Dir. 2006:116

Utredning av den svenska

Kommittédirektiv

Utredning av den svenska

lotsningsverksamheten och dess framtid

Dir.

2006:116

Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall utreda den svenska lotsningsverksam-

heten och föreslå de förändringar i den som föranleds av utred-

ningen.

Utredaren skall särskilt belysa hur ny teknik kan underlätta

och effektivisera lotsarbetet samt förutsättningarna att utveckla

lotsning från en central i land.

I uppdraget ingår också att se över vilka krav som skall gälla

för att få verka som lots och om det finns anledning att föreslå

förändringar i det förfarande som finns i dag för att få lotsdis-

pens.

Utredaren skall också undersöka vilka alternativa organisa-

tionsformer att bedriva lotsning som finns och dra slutsatser av

de erfarenheter från undersökningen som kan vara av värde för

den fortsatta svenska lotsningsverksamheten. Utredaren skall

särskilt belysa möjligheterna och konsekvenserna om också

andra aktörer än Sjöfartsverket skulle ges möjlighet att bedriva

lotsning.

Slutligen skall utredaren se över effekterna av den korssub-

vention som finns i dag mellan lotsnings- och farledsavgifter.

Utredaren skall föreslå de författningsändringar som övervä-

gandena ger upphov till. Utredaren skall slutligen lämna en

konsekvensbedömning av föreslagna åtgärder och i de fall före-

slagna åtgärder innebär ekonomiska åtaganden för staten skall

finansieringsförslag lämnas.

2

Bakgrund

Lotsväsendet och lotsplikt

Sjöfarten har en avgörande betydelse för transporter till och från

Sverige. Att den kan bedrivas säkert och effektivt är av stor vikt

för uppfyllandet av de transportpolitiska målen. Ett medel för

en säker sjöfart är användandet av lots. I Sverige råder i princip

lotstvång med möjligheter att medge vissa undantag, en s.k.

behovsanpassad lotsplikt.

I förordningen (1982:569) om lotsning m.m. (lotsningsför-

ordningen) anges att det är staten som genom Sjöfartsverket

tillhandahåller lotsar åt sjöfarande vid rikets kuster samt i

Mälaren, Vänern och i Trollhätte kanal. Sjöfartsverket tillhan-

dahåller även i viss mån lots för biträde åt fartyg för färd utan-

för Sveriges sjöterritorium. Endast lotsar som är anställda av

Sjöfartsverket får anlitas för lotsuppdrag inom Sveriges sjöter-

ritorium. Skälen till att krav på utnyttjande av lots finns är att

staten på detta sätt vill garantera att sjösäkerheten och tillgäng-

ligheten alltid ligger på tillräckligt hög nivå. Genom att lots

används minskar risken för grundstötningar och kollisioner och

därmed risken för skador på människor, miljö och egendom.

Enligt lotsningsförordningen skall farvattnens beskaffenhet,

fartygs last eller bemanning eller andra omständigheter av bety-

delse för sjösäkerheten eller miljön ligga till grund för Sjöfarts-

verkets föreskrifter om skyldighet att anlita lots. Sjöfartsverket

har med stöd av bemyndigande i lotsningsförordningen medde-

lat föreskrifter om lotsplikt. Befälhavare på lastfartyg som är

över 70 meter långa eller 14 meter breda är i allmänhet skyldiga

att anlita lots. Föreskrifterna reglerar också möjligheterna för

befälhavare att få dispens från lotsplikten.

Lotsavgift

Avgiften för lotsning består av beställningsavgift, lotsningsav-

gift och reseersättning. Lotsningsavgiften beräknas utifrån far-

tygets bruttodräktighet och lotsad tid. Nedsättning av lotsavgif-

3

ten förekommer inom Vänerns sjötrafikområde, i Mälaren samt

mellan Kullen och Falsterbo.

Aktuella översyner och projekt med anknytning till lotsningen

Inom Sjöfartsverket pågår ett arbete med att utveckla informa-

tionen till sjöfarten genom förbättrade VTS-centraler (Vessel

Traffic Service). Sjöfartsverket underhåller och förbättrar kon-

tinuerligt farlederna och många fartyg uppgraderar kontinuerligt

sin navigationsutrustning.

Denna utveckling kan leda till en effektivare lotsning med

ett bibehållande av en hög sjö- och miljösäkerhetsnivå. Ny tek-

nik har också på många sätt redan fått genomslag på sjöfartsom-

rådet. Det gäller t.ex. i fråga om sjömätning, sjökortsframställ-

ning och genom AIS-systemet (Automatic Identification

System) där transpondrar på fartyg ger god information om

fartygspositioner och deras rörelser. Denna information kom-

municeras i sin tur med landbaserade stationer och omgivande

fartyg. Genom satelliter ges numera information om isförhål-

landen vilket är av stor betydelse för planering av isbrytnings-

operationer.

Sjöfartsverket har initierat ett särskilt projekt som syftar till

att sätta fokus på den nya teknikens möjligheter inom lotsnings-

området. Avsikten är att konkret kunna definiera nya tekniska

möjligheter som kan effektivisera verksamheten och vägas in

som underlag vid prövningen av lotsdispenser.

