Dir. 2005:143

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bildandet av en ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning (Fi 2005:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2005

Sammanfattning av uppdraget

I tilläggsdirektiven anges närmare vilket kompetens- och utbildningsstöd som skall överföras från Regeringskansliet till den nya myndigheten med förvaltningspolitisk inriktning. Vidare skall utredaren ingå nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 november 2004 (dir. 2004:166) tillkallade det statsråd som ansvarar för allmänna frågor om statsförvaltningen en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till en preciserad och ändamålsenlig uppgifts- och ansvarsfördelning mellan Ekonomistyrningsverket, Statskontoret och en ny förvaltningspolitisk myndighet. Utredningen, som antog namnet Regeringens stabsstöd, föreslog i betänkandet Regeringens stabsmyndigheter (SOU 2005:32) bl.a. att den nya myndigheten skall ansvara för viss utbildningsverksamhet som för närvarande hanteras inom Regeringskansliet.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 juni 2005 (dir. 2005:65) tillkallade nämnda statsråd en särskild utredare med uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att en ny förvaltningspolitisk myndighet skall kunna inrättas den 1 januari 2006. I uppdraget ingår att i samråd med Regeringskansliet bedöma vilket kompetens- och utbildningsstöd som skulle kunna överföras från Regeringskansliet till den nya myndigheten.

Utredningen, som antagit namnet Utredningen om bildandet av en ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning, överlämnade i oktober 2005 promemorian Förslag till uppgiftsöverföring från Regeringskansliet till den nya myndigheten med förvaltningspolitisk inriktning (dnr Fi2005/5006).

Följande verksamhet skall överföras från Regeringskansliet till den nya myndigheten:

  • Utbildning inom administration, ekonomi, den statliga budgetprocessen, det offentliga åtagandet m.m.,
  • utbildningar i vissa frågor, t.ex. jämställdhet, integration, miljöledning, globalisering och arbetsmiljö, samt
  • uttagningsprov för svenskar som söker arbete i EU:s institutioner (Concours), generell EU-utbildning av intresse för hela statsförvaltningen inklusive EG-rätt, praktiskt arbete med utbytestjänstgöring inom EU m.m.

Anslagskonsekvenserna av dessa uppgiftsförändringar avser regeringen att behandla i tilläggsbudget i anslutning till 2006 års ekonomiska vårproposition.

Därutöver skall administrationen av den nordiska utbytestjänstgöringen föras över från Regeringskansliet till den nya myndigheten.

Hyresavtalet för Dragongården skall föras över från Regeringskansliet till den nya myndigheten.

Utredaren skall vidta de åtgärder som behövs för att överföra ovan angiven verksamhet och hyresavtalet för Dragongården från Regeringskansliet till den nya myndigheten.

Bemanningen i de delar som överförs från Regeringskansliet till den nya myndigheten skall ske med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Utredaren skall avsluta sitt arbete i denna del senast den 30 december 2005. Det fortsatta arbetet med uppgiftsöverföringen kommer därefter att tas över av den nya myndigheten.

(Finansdepartementet)