Dir. 2006:107

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Miljöansvarsutredningen (M 2004:03)

Dir.

2006:107

Beslut vid regeringssammanträde den 2 november 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 november 2004

har chefen för Miljödepartementet tillkallat en särskild utredare

(dir. 2004:159). Tilläggsdirektiv beslutades den 6 april 2006.

Utredningens uppdrag är bl.a. att göra en översyn av reglerna

om miljöskade- och saneringsförsäkring i 33 kap.miljöbalken

och utreda ersättningsmöjligheterna vid skador på den bio-

logiska mångfalden orsakade av genetiskt modifierade

organismer. Utredningen skall enligt tilläggsdirektiven redovisa

sitt uppdrag senast den 30 november 2006.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall redovisa sitt

uppdrag senast den 31 mars 2007.

(Miljö- och samhällsbyggnads-

departementet)