Dir. 2000:54

Tilläggsdirektiv till Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (M 1998:01)

Dir. 2000:54

Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2000.

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (M 1998:01) ges i uppdrag att ta fram ett för hela den offentliga sektorn gemensamt Internetbaserat verktyg som skall tjäna som modell för ekologiskt hållbara upphandlingar. Verktyget skall innehålla konkreta och ändamålsenliga checklistor, frågeformulär och annat material som kan underlätta både anbudsförfrågan och utvärderingsarbetet. Verktyget skall också innehålla allmän information om rådande miljöpolitiska mål och om den offentliga upphandlingens roll för ett hållbart samhälle. Delegationen skall lämna förslag till drift, kvalitetssäkring och finansiering av verktyget.

Delegationen skall vidare analysera behovet av ett förslag till upphandlingspolicy som hjälp för de myndigheter, kommuner, landsting m.fl., som avser att formulera en policy för ekologiskt hållbar upphandling. Om delegationen anser att behov finns, skall delegationen ta fram ett sådant förslag som kan användas på frivillig bas av olika aktörer inom den offentliga sektorn.

Delegationen skall senast den 1 november 2000 redovisa en analys av behovet av ett förslag till upphandlingspolicy. Delegationens uppdrag i övrigt skall redovisas senast den 1 maj 2001.

Bakgrund

Krav på miljöanpassning av upphandling ställs i allt högre grad av såväl kommuner, landsting som statliga myndigheter. Flera olika hjälpmedel behövs för att komma framåt i detta arbete.

Regeringen beslutade den 15 januari 1998 (dir. 1998:8) att tillkalla en delegation för ekologiskt hållbar upphandling med uppdrag att arbeta pådrivande för att den offentliga upphandlingen skall vara ett instrument för att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Delegationen skall bl.a. initiera och utveckla konkreta vägledningar och metoder för hur miljökrav, kvalitetskrav och andra krav på ekologisk hållbarhet kan ställas vid offentlig upphandling inom olika områden. Delegationen skall vidare sprida kunskaper, erfarenheter och goda exempel. Delegationen skall även initiera utbildning för upphandlare och leverantörer. I sitt arbete skall delegationen beakta de slutsatser som Nämnden för offentlig upphandling har presenterat, beakta Europeiska kommissionens fortsatta arbete med miljöhänsyn vid offentlig upphandling, bl.a. det kommande tolkningsdokumentet, samt följa utvecklingen mot en ekologiskt hållbar upphandling i andra länder. Enligt direktiven dir.1998: 8 skall delegationen redovisa uppdraget senast den 31 december 2000.

Tilläggsuppdraget

En arbetsgrupp under delegationen har tagit fram ett förslag till en kravspecifikation för ett verktyg för ekologiskt hållbar offentlig upphandling.

I enlighet med arbetsgruppens förslag skall verktyget kunna användas i både centraliserade och decentraliserade upphandlingssituationer samt ha hög tillgänglighet för upphandlare och leverantörer. Verktyget skall också fortlöpande uppdateras och täcka den offentliga sektorns varu- och tjänstegrupper.

Verktyget baseras på material från Kommunförbundet i Västernorrlands län samt Landstingsförbundets upphandlingsgrupp, kompletterat med annat material som kan erhållas från andra håll i Sverige eller internationellt.

I verktyget skall för varje varu- och tjänsteslag finnas en faktadel som ger den information som behövs för att förstå varornas eller tjänsternas allmänna miljöpåverkan. Verktyget skall innehålla konkreta och ändamålsenliga checklistor, frågeformulär och annat material som kan underlätta anbudsförfrågningar och utvärderingsarbete. Verktyget skall också ge en allmän information om rådande miljöpolitiska mål och om den offentliga upphandlingens roll för ett hållbart samhälle. Verktyget skall även innehålla information och tips om hur uppföljning av den miljöanpassade upphandlingen kan gå till. Det skall också framgå att kraven skall följas upp, dels för att de skall få avsedd verkan, dels för likabehandling av leverantörer. Delegationen skall också lämna ett förslag till drift, kvalitetssäkring och finansiering av verktyget.

Delegationen skall beakta att verktyget står i överensstämmelse med lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, EG:s upphandlingsdirektiv samt med Europeiska kommissionens kommande tolkningsmeddelande om miljökrav vid offentlig upphandling.

Ett hundratal statliga myndigheter har i uppdrag att införa miljöledningssystem och ett viktigt deluppdrag inom ramen för miljöledningsarbetet är att miljöanpassa upphandlingen. Även ett stort antal kommuner och landsting arbetar med miljöledning. Inom ramen för miljöledningsarbetet formuleras miljöpolicy och mål för verksamheten och i detta bör även ingå att formulera policy och mål för en ekologiskt hållbar upphandling. Det kan därför finnas behov av ett förslag till hur en policy för ekologiskt hållbar upphandling kan formuleras inom staten, kommunerna och landstingen. Delegationen skall därför analysera om det finns behov av detta. Om delegationen anser att behov finns, skall delegationen ta fram ett sådant förslag som kan användas på frivillig bas av olika aktörer inom den offentliga sektorn.

Delegationen skall senast den 1 november 2000 redovisa en analys av behovet av ett förslag till upphandlingspolicy. Delegationens uppdrag i övrigt skall redovisas senast den 1 maj 2001.

(Miljödepartementet)