestående i att ett teleföretag erbjudit sina privatkunder en prisreduktion på fast telefoni under viss period förutsatt att dessa köper bredband från företaget, har lämnats utan bifall då det inte har visats att teleföretaget har en dominerande ställning. Även fråga om tillämpning av artikel 82 i EG-fördraget.
 • MD 2013:5:Fråga om visst förfarande utgjort missbruk av dominerande ställning. Även fråga om bl.a. vilket beviskrav som bör ställas i mål av detta slag.
 • NJA 2008 s. 120:I tvistemål mellan färjeoperatör och kommunalt hamnbolag om nedsättning av hamnavgifter bl.a. på grund av missbruk av dominerande ställning har del av färjeoperatörens talan avvisats på grund av skiljeavtal. Vidare har den kommunala självkostnadsprincipen ansetts inte vara tillämplig på hamnbolaget. Slutligen har det vid den konkurrensrättsliga bedömningen ansetts att hamnbolaget haft en dominerande ställning på den relevanta marknaden.
 • MD 2007:26:En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom leveransvägran har lämnats utan bifall då kärandena inte framfört grundade skäl för sitt påstående om att svarandena missbrukat sin dominerande ställning i den meningen att förutsättningarna för konkurrens därmed har försvagats. - Tillika fråga om talerätt.
 • MD 2005:27:Överklagande av Konkurrensverkets beslut, där verket förklarat att en tillämpning av ett bomsystem med angöringsavgifter för busstrafiken på Arlanda flygplats utan differentiering mellan olika bussföretag inte var att anse som ett missbruk av Luftfartsverkets dominerande ställning, har bifallits. Marknadsdomstolen fann att det inte kunde uteslutas att förfarandet med uttag av angöringsavgifter kan anses utgöra ett missbruk av Luftfartsverkets dominerande ställning.
 • MD 2008:18:Sedan Marknadsdomstolen i ett mål om påstått misbruk av dominerande ställning interimistiskt förbjudit företag att hota med att vägra eller vägra att tillhandahålla nättjänster har bolagen dragit tillbaka hotet. Förutsättningar har därför saknats att utfärda ett åläggande.
20 § Har upphävts genom lag (2004:409).
21 § Har upphävts genom lag (2004:409).
22 § Har upphävts genom lag (2004:409).

Åtgärder mot förbjudna konkurrensbegränsningar

23 §  Konkurrensverket får ålägga ett företag att upphöra med överträdelser av förbuden i 6 eller 19 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget.

[S2]Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett sådant åläggande, får Marknadsdomstolen göra det på talan av ett företag som berörs av överträdelsen. En sådan talerätt föreligger dock inte om Konkurrensverkets beslut grundar sig på artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1/2003. Lag (2004:409).

 • MD 2007:26:En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom leveransvägran har lämnats utan bifall då kärandena inte framfört grundade skäl för sitt påstående om att svarandena missbrukat sin dominerande ställning i den meningen att förutsättningarna för konkurrens därmed har försvagats. - Tillika fråga om talerätt.
 • MD 2008:18:Sedan Marknadsdomstolen i ett mål om påstått misbruk av dominerande ställning interimistiskt förbjudit företag att hota med att vägra eller vägra att tillhandahålla nättjänster har bolagen dragit tillbaka hotet. Förutsättningar har därför saknats att utfärda ett åläggande.
 • MD 2009:11:Bolag inom asfaltbranschen har i strid mot 6 § konkurrenslagen (1993:20) deltagit i ett otillåtet samarbete vilket inneburit bl.a. att bolagen har kommit överens om priser och delat upp marknaden vid statliga och kommunala upphandlingar under åren 1998-2001. Bolagen har ådömts konkurrenskadeavgifter. Även artikel 81:1 i EG-fördraget har befunnits tillämplig. Tillika fråga om nedsättning och eftergift av konkurrensskadeavgift.

23 a §  Har fråga uppkommit om ett företag överträder något av de förbud som avses i 23 § första stycket får Konkurrensverket, om företaget åtar sig att vidta åtgärder som medför att verket inte längre ifrågasätter att någon överträdelse föreligger, besluta att godta åtagandet. Verkets beslut får avse en bestämd tid. Så länge beslutet gäller får verket i de avseenden åtagandet omfattar inte meddela något åläggande enligt 23 § första stycket.

[S2]Konkurrensverket får återkalla ett beslut enligt första stycket om

 1. de omständigheter som låg till grund för beslutet har förändrats i något väsentligt avseende,
 2. den som beslutet gäller bryter mot något åtagande som har angetts i beslutet, eller
 3. beslutet grundades på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter som parterna har lämnat. Lag (2004:409).

24 §  Ett åläggande enligt 23 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

25 §  Om det finns särskilda skäl för det, får ett åläggande enligt 23 § meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts. Marknadsdomstolen får meddela ett sådant åläggande bara sedan rättegång inletts. Lag (1998:648).

Konkurrensskadeavgift

26 §  Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket besluta att ett företag skall betala en särskild avgift (konkurrensskadeavgift), om företaget eller någon som handlar på företagets vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt förbuden i 6 eller 19 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2004:409).

 • MD 2005:7:Bolag i bensinbranschen har i samband med möten och andra kontakter lämnat eller inhämtat information av sådan beskaffenhet att den kunnat läggas till grund för en samordnad rabattsanering. Förfarandet har ansetts utgöra ett samordnat förfarande av företag och bolagen har ådömts konkurrensskadeavgift. Tillika fråga om ersättning av allmänna medel för bolagens rättegångskostnader.
 • MD 2008:12:Återförsäljare av personbilar i södra Sverige har sinsemellan fastställt försäljningspriser och rabatter på nya personbilar, delat upp marknaden avseende försäljning av nya personbilar samt fastställt inköps- och försäljningspriser på begagnade personbilar. Förfarandet har ansetts utgöra ett sådant konkurrensbegränsande samarbete som är förbjudet enligt 6 § konkurrenslagen och artikel 81 i EG-fördraget. Det berörda bolagen har förpliktats att betala konkurrensskadeavgift. Även fråga om preskription och rättegångskostnader.
 • MD 2013:5:Fråga om visst förfarande utgjort missbruk av dominerande ställning. Även fråga om bl.a. vilket beviskrav som bör ställas i mål av detta slag.

27 §  Konkurrensskadeavgift skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor eller till ett högre belopp dock inte överstigande tio procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

[S2]Riktas talan mot flera företag skall avgiften fastställas särskilt för vart och ett av dem.

 • MD 2005:7:Bolag i bensinbranschen har i samband med möten och andra kontakter lämnat eller inhämtat information av sådan beskaffenhet att den kunnat läggas till grund för en samordnad rabattsanering. Förfarandet har ansetts utgöra ett samordnat förfarande av företag och bolagen har ådömts konkurrensskadeavgift. Tillika fråga om ersättning av allmänna medel för bolagens rättegångskostnader.
 • MD 2008:12:Återförsäljare av personbilar i södra Sverige har sinsemellan fastställt försäljningspriser och rabatter på nya personbilar, delat upp marknaden avseende försäljning av nya personbilar samt fastställt inköps- och försäljningspriser på begagnade personbilar. Förfarandet har ansetts utgöra ett sådant konkurrensbegränsande samarbete som är förbjudet enligt 6 § konkurrenslagen och artikel 81 i EG-fördraget. Det berörda bolagen har förpliktats att betala konkurrensskadeavgift. Även fråga om preskription och rättegångskostnader.

