Dir. 1998:111

Bekämpning av bedrägerier mot EU:s finansiella intressen

Dir. 1998:111

Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 1998.

Sammanfattning av uppdraget

En delegation, som antagit namnet EU-bedrägeridelegationen, tillkallades vid regeringssammanträde den 11 april 1996 med uppdrag att utgöra ett samverkansorgan för nationella åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i Sverige. I direktiven uppdrogs delegationen att senast 1 juli 1998 inkomma med en utvärdering av verksamheten. Efter utvärdering som utfördes av Statskontoret, anser regeringen att delegationen bör få ett tilläggsuppdrag.

Bakgrund

Regeringen beslutade hösten 1994 om övergripande riktlinjer för hur medel som betalas till eller från EU skall hanteras och kontrolleras i Sverige (prop. 1994/95:40). Riksdagen delade regeringens uppfattning (bet. 1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67). I propositionen slogs fast att hög prioritet skall ges åt kontrollen av efterlevnaden av EU:s regelverk i Sverige. Det är därför av stor vikt att de svenska insatserna för att begränsa bedrägeri inom olika områden samordnas och följs upp på nationell nivå. Med uppgift att främja nationella åtgärder för att skydda gemenskapsmedel från bedrägerier och andra oegentligheter tillsattes EU-bedrägeridelegationen i april 1996 (dir. 1996:29). Delegationen är inte tidsbegränsad. Enligt kommittédirektiven fick delegationen i uppdrag att senast den 1 juli 1998 lämna en utvärdering av delegationens hittillsvarande verksamhet. Delegationen gav Statskontoret i uppdrag att genomföra utvärderingen. Statskontoret skriver i sin rapport (EU-bedrägeridelegationen En utvärdering, Statskontoret 1998:14) att delegationens huvuduppgift är att vara ett forum för samverkan och informations- och erfarenhetsutbyte mellan berörda, ansvariga myndigheter och departement. Statskontoret skriver vidare i sin rapport att delegationen varit framgångsrik i att främja samarbetet mellan departement och myndigheter på central nivå och att öka dessas uppmärksamhet på risker för oegentligheter och bedrägerier. Delegationen har tagit initiativ till att kontaktpersoner har utsetts hos länsstyrelser och länspolisen, vilket har uppfattats som positivt av myndigheterna och kontaktpersonerna själva. Samarbetet på lokal nivå är dock ännu inte fullt upparbetat. Statskontoret konstaterar att EU-bedrägeridelegationen uppfyller sitt uppdrag och att delegationens arbete sannolikt bidragit till att EU-medlen är bättre skyddade, men konstaterar samtidigt att utvärderingen av effekterna av delegationens arbete inte kan få särskilt stor räckvidd, eftersom en relativt kort tid har förflutit sedan delegationen bildades. Vidare menar Statskontoret att arbetssättet varit ändamålsenligt och att organisationsformen har varit lämplig. Delegationens mandat och roll bör dock klargöras. Statskontoret för vidare fram att EU-bedrägeridelegationen inte bör permanentas och att delegationen bör få i uppdrag att analysera hur arbetet kan föras vidare i ett längre perspektiv. EU-bedrägeridelegationen har framfört att den delar Statskontorets analys, samt att delegationen bör avvecklas så snart det går.

Uppdraget

EU-bedrägeridelegationen skall senast den 1 juli 1999 lämna en rapport om hur den framtida nationella samordningen av bedrägerifrågor som rör EU:s finansiella intressen bör se ut. Regeringen anser att EU- bedrägeridelegationens verksamhet inte bör permanentas, utan avvecklas så snart det går. Delegationen skall därför i rapporten föreslå lämpligt slutdatum för EU-bedrägeridelegationen.