Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
SFS 1997:238 i lydelse enligt SFS 2023:417
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-06-21
Övrigt
Rättelseblad 2009:666 har iakttagits.

An unofficial translation is available from the Government Offices

Lag om arbetslöshetsförsäkring (förkortad ALF) innehåller regler om vilka krav och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning.

Vilka som omfattas av lagen

1 §  Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Vissa särskilda bestämmelser som endast gäller för företagare finns i 3437 a §§. Lag (2010:445).

Prop. 2009/10:120: En följdändring har gjorts med anledning av att det införts nya paragrafer för företagare.

2 §  Vad som i denna lag sägs om medlemmar i en arbetslöshetskassa skall också tillämpas på dem som är anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan.

3 §  Rätt till ersättning har endast personer som i Sverige uppfyller ersättningsvillkoren enligt denna lag, om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands ska jämställas med arbete i Sverige.

[S3]Om regeringen har träffat en överenskommelse med någon annan stat om andra villkor för rätt att få ersättning än som föreskrivs i denna lag, ska arbetslöshetskassan tillämpa dessa villkor. Lag (2009:1437).

 • RÅ 2008:90:Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder mot att en arbetslös medlem behåller sitt medlemskap när hon arbetat utomlands och varit ansluten till arbetslöshetsförsäkringen där.
 • RÅ 2003:96:Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att under högst tre månader söka arbete där under vissa förutsättningar bibehåller sin rätt till arbetslöshetsersättning har en arbetssökande ansetts efter hemkomsten ha fortsatt rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring när han uppfyllt den enda förutsättning som i detta hänseende uppställts i förordningen, nämligen att ha återvänt inom tremånadersperioden.
 • RÅ 2009:99:Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning har studietid i Australien ansetts överhoppningsbar.
3 a § Har upphävts genom lag (2009:1597).

Grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring

4 §  Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring.

 • RÅ 2008:90:Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder mot att en arbetslös medlem behåller sitt medlemskap när hon arbetat utomlands och varit ansluten till arbetslöshetsförsäkringen där.

5 §  Arbetslöshetsförsäkringen handhas av arbetslöshetskassor. Bestämmelser om arbetslöshetskassor finns i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Grundförsäkringen

6 §  Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som

 • inte är medlem i en arbetslöshetskassa, eller
 • är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning.

[S2]Ersättningen lämnas tidigast den dag den arbetslöse fyller 20 år. Lag 1998:1783).

 • RÅ 2008:90:Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder mot att en arbetslös medlem behåller sitt medlemskap när hon arbetat utomlands och varit ansluten till arbetslöshetsförsäkringen där.

Inkomstbortfallsförsäkringen

7 §  Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12-14 §§ (medlemsvillkor).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vissa avbrott i medlemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från när medlemsvillkoret prövas. Lag (2020:218).

Prop. 2002/03:44: I paragrafen har införts en hänvisning till de nya bestämmelserna i 14 a och 19 §§, som utgör nya villkor för rätt till ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen.

Hänvisningen till 14 a § har införts eftersom den paragrafen innehåller särskilda regler för rätt till ersättning när sökande deltagit i aktivitetsgarantin.

Bestämmelsen i 19 § innehåller ett nytt studerandevillkor för sökanden som deltagit i aktivitetsgarantin, se vidare författningskommentaren ...

Prop. 2017/18:53: Förslaget behandlas i avsnitt 6.

Paragrafens ändras så att det av första stycket tydligt framgår att medlemsvillkoret, som för att vara uppfyllt kräver tolv månaders medlemskap, förutsätter att medlemskapet har varit sammanhängande.

I paragrafens andra stycke, som är nytt, införs en nödvändig upplysningsbestämmelse som ger regeringen eller den myndighet som regeringen ...

Prop. 2006/07:15: Ändringen i paragrafen är av redaktionell art, som en följd av att det s.k. studerandevillkoret upphävs.

 • HFD 2012:14:Fråga om medlemsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring varit uppfyllt i visst fall.
 • RÅ 2008:90:Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hinder mot att en arbetslös medlem behåller sitt medlemskap när hon arbetat utomlands och varit ansluten till arbetslöshetsförsäkringen där.
 • HFD 2018:12:Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomst-bortfallsförsäkringen när medlemsvillkoret uppfylls först under en pågående period av arbetslöshet.
7 a § Har upphävts genom lag (2009:1597).

