Dir. 2005:119

Tilläggsdirektiv till Utredningen om domstolsprövning av utlänningsärenden m.m. (UD 2004:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 november 2004 har migrationsministern tillkallat en särskild utredare med uppdrag bl.a. att i samverkan med Domstolsverket förbereda och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden fr.o.m. den 1 januari 2006 samt förbereda och genomföra avvecklingen av Utlänningsnämnden så att myndigheten kan upphöra den 31 december 2005 (dir. 2004:149).

Riksdagen har den 14 september 2005 på förslag av regeringen beslutat om en ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden (prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1).

Enligt riksdagens beslut skall Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden från och med den 31 mars 2006 överprövas i migrationsdomstolar och i en migrationsöverdomstol. Utlänningsnämnden upphör samtidigt.

Förändrat uppdrag

Med anledning av den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden skall träda i kraft den 31 mars 2006, i stället för den 1 januari 2006 som var utgångspunkten i utredningens hittillsvarande direktiv ändras utredningens uppdrag i de delar det avser tidpunkter för åtgärder och slutrapport m.m. I övrigt kvarstår uppdraget.

Utredaren skall således i samverkan med Domstolsverket förbereda och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden fr.o.m. den 31 mars 2006.

Utredaren skall i samarbete med Utlänningsnämnden förbereda och genomföra avvecklingen av nämnden så att den kan upphöra den 30 mars 2006. Utredaren skall fr.o.m. den 31 mars 2006 ansvara för kvarvarande avvecklingsfrågor. Ansvaret för avvecklingen ligger t.o.m. den 30 mars 2006 hos Utlänningsnämnden. Utredaren skall dock ha arbetsgivaransvaret för den personal som eventuellt sägs upp av Utlänningsnämnden redan före den 31 mars 2006 och som kommer att ingå i avvecklingsorganisationen.

Utredaren skall lämna en slutrapport om avvecklingen av Utlänningsnämnden senast den 3 juli 2006.

(Utrikesdepartementet)