Dir. 2005:101

Utredning om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster (ALT)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2005

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommitté tillkallas med uppgift att genomföra nödvändiga förberedelser inför bildandet av ett statligt aktiebolag inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet skall delredovisas senast den 15 december 2005 och slutredovisas senast den 28 februari 2006.

Bakgrund

I delbetänkandet Arbetslivsinriktad rehabilitering (SOU 2005:24) utreddes frågan om ett samgående mellan Arbetslivstjänster (ALT), som är en resultatenhet inom Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Samhall Resurs AB (Resurs), som är ett dotterbolag till Samhall AB. Utredningen föreslog bl.a. att ett statligt bolag bildas som övertar verksamheten i ALT och Resurs fr.o.m. år 2006. Bolaget skall verka utifrån marknadsmässiga villkor inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och hälsofrämjande verksamhet. I slutbetänkandet Bättre arbetslivsinriktad rehabilitering (SOU 2005:46) föreslogs att en organisationskommitté skall tillsättas med uppdrag att förbereda nödvändiga avtal och i övrigt vidta de förberedelser som krävs för att starta verksamheten i ett gemensamt bolag senast den

1 januari 2006. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för år 2006 (prop. 2005/06:1) att ett aktiebolag ägt direkt av staten bildas genom en sammanslagning av ALT och Resurs. Vidare föreslår regeringen att det sammanslagna bolagets verksamhet skall vara arbetslivsinriktad rehabilitering, hälsofrämjande verksamhet och därmed förenlig verksamhet med en strävan att på marknadsmässiga villkor få god regional täckning över hela landet. Sammanslagningen och uppbyggnad av kapitalstrukturen i det nya bolaget föreslås i budgetpropositionen i första hand finansieras genom användande av bolagens nuvarande egna kapital samt genom ett villkorat aktieägartillskott eller förlagslån, som finansieras via en revers.

Organisationskommitténs arbete bör drivas parallellt med riksdagens behandling av frågan. De förslag som kommittén lämnar kommer att kunna genomföras endast under förutsättning att riksdagen fattar beslut med anledning av regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2006.

Organisationskommittén får i uppdrag att inleda alla nödvändiga formella och praktiska förberedelser inför sammanslagningen av ALT och Resurs till ett bolag ägt direkt av staten. Målsättningen är att den nya organisationen bildas den 1 januari 2006.

Regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2006 (prop. 2005/06:1) samt de förslag på förberedelser som utredningen presenterat i slutbetänkandet Bättre arbetslivsinriktad rehabilitering (SOU 2005:46) skall vara utgångspunkt för kommitténs arbete. I slutbetänkandet inventerades de områden som behöver förberedas. Organisationskommittén bör inledningsvis prioritera övergångslösningar i förhållande till AMS och Samhall AB samt låta genomföra en noggrann genomgång av de ekonomiska och juridiska förhållandena.

· hantera samtliga övergångsfrågor bl.a. vad gäller lokalisering, ekonomi- och lönesystem, personal och pensioner, kunder och leverantörer,

· förbereda de avtal och överenskommelser som krävs samt tillse att de blir underskrivna,

· se till att en finansiell värdering av ALT och Resurs genomförs,

· arbeta för att betalnings- och kapitaliseringsprocessen sker genom den föreslagna reverslösningen,

· ta fram en tidsplan för processen samt för när bolaget kommer att ägas direkt av staten,

· ta fram förslag till fördelning av ansvar mellan det sammanslagna bolaget, Samhall och AMS,

· utforma bolagsordning och ge förslag på ekonomiska mål,

· ta fram förslag på VD,

· ta fram konsoliderad redovisning och nyckeltal för den nya organisationen,

· ta fram konsoliderad affärsplan,

· ta fram de analyser som krävs för att fastställa det slutgiltiga kapitalbehovet för det nya bolaget i överensstämmelse med EG:s statsstödsregler,

· ta fram ett namn för det nya bolaget som är väl förankrat med ALT och Resurs,

· i övrigt förbereda de åtgärder som kan krävas för sammanslagningen och

· löpande stämma av med och informera Regeringskansliet, AMS och Samhall.

Kommittén skall vid arbetets början och vidare under arbetets gång informera berörda arbetstagarorganisationer.

Alla åtgärder som kommittén vidtar skall vara villkorade av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för år 2006.

Personal som för närvarande arbetar i ALT och Resurs eller i respektive moderorganisation förutsätts bistå kommittén i dess arbete.

Uppdraget skall delredovisas den 15 december 2005. I denna delrapport skall alla de frågor som har direkt påverkan på bolagsbildningen redovisas. Uppdraget skall slutredovisas den 28 februari 2006.

(Näringsdepartementet)