Dir. 1997:40

Utvidgat regionalpolitiskt transportbidrag

Dir. 1997:40

Beslut vid regeringssammanträde den 13 februari 1997

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall kartlägga och analysera förutsättningarna för och effekterna av en utvidgning av det regionalpolitiska transportbidraget.

Bakgrund

Det regionalpolitiska transportstödet infördes den 1 januari 1971 med syfte att bl.a. minska de kostnadsmässiga olägenheter som följer av de långa avstånden och på så vis främja utvecklingen av näringslivet i transportstödområdena.

Transportstödet, numera namnändrat till transportbidrag, lämnas i de stödområden och med de bidragsnivåer (5-45%) som riksdagen beslutat om. Stödet lämnas

  • till uttransporter av varor, hel- eller halvfabrikat, som genomgått en betydande bearbetning i transportstödområdet. Även transporter av vissa jordbruksprodukter kan beviljasstöd.
  • till intransporter av råvaror eller halvfabrikat, som skall genomgå en betydande bearbetning i stödområdet.

Sjötransporter kan i dag inte få transportstöd. De har exkluderats bl.a. därför att de i betydande grad omfattar transporter av massa- och bulksågverksprodukter samt att staten anvisat medel till isbrytning som ansetts vara ett större problem för sjötransporterna.

I syfte att åstadkomma en mer likvärdig valsituation mellan land- och sjötransporter infördes 1986 det s.k. hamntransportstödet som kan lämnas för transporter till hamnarna i Norrlandslänen samt vid Mälaren och Vänern oavsett landtransportsträckans längd.

Transportstöd lämnades under åren 1986-1991 även för persontransporter för att minska företagens kostnader för nödvändiga personkontakter med södra och mellersta Sverige. Stödet slopades av besparingsskäl.

Stöd har även lämnats för datakommunikationskostnader. Stödet infördes 1986 men avskaffades av besparingsskäl 1991.

Utnyttjandet av stöden till datakommunikation och persontransporter var tämligen lågt då stödet slopades. Den sammanlagda medelsåtgången var ca 11 miljoner kronor per år.

Informationstekniken har utvecklats betydligt sedan 1991 och är i dag en viktig förutsättning för kompetensutveckling, sysselsättningsökningar och ekonomisk tillväxt i stödområdena. Förutsättningarna för och effekterna av att lämna transportstöd till telekommunikation bör därför nu utredas närmare.

Företagens specialisering och den ökande integrationen inom näringslivet ställer allt större krav på personkontakter mellan företag i och utanför stödområdet. Frågan om att återinföra ett persontransportstöd skall därför utredas.

Den Sjöfartspolitiska utredningen ansåg i sitt betänkande Svensk sjöfart - näring för framtiden (SOU 1995:112) att Kommunikationskommittén (dir. 1995:01) bör överväga om transportstödet bör slopas med hänsyn till dess begränsade effekter och förhållandevis stora belastning på statsbudgeten. Vidare ansåg utredningen att stödet, om det ska behållas, måste göras konkurrensneutralt mellan transportslagen.

För närvarande arbetar Kommunikationskommittén med en nationell plan för kommunikationerna i Sverige och med ett underlag för ett nytt trafikpolitiskt beslut.

Företagsstödsutredningen föreslog i sitt betänkande Kompetens och kapital om statligt stöd till företag (SOU 1996:69) att transportstödet av konkurrensskäl bör utvidgas till att omfatta även sjö- och flygtran- sporter. Utredningen konstaterade att persontransporterna blir alltmer viktiga för näringslivet. Vidare ansåg utredningen att stöd till IT- kommunikation inte borde komma i fråga. I stället förordades att samhällets stöd i första hand bör ske genom uppbyggnad av en god infrastruktur.

EG-kommissionen godkände i princip det svenska transportstödet 1994 under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda (EGT 94/ C 364/06). Kommissionen prövar för närvarande stödet och beslut väntas under våren 1997.

Det skall närmare utredas om transportbidraget bör utvidgas till andra transportslag än de nu stödberättigade. Konkurrensförutsättningar och integration mellan de olika transportsätten samt budgetkonsekvenserna av förslagen skall analyseras.

En särskild utredare skall tillkallas för att

  • kartlägga behovet av ett utvidgat transportbidrag till sjö-, flyg- och persontransporter samt för telekommunikation,
  • bedöma vilka andra förändringar som kan behöva genomföras till följd av ett utvidgat transportbidrag,
  • analysera budgetkonsekvenserna och andra effekter av ett utvidgat transportbidrag,
  • föreslå hur ett utvidgat transportbidrag kan finansieras i första hand genom regelförändringar inom ramen för det anslag som föreslagits i budgetpropositionen för år 1997. Som andrahandsalternativ bör finansiering genom regionalpolitiskt motiverade omfördelningar inom utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling analyseras.

Utredaren får även föreslå andra förändringar av stödet som inte har direkt koppling till utvidgningen men som ändockanses angelägna.

Utredaren bör i sitt arbete ha kontakt med Kommunikationskommittén (dir.1994:140) och Kommissionen (dir.1995:01) för att främja en bred användning av informationsteknik.

Utredaren skall även beakta direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (dir.1994:23), redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) och ävenkonsekvenser för brottslighet och det brottsförebyggande arbetet (dir.1996:49) samt regionalpolitiska konsekvenser (dir.1992:50) av förslagen.

Utredaren skall även beakta kommissionens beslut i transportbidragsärendet.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj 1997.