Dir. 2001:58

Uppdrag om överlåtelse av verksamheten vid Muskö örlogsvarv till civil industri m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 24 juni 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall pröva möjligheterna att överlåta verksamheten vid Muskö örlogsvarv till civil industri. Om en sådan överlåtelse inte är möjlig skall utredaren pröva vilka andra verksamhetsformer som är lämpliga.

Bakgrund

Regeringen framhåller i proposition 2000/01:53 bl.a. följande. Reduceringen av antalet ytstridsfartyg och ubåtar innebär ett ökat behov av att minska den tid som fartygen tas ur förbandsproduktion för bl.a. underhållsåtgärder. Därmed har tillgången till varvsresurser i närheten till fartygens baseringar, och då särskilt möjligheten till torrsättning av flera fartyg samtidigt, stor betydelseför Försvarsmaktens förmåga att bedriva sjöoperativ verksamhet i enlighet med statsmakternas beslut. Det är vidare även i fortsättningen viktigt att Sverige har tillgång till kompetens avseende nyproduktion av stridsfartyg samt kompetens avseende specifika svenska förhållanden för uppträdande i omgivande farvatten. Det är regeringens fortsatta inriktning att ansvaret för att genomföra det framtida marina fartygsunderhållet skall läggas på civil varvsindustri för att dessa kompetenser fortsatt skall kunna vidareutvecklas. Då Muskö örlogsvarv inte kan få en rationell verksamhet grundad enbart på det marina fartygsunderhållet avser regeringen även pröva vilka ytterligare verksamheter som kan förläggas till Musköanläggningen för att få en långsiktigt rationell verksamhet.

Mot denna bakgrund föreslog regeringen i propositionen att inriktningen av Försvarsmaktens fartygsunderhåll skall vara att verksamheten vid Muskö örlogsvarv överförs till i första hand civil industri och, om detta inte är möjligt, i andra hand till annan verksamhetsform. Vidare föreslog regeringen att inriktningen skall vara att Försvarsmaktens upphandling av marint fartygsunderhåll så långt möjligt skall ske på affärsmässiga grunder. Hänsyn skall därvid tas till behovet av att nyproduktionskompetens hos civil varvsindustri kan bibehållas och utvecklas samt av en rationell förbandsproduktion. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (prop. 2000/01:53, bet. 2000/O1:FöU3, rskr. 2000/01:180).

Fortifikationsverket har på regeringens uppdrag gjort en ny ekonomisk värdering av Musköanläggningen (Fi2001/1513).

Uppdraget

Utredaren skall ta fram underlag för och genomföra förhandling avseende överlåtelse av den verksamhet som avser fartygsunderhåll vid Muskö örlogsvarv till civil industri. I arbetet skall särskilt personalfrågorna beaktas, däribland reglerna i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd och att ett kommande avtal bör innehålla en reglering av ansvaret för den pensionsrätt som upparbetats i verksamheten. Ett sådant avtal bör slutas under förbehåll om regeringens godkännande.

En utgångspunkt för uppdraget är att allt fartygsunderhåll överförs till civil industri, för fortsatt verksamhet i Musköanläggningen, samt att överlåtelsen grundas på för staten affärsmässiga villkor. Överlåtelse kan ske till en eller flera intressenter beroende på civil industris möjligheter och erbjudanden.

Utredaren skall i detta sammanhang beakta de principer som följer av EG-fördragets artikel 87, dvs. reglerna om statligt stöd till näringslivet.

Om det inte går att finna en affärsmässig lösning skall utredaren pröva vilka andra verksamhetsformer som är lämpliga.

Det står utredaren fritt att, om utredaren finner det lämplig och möjligt, lämna förslag till annan verksamhet som kan bedrivas i Musköanläggningen.

Utredningsarbetet skall bedrivas i samverkan med Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om sitt arbete och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren skall fortlöpande redovisa arbetsresultaten. Om förhandlingarna leder till att avtal om överlåtelse kan ingås, skall sådant avtalsutkast redovisas till regeringen senast åtta veckor innan avtalet är tänkt att undertecknas. Inriktningen är att avtal skall kunna tecknas senast den 1 juli 2002.

Utredaren skall fortlöpande redovisa resultaten av sitt arbete och senast den 2 maj 2002 skall skriftlig slutredovisning lämnas till regeringen.

(Försvarsdepartementet)