8 §  Personer som omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har varit medlemmar i en annan sådan kassa får för uppfyllandet av medlemsvillkoret tillgodoräkna sig tid i den kassan.

 • HFD 2012:14:Fråga om medlemsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring varit uppfyllt i visst fall.

Allmänna villkor för rätt till ersättning

9 §  Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som 1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,

 1. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
 2. även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande. Lag (2013:152).

Prop. 1999/2000:98: Paragrafen har ändrats på så sätt att det i fjärde punkten införts ett krav på att den arbetssökande skall anstränga sig för att finna ett lämpligt arbete. Syftet med lydelsen har varit att förtydliga kravet på aktivitet som redan i dag gäller för den arbetssökande.

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.2.

I paragrafen har införts en ny punkt 4. Bestämmelsen innebär att ytterligare ett grundvillkor för rätt till arbetslöshetsersättning införs. För att vara ersättningsberättigad skall den arbetssökande medverka till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med arbetsförmedlingen. En handlingsplan skall upprättas senast inom tre månader från tidpunkten ...

 • RÅ 2006:6:I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en person som frivilligt övergått från heltidsanställning till halvtidsanställning hos samma arbetsgivare inte ansetts som arbetslös.
 • RÅ 2003:101:En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning efter säsongens slut utan hinder av att parterna kommit överens om anställning nästkommande säsong.
 • RÅ 2010:87:En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samtidigt sökt en heltidsanställning, har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning för tid som inte omfattats av föräldraledigheten.
 • RÅ 2009:46:En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på deltid. Hans underlåtenhet att i förväg ge ett sådant intyg som avses i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring till arbetslöshetskassan har i sig ansetts orsaka att ersättning utgått obehörigen. Arbetslöshetskassan har därför haft fog för att besluta om återbetalningsskyldighet från vilken han dock delvis befriats.
 • RÅ 2007:20:En person har efter två (I) respektive tre (II) tidsbegränsade anställningar hos ett bemanningsföretag ansetts som arbetslös och berättigad till arbetslöshetsersättning.
 • RÅ 2003:96:Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att under högst tre månader söka arbete där under vissa förutsättningar bibehåller sin rätt till arbetslöshetsersättning har en arbetssökande ansetts efter hemkomsten ha fortsatt rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring när han uppfyllt den enda förutsättning som i detta hänseende uppställts i förordningen, nämligen att ha återvänt inom tremånadersperioden.
 • RÅ 2009:45:En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterminen samma år har han ansökt om plats på högskolan med början i januari året därpå. Han har inte ansetts delta i utbildning under höstterminen, utan uppfylla kraven för rätt till arbetslöshetsersättning.
 • RÅ 2007:64:En person som spelar fotboll på elitnivå har inte ansetts stå till arbetsmarknadens förfogande på sådant sätt att han har rätt till arbetslöshetsersättning.
 • HFD 2017:11:Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning av den enskildes arbetsutbud att rätten till arbetslöshetsersättning upphört redan innan anställningen tillträtts.
 • RÅ 2008:31:Med hänsyn till kravet att en arbetslös aktivt ska söka arbete för att ha rätt till arbetslöshetsersättning har en person som uppbar sådan ersättning medgetts avdrag för utgifter som uppkommit i samband med att han sökt arbete. Inkomsttaxering 2003.

9 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om

 1. sättet en sökande ska vara anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen på, och
 2. villkoren för att en sökande ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Lag (2013:152).

Prop. 2006/07:89: Rätten för en sökande att under de 100 första dagarna i en ersättningsperiod begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet tas bort. Paragrafen, som reglerar denna rätt, upphävs därför.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.3.

Paragrafen är ny och behandlar i första stycket sökområdet under de första 100 ersättningsdagarna i en ersättningsperiod. Sökanden får under denna tid begränsa sitt arbetssökande till att avse lämpliga arbeten i närområdet inom de yrken han eller hon har erfarenhet av och kompetens för. Sökanden kan alltså under denna period avböja erbjudande om lämpligt arbete ...

10 §  Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som

 1. deltar i utbildning,
 2. är permitterad utan lön,
 3. är tjänstledig utan lön,
 4. deltar i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller
 5. deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

[S2]Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt 37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits från medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om undantag från första stycket samt om de villkor för rätt till ersättning som i sådana fall ska gälla. Lag (2017:587).

