Dir. 2001:10

Inrättande av överklagandenämnd för studiestöd i Härnösand

Dir. 2001:10

Beslut vid regeringssammanträde den 25 januari 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att förbereda verksamheten vid Överklagandenämnden för studiestöd i Härnösand.

Arbetet skall bedrivas med sikte på att regeringen skall kunna inrätta den nya myndigheten senast den 1 maj 2001.

Bakgrund

I propositionen Ett reformerat studiestödssystem (prop. 1999/2000:10 avsnitt 9.3) föreslogs att beslut i ärenden om tilldelning och återkrav av studiestöd skall kunna överklagas och att en särskild överklagandenämnd skall inrättas för detta ändamål. Förslaget om en överklagandenämnd framfördes av Studiestödsutredningen i dess betänkande (SOU 1996:90) och tillstyrktes av flertalet remissinstanser.

Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag till ny studiestödslag (bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96). Bestämmelser om överklagande finns i 6 kap.10 och 11 §§studiestödslagen (1999:1395).

Överklaganderätten gäller beslut om studiestöd enligt den nya studiestödslagen, som träder i kraft den 1 juli 2001. Den gäller inte beslut som fattats enligt äldre bestämmelser och inte heller beslut om särskilt utbildningsbidrag eller andra stöd som inte regleras i studiestödslagen.

En särskild sakkunnig inom Utbildningsdepartementet har haft i uppdrag att lämna förslag till organisation m.m. av överklagandenämnden inom studiestödsområdet. Förslaget, som bl.a. innehåller ett förslag till utformning av instruktion för nämnden, redovisades den 12 december 2000 (U2000/4708/ST).

Uppdraget

Utredaren skall vidta de administrativa åtgärder som krävs för att kunna inrätta den nya överklagandemyndigheten för studiestöd i Härnösand.

Utredaren skall ha den sakkunniges förslag som underlag för sitt arbete.

Utredaren skall utarbeta underlag till organisationsplan och arbetsordning för den nya myndigheten.

Utredaren skall anställa personal enligt de föreskrifter som regeringen senare kommer att meddela samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. Utredaren skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:58) om medbestämmande i arbetslivet.

Utredaren skall också vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att den nya myndigheten skall kunna träda i funktion den 1 maj 2001. Hit hör bl.a. att lösa lokalfrågan, att ansluta myndigheten till det statliga redovisningssystemet, att lägga upp redovisningsplaner, att göra de anskaffningar samt i övrigt ingå de avtal som bedöms vara nödvändiga för verksamheten.

Utredaren skall också vidta sådana nödvändiga åtgärder som avser telefonservice till allmänheten samt arkiv- och IT-frågor, särskilt beträffande informativ webbplats och s.k. datasvarsservice m.m.

Utredaren skall beakta möjligheterna till rationella administrativa lösningar genom samverkan med andra myndigheter.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredarens arbete skall slutredovisas till regeringen senast den 30 april 2001.

(Utbildningsdepartementet)