Dir. 2000:108

En förhandlad helhetslösning för Gotlandstrafiken

Dir. 2000:108

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2000.

Sammanfattning av uppdraget

En utredare tillkallas med uppgift att genomföra nödvändiga kompletterande analyser av effekterna av olika trafikeringsalternativ som redovisats i Sjöfartsverkets och Rikstrafikens rapport Redovisning av uppdrag avseende Gotlandstrafiken. Utredaren skall även genom förhandlingar med berörda parter söka nå en långsiktigt hållbar totallösning för trafiken till och från Gotland, vilket omfattar att även se över möjligheterna att inkludera flygtrafiken. En utgångspunkt i dessa förhandlingar skall vara att det nuvarande Gotlandstillägget avvecklas och att merkostnaderna som följer av Gotlands geografiska läge neutraliseras på annat sätt än i dag.

Bakgrund

Gotlandstilläggets nedtrappning från 0,6 till 0,4 procent, i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1995/96:44, bet. 1995/96:TU7, rskr. 1995/96:99), ledde till att fraktpriserna till Gotland höjdes, vilket fick negativa konsekvenser för det gotländska näringslivet. Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) har beräknat att kostnaderna är ca 17 % högre än för en motsvarande transport på fastlandet. Därför har avvecklingen av Gotlandstillägget i sin helhet skjutits upp och tillägget är alltjämt 0,4 procent.

NUTEK fick regeringens uppdrag att utarbeta ett förslag till modell för stöd till godstransporterna. NUTEK:s förslag innebar i korthet att ett nolltaxesystemskulle införas. Förslaget remissbehandlades och mötte viss kritik från remissinstanserna. Sjöfartsverket framhöll i sitt utvecklade remissvar att stödet borde göras mer effektivt. Sjöfartsverket pekade bl.a. på att en separation av gods- och persontransporter bör genomföras på sikt, där godstransporterna subventioneras genom ett regionalpolitiskt transportstöd och persontransporterna upphandlas av staten.

Regeringen delade Sjöfartsverkets principiella inställning till behovet av en separation av gods- och persontrafiken. Regeringen ansåg därför att möjligheterna till en praktisk separation av gods- och persontrafiken borde belysas närmare.

Regeringen uppdrog därför åt Sjöfartsverket och Rikstrafiken att gemensamt analysera förutsättningarna för och effekterna av en separation av gods- och persontrafiken med fartyg till och från Gotland. Utgångspunkten i detta arbete var att de olika kundkategoriernas krav på tillfredsställande transportförsörjning skulle tillgodoses.

Sjöfartsverkets och Rikstrafikens redovisning av uppdrag avseende Gotlandstrafiken

Sjöfartsverket och Rikstrafiken har inkommit med rapporten Redovisning av uppdrag avseende Gotlandstrafiken. Rapporten grundar sig på två konsultrapporter som biläggs rapporten och redovisar sex olika trafikeringsalternativ. Myndigheterna tar inte slutligt ställning när det gäller de olika alternativen, utan konstaterar att det krävs ytterligare analyser innan mer långtgående slutsatser kan dras. Myndigheterna föreslår dock att den framtida trafikeringen diskuteras utifrån de redovisade alternativen och utvecklingen av infrastrukturen på fastlandet samt att Gotlandstillägget avvecklas genom förhandlingar men behålls i avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar.

Sjöfartsverkets och Rikstrafikens rapport har remissbehandlats. Flertalet remissinstanser instämmer i att det krävs ytterligare analyser innan mer långtgående slutsatser kan dras. Regeringen delar denna bedömning.

Regeringen anser dock att de presenterade alternativen kan utgöra en bas för det fortsatta arbetet.

Regeringen instämmer i bedömningen att Gotlandstrafiken bör ses i ett helhetsperspektiv som innefattar både händelseutvecklingen på Gotland och utvecklingen av infrastrukturen på fastlandet. Regeringen delar även bedömningen att en förhandlingslösning, där alla olika delar inkluderas och kan ställas mot varandra, kan vara ett bra sätt att finna en långsiktig och för alla parter acceptabel lösning för Gotlandstrafiken.

Regeringen delar även bedömningen att det s.k. Gotlandstillägget inte är en tillfredsställande form för transportstöd och anser att tillägget på sikt bör avvecklas och ersättas av ett mer konkurrensneutralt system.