28 §  När konkurrensskadeavgift fastställs skall hänsyn tas till

 1. hur allvarlig överträdelsen är,
 2. hur länge den pågått, och
 3. andra försvårande eller förmildrande omständigheter av betydelse för att bedöma överträdelsen.

[S2]I ringa fall skall ingen avgift påföras. Lag (2002:595).

Prop. 1999/2000:140: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka hänsyn som skall tas när konkurrensskadeavgift fastställs.

Första stycket har bl.a. numrerats och fått ett tillägg. Tillägget består i punkterna 3 och 4.

Av punkt 3 följer att det faktum att företaget lämnat viktig information till Konkurrensverket kan tillmätas betydelse vid fastställande av konkurrensskadeavgift, om det gäller företagets egen överträdelse. Företaget skall i väsentlig mån ha underlättat ...

Prop. 2001/02:167: 3. andra försvårande eller förmildrande omständigheter av betydelse för att bedöma överträdelsen.

I ringa fall skall ingen avgift påföras.

I denna och den följande paragrafen finns bestämmelser om hur konkurrensskadeavgiftens belopp skall fastställas. Bestämmelserna om detta har hittills varit samlade i 28 §. Denna paragraf anger nu de omständigheter som är avgörande för hur stor konkurrensskadeavgift ...

 • MD 2005:7:Bolag i bensinbranschen har i samband med möten och andra kontakter lämnat eller inhämtat information av sådan beskaffenhet att den kunnat läggas till grund för en samordnad rabattsanering. Förfarandet har ansetts utgöra ett samordnat förfarande av företag och bolagen har ådömts konkurrensskadeavgift. Tillika fråga om ersättning av allmänna medel för bolagens rättegångskostnader.
 • MD 2008:12:Återförsäljare av personbilar i södra Sverige har sinsemellan fastställt försäljningspriser och rabatter på nya personbilar, delat upp marknaden avseende försäljning av nya personbilar samt fastställt inköps- och försäljningspriser på begagnade personbilar. Förfarandet har ansetts utgöra ett sådant konkurrensbegränsande samarbete som är förbjudet enligt 6 § konkurrenslagen och artikel 81 i EG-fördraget. Det berörda bolagen har förpliktats att betala konkurrensskadeavgift. Även fråga om preskription och rättegångskostnader.
 • MD 2013:5:Fråga om visst förfarande utgjort missbruk av dominerande ställning. Även fråga om bl.a. vilket beviskrav som bör ställas i mål av detta slag.
 • MD 2009:11:Bolag inom asfaltbranschen har i strid mot 6 § konkurrenslagen (1993:20) deltagit i ett otillåtet samarbete vilket inneburit bl.a. att bolagen har kommit överens om priser och delat upp marknaden vid statliga och kommunala upphandlingar under åren 1998-2001. Bolagen har ådömts konkurrenskadeavgifter. Även artikel 81:1 i EG-fördraget har befunnits tillämplig. Tillika fråga om nedsättning och eftergift av konkurrensskadeavgift.

28 a §  Konkurrensskadeavgiften får fastställas till ett lägre belopp än vad som bort ske med tillämpning av 28 §,

 1. om företaget i väsentlig mån har underlättat utredningen av den egna eller andras medverkan i överträdelsen, eller
 2. om det föreligger andra särskilda skäl som hänför sig till företaget.

[S2]Har ett företag i högst väsentlig mån underlättat en utredning som avses i första stycket 1, får avgiften efterges även i annat fall än som anges i 28 b §.

[S3]Konkurrensskadeavgiften får fastställas till ett högre belopp än vad som bort ske med tillämpning av 28 §, om företaget tidigare har överträtt förbud enligt denna lag eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget. Lag (2005:598).

Prop. 2001/02:167: 1. om företaget i väsentlig mån har underlättat utredningen av den egna eller andras medverkan i överträdelsen, eller

2. om det föreligger andra särskilda skäl som hänför sig till företaget.

Har ett företag i högst väsentlig mån underlättat en utredning som avses i första stycket 1, får avgiften efterges även i annat fall än som anges i 28 b §.

...

Prop. 2004/05:117: Konkurrensskadeavgiften får fastställas till ett lägre belopp än vad som bort ske med tillämpning av 28 §,

1. om företaget i väsentlig mån har underlättat utredningen av den egna eller andras medverkan i överträdelsen, eller

2. om det föreligger andra särskilda skäl som hänför sig till företaget.

Har ett företag i högst väsentlig mån underlättat en utredning som avses i första stycket 1, får avgiften efterges även i annat fall än som anges ...

 • MD 2005:7:Bolag i bensinbranschen har i samband med möten och andra kontakter lämnat eller inhämtat information av sådan beskaffenhet att den kunnat läggas till grund för en samordnad rabattsanering. Förfarandet har ansetts utgöra ett samordnat förfarande av företag och bolagen har ådömts konkurrensskadeavgift. Tillika fråga om ersättning av allmänna medel för bolagens rättegångskostnader.
 • MD 2009:11:Bolag inom asfaltbranschen har i strid mot 6 § konkurrenslagen (1993:20) deltagit i ett otillåtet samarbete vilket inneburit bl.a. att bolagen har kommit överens om priser och delat upp marknaden vid statliga och kommunala upphandlingar under åren 1998-2001. Bolagen har ådömts konkurrenskadeavgifter. Även artikel 81:1 i EG-fördraget har befunnits tillämplig. Tillika fråga om nedsättning och eftergift av konkurrensskadeavgift.

28 b §  Konkurrensskadeavgift får efterges beträffande ett företag som har överträtt ett förbud enligt 6 § eller artikel 81 i EG-fördraget, om företaget

 1. anmäler överträdelsen till Konkurrensverket innan verket har fått tillräckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen och något annat företag som deltagit i överträdelsen inte har gjort anmälan tidigare,
 2. lämnar Konkurrensverket all den information om överträdelsen som företaget har tillgång till,
 3. samarbetar fullt ut med Konkurrensverket under utredningen av överträdelsen, och
 4. har upphört eller snarast efter sin anmälan upphör att medverka i överträdelsen.

[S2]Konkurrensskadeavgiften får dock inte efterges, om företaget har haft den ledande rollen i överträdelsen och det med hänsyn till omständigheterna därför är uppenbart oskäligt med eftergift. Lag (2004:409).

