Dir. 2005:67

Tilläggsdirektiv till Etikprövningsutredningen (U 2004:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 maj 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 september 2004 (dir. 2004:111) tillkallade chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att bl.a. överväga huruvida tillämpningsområdet för lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor bör utvidgas.

Tiden för redovisning av uppdraget förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa uppdraget senast den 30 september 2005.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)