Dir. 1997:41

Bildandet av en länsstyrelse i Västergötlands län

Dir. 1996:41

Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 1997

Sammanfattning av uppdraget

I regeringens proposition 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige föreslås att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt större delen av Skaraborgs län läggs samman till ett nytt västsvenskt län, Västergötlands län. Som en följd av detta kommer nuvarande länsstyrelser i de berörda länen att läggas samman till en länsstyrelse. Sammanläggningen avses ske den 1 januari 1998.

En organisationskommitté tillkallas för att förbereda och genomföra bildandet av en ny länsstyrelse i Västergötlands län. Kommittén skall bl.a.

  • utarbeta en organisationsplan för den nya länsstyrelsen i Västergötlands län,
  • lämna ett budgetunderlag för den nya länsstyrelsen,
  • lämna förslag till hur länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län skall avvecklas efter den 31 december 1997 samt redovisa de beräknade omställnings-och avvecklingskostnaderna.

Bakgrund

Regeringen har föreslagit riksdagen att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län samt Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner den 1 januari 1998 läggs samman till Västergötlands län (prop. 1996/97:108). Som en följd av detta kommer nuvarande länsstyrelser i nämnda län att läggas samman till en länsstyrelse med Göteborg som residensstad.

En särskild utredare (dir. 1996:13) har haft i uppdrag att beskriva hur en länsstyrelseorganisation skulle kunna se ut i ett nytt västsvenskt län. Uppdraget har redovisats i rapporten OPR= Q - en ny länsstyrelse. I den beskrivs översiktligt principerna för länsstyrelseorganisationens uppbyggnad och lokaliseringen av dess förvaltning samt konsekvenserna av besparingar på olika nivåer.

I propositionen framhåller regeringen att en organisationskommitté skall utarbeta en detaljerad organisation och lägga fast dess slutliga dimensionering och verksamhetslokalisering.

En organisationskommitté skall förbereda och genomföra bildandet av en ny länsstyrelse i Västergötlands län vad avser bl.a. organisation, bemanning, kompetens och arbetsformer. Kommittén skall i sammanhanget beakta föreliggande förslag om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Västergötlands län fr.o.m. den 1 januari 1999 och att länsstyrelsen under den tid försöket pågår inte skall ha någon styrelse.

Kommittén skall också vidta förberedande åtgärder vad avser redovisnings-, arkiv-, IT- och lokalfrågor.

Kommittén skall beträffande den nya länsstyrelseorganisationen beakta vad regeringen uttalat om nya förvaltningsstrukturer i framtiden, användning av ny teknik samt vidareutvecklade arbetsmetoder och samverkansformer (prop.1995/96:38 och prop. 1996/97:108). Kommittén skall även beakta kompetensutvecklingsfrågorna. Den nya länsstyrelsen skall bli en modern och effektiv förvaltning som erbjuder en välordnad samhällsservice. Det är viktigt att den organiseras, dimensioneras och lokaliseras med hänsyn till förhållandena i det nya länet. Intentionerna med den samordnade länsförvaltningen får heller inte åsidosättas.

Utredningen om länsstyrelseorganisation i ett nytt västsvenskt län har lämnat en beskrivning av hur en ny länsstyrelse skulle kunna se ut i det nya länet. Rapporten skall bilda grund för fortsatta överväganden i de frågor som kommittén skall behandla.

Kommittén skall vidta nödvändiga åtgärder för anställning av personal vid den nya länsstyrelsen med beaktande av 6 b § lagen (1992:80) om anställningsskydd. Landshövdingen och dennes ställföreträdare vid den nya länsstyrelsen anställs av regeringen.

Utgångspunkten för organisationskommittén vid beräkning av resurser till en ny länsstyrelse i Västergötlands län för år 1998 skall vara anvisade medel för förvaltningskostnader under respektive länsstyrelses rampost budgetåret 1997 eller sammanlagt 243 miljoner kronor. Inom denna ram skall rymmas kostnader för avveckling och omställning. Kommittén skall presentera ett förslag som innebär att kostnaderna för den nya länsstyrelsens verksamhet skall minskas med 60 miljoner kronor. Regeringen återkommer till kommittén senast i samband med budgetpropositionen för år 1998 med en tidsplan för när besparingskravet skall uppnås. Utgångspunkten för en sådan tidsplan bör vara att så långt möjligt undvika att besparingarna leder till uppsägning av personal.

Ansvaret för att förbereda avvecklingen av de berörda länsstyrelserna vilar fram till den 31 december 1997 på respektive länsstyrelse. Frågor om investeringar och nyrekryteringar skall beredas särskilt med organisationskommittén.

Berörda länsstyrelser skall avsätta medel som anvisats för budgetåret 1997 för kostnader som har samband med organisationskommitténs arbete och sammanläggningen av länsstyrelserna. Kostnaderna skall särredovisas.

Utredaren skall senast den 15 maj 1997 lämna ett budgetunderlag för den nya länsstyrelsen. Vidare skall kommittén senast den 1 augusti 1997 redovisa hur avvecklingen av de nuvarande länsstyrelserna skall hanteras efter den 31 december 1997 samt redovisa en beräkning av kostnaderna för avvecklingen.

Arbetet skall bedrivas så att den nya länsstyrelsen skall kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 1998.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommitteér och särskilda utredare om redovisning av regional-politiska konsekvenser (dir. 1992:50), om prövning av offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om redovisning av jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) och om brottsbekämpning (dir. 1996:49).

Kommittén skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om sitt arbete och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter samt genomföra förhandlingar i enlighet med lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.