 • HFD 2013 not 63:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Studier på halvfart under sex terminer utgjorde hinder för att söka och ta ett heltidsarbete (ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om studier på halvfart under sex terminer utgjorde hinder för att söka och ta ett heltidsarbete, ändringsskäl)
 • RÅ 2010:5:En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att studierna före arbetslösheten bara under en kortare tid bedrivits på heltid jämsides med heltidsarbete.
 • RÅ 2006:23:I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en studerande, som avslutat en högskoleutbildning på heltid under vårterminen och studerat på deltid under påföljande hösttermin, ansetts ha uppfyllt kravet i studerandevillkoret på att ha avslutat sin utbildning under vårterminen.
 • RÅ 2009:46:En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på deltid. Hans underlåtenhet att i förväg ge ett sådant intyg som avses i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring till arbetslöshetskassan har i sig ansetts orsaka att ersättning utgått obehörigen. Arbetslöshetskassan har därför haft fog för att besluta om återbetalningsskyldighet från vilken han dock delvis befriats.
 • RÅ 2009:45:En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterminen samma år har han ansökt om plats på högskolan med början i januari året därpå. Han har inte ansetts delta i utbildning under höstterminen, utan uppfylla kraven för rätt till arbetslöshetsersättning.
 • HFD 2013:26:Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna var en del av en högskoleutbildning som inte avslutats; (II) högskolestudierna skulle bedrivas på halvfart under sex terminer.
 • HFD 2017:49:En person som är registrerad på en universitetsutbildning har ansetts delta i utbildning i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

11 §  En sökande som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt till ersättning. Lag (2013:152).

Prop. 1999/2000:98: Ett nytt andra stycke har tillförts paragrafen. Det anger att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om lämpligt arbete.

 • RÅ 2004:73:En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att avvisa ett erbjudet arbete av den anledningen att han ansett lagen om anställningsskydd berättiga honom till en annan anställningsform än vad det erbjudna arbetet innefattade.
 • RÅ 2008:45:Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning när sökanden avvisat erbjudet arbete i Norge.

Övriga villkor för rätt till ersättning

Arbetsvillkoret

12 §  Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde

 1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 60 timmar per kalendermånad, eller
 2. haft förvärvsarbete i minst 420 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 40 timmar under var och en av dessa månader (arbetsvillkor).

[S2]För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska den sökande ha uppfyllt arbetsvillkoret efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan.

[S3]Vid bedömning av om arbetsvillkoret är uppfyllt får en sökande som omedelbart före inträdet i arbetslöshetskassan har varit medlem i en annan arbetslöshetskassa tillgodoräkna sig tid i den kassan. Lag (2020:218).

Prop. 2006/07:15: Paragrafen anger när det s.k. arbetsvillkoret är uppfyllt.

De föreslagna ändringarna innebär en höjning av de tidsgränser som anges i paragrafen.

Förslagen behandlas i avsnitt 5.2.

 • RÅ 2005:90:Ett arbete, som var helt baserat på provision men där det visade sig att någon ersättning inte kom att utgå, har ansetts kunna beaktas vid bedömningen av om arbetsvillkoret inom arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllt.
 • RÅ 2003:101:En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning efter säsongens slut utan hinder av att parterna kommit överens om anställning nästkommande säsong.
 • RÅ 2002:47:Fråga vid beräkning av ersättning vid arbetslöshet om beräkningen skall ske på grundval av det arbete som sökanden utfört samtidigt som hon uppburit föräldrapenning eller med utgångspunkt från sökandens arbetsförhållanden innan hon påbörjade föräldraledigheten.
 • RÅ 2003:96:Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att under högst tre månader söka arbete där under vissa förutsättningar bibehåller sin rätt till arbetslöshetsersättning har en arbetssökande ansetts efter hemkomsten ha fortsatt rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring när han uppfyllt den enda förutsättning som i detta hänseende uppställts i förordningen, nämligen att ha återvänt inom tremånadersperioden.
 • RÅ 2001:29:Postdoktorala studier, som finansierats med stipendium från Naturvetenskapliga forskningsrådet, har i visst fall ansetts som heltidsutbildning och därmed betraktats som överhoppningsbar tid vid ramtidsberäkning inom arbetslöshetsförsäkringen.
 • HFD 2018:12:Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomst-bortfallsförsäkringen när medlemsvillkoret uppfylls först under en pågående period av arbetslöshet.

