Dir. 2003:53

Tilläggsdirektiv till Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 2003.

Sammanfattning av uppdraget

Med ändring av den i direktiven beslutade tiden skall Personuppgiftslagsutredningen redovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober 2003.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 februari 2002 (dir. 2002:31) tillkallades en särskild utredare med uppdrag att se över personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att, inom ramen för EG-direktivet om personuppgifter (95/46/EG), åstadkomma ett regelverk som mera tar sikte på missbruk av personuppgifter samt att överväga behovet av en ändring i 7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100) och ett förtydligande av hur myndigheters beslut enligt personuppgiftslagen kan överklagas. Utredaren, som antog namnet Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02), skulle enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 31 mars 2003.

Utredningen har anmält att den i och för sig skulle kunna redovisa uppdraget i enlighet med utredningsdirektiven. I direktiven anges emellertid särskilt att utredaren skall beakta utvecklingen i rättstillämpningen. Därvid anmärks bl.a. det s.k. Bodil-målet (EG-domstolens mål C-101/01 Bodil Lindqvist mot åklagaren),i vilket Göta hovrätt beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen. EG-domstolens dom väntas inom kort. I syfte att möjliggöra för utredningen att analysera och i förekommande fall ta hänsyn till nämnda dom med förhandsavgörande skall uppdragets tid förlängas till den 15 oktober 2003.

(Justitiedepartementet)