Dir. 2000:67

Organisationskommitté med uppdrag att förbereda utlokalisering av viss verksamhet inom Stockholms läns allmänna försäkringskassa till Gotland

Dir. 2000:67

Beslut vid regeringssammanträde den 5 oktober 2000.

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommitté tillsätts för att ta fram underlag till en utlokalisering av delar av Stockholms läns allmänna försäkringskassa till Gotlands läns allmänna försäkringskassa.

Bakgrund

I regeringens skrivelse Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten (skr.1999/2000:33), beskrivs det planerade arbetet med att bl.a. tillsätta en omställningsgrupp och att initiera ett fempunktsprogram för en positiv utveckling i de prioriterade kommunerna.

I propositionen Det nya försvaret (prop. 1999/2000:30) har regeringen gjort en preliminär bedömning vad gäller sysselsättningen i de kommuner som påverkas av den föreslagna strukturomvandlingen. I Gotlands kommun beräknas 400 arbetstillfällen försvinna.

Inom regeringskansliet har det tillsatts en arbetsgrupp, som leds av en särskild statssekreterargrupp, med uppdrag att föreslå och genomföra utvecklingsprogram för de aktuella kommunerna. Förutsättningarna för lokalisering av statlig verksamhet i dessa kommuner skall studeras noggrant.

Uppdraget

En organisationskommitté tillsätts för att förbereda en utlokalisering av delar av Stockholms läns allmänna försäkringskassa till Gotlands läns allmänna försäkringskassa. Arbetet skall bedrivas i nära samråd med de berörda försäkringskassorna. Kommittén skall utgå ifrån en utlokalisering av minst 110 arbetstillfällen varav den största delen bör avse kvalificerade handläggaruppgifter. Kommittén skall ta fram det underlag som behövs för att genomföra utlokaliseringen, bl.a. tidsplan, förslag till organisation, redovisning av kostnader m.m. Vid organisationsförändringen skall 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd särskilt uppmärksammas. Utlokaliseringen bör kunna genomföras vid årsskiftet 2001/2002.

Uppdraget skall utföras i samarbete med berörda myndigheter, fackliga- och arbetsgivarorganisationer, berörda kommuner och Trygghetsstiftelsen inom försäkringskasseområdet. Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 december 2000.

(Socialdepartementet)