Prop. 2001/02:167: 1. anmäler överträdelsen till Konkurrensverket innan verket har fått tillräckligt underlag för att ingripa mot överträdelsen och något annat företag som deltagit i överträdelsen inte har gjort anmälan tidigare,

 • MD 2009:11:Bolag inom asfaltbranschen har i strid mot 6 § konkurrenslagen (1993:20) deltagit i ett otillåtet samarbete vilket inneburit bl.a. att bolagen har kommit överens om priser och delat upp marknaden vid statliga och kommunala upphandlingar under åren 1998-2001. Bolagen har ådömts konkurrenskadeavgifter. Även artikel 81:1 i EG-fördraget har befunnits tillämplig. Tillika fråga om nedsättning och eftergift av konkurrensskadeavgift.

28 c §  På ansökan av ett företag som anmäler en överträdelse av ett förbud enligt 6 § eller artikel 81 i EG-fördraget skall Konkurrensverket förklara om de förutsättningar för eftergift av konkurrensskadeavgift som anges i 28 b § första stycket 1 är uppfyllda.

[S2]Ett beslut varigenom verket förklarat att förutsättningarna enligt 28 b § första stycket 1 för eftergift föreligger är bindande för verket samt för Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen. Lag (2004:409).

Prop. 2001/02:167: Ett beslut varigenom verket förklarat att förutsättningarna enligt 28 b § första stycket 1 för eftergift föreligger är bindande för verket samt för Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen.

Paragrafen är ny och saknar motsvarighet i utredningens lagförslag.

Bestämmelsen har införts efter förslag från Lagrådet, som anfört att de beslut Konkurrensverket tänks kunna meddela i fråga om huruvida förutsättningarna för eftergift ...

29 §  Konkurrensskadeavgift enligt 26 § får inte påföras för åtgärder som har vidtagits under den tid då beslut om godtagande av åtagande enligt 23 a § första stycket har gällt, om åtgärderna är förenliga med beslutet. Konkurrensskadeavgift får dock påföras om beslutet har återkallats med stöd av 23 a § andra stycket 3.Lag (2004:409).

30 §  Konkurrensskadeavgift får påföras bara om stämningsansökan har delgetts den som anspråket riktas mot inom fem år från det att överträdelsen upphörde.

[S2]Avgift får inte påföras för åtgärder som omfattas av ett åläggande som har meddelats vid vite enligt denna lag.

 • MD 2009:11:Bolag inom asfaltbranschen har i strid mot 6 § konkurrenslagen (1993:20) deltagit i ett otillåtet samarbete vilket inneburit bl.a. att bolagen har kommit överens om priser och delat upp marknaden vid statliga och kommunala upphandlingar under åren 1998-2001. Bolagen har ådömts konkurrenskadeavgifter. Även artikel 81:1 i EG-fördraget har befunnits tillämplig. Tillika fråga om nedsättning och eftergift av konkurrensskadeavgift.

31 §  En påförd konkurrensskadeavgift faller bort i den mån verkställighet inte har skett inom fem år från det att domen vann laga kraft.

31 a §  Konkurrensskadeavgift skall betalas till Konkurrensverket inom trettio dagar efter det att domen vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i domen. Lag (2000:1022).

31 b §  Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i 31 a §, skall Konkurrensverket lämna den obetalda konkurrensskadeavgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2000:1022).

31 c §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur konkurrensskadeavgiften skall betalas. Lag (2000:1022).

32 §  För att säkerställa ett anspråk på konkurrensskadeavgift får rätten besluta om kvarstad. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i 15 kap.rättegångsbalken om kvarstad för fordran.

[S2]Beslut om kvarstad meddelas av den domstol där rättegång om konkurrensskadeavgift pågår. Om talan om konkurrensskadeavgift ännu inte har väckts skall talan om kvarstad prövas av Stockholms tingsrätt. Lag (2000:1022).

Skadestånd

33 §  Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i 6 eller 19 § eller i artikel 81 eller 82 i EG- fördraget, skall företaget ersätta den skada som därigenom uppkommer.

[S2]Rätten till sådan ersättning faller bort, om talan inte väcks inom tio år från det att skadan uppkom.

[S3]Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva frågor om skadestånd enligt denna paragraf. Lag (2005:598).

Prop. 2004/05:117: Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i 6 eller 19 § eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, skall företaget ersätta den skada som därigenom uppkommer.

Rätten till sådan ersättning faller bort, om talan inte väcks inom tio år från det att skadan uppkom.

Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva frågor om skadestånd enligt denna paragraf.

Enligt paragrafen kan ett företag som uppsåtligen eller av ...

Företagskoncentration

Definition av företagskoncentration

34 §  Med en företagskoncentration enligt denna lag avses

 1. att två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
 2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav.

[S2]Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en företagskoncentration enligt första stycket 2.Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: 2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav.

Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en självständig ekonomisk ...

Förbud mot företagskoncentration, m.m.

34 a §  Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket förbjuda en företagskoncentration som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 37 § eller som har anmälts frivilligt enligt vad som anges där.

[S2]Företagskoncentrationen skall förbjudas, om

 1. den skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar eller är ägnad att väsentligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det, och
 2. ett förbud kan meddelas utan att väsentliga nationella säkerhets- eller försörjningsintressen åsidosätts. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: 1. den skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar eller är ägnad att väsentligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det, och

2. ett förbud kan meddelas utan att väsentliga nationella säkerhetseller försörjningsintressen åsidosätts. ...

34 b §  I den utsträckning bildandet av ett gemensamt företag, som utgör en företagskoncentration enligt 34 §, har till syfte eller får till resultat att samordna konkurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga, skall vid prövningen av fråga om förbud enligt 34 a § andra stycket mot en företagskoncentration samordningen bedömas enligt 6 och 8 §§.

[S2]Ett beslut av Konkurrensverket att lämna en företagskoncentration utan åtgärd skall även omfatta sådana begränsningar som har direkt samband med och är nödvändiga för genomförandet av den anmälda företagskoncentrationen.

[S3]Prövningen enligt första eller andra stycket skall ske enligt förfarandereglerna för koncentrationsprövningen. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: Ett beslut av Konkurrensverket att lämna en företagskoncentration utan åtgärd skall även omfatta sådana begränsningar som har direkt samband med och är nödvändiga för genomförandet av den anmälda företagskoncentrationen.

Prövningen enligt första eller andra stycket skall ske enligt förfarandereglerna för koncentrationsprövningen. ...

35 §  Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling som utgör en del i företagskoncentrationen därefter blir ogiltig. Detta gäller dock inte sådana rättshandlingar som utgörs av förvärv som har skett på en reglerad marknad som avses i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en handelsplattform som avses i 1 kap. 5 § 12 lagen om värdepappersmarknaden eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället åläggas att avyttra det som har förvärvats. Lag (2007:537).

Prop. 1998/99:144: Här hänvisas till avsnitt 5.6.2. I denna paragraf anges att ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling som utgör en del i en företagskoncentration därefter blir ogiltig. Såsom angetts där avser ogiltighet enligt 35 § det som är konstitutivt för genomförandet av företagskoncentrationen i meningen att det är fråga om rättshandlingar som utgör de grundläggande beståndsdelarna i företagskoncentrationen. ...

