Dir. 2000:5

Avveckling av Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet

Dir. 2000:5

Beslut vid regeringssammanträde den 27 januari 2000.

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté skall tillkallas med uppgift att genomföra avvecklingen av Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Det nya försvaret (prop. 1999/2000:30). Kommittén skall dock fr.o.m. januari 2000 börja förbereda avvecklingen av de tre myndigheterna.

Den nuvarande ledningen vid civilbefälhavarna skall upprätta årsredovisning för år 2000.

Bakgrund

Sedan den 1 juli 1994 är landet indelat i tre civilområden (prop. 1992/93:100 bilaga 5, bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333).

Den förändrade hotbilden ställer nu krav på en ny form av ledningsstruktur för totalförsvaret. Ledningsstrukturen skall vara så utformad att ledning kan utföras vid olika slag av hot om väpnat angrepp (prop. 1998/99:74, bet. 1998/99:FöU5, rskr. 1998/99:225, bet. 1998/99:FöU1, rskr. 1998/99:222).

I regeringens proposition Det nya försvaret (prop. 1999/2000:30) redovisas bl.a. förslag till omstrukturering inom Försvarsmakten med förändringar av den regionala militärområdesindelningen, vilket medför krav på nya samverkansmönster för civilt och militärt försvar. I propositionen föreslås vidare att Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet läggs ned den 31 december 2000.

Uppdraget

Kommittén skall fr.o.m. den 1 januari 2000 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 mars 2001, ansvara för att genomföra avvecklingen av Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet.

I uppdraget ingår att

  • utarbeta en avvecklingsplan, planera och budgetera arbetet samt redovisa detta för regeringen senast den 3 april 2000,
  • ge de anställda aktiv och kontinuerlig information,
  • fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet (TA) och så långt möjligt aktivt medverka till att den övertaliga personalen kan få nytt arbete eller finna en annan acceptabel lösning i enskilda fall,
  • utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen, men också t.ex. Riksrevisionsverket, Arbetsgivarverket, Riksförsäkringsverket, Statens pensionsverk, företagshälsovården samt i fråga om arkiven Riksarkivet (Krigsarkivet),
  • vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. att avveckla lokaler och utrustning, att verkställa slutlig arkivläggning och att slutföra matriklar, samt
  • avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden.

Kommittén skall till regeringen senast den 31 mars 2001 lämna en rapport om avvecklingsarbetet i dess helhet.

(Försvarsdepartementet)