Dir. 2000:1

Tilläggsdirektiv till Miljöbalksutbildningen (M 1997:03)

-

Dir. 2000:1

Beslut vid regeringssammanträde den 20 januari 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Miljöbalksutbildningen (M 1997:03) får i uppdrag att fortsätta sin utbildnings- och informationsverksamhet.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 september 1997 tillkallade chefen för Miljödepartementet en kommitté med ansvar för att genomföra den utbildning som föranleddes av att miljöbalken trädde i kraft (dir. 1997:110). Arbetet skulle bedrivas i tre steg. I det första steget skulle kommittén klarlägga målgrupperna och behovet av utbildning för dessa. I nästa steg skulle kommittén ta fram det utbildningsmaterial som behövdes för att förstå lagstiftningen. I det tredje steget skulle kommittén dokumentera sitt arbete och överväga behoven av ytterligare informations- och utbildningsinsatser.

Kommittén, som antagit namnet Miljöbalksutbildningen, lämnade den 22 december 1999 ett betänkande (SOU 1999:142) till Miljödepartementet. I betänkandet redogjorde kommittén för sina slutsatser om den genomförda utbildningen och lämnade förslag till fortsatt information och utbildning. Kommittén redovisade bl.a. att det finns ett behov av fortsatt utbildning för kommunpolitiker och andra som är verksamma inom den kommunala sektorn liksom för andra målgrupper.

Uppdraget

Kommittén skall fortsätta sina utbildningsinsatser och sin övriga informationsverksamhet. Utbildningen skall riktas till kommunpolitiker och andra befattningshavare inom kommunerna. Även allmänheten, lärare och näringslivet kan omfattas av kommitténs fortsatta arbete i enlighet med kommitténs förslag.

Kommittén skall senast den 30 juni 2000 lämna en redovisning av tilläggsuppdraget.