36 §  Om det är tillräckligt för att undanröja de skadliga effekterna av en företagskoncentration, får en part i företagskoncentrationen i stället för förbud enligt 34 a § åläggas

 1. att avyttra ett företag, eller en del av ett företag, eller
 2. att genomföra någon annan konkurrensfrämjande åtgärd.

[S2]Ett åläggande enligt första stycket får inte vara mer långtgående än vad som krävs för att de skadliga effekterna av konkurrensbegränsningen skall undanröjas. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: Ett åläggande enligt första stycket får inte vara mer långtgående än vad som krävs för att de skadliga effekterna av konkurrensbegränsningen skall undanröjas.

Paragrafen i dess nuvarande lydelse innehåller bestämmelser som gör det möjligt att i stället för förbud rikta åläggande mot det förvärvande företaget att avyttra ett företag, en rörelse, en del av en rörelse eller att genomföra någon annan konkurrensfrämjande ...

Anmälan om företagskoncentration

37 §  En företagskoncentration skall anmälas till Konkurrensverket om

 1. de berörda företagen tillsammans har en omsättning föregående räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor och
 2. minst två av de berörda företagen har en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår som överstiger 100 miljoner kronor för vart och ett av företagen.

[S2]Om omsättningskravet enligt första stycket 1 är uppfyllt men omsättningen inte överstiger vad som anges i första stycket 2, får Konkurrensverket i ett enskilt fall ålägga en part i en företagskoncentration att anmäla företagskoncentrationen, när detta är påkallat av särskilda skäl. En part och andra medverkande i en företagskoncentration har alltid rätt att frivilligt anmäla företagskoncentrationen, när omsättningskravet enligt första stycket 1 är uppfyllt. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: 1. de berörda företagen tillsammans har en omsättning föregående räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor och

2. minst två av de berörda företagen har en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår ...

37 a §  En företagssammanslagning enligt 34 § första stycket 1 skall anmälas av de företag som slås samman.

[S2]I övriga fall skall anmälan göras av den eller dem som förvärvar kontroll över ett företag eller en del därav. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: I övriga fall skall anmälan göras av den eller dem som förvärvar kontroll över ett företag eller en del därav.

I paragrafen, som är ny, anges vilka personer eller företag som har skyldighet att anmäla en företagskoncentration till Konkurrensverket.

I första stycket anges att en företagssammanslagning enligt 34 § första stycket 1 skall anmälas av de företag som slås samman....

Särskild undersökning av företagskoncentration

38 §  Konkurrensverket får besluta om att genomföra en särskild undersökning av en företagskoncentration som har anmälts enligt 37 §.

[S2]Ett sådant beslut skall meddelas inom 25 arbetsdagar från det att anmälan kom in till Konkurrensverket. Under denna frist får parterna och andra medverkande i företagskoncentrationen inte vidta någon åtgärd för att fullfölja den.

[S3]Konkurrensverket får i särskilda fall besluta om undantag från förbudet i andra stycket andra meningen.

[S4]Konkurrensverket får meddela ett förbud eller åläggande för parterna eller andra medverkande i företagskoncentrationen för att säkerställa att förbudet i andra stycket andra meningen efterlevs. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: Ett sådant beslut skall meddelas inom 25 arbetsdagar från det att anmälan kom in till Konkurrensverket. Under denna frist får

parterna och andra medverkande i företagskoncentrationen inte vidta någon åtgärd för ...

Talan om företagskoncentration

39 §  En talan hos Stockholms tingsrätt enligt 34 a eller 36 § får väckas bara efter beslut om särskild undersökning enligt 38 §.

[S2]Talan skall väckas inom tre månader från beslutet. Tingsrätten får på begäran av Konkurrensverket förlänga fristen med högst en månad i sänder, om parterna i företagskoncentrationen och den som gjort anmälan enligt 37 § andra stycket samtycker. När företagskoncentrationen ägt rum på det sätt som anges i 35 § andra meningen är förvärvarens samtycke tillräckligt.

[S3]Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant samtycke som anges i andra stycket. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: Talan skall väckas inom tre månader från beslutet. Tingsrätten får på begäran av Konkurrensverket förlänga fristen med högst en

40 §  Om Konkurrensverket har beslutat att lämna en företagskoncentration utan åtgärd, får talan enligt 39 § första stycket inte väckas i fråga om företagskoncentrationen.

[S2]Detta gäller dock inte om en part eller annan medverkande i företagskoncentrationen har lämnat någon oriktig uppgift som påverkat beslutet. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: Andra stycket har justerats på det sättet att orden ”part i förvärvsavtalet” har ändrats till ”part eller annan medverkande i företagskoncentrationen”.

Förbud i väntan på slutlig prövning

41 §  Om det är motiverat av ett allmänt intresse som väger tyngre än den olägenhet som åtgärden medför, får Stockholms tingsrätt på yrkande av Konkurrensverket för tiden till dess att en fråga enligt 34 a eller 36 § slutligt har avgjorts förbjuda parterna och andra medverkande i en företagskoncentration att vidta någon åtgärd för att fullfölja företagskoncentrationen. Om rättegång inte pågår, skall yrkandet framställas skriftligen.

[S2]Yrkandet får inte bifallas utan att den som beslutet gäller och den som gjort anmälan enligt 37 § andra stycket fått tillfälle att yttra sig. När företagskoncentrationen har ägt rum på det sätt som anges i 35 § andra meningen, behöver endast förvärvaren ha fått tillfälle att yttra sig.

[S3]Om det finns synnerliga skäl, får förbud omedelbart meddelas att gälla till dess att något annat beslutas. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: som gjort anmälan enligt 37 § andra stycket fått tillfälle att yttra sig. När företagskoncentrationen har ägt rum på det sätt som anges i 35 § andra meningen, behöver endast förvärvaren ...

Tid inom vilken ett ärende om företagskoncentration skall avgöras

42 §  Ett förbud eller ett åläggande enligt 34 a eller 36 § får inte meddelas senare än sex månader efter det att talan väckts hos tingsrätten. Denna frist får förlängas, om parterna i företagskoncentrationen och den som gjort anmälan enligt 37 § andra stycket samtycker till det. När företagskoncentrationen har ägt rum på det sätt som anges i 35 § andra meningen, är förvärvarens samtycke tillräckligt.

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan samtycke av dem som anges i första stycket. Förbud eller åläggande får dock inte meddelas senare än två år efter det att företagskoncentrationen uppkom.

[S3]Om tingsrättens dom överklagas, skall Marknadsdomstolen avgöra målet inom tre månader från det att tiden för överklagande gick ut. Vad som sägs i första eller andra stycket om förlängning av fristen gäller också Marknadsdomstolens prövning. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan samtycke av dem som anges i första stycket. Förbud eller åläggande får dock inte

Omprövning

43 §  Ett förbud eller åläggande enligt 34 a eller 36 § utgör inte hinder mot att samma fråga prövas på nytt, om det finns anledning att upphäva eller mildra förbudet eller åläggandet därför att detta inte längre behövs eller inte längre är lämpligt.

