Dir. 2001:64

Tilläggsdirektiv till Anhörigkommittén (UD 2000:03)

-

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juli 2001

Ändrat uppdrag och förlängd tid

Nuvarande uppdrag

Regeringen beslutade den 11 maj 2000 att tillsätta en parlamentarisk kommitté som skulle utreda bestämmelserna i utlänningslagen (1989:529) om anhöriginvandring till Sverige (UD 2000:03, dir. 2000:36). Kommittén har antagitnamnet Anhörigkommittén. Regeringen beslutade vidare den 29 november 2000 om tilläggsdirektiv (dir. 2000:81) rörande vissa frågor om transportörsansvar, människosmuggling och människohandel.

Kommittén befrias från sitt uppdrag om transportörsansvar.

Kommittén skulle enligt tidigare tilläggsdirektiv (dir. 2000:81) redovisa uppdraget om anhöriginvandring senast den 1 juni 2001, uppdraget om transportörsansvar senast den 31 juli 2001 och det övriga uppdraget om människosmuggling och människohandel senast den 31 december 2001. Med hänsyn till arbetsläget för kommittén förlängs tiden för kommitténs uppdrag till den 31 juli 2002. Med ändring av vad som tidigare angivits skall kommittén dock senast den 31 januari 2002 i ett delbetänkande redovisa uppdraget om utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring.

Kommitténs ordförande redovisar i en skrivelse till Utrikesdepartementet den 15 juli 2001 sin bedömning att kommittén vad beträffar uppdraget om transportörsansvar inte klarar att lämna ett betänkande som svarar mot de av regeringen givna direktiven. Han redovisar vidare sin bedömning att tidsplanen för utredningens övriga uppdrag inte kommer att kunna hållas samt att uppdraget om anhöriginvandring kan redovisas först den 31 januari 2002 och det övriga uppdraget om människosmuggling och människohandel den 31 juli 2002.

(Utrikesdepartementet)