Dir. 1998:44

Organisationskommitté för distansutbildningsmyndighet i Härnösand

Dir. 1998:44

Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 1998.

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommitté tillkallas med uppgift att, under förutsättning av vederbörliga beslut av regeringen och riksdagen, planera och förbereda verksamheten vid en distansutbildningsmyndighet i Härnösand.

Bakgrund

I propositionen Regional tillväxt - för arbete och välfärd (prop. 1997/98:62) föreslår regeringen att en delegation och ett utvecklingscentrum för distansutbildning baserad på modern informationsteknik inrättas i Härnösand. Delegationen och centrumet skall tillsammans utgöra en statlig myndighet. I propositionen anger regeringen även vilka uppgifter delegationen och centrumet skall ha samt vilka medel som förutsätts bli tilldelade under åren 1998 och 1999 (s. 98 - 100). Riksdagen har bifallit regeringens förslag (1997/98: AU11, rskr. 1997/98:204). I propositionen Folkbildning (prop. 1997/98:115) har regeringen ytterligare berört frågan (s. 42).

I den regionalpolitiska propositionen säger regeringen att den avser att senare återkomma till bl.a. omfattningen av den fortsatta utbyggnaden av distansutbildningen inom högskolornas utbildningsutbud liksom distansutbildningens inriktning i samband med behandlingen av förslag från Distansutbildningskommittén (DUKOM) (U 1995:07). Kommittén väntas lämna ett slutbetänkande inom kort.

Uppdraget

Organisationskommittén skall förbereda inrättandet av den nya distansutbildningsmyndigheten i Härnösand. Arbetet skall grundas på vad som anges i de båda nämnda propositionerna om verksamhet, finansiering, delegationens sammansättning m. m. Förutsättningen skall vara att myndigheten inrättas senast den 1 januari 1999.

Organisationskommittén skall på grundval av en analys av de behov som finns, verksamheternas närmare inriktning m.m. och en plan för successiv utveckling av verksamheterna lägga fram förslag till instruktion, indelning av verksamheten i verksamhetsgrenar och verksamhetsmål för myndigheten senast den 2 november 1998.

Organisationskommittén skall vidta erforderliga administrativa åtgärder och de åtgärder i övrigt som behövs för att förbereda inrättandet av myndigheten. Kommittén skall vidare anställa personal enligt de föreskrifter regeringen senare kommer att meddela.

Arbetet skall bedrivas i samverkan med universitet och högskolor, distansutbildningskonsortierna, Folkbildningsrådet, Glesbygdsverket samt den särskilda projektgrupp som inom ramen för kunskapslyftet tillsatts för att utveckla IT-baserade studiepaket på gymnasienivå för vuxenstudier vid Statens skolor för vuxna (SSV).

Kommitténs åtgärder skall vidtas under förutsättning av vederbörliga beslut av regeringen och riksdagen.

En slutrapport skall lämnas till regeringen senast den 31 december 1998.

Organisationskommittén skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Organisationskommittén skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser av framlagda förslag (dir. 1992:50), om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt om att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).