[S2]Om tingsrätten eller Marknadsdomstolen har lämnat en talan om en företagskoncentration utan åtgärd, får frågan prövas på nytt bara om en part eller annan medverkande i företagskoncentrationen har lämnat oriktiga uppgifter om sakförhållanden av väsentlig betydelse för avgörandet. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: om en part eller annan medverkande i företagskoncentrationen har lämnat oriktiga uppgifter om sakförhållanden av väsentlig betydelse för avgörandet.

Här hänvisas till den inledande anmärkningen i författningskommentaren.

44 §  Talan om omprövning enligt 43 § väcks hos Stockholms tingsrätt av Konkurrensverket eller av någon som berörs av avgörandet.

[S2]Talan enligt 43 § andra stycket skall väckas inom ett år efter det att saken slutligt har avgjorts.

Uppgiftsskyldighet och undersökning

Allmän uppgiftsskyldighet för företag m.m.

45 §  Om det behövs för att Konkurrensverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag, får verket ålägga

 1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat,
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig för förhör på tid och plats som verket bestämmer, eller
 3. en kommun eller ett landsting som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten.

[S2]Första stycket gäller även vid Konkurrensverkets handläggning när en sådan åtgärd begärs av en konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen. Lag (2004:409).

 • MD 2005:2:Sedan ett åläggande av Konkurrensverket att enligt 45 § konkurrenslagen inställa sig till förhör och lämna uppgifter överklagats, har verket upphävt åläggandet. Den mot vilken åläggandet riktats har emellertid hemställt att ärendet ändå skulle prövas i sak. Eftersom Konkurrensverket upphävt åläggandet har saken fallit och ärendet avskrivits från vidare handläggning.

46 §  Ett åläggande enligt 45 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

Undersökning vid utredning om överträdelse av förbud

47 §  Stockholms tingsrätt får på ansökan av Konkurrensverket besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag för att utreda om detta har överträtt förbuden i 6 eller 19 § eller artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, om

 1. det finns anledning att anta att en överträdelse har skett,
 2. företaget inte rättar sig efter ett åläggande enligt 45 § första stycket 1 eller det annars finns risk att bevis undanhålls eller förvanskas, och
 3. vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av åtgärden.

[S2]Första stycket gäller även en ansökan som Konkurrensverket gör på begäran av en konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

[S3]Ansökan skall göras skriftligen. Lag (2004:409).

48 §  Ett beslut enligt 47 § får avse även ett annat företag än det som är föremål för utredning.

[S2]Beslutet får också avse bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i det företag som är föremål för utredning.

[S3]Ett beslut enligt första eller andra stycket får meddelas bara om

 1. vad som föreskrivs i 47 § första stycket 1 och 3 är uppfyllt,
 2. det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos den som ansökan avser, och
 3. denne inte rättar sig efter ett åläggande enligt 45 § första stycket 1 eller det annars finns risk att bevis undanhålls eller förvanskas.

[S4]Ett beslut enligt andra stycket får meddelas endast om överträdelsen dessutom är allvarlig. Lag (2005:598).

Prop. 2004/05:117: Ett beslut enligt 47 § får avse även ett annat företag än det som är föremål för utredning.

Beslutet får också avse bostäder och andra utrymmen som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i det företag som är föremål för utredning.

49 §  Ett beslut enligt 47, 48, 53 a eller 56 b § får meddelas utan att den som ansökan avser får tillfälle att yttra sig, om det kan befaras att undersökningen annars skulle förlora i betydelse.

[S2]Beslut meddelat med stöd av första stycket skall sändas endast till Konkurrensverket. När undersökningen börjar skall verket överlämna ett exemplar av beslutet till den hos vilken undersökningen skall genomföras. Lag (2004:409).

50 §  Ett beslut enligt 47, 48 eller 56 b § skall innehålla uppgifter om

 1. föremålet för och syftet med undersökningen,
 2. tidpunkten när undersökningen skall börja, och
 3. Konkurrensverkets befogenheter enligt 51 §.

[S2]Beslutet gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2002:595).

50 a §  När Konkurrensverket på begäran av Europeiska gemenskapernas kommission genomför en sådan undersökning som sägs i artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003, tillämpas 51, 52, 53 b och 54-56 §§. Lag (2004:409).

51 §  När Konkurrensverket genomför en undersökning som har beslutats enligt 47, 48 eller 56 b § eller som avses i 50 a §, har verket rätt att

 1. granska bokföring och andra affärshandlingar,
 2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar,
 3. begära muntliga förklaringar direkt på platsen, och
 4. få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen. Lag (2004:409).

52 §  När en undersökning som har beslutats enligt 47, 48 eller 56 b § eller som avses i 50 a § skall genomföras, har den hos vilken undersökningen skall genomföras rätt att tillkalla ett juridiskt biträde.

[S2]I avvaktan på att ett sådant biträde inställer sig får undersökningen inte börja. Detta gäller dock inte, om

 1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs,
 2. undersökningen har beslutats enligt 49 §, eller
 3. undersökningen är en sådan som avses i 50 a § och det kan befaras att den skulle förlora i betydelse om den inte påbörjas omedelbart. Lag (2004:409).

53 §  Konkurrensverket får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 51 § 1, 2 och 4.

[S2]Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Myndigheten skall dock inte underrätta den hos vilken undersökningen skall genomföras innan verkställighet sker. Lag (2006:714).

53 a §  Frågor om förhandsgodkännande enligt artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 prövas av Stockholms tingsrätt på ansökan av Konkurrensverket. Lag (2004:409).

53 b §  När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om en undersökning enligt artikel 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 får Kronofogdemyndigheten på ansökan av Konkurrensverket besluta om handräckning för att undersökningen skall kunna genomföras. Detsamma gäller när beslut om förhandsgodkännande meddelats enligt 53 a §.

[S2]Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Myndigheten skall dock inte underrätta den hos vilken undersökningen skall genomföras innan verkställighet sker. Lag (2006:714).

Gemensamma bestämmelser

54 §  Åtgärder enligt 45, 51 eller 56 a § får inte avse en skriftlig handling

 1. vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller hans biträde inte får höras som vittne därom, och
 2. som innehas av honom eller av den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller.

[S2]Om Konkurrensverket anser att viss handling bör omfattas av undersökning enligt 51 § och den som åtgärden angår åberopar att handlingen är skyddad enligt första stycket, skall handlingen omedelbart förseglas och skyndsamt överlämnas till Stockholms tingsrätt av Konkurrensverket.

[S3]Tingsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen är sådan som anges i första stycket. Lag (2002:595).

55 §  Vid ett åläggande enligt 45 eller 56 a § eller en undersökning enligt 51 § finns det inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur. Lag (2002:595).

Prop. 2001/02:167: Genom ändringarna i 49–52 §§ har dessa paragrafer gjorts tillämpliga på undersökningar enligt 56 b §. I 54 och 55 §§ har införts hänvisningar till 56 a §. I dessa båda paragrafer hänvisas sedan tidigare till 51 §. Av denna

hänvisning följer att paragraferna nu blir tillämpliga även på undersökningar enligt 56 b §.

