Dir. 2006:129

Tilläggsdirektiv till utredning om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredning om

trygghetssystemen för företagare

Dir.

2006:129

(N 2006:11)

Beslut vid regeringssammanträde den 14 december 2006

Bakgrund

Regeringen beslutade den 30 mars 2006 att tillkalla en särskild

utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för

riksdagspartierna, med uppdrag att se över företagarnas

försäkringsvillkor i trygghetssystemen (dir. 2006:37). Utredaren

skall lämna förslag till hur regelverket skall kunna göras

tydligare och bättre. En utgångspunkt för utredningen är att det

skall skapas en ökad balans i villkoren för och behandlingen av

företagare och anställda i trygghetssystemen.

Tilläggsuppdraget

Regeringen vill underlätta för individer att starta företag. Hur

trygghetssystemen är utformade är viktiga i detta sammanhang.

Det gäller att skapa ett trygghetssystem som inte missgynnar

företagare i förhållande till anställda. Utredarens hittillsvarande

uppdrag syftar till att åstadkomma detta. Utredaren får i

tilläggsuppdrag att i detta sammanhang kartlägga hur mycket

företagarna betalar in till trygghetssystemen i förhållande till

vilken ersättning som betalas ut.

Kritik har framför allt riktats mot reglerna för beräkning av

ersättning vid arbetslöshet. Utredaren skall därför, utöver

nuvarande uppdrag, senast den 15 januari 2007 redovisa

konsekvenserna av att en företagares dagsförtjänst i

2

arbetslöshetsförsäkringen beräknas till 1/260 av årsinkomsten

och avser den högsta årsinkomsten av de till taxering för

kommunal inkomstskatt redovisade inkomsterna av

företagarens verksamhet de tre senaste åren. I detta

sammanhang är det av särskild vikt att utredaren beaktar risken

för ett regelverk som innebär att företag kan planera för ett

gynnsamt utbyte av försäkringen samt beaktar det som står i

ursprungsdirektivet om när utredarens uppdrag innefattar att ta

fram förslag som leder till utbetalning av stöd.

Utredaren skall också senast den 15 januari 2007 pröva

möjligheterna att anpassa beräkningen av normalarbetstid och

dagpenning till att företagaren inte kunnat arbeta på grund av

hinder som anges i 16 och 17 §§ lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring.

En kartläggning av hur mycket företagarna betalar in till

trygghetssystemen i förhållande till vilken ersättning som

betalas ut skall göras.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisa

uppdraget senast den 31 mars 2007. Utredaren skall i stället

redovisa ursprungsuppdraget samt kartläggningen av

företagarnas kostnader för trygghetssystemen senast den 31 maj

2007. Tilläggsuppdraget skall redovisas senast den 15 januari

2007.

(Näringsdepartementet)