Dir. 2000:83

Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor

Dir. 2000:83

Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2000.

Sammanfattning av uppdraget

Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor skall fortsätta sitt arbete till utgången av år 2001. Verksamheten under år 2001 skall bl.a. inriktas på att

  • behandla enskilda klagomål om konkurrenssnedvridningar av allmänt intresse och genom kontakter med berörda parter försöka undanröja dessa,
  • utveckla och informera om tillämpningen av de riktlinjer som rådet enas om.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 december 1997 (dir. 1997:145) inrättade chefen för dåvarande Närings- och handelsdepartementet ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. I rådet ingår representanter från dessa sektorer.

Rådets uppgift är att, med beaktande av de olika grundförutsättningar som gäller för offentlig och privat sektor, undanröja konkurrenskonflikter mellan sektorerna. Rådet har också till uppgift att genom dialog och kontakter mellan parterna söka nå en samsyn om hur de långsiktiga spelreglerna på området bäst formuleras. Rådet skall beakta att förutsättningarna för konkurrens skiljer sig i olika delar av landet.

Rådet bedriver sin verksamhet under tre år och skall senast den 31 december 2000 redovisa sina samlade erfarenheter och vid behov lämna de förslag till ytterligare åtgärder som rådet bedömer motiverade.

Regeringen har i propositionen Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald (prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16) anfört att arbetet med att undanröja kvarvarande hinder mellan offentlig och privat sektor bör drivas vidare i rådet för konkurrens på lika villkor. I propositionen hänvisas vidare till att en interdepartemental arbetsgrupp ledd av Näringsdepartementet presenterat en preliminär teknisk lösning till en kompletterande regel i konkurrenslagen som innebär att konkurrenssnedvridande effekter av offentlig näringsverksamhet skall kunna bli föremål för rättslig prövning. Näringsdepartementet har härefter i samråd med Rådet för konkurrens på lika villkor inhämtat synpunkter på promemorian.

Mot bakgrund av de synpunkter som lämnats kommer ett mer detaljerat underlag i frågan om rättslig prövning att presenteras i en departementspromemoria under slutet av år 2000. Regeringskansliet har fört en löpande dialog med rådet om hur en lagteknisk lösning kan se ut. Regeringen avser att efter remissbehandling av promemorian och slutsatserna från Rådet för konkurrens på lika villkor ta ställning till om och i så fall vilka åtgärder som bör vidtas på längre sikt. Det gäller såväl frågan om rådets framtid som frågan om rättslig prövning.

I propositionen anförs vidare att Ekonomistyrningsverket, bl.a. mot bakgrund av arbetet i Rådet för konkurrens på lika villkor och ändringen av direktiv 80/723/EEG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan offentliga företag och medlemsstaterna, det s.k. transparensdirektivet i EU, skall få i uppdrag att analysera och föreslå närmare regler för statliga myndigheters avgiftsfinansierade och konkurrensutsatta kommersiella verksamhet.

Uppdraget

Rådet för konkurrens på lika villkor har haft stor frihet att finna de närmare formerna för sitt arbete. Man har utrett och bedömt ett stort antal klagomål. Klagomålsärendena har härefter bildat grunden för diskussionerna i rådet om de långsiktiga spelreglerna. Det är naturligt att det tar viss tid att hitta de lämpliga arbetsformerna och få genomslag för arbetet när det som här är fråga om en helt ny verksamhet. Rådet har vidare mottagit fler ärenden än det har haft möjlighet att utreda och bedöma inom ramen för den treåriga försöksperioden. I flertalet ärenden har rådets bedömningar varit enhälliga. Det går i dag inte att bedöma närmare vilket genomslag rådets bedömningar fått. Mot bakgrund av handläggningen av klagomålsärenden kan arbetet rörande framtida spelregler utvecklas vidare.

Regeringen kan konstatera att rådet fyller en viktig funktion som forum för konstruktiva diskussioner mellan företrädare för offentlig och privat sektor. Det är för närvarande en öppen fråga om det i framtiden bör finnas en organisation av den typ som rådet representerar för att både hantera dessa frågor och om det behövs särskilda regler på området. Som angivits i den konkurrenspolitiska propositionen kommer regeringen att ta ställning till detta under år 2001 efter en gemensam remissbehandling av rådets slutrapport och av den departementspromemoria som tas fram i Regeringskansliet om konkurrensreglernas funktion i dessa sammanhang.

Det är olyckligt att avbryta en fungerande verksamhet innan slutlig ställning tagits till formerna för de långsiktiga spelreglerna. Rådets verksamhet bör därför fortsätta i avvaktan på att slutlig ställning tas till om och i så fall både vilken organisation och/eller vilka regler som bör gälla på området på längre sikt. Det är viktigt att rådet fortlöpande tillhandahåller ett beredningsunderlag och att den dialog som Regeringskansliet hittills fört med rådet kan fortsätta. En fortsatt verksamhet bör lämpligen bedrivas under ytterligare ett år. Rådet skall ha en beredskap för att kunna hantera olika tänkbara beslut som regeringen kan komma att fatta. För den fortsatta verksamheten behövs emellertid härutöver en precisering av rådets uppgifter.

En uppgift skall vara att ytterligare belysa problemens inriktning och omfattning genom att behandla enskilda klagomål om konkurrenssnedvridningar av allmänt intresse. Rådet skall genom kontakter med berörda parter försöka undanröja förekommande konkurrensproblem.

En annan uppgift skall vara att fortsätta arbetet att utveckla och informera om tillämpningen av de riktlinjer som rådet enas om för hur konkurrensutsatt verksamhet hos offentliga aktörer bör bedrivas. Rådet skall i det sammanhanget närmare undersöka hur offentliga aktörer praktiskt kan tillämpa rådets riktlinjer.

Rådet skall fortlöpande samråda med Konkurrensverket och Nämnden för offentlig upphandling.

Rådet skall avsluta sitt arbete senast den 31 december 2001.

(Näringsdepartementet)