56 §  Den som är uppgiftsskyldig enligt denna lag får inte betungas onödigt.

 • MD 2005:2:Sedan ett åläggande av Konkurrensverket att enligt 45 § konkurrenslagen inställa sig till förhör och lämna uppgifter överklagats, har verket upphävt åläggandet. Den mot vilken åläggandet riktats har emellertid hemställt att ärendet ändå skulle prövas i sak. Eftersom Konkurrensverket upphävt åläggandet har saken fallit och ärendet avskrivits från vidare handläggning.

Internationellt samarbete

56 a §  Konkurrensverket får meddela ett åläggande enligt 45 §, om det begärs av en myndighet i en stat med vilken Sverige har ingått en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden.

[S2]Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag (2002:595).

Prop. 2001/02:167: Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

I paragrafen ges bestämmelser om den form av bistånd till utländska konkurrensmyndigheter som kan antas komma i fråga i första hand. På begäran av en utländsk myndighet får Konkurrensverket utfärda ålägganden att lämna uppgifter i den utsträckning som anges i 45 § 1 och 3 samt att inställa sig till förhör på sätt som anges i 45 § 2. Ett åläggande får förenas ...

56 b §  Efter begäran av en myndighet i en stat med vilken Sverige har ingått en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden, får Stockholms tingsrätt på ansökan av Konkurrensverket besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag eller någon annan för att bistå den andra staten med att utreda om någon har överträtt den statens konkurrensregler, om

 1. det finns anledning att anta att en överträdelse har skett,
 2. det förfarande som utreds är av ett slag som vid tillämpningen av denna lag eller Europeiska gemenskapens konkurrensregler skulle ha innefattat en överträdelse av 6 eller 19 § eller av artikel 81 eller 82 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, om något av dessa regelverk hade tilllämpats på förfarandet,
 3. det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos den som ansökan avser,
 4. denne inte rättar sig efter ett åläggande att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat enligt 56 a § eller det annars finns risk att bevis undanhålls eller förvanskas, och
 5. vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av åtgärden.

[S2]Ansökan skall göras skriftligen. Lag (2002:595).

Prop. 2001/02:167: 2. det förfarande som utreds är av ett slag som vid tillämpningen av denna lag eller av Europeiska gemenskapens konkurrensregler skulle ha innefattat en överträdelse av 6 eller 19 § eller artikel 81 eller 82 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, om något av dessa regelverk hade tillämpats på förfarandet,

Vite

Föreläggande av vite

57 §  Ett förbud eller åläggande enligt 23, 34 a, 35, 36, 38, 41, 45 eller 56 a § får förenas med vite. Också ett beslut om undersökning enligt 47, 48 eller 56 b § får förenas med vite för att förmå ett företag eller någon annan att underkasta sig undersökningen.

[S2]Ett frivilligt åtagande i samband med en företagskoncentration eller i ett ärende enligt 23 a § första stycket, får förenas med vite. Ett sådant vite föreläggs av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket. Lag (2004:409).

Prop. 1998/99:144: 48 § får förenas med vite för att förmå ett företag eller någon annan att underkasta sig undersökningen.

Ett frivilligt åtagande i samband med en företagskoncentration får förenas med vite. Ett sådant vite föreläggs av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket.

En hänvisning till 38 § har införts. Konkurrensverket ...

Prop. 2001/02:167: Genom ändringar i paragrafens första stycke har det gjorts möjligt att förena ålägganden enligt 56 a § och undersökningar enligt 56 b § med vite.

 • MD 2009:4:Överklagande av Stockholms tingsrätts beslut att förena ett frivilligt åtagande vid vite har lagligen ej kunnat överklagas och därför avvisats.

58 §  Konkurrensverket får förelägga vite för fullgörande av skyldigheter enligt 37 §.

Utdömande av vite

59 §  Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs vid tingsrätt av Konkurrensverket. I fråga om vite som en domstol har förelagt på talan av ett företag får talan om utdömande föras även av företaget.

[S2]Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva en sådan talan.

Överklagande

60 §  Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas hos Marknadsdomstolen:

 1. ålägganden som verket har meddelat enligt 23 § första stycket och 25 §,
 2. förbud eller åläggande enligt 38 § fjärde stycket,
 3. ålägganden enligt 45 och 56 a §§,
 4. åtgärd enligt 8 a § tredje stycket,
 5. återkallelse av ett undantag enligt artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003, och
 6. återkallelse av ett åtagande enligt 23 a § andra stycket.

[S2]Ett beslut enligt första stycket 1 och 4-6 får överklagas av ett företag som berörs av beslutet. Lag (2004:409).

Prop. 1998/99:144: Ett beslut enligt första stycket 1-3 får överklagas av ett företag som berörs av beslutet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka beslut av Konkurrensverket som får överklagas hos Marknadsdomstolen. Här har ett tillägg gjorts så

att ett förbud eller åläggande meddelat av Konkurrensverket enligt ...

Prop. 2001/02:167: I första stycket 5 har gjorts ett tillägg, som innebär att Konkurrensverkets beslut i fråga om ålägganden enligt 56 a § får överklagas hos Marknadsdomstolen.

61 § Har upphävts genom lag (2004:409).

62 §  Andra beslut av Konkurrensverket enligt denna lag än som avses i 60 § får inte överklagas. Lag (2004:409).

63 §  Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och ärenden får överklagas hos Marknadsdomstolen:

 1. konkurrensskadeavgift enligt 26 §,
 2. kvarstad enligt 32 §,
 3. företagskoncentration enligt 34 a, 36, 41 och 43 §§,
 4. undersökningar enligt 47, 48 och 56 b §§,
 5. förhandsgodkännande enligt 53 a §, och
 6. prövning enligt 54 § andra stycket.

[S2]Beslut under rättegången i frågor som avses i 32 eller 41 § skall överklagas särskilt. Har ett sådant beslut meddelats innan rättegång har inletts, skall det överklagas som om beslutet meddelats under rättegång. Lag (2004:409).

Prop. 1998/99:144: 5. prövning enligt 54 § andra stycket. Beslut under rättegången i frågor som avses i 32 eller 41 § skall överklagas särskilt. Har ett sådant beslut meddelats innan rättegång har inletts, skall det överklagas som om beslutet meddelats under rättegång.

Här hänvisas till den inledande anmärkningen i författningskommentaren. Av hänvisningen till 34 a § följer att även ett åläggande enligt 35 § kan överklagas, eftersom ett sådant åläggande förutsätter ...

Prop. 2001/02:167: I första stycket har gjorts ett tillägg, som innebär att Stockholms tingsrätts avgöranden i fråga om undersökningar enligt 56 b § får överklagas till Marknadsdomstolen.