13 §  Som tid med förvärvsarbete anses även tid då den sökande

 1. haft semester,
 2. varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön av någon annan anledning än sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller barns födelse, eller
 3. på grund av anställningens upphörande får avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön.

[S2]Tid med avgångsvederlag beräknas med utgångspunkt i avgångsvederlagets storlek i förhållande till den sökandes genomsnittliga inkomst per månad i anställningen under en viss period. Tid med ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön beräknas till det antal månader som ersättningen avser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om beräkningen.

[S3]Tid med arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska dock inte jämställas med förvärvsarbete enligt första stycket 2.Lag (2013:958).

13 a §  I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med förvärvsarbete även tid då den sökande har fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken, dock tillsammans under högst två kalendermånader.

[S2]Vid tillämpning, i fall som avses i första stycket, av 12 § första stycket 2 ska minst 330 av de där angivna 420 timmarna avse förvärvsarbete under minst 4 kalendermånader som har utförts med minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Under var och en av de återstående högst 2 månaderna ska sökanden ha utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken under tid som motsvarar minst 40 timmar. Lag (2020:217).

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.1.

Paragrafen är ny och behandlar tid vilken kan jämställas med förvärvsarbete i 12 §. I första stycket anges att i den mån ytterligare förvärvsarbete behövs för att uppfylla ett arbetsvillkor jämställs med förvärvsarbete tid vilken sökanden fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ...

Prop. 2006/07:15: Paragrafen reglerar rätten att, vid uppfyllandet av arbetsvillkoret, i viss omfattning jämställa tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt eller erhållen föräldrapenningförmån enligt lagen om allmän försäkring med förvärvsarbete.

De föreslagna ändringarna innebär, liksom i föregående paragraf, en höjning av de tidsgränser som anges i paragrafen.

Förslagen behandlas i avsnitt 5.2. ...

13 b §  Med förvärvsarbete jämställs även tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning.

[S2]För tid då en sökande med förtroendeuppdrag har varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön gäller 13 § första stycket 2.Lag (2018:107).

Prop. 2017/18:53: Förslaget behandlas i avsnitt 4.1.

Paragrafen är ny. Av första stycket framgår att tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning jämställs med förvärvsarbete. Rätt till ledighet från anställning enligt lag har t.ex. nämndemän (4 kap. 7 a § rättegångsbalken), riksdagsledamöter (<a href="https://lagen.nu/1974:152#K4P10" ...

14 §  Vid prövning av arbetsvillkoret bortses från utfört förvärvsarbete

 1. som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd, eller
 2. som bedrivits med stöd till start av näringsverksamhet inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program. Lag (2012:413).

Prop. 2011/12:107: Förslaget behandlas i avsnitt 6.5.

Förslaget innebär att hänvisningarna till förordningen (1997:1275) om anställningsstöd och förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program tas bort. Det innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1999/2000:98: I 14 § anges vilka typer av förvärvsarbete som bortses från när arbetsvillkoret prövas. Redaktionella ändringar har gjorts. Dels har hänvisningen till förordningen om beredskapsarbete utgått. Dels har referensen till stöd till start av näringsverksamhet ändrats så att det framgår att åtgärden regleras i den nya förordningen om arbetsmarknadspolitiska program.

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.1.

Paragrafen har ändrats genom att undantaget i andra stycket har upphävts. I sak innebär det att vid prövning av arbetsvillkoret skall alltid bortses från utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med anställningsstöd eller med stöd av bestämmelserna om start av näringsverk-...

14 a §  Har upphävt genom lag (2007:393).

Prop. 2006/07:89: Denna bestämmelse reglerar att vid prövning av arbetsvillkoret kan ramtiden inte omfatta tid före deltagande i aktivitetsgarantin enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Eftersom aktivitetsgarantin avskaffas och denna bestämmelse inte skall gälla för jobb- och utvecklingsgarantin upphävs paragrafen.

Ändringen behandlas i avsnitt ...

Prop. 2002/03:44: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.2.2. Genom bestämmelsen sätts en bortre gräns för tiden inom vilken arbetsvillkoret skall vara uppfyllt för arbetslösa som deltagit i aktivitetsgarantin. Bestämmelsen berör endast arbetssökande som deltagit i aktivitetsgarantin och innebär att enbart tid efter det att sökande började i aktivitetsgarantin kan ingå i ramtiden när arbetsvillkoret skall uppfyllas. Hela arbetsvillkoret ...

