Förordning (1982:569) om lotsning m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
SFS 1982:569 i lydelse enligt SFS 2008:1128
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Biträde av lots

1 §  För biträde åt sjöfarande håller staten genom Sjöfartsverket lotsar vid rikets kuster samt i Mälaren och Vänern och i Trollhätte kanal. Förordning (2003:86).

2 §  Den som vill anlita lots för lotsning eller för annat biträde åt fartyg inom Sveriges sjöterritorium får endast anlita lots som är anställd av Sjöfartsverket, om Sjöfartsverket inte förklarar att lots inte tillhandahålls i det aktuella området. Förordning (2003:86).

3 §  I fråga om lotsning i Öresund gäller i vissa hänseenden deklarationen (1873:46) angående svenska och danska undersåtar tillkommande rätt till lotsning i Öresund samt tillägget (1911:107) till deklarationen. Förordning (1986:301).

4 §  Transportstyrelsen får efter samråd med Försvarsmakten meddela föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn till militära förhållanden. Förordning (2008:1128).

5 §  Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrifter om skyldighet att anlita lots med hänsyn till förhållanden som hänför sig till farvattnens beskaffenhet, fartygs last eller bemanning eller andra omständigheter av betydelse för sjösäkerheten eller miljön. Förordning (2008:1128).

6 §  Befälhavaren är skyldig att i den omfattning Sjöfartsverket föreskriver lämna lotsen och annan personal vid Sjöfartsverket de uppgifter som har betydelse för lotsningen.

[S2]Befälhavaren skall uttryckligen meddela lotsen vem av fartygsbefälet som svarar för förandet av fartyget. Förordning (2003:86).

7 §  Lotsen ansvarar för lotsningen. Han skall ange och övervaka de åtgärder för navigering och manövrering som fordras för fartygets säkra framförande. Lotsning skall ske så att fartyget förs med hänsyn tagen till sjösäkerheten och risken för skador på miljön.

[S2]Bestämmelsen i första stycket inskränker inte befälhavarens ansvar för fartyget och dess framförande.

[S3]Handlar befälhavaren eller någon annan, som svarar för förandet av fartyget, mot lotsens anvisningar får lotsen frånsäga sig ansvaret för lotsningen. Förordning (1986:301).

8 §  Sjöfartsverket tillhandahåller i den utsträckning verket bestämmer lots för biträde åt fartyg för färd utanför Sveriges sjöterritorium (öppensjölotsning). Förordning (1986:301).

9 §  Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de föreskrifter i övrigt som behövs för lotsning av fartyg och annat biträde av lots åt fartyg än lotsning. Förordning (2008:1128).

2 kap. har upphävts genom förordning (1986:301).

Ansvarsbestämmelser m. m.

10 §  Om ansvar för den som underlåter att anlita lots när skyldighet föreligger finns föreskrifter i 8 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen (2003:364). Förordning (2003:445).

11 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bryter mot 2 §,
 2. lotsar fartyg eller på annat sätt utför lotsuppgifter på svenskt sjöterritorium i strid mot 2 §,
 3. bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av denna förordning om förseelsen inte är att anse som ringa. Förordning (1999:347).

12 §  Straff döms inte ut enligt denna förordning om gärningen är belagd med straff i brottsbalken, sjölagen (1994:1009) eller sjötrafikförordningen (1986:300). Förordning (1995:174).

13 §  Kopia av dom i mål om ansvar för brott mot denna förordning ska sändas till Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Förordning (2008:1128).

Ändringar

Förordning (1982:569) om lotsning m.m.

Förordning (1986:301) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

  Omfattning
  upph. 2 kap; nuvarande 1 kap 1-9 §§ betecknas 1-9 §§, nuvarande 3 kap 1-4 §§ betecknas 10-13 §§; ändr. de nya 4, 11, 12 §§, rubr. till 1, 3 kap sätts närmast före 1, 10 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:599) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:2018) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:120) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1993:1332) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:385) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:174) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1999:347) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:625) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2003:86) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:445) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-07-21

Förordning (2004:278) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2008:1128) om ändring i förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Omfattning
ändr. 4, 5, 9, 13 §§
Ikraftträder
2009-01-01