 • MD 2009:4:Överklagande av Stockholms tingsrätts beslut att förena ett frivilligt åtagande vid vite har lagligen ej kunnat överklagas och därför avvisats.
 • MD 2013:5:Fråga om visst förfarande utgjort missbruk av dominerande ställning. Även fråga om bl.a. vilket beviskrav som bör ställas i mål av detta slag.

Rättegångsbestämmelser

64 §  Om något annat inte följer av denna lag tillämpas,

 1. beträffande rättegången i frågor som avses i 23 § andra stycket och 63 § första stycket1-3, vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning inte är tillåten, och
 2. beträffande handläggningen av frågor som avses i 60 § första stycket och 63 § första stycket4-6, lagen (1996:242) om domstolsärenden, dock skall i fråga om rättegångskostnader gälla vad som föreskrivs i 31 kap.rättegångsbalken.

[S2]I mål och ärenden enligt 63 § skall vad som sägs om hovrätten i 49, 50 och 52 kap.rättegångsbalken samt 39 § första stycket lagen om domstolsärenden i stället gälla Marknadsdomstolen.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Marknadsdomstolen i mål eller ärende där enskilda är motparter till varandra, bestämma att var och en av parterna skall svara för sina rättegångskostnader. Lag (2004:409).

Prop. 2001/02:167: 1. beträffande rättegången i frågor som avses i 23 § andra stycket och 63 § första stycket 1–3, vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning inte är tillåten, och

2. beträffande handläggningen av frågor som avses i 13 § tredje stycket, 60 § första stycket och 63 § första stycket 4 och 5, lagen ( ...

 • MD 2005:28:I ett mål om företagskoncentration där Konkurrensverket fört talan och målet sedan avskrivits efter Konkurrensverkets återkallelse har Marknadsdomstolen fastställt tingsrättens beslut att tillerkänna svaranden ersättning av allmänna medel för rättegångskostnader.
 • MD 2013:5:Fråga om visst förfarande utgjort missbruk av dominerande ställning. Även fråga om bl.a. vilket beviskrav som bör ställas i mål av detta slag.

64 a §  Vid huvudförhandling i mål som anges i 63 § första stycket1-5 skall tingsrätten bestå av fyra ledamöter, av vilka två skall vara lagfarna domare och två ekonomiska experter. En av de lagfarna domarna skall vara rättens ordförande.

[S2]Om det sedan huvudförhandlingen har påbörjats inträffar förfall för en av ledamöterna, är rätten ändå domför.

[S3]Vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken och vid avgörande av mål utan huvudförhandling, liksom vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling, skall tingsrätten, om inte annat följer av 64 b §, bestå av en lagfaren domare. I sådana fall får dock även en ekonomisk expert delta i tingsrätten. Lag (2004:409).

64 b §  Vid avgörande av mål utan huvudförhandling och vid prövning av frågor som hör till rättegången får tingsrätten ha den sammansättning som anges i 64 a § första stycket om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till målets eller frågans beskaffenhet. Lag (1993:681).

64 c §  När tingsrätten prövar ärenden som anges i 63 § första stycket4-6 i sak, skall tingsrätten ha den sammansättning som anges i 64 a § första stycket. Tingsrätten får dock i ett sådant ärende i stället bestå av en lagfaren domare eller av en lagfaren domare och en ekonomisk expert, om det är tillräckligt med hänsyn till ärendets beskaffenhet. Vid annan handläggning skall tingsrätten bestå av en lagfaren domare eller av en lagfaren domare och en ekonomisk expert. Lag (2004:409).

64 d §  Regeringen förordnar för viss tid dem som skall tjänstgöra som ekonomiska experter enligt 64 a och 64 c §§. Inträffar medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål eller ärende en omständighet som medför att förordnandet skall upphöra att gälla, skall förordnandet oberoende därav anses ha fortsatt giltighet såvitt avser det pågående målet eller ärendet.

[S2]Den som skall tjänstgöra som ekonomisk expert skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1993:681).

65 §  För Konkurrensverket som part i mål enligt denna lag gäller i fråga om föreläggande för part och parts utevaro det som i rättegångsbalken är föreskrivet för åklagare. Lag (1996:266).

65 a § har upphävts genom lag (1998:648).

66 §  Vid behandlingen av en fråga enligt 41 § då rättegång inte pågår tillämpas, utöver vad som föreskrivs där, vad som gäller när en sådan fråga uppkommer i rättegång. Ett yrkande av Konkurrensverkets motpart om ersättning för kostnader får dock prövas i samband med avgörandet av frågan om åtgärden.

67 §  En åtgärd enligt 41 § som har beslutats då rättegång inte pågår skall omedelbart hävas, om Konkurrensverket inte beslutar om särskild undersökning enligt 38 § eller, om ett sådant beslut har meddelats, inte väcker talan enligt 39 §. Detsamma gäller om Konkurrensverket beslutar att lämna en företagskoncentration utan åtgärd. Lag (2000:88).

Prop. 1998/99:144: Här hänvisas till den inledande anmärkningen i författningskommentaren.

68 § har upphävts genom lag (2000:88).

69 §  Om det är till fördel för utredningen får mål som avses i 23 § andra stycket eller 63 § första stycket1-3 handläggas gemensamt med ett ärende som anges i denna lag, när målet och ärendet handläggs av samma domstol. Handläggningen skall ske enligt vad som föreskrivs i 64 § första stycket 1 samt 64 a och 64 b §§.

[S2]Vid gemensam handläggning i Marknadsdomstolen av mål som avses i 23 § andra stycket och ärende enligt denna lag, skall reglerna för tingsrätt tillämpas. I andra fall tillämpas reglerna för hovrätt. Lag (1998:648).

70 §  Ett yttrande som har lämnats av Europeiska gemenskapernas kommission eller Konkurrensverket med tillämpning av artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 får beaktas av rätten utan åberopande av part. Parterna skall beredas tillfälle att yttra sig över yttrandet. Lag (2004:409).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Konkurrenslag (1993:20)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Genom lagen upphävs konkurrenslagen (1982:729) och lagen (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter.
  3. Följande gäller i fråga om avtal som föreligger när denna lag träder i kraft och för vilka inom sex månader från ikraftträdandet till Konkurrensverket inkommer anmälan för undantag enligt 8 § eller ansökan om icke-ingripandebesked enligt 20 §:
   1. Bestämmelserna i 7 § skall inte tillämpas förrän sex månader efter den dag då Konkurrensverket meddelat beslut med anledning av anmälan eller ansökan.
   2. Bestämmelserna i 23 § skall inte tillämpas före den tidpunkt som anges i a vad avser överträdelser av förbudet i 6 §.
   3. Konkurrensskadeavgift enligt 26 § eller skadestånd enligt 33 § för överträdelser av förbudet i 6 § får inte dömas ut för åtgärder som har vidtagits före den tidpunkt som anges i a, om åtgärderna ligger inom ramen för den verksamhet som har beskrivits i anmälan eller ansökan.
  4. I fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft och som är förbjudna enligt 6 eller 19 § skall förbuden inte gälla, om avtalen eller förfarandena inom sex månader från lagens ikraftträdande
   1. ändras på sådant sätt att de omfattas av gruppundantag enligt 17 §,
   2. ändras på sådant sätt att de inte längre omfattas av 6 eller 19 §, eller
   3. upphör att tillämpas.
  Vad som sägs i första stycket a utgör dock inte hinder för Konkurrensverket att återkalla undantaget för ett avtal enligt 18 §.
  1. Anmälan för undantag enligt 8 § eller ansökan om icke-ingripandebesked enligt 20 § får prövas före lagens ikraftträdande. Om ett överklagande i en sådan fråga har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet, skall tingsrätten ha den sammansättning som anges i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden i stället för den som anges i 64 c §.
  I fråga om en anmälan eller ansökan som görs före lagens ikraftträdande gäller punkt 3 a--c ovan. Den tidsfrist som där anges skall dock vara tio månader. Lag (1993:681).
  1. I fråga om avtal som avses i punkt 3 ovan och som anmäls i enlighet med vad som där föreskrivs, tillämpas 13 § med den avvikelsen att den tidpunkt från vilken undantag skall anses beviljat räknas från lagens ikraftträdande. Detsamma gäller i fråga om avtal som anmäls före lagens ikraftträdande.
  2. Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i fråga om företagsförvärv som har skett före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:144, Prop. 1992/93:56, Bet. 1992/93:NU17
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:681) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:442, Prop. 1992/93:234, Bet. 1992/93:NU34
  Omfattning
  ändr. 69 §, 5 p i ikrafttr.- och överg.best.; nya 64 a, 64 b, 64 c, 64 d §§

Lag (1994:688) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:445, Prop. 1993/94:210, Bet. 1993/94:NU23
  Omfattning
  ändr. 6 §; nya 18 a, 18 b, 18 c §§, rubr. närmast före 18 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1494) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas endast i de fall Konkurrensverkets beslut meddelats efter utgången av år 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:56, Prop. 1994/95:44, Bet. 1994/95:NU5
  Omfattning
  ändr. 63 §; ny 65 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1846) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 5 § konkurrenslagen (1993:20) skall upphöra att gälla den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft. Den upphävda paragrafens första stycke skall dock fortsätta att tillämpas i de fall den upphävda lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall fortsätta att tillämpas enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:140, Prop. 1994/95:48, Bet. 1994/95:NU9
  Omfattning
  upph. 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:266) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 63, 64, 64 c, 65 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:221) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om företagsförvärv som har skett före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:226, Prop. 1996/97:82, Bet. 1996/97:NU13
  Omfattning
  ändr. 34, 37 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:648) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. För anmälningar enligt 9 § som kommit in till Konkurrensverket före ikraftträdandet gäller 13 § enligt den äldre lydelsen. I fråga om återkallelse av invändning gäller dock bestämmelsen enligt sin nya lydelse.
 3. Ett mål eller ärende, som är under handläggning i Stockholms tingsrätt men som enligt de nya bestämmelserna i stället skall handläggas av Marknadsdomstolen, skall lämnas över dit om det inregistrerades i tingsrätten efter utgången av 1996. Åtgärder som har vidtagits under handläggningen i tingsrätten skall för de mål och ärenden som överlämnas anses ha vidtagits i Marknadsdomstolen.
 4. I fråga om rättegångskostnader gäller regeln i 64 § tredje stycket mål och ärenden som inregistrerats i Marknadsdomstolen efter ikraftträdandet utom sådana som överlämnats enligt punkt 3.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:309, Prop. 1997/98:130, Bet. 1997/98:NU9
Omfattning
upph. 65 a §; ändr. 6, 13, 15, 19, 23, 25, 34, 41, 49, 51, 53, 54, 60, 63, 64, 64 c, 69 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (2000:88) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om företagsförvärv som har skett före ikraftträdandet.
 3. En företagskoncentration enligt de nya bestämmelserna som har uppkommit före ikraftträdandet skall anmälas endast om den är anmälningspliktig enligt de äldre föreskrifterna om företagsförvärv.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:131, Prop. 1998/99:144, Bet. 1999/2000:NU8
Omfattning
upph. 4, 68 §§; ändr. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 60, 63, 67 §§, rubr. närmast före 34, 37, 38, 39, 42 §§; nya 34 a, 34 b, 37 a §§, rubr. närmast före 34 a §
Ikraftträder
2000-04-01

Lag (2000:1021) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:16, Prop. 1999/2000:140, Bet. 2000/01:NU4
Omfattning
ändr. 6, 18 b, 18 c, 28 §§, rubr. närmast före 18 a §; nya 5, 18 d, 18 e §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1022) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:16, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:NU4
Omfattning
ändr. 32 §; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1022) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:121
Omfattning
ändr. ingressen

Lag (2002:595) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.
 2. Vid beslut om nedsättning och eftergift får beaktas även åtgärder som avses i 28 a § första och andra styckena och 28 b § och som företaget vidtagit före ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kostnader i ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2001/02:167, Bet. 2001/02:NU16
Omfattning
ändr. 28, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 63, 64 §§; nya 28 a, 28 b, 28 c, 56 a, 56 b §§, rubr. närmast före 56 a §
Ikraftträder
2002-08-01

Lag (2004:409) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. I fråga om undantag som har beslutats enligt 8 § i dess tidigare lydelse tillämpas äldre bestämmelser så länge undantaget gäller enligt beslutet om detta. Ett beslut om undantag skall dock efter ikraftträdandet inte kunna förnyas enligt 11 eller 16 §.
 3. I fråga om undantag som gäller till följd av föreskrifterna i 13 § i dess tidigare lydelse tillämpas äldre bestämmelser.
 4. I fråga om ett icke-ingripandebesked som har beslutats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
 5. Vad som föreskrivs i 2 och 4 gäller även om beslutet inte har vunnit laga kraft.
 6. Konkurrensskadeavgift får påföras för överträdelser eller åsidosättanden av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget såvitt avser tid efter den 30 juni 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:224, Prop. 2003/04:80, Bet. 2003/04:NU13
Omfattning
upph. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 61 §§, rubr. närmast före 8, 12, 13, 15, 17, 20, 22 §§; ändr. 5, 6, 8, 23, 26, 28 b, 28 c, 29, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 60, 62, 63, 64, 64 a, 64 c; nya 8 a, 23 a, 50 a, 53 a, 53 b, 70 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:598) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.
 2. Den äldre lydelsen av 28 a § tredje stycket gäller fortfarande för överträdelser som begåtts före ikraftträdandet.
 3. För fordringar som har kommit till före ikraftträdandet gäller 33 § andra stycket i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:298, Prop. 2004/05:117, Bet. 2004/05:NU17
Omfattning
ändr. 28 a, 33, 48 §§
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:307, Prop. 2004/05:131, Bet. 2004/05:JuU29
Omfattning
utgår genom 2008:579 (jfr 2008:787)

Lag (2006:714) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 53, 53 b §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:537) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
 2. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Omfattning
ikrafttr. av 2005:702

Ändring, SFS 2008:579

Omfattning
upph.