15 §  Tid då förvärvsarbete har utförts får inte räknas mer än en gång för att uppfylla arbetsvillkoret. Förvärvsarbete som använts för att uppfylla villkoret för dagpenning i form av grundbelopp får dock senare räknas med för att uppfylla villkoret för den inkomstrelaterade ersättningen, om arbetet utförts efter det senaste inträdet i kassan. Lag (2009:1597).

Ramtid och överhoppningsbar tid

15 a §  Med ramtid avses de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen. Om anmälningsmånaden innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, ska den dock ingå i ramtiden.

[S2]Av 16-17 a §§ följer att viss tid är överhoppningsbar vid fastställande av ramtiden.

[S3]En månad som innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor är dock inte överhoppningsbar.

[S4]Tredje stycket gäller inte för en sökande som avses i 16 d och 16 e §§. Lag (2022:849).

 • HFD 2018:12:Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomst-bortfallsförsäkringen när medlemsvillkoret uppfylls först under en pågående period av arbetslöshet.

15 b §  För en sökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd och som uppfyllt ett arbetsvillkor före deltagandet i programmet, utgör ramtiden de tolv månader som närmast föregått den tidpunkt när sökanden påbörjade programmet. Lag (2009:666).

15 c §  För en sökande som omfattas av 23 § tredje stycket eller som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd och som uppfyllt ett arbetsvillkor under deltagande i programmet, utgör ramtiden de tolv månader som närmast föregått den tidpunkt när sökanden uppfyllt arbetsvillkoret. Lag (2009:666).

15 d § Har upphävts genom lag (2009:1597).

16 §  När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit förhindrad att arbeta på grund av

 1. styrkt sjukdom,
 2. vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år efter barnets ankomst i familjen,
 3. vård av närstående när närståendepenning lämnas enligt 47 kap.socialförsäkringsbalken, eller
 4. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i 6 kap. 6 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, om uppdraget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfattning att den sökande varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte bedrivits yrkesmässigt. Lag (2017:1126).

Prop. 1999/2000:98: I lagens 16 och 17 §§ anges s.k. överhoppningsbar tid, dvs. tid som inte räknas när man bestämmer den ramtid inom vilken arbetsvillkoret skall uppfyllas.

Enligt 7 § lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år skall tid då den unge varit hindrad att arbeta på grund av deltagandet i verksamhet som anordnas av kommunen ...

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.

Paragrafen behandlar tid som inte räknas när man bestämmer ramtiden inom vilket arbetsvillkoret skall vara uppfyllt, s.k. överhoppningsbar tid.

I punkten 8 har införts en ny bestämmelse. Tid under vilken sökanden erhållit hel ersättning för vård av närstående enligt lagen (1988:1465) ...

Prop. 2014/15:147: Ändringen är en följd av att lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag upphävs.

Överväganden finns i avsnitt 4.2.

Prop. 2017/18:10: En ändring görs i punkt 3. Ändringen innebär att även tid med mindre än hel närståendepenning ska vara överhoppningsbar vid bestämmande av ramtiden.

Överväganden finns i avsnitt 4.2.3.

Prop. 2005/06:128: Med anledning av att den nuvarande livsmedelslagen (1971:511) upphävs och ersätts av en ny livsmedelslag byts hänvisningen till den nuvarande livsmedelslagen i första stycket 6 ut mot en hänvisning till den nya lagen.

Prop. 2003/04:158: Enligt 12 § i denna lag gäller bl.a. som förutsättning för rätt till ersättning vid arbetslöshet att sökanden under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde haft förvärvsarbete i viss angiven omfattning. I 16 § finns en bestämmelse om vad som gäller när ramtid skall bestämmas enligt 12 §. Enligt punkt 6 i bestämmelsen gäller bl.a. att den tid då den sökande varit förhindrad att arbeta på grund av beslut enligt smittskyddslagen ...

 • RÅ 2002:47:Fråga vid beräkning av ersättning vid arbetslöshet om beräkningen skall ske på grundval av det arbete som sökanden utfört samtidigt som hon uppburit föräldrapenning eller med utgångspunkt från sökandens arbetsförhållanden innan hon påbörjade föräldraledigheten.
 • RÅ 2009:99:Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning har studietid i Australien ansetts överhoppningsbar.
 • RÅ 2001:29:Postdoktorala studier, som finansierats med stipendium från Naturvetenskