Dir. 1998:86

Tilläggsdirektiv till Tullagsutredningen (Fi 1997:03)

Dir. 1998:86

Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 1998

Sammanfattning av uppdraget

Tullagsutredningen (Fi 1997:03) skall i delbetänkande lämna förslag till nya bestämmelser om överklagande i tullagen (1994:1550). Bestämmelserna skall utformas utifrån förutsättningen att Tullverkets organisation ändras så att verket utgör en enda myndighet. Utredningen skall vidare lämna förslag till andra lagändringar som är nödvändiga för att en sådan omorganisation skall kunna genomföras.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 december 1996 tillkallade det statsråd som har ansvar för tullväsendet en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av den tullagstiftning som faller inom Finansdepartementets ansvarsområde (dir. 1996:103). Utredningsarbetet skulle enligt direktiven vara slutfört före den 1 juli 1998. Genom beslut av regeringen den 4 juni 1998 förlängdes tiden för slutredovisning av uppdraget till utgången av april 1999. Enligt direktiven bör delar av uppdraget redovisas tidigare när så är lämpligt. Utredaren har antagit namnet Tullagsutredningen.

Den 30 januari 1998 redovisade "Utredningen om utvärdering av EU- medlemskapets effekter för Tullverkets dimensionering och organisation" sitt slutbetänkande "En gräns - en myndighet?" (SOU 1998:18). I betänkandet påpekas att kritik har riktats mot att de olika regionala tullmyndigheterna inte tillämpar tullbestämmelserna likformigt. Förhållandet har accentuerats i och med det svenska EU-medlemskapet, eftersom myndigheterna numera har att tillämpa ett omfattande och komplicerat regelverk som ger utrymme för olika tolkningar. Av bl.a. den anledningen konstaterar utredningen att Generaltullstyrelsens roll som strategiskt ledningsorgan för hela Tullverket behöver utvecklas. Vidare anmärks att den nuvarande ordningen för överklagande av beslut i tullärenden hämmar styrelsens möjligheter att mer aktivt påverka beslutsprocessen. I betänkandet föreslås därför att Tullagsutredningen bör göra en översyn av bestämmelserna om överklagande och därvid överväga möjligheten att avskaffa den nuvarande ordningen, där regionala tullmyndigheters beslut överklagas till Generaltullstyrelsen, till förmån för en ordning där överklagandet sker direkt till allmän förvaltningsdomstol.

Med hänvisning till utredningens slutsatser har Generaltullstyrelsen hemställt att regeringen vidtar de åtgärder som behövs för att Tullverket skall kunna omorganiseras från den nuvarande formen med en chefsmyndighet och tolv regionala tullmyndigheter till en enda myndighet. Inom den nya myndigheten skall det finnas en central och en regional nivå. Styrelsen har särskilt pekat på behovet av att ändra bestämmelserna om överklagande så att beslut fattade på regional nivå inte längre skall överklagas till det centrala organet inom myndigheten.

Efter samråd med Finansdepartementet har Tullagsutredningen redan påbörjat arbetet med ett delbetänkande med förslag till ändringar i tullagens bestämmelser om överklagande.

Uppdraget

Utredningen skall i delbetänkande lämna förslag till nya bestämmelser om överklagande i tullagen. Bestämmelserna skall utformas utifrån förutsättningen att Tullverkets organisation ändras så att verket utgör en enda myndighet. Utredningen skall vidare lämna förslag till andra lagändringar som är nödvändiga för att en sådan omorganisation skall kunna genomföras. Förslagen i den senare delen behöver inte vara fullständiga i den meningen att de omfattar alla lagändringar som kan bli aktuella.

Utredningen skall också lämna förslag till hur förfarandet för omprövning av beslut bör vara utformat inom Tullverket. I uppdraget ingår inte att lämna förslag till en ny organisation för Tullverket.

Redovisning av uppdraget

Arbetet enligt dessa tilläggsdirektiv skall redovisas före utgången av oktober 1998.