Regeringen bedömer dock att det behövs ett mer utvecklat beslutsunderlag inför de föreslagna förhandlingarna.

I Konkurrensverkets rapport Konkurrensen i Sverige under 90-talet konstateras att avregleringen av inrikesflyget inte infriat de högt ställda förväntningarna. Regeringen kan konstatera att detta kanske i synnerhet gäller effekterna på prisbilden. Regeringen anser att höga priser inte minst gäller för flygresor till och från Gotland. Luftfartsverket har initierat en studie och har presenterat en rapport som kartlägger förutsättningarna för upphandling av flygtrafik. Utgångspunkten för rapporten är att de transportpolitiska målen skall uppfyllas. Målen om ett tillgängligt transportsystem och en positiv regional utveckling beaktas särskilt.

En utredare tillkallas med uppgift att genomföra nödvändiga kompletterande analyser av de effekter av olika trafikeringsalternativ som redovisats i Sjöfartsverkets och Rikstrafikens rapport Redovisning av uppdrag avseende Gotlandstrafiken. Utredaren kan också analysera andra trafikeringsalternativ som utredaren finner lämpliga.

Utredaren skall även genom förhandlingar med berörda parter söka nå en långsiktigt hållbar totallösning för färjetrafiken till och från Gotland. En utgångspunkt i dessa förhandlingar skall vara att det nuvarande Gotlandstillägget avvecklas och att merkostnaderna som följer av Gotlands geografiska läge neutraliseras på annat sätt än i dag.

Utgångspunkten för arbetet skall vara att Gotlandstrafiken bör ses i ett helhetsperspektiv som innefattar inte bara själva färjetrafiken utan även den allmänna utvecklingen på Gotland samt utformningen och utvecklingen av infrastrukturen på fastlandet.

Arbetet skall självfallet bedrivas med beaktande av de krav och önskemål som näringsliv och boende på Gotland ställer på en tillfredsställande trafikförsörjning.

Vidare skall arbetet bedrivas med beaktande av de transportpolitiska målen och då främst delmålen om tillgänglighet och positiv regional utveckling.

En utgångspunkt skall vara att efterfrågan skall tillgodoses på det samhällsekonomiskt mest effektiva sättet.

En målsättning bör vara att föreslagen lösning inte skall medföra ett större statligt ekonomiskt engagemang än dagens.

Vid de kompletterande analyserna av enhamnsalternativen som redovisas i Sjöfartsverkets och Rikstrafikens rapport, där utgångspunkten skall vara effekterna för näringslivet och boende på Gotland, skall särskild vikt läggas vid följande

  • Godsflödena till och från Stockholmsregionen, västra, södra och sydöstra Sverige kopplat till effekterna för det gotländska näringslivet.
  • Effekterna för boende på Gotland.
  • Effekterna för Gotlandsturismen.
  • Sårbarhet vid trafikstörningar.
  • Säkerhets- och miljöeffekter, inkl. effekter på natur- och kulturmiljön.
  • Påverkan på den totala fraktkostnaden.
  • Möjligheterna för en kommersiell kompletterande trafik.

Utredaren skall även genomföra en genomgång av rättspraxis inom området för att få en fullständig analys av hur konkurrens- och statsstödsregler begränsar möjligheterna att neutralisera merkostnaderna som följer av Gotlands geografiska läge. I detta inkluderas att göra internationella jämförelser där erfarenheter från liknande trafik kan utnyttjas.

Utredaren skall vidare med beaktande av Luftfartsverkets kartläggning av förutsättningarna för upphandling av flygtrafik se över möjligheterna att inkludera även flygtrafiken till och från Gotland i den helhetslösning som beskrivits ovan.

Utredaren skall samråda med företrädare för Gotlands kommun, länsstyrelsen i Gotlands län, Rikstrafiken, övriga berörda nationella myndigheter, representanter för näringslivet på Gotland, transportförmedlingsföretag, övriga berörda kommuner och andra intressenter.

Uppdraget kan indelas i en analysfas och en förhandlingsfas och skall inledningsvis inriktas mot att genomföra de analyser som behövs för förhandlingarna om en totallösning. Detta hindrar inte att analys- och förhandlingsarbetet till viss del kan bedrivas parallellt.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 augusti 2001 och omfatta den förhandlade totallösningen.

(Näringsdepartementet)