Propositionen Moderna transporter (prop.2005/06:160)

I propositionen Moderna transporter (prop.2005/06:160) ses

mycket positivt på Sjöfartsverkets olika projekt för att stimulera

användandet av ny teknik men det anses ändå att det är angelä-

get att tillsätta en särskild utredare som förutsättningslöst ser

över lotsningsväsendets alla olika verksamhetsområden med

syftet att klarlägga vilka effektivitetshöjande åtgärder som kan

vidtas med bibehållande av nuvarande säkerhetsnivå. Särskilt

bör möjligheterna med ny teknik belysas samt de kriterier och

villkor som finns för lotsdispens ses över. I uppdraget bör också

ingå att se över organisationsformen för lotsningsverksamheten.

4

Uppdraget

En särskild utredare skall utreda den svenska lotsningsverksam-

heten och föreslå de förändringar i denna som föranleds av

utredningen.

Utredaren skall särskilt belysa hur ny teknik kan underlätta

och effektivisera lotsarbetet. I detta arbete skall utredaren sär-

skilt fokusera på i vilken utsträckning IT-lösningar kan bidra till

förbättrad och effektiviserad lotsning.

Utredaren skall även se över förutsättningarna att utveckla

lotsning från en central i land, så kallad landbaserad lotsning,

och hur denna teknik kan vidareutvecklas. I detta arbete bör

utredaren undersöka om det finns möjligheter att dra paralleller

med och inhämta kunskaper från det arbete som bedrivs i andra

länder samt, om möjligt, inom luftfarten.

Sjöfartsverket har i ett projekt använt farleden genom

Bråviken in till Norrköpings hamn för att kartlägga olika för-

bättringsåtgärder som skulle kunna underlätta lotsarnas arbete i

framtiden. Utredaren bör i sitt arbete med att belysa hur ny tek-

nik kan underlätta och effektivisera lotsarbetet använda sig av

de erfarenheter och slutsatser som dragits i det projektet.

I utredarens uppdrag ingår att se över dagens kriterier och

villkor för att få lotsdispens och se över om det finns anledning

att föreslå förändringar som innebär ökade dispensmöjligheter.

En särskild fråga som skall belysas är om en dispens för ett

lägre befäl skall kunna användas även om ett fartygs befälha-

vare saknar sådan dispens.

Utredaren skall också särskilt se över förutsättningarna för

lotsdispens i Vänern och Mälaren och i synnerhet beakta den

provverksamhet med vidgat lotsdispensförfarande som varit

möjlig på Vänern, Göta älv och i Trollhätte kanal.

I dag är det endast lotsar som är anställda av Sjöfartsverket

som får anlitas för lotsuppdrag inom Sveriges sjöterritorium.

Utredaren skall undersöka vilka alternativa organisationsformer

att bedriva lotsning som finns och dra slutsatser av de erfaren-

heter från undersökningen som kan vara av värde för den fort-

satta svenska lotsningsverksamheten. Utredaren skall särskilt

belysa möjligheterna och konsekvenserna om också andra aktö-

5

rer än Sjöfartsverket skulle ges möjlighet att bedriva lotsning.

Tidigare fanns det i Sverige bland annat hamnlotsar, vilket fort-

farande finns kvar i ett antal länder. I det arbetet skall utredaren

även göra en jämförande studie av hur våra närmaste grannlän-

der har organiserat sin lotsning och hur denna finansieras.

I dagsläget krävs ingen särskild behörighet för att verka som

lots. De personer som rekryteras av Sjöfartsverket för att arbeta

som lotsar har sjökaptensexamen och arbetslivserfarenhet från

sjön. Utredaren skall se över behovet av införandet av en sådan

särskild behörighet och vem som skall utfärda en sådan behö-

righet oavsett organisationsform för lotsningen.

Det finns i dag en korssubvention mellan lotsavgiften och

farledsavgiften. Utredaren skall analysera effekterna av denna

korssubvention och vilka konsekvenser det skulle få om den

togs bort eller reducerades och ersattes med ett krav på full eller

större kostnadstäckning för lotsningen än vad som är fallet i

dagsläget.

Utredaren skall i sitt arbete samråda med berörda myndig-

heter och organisationer.

Förutsättningarna för vidare kundanpassning av lotsningen

skall beaktas i alla delar av utredarens arbete.

I hela arbetet skall särskild vikt läggas vid effektivitets-, till-

gänglighets- och kostnadsaspekter.

Alla åtgärder som föreslås skall kunna genomförs med ett

bibehållande av en god och hög sjösäkerhetsnivå.

Utredaren skall föreslå de författningsändringar som över-

vägandena ger upphov till. Utredaren skall slutligen lämna en

konsekvensbedömning av föreslagna åtgärder och i de fall före-

slagna åtgärder innebär ekonomiska åtaganden för staten skall

finansieringsförslag lämnas.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 31 december

2007.

(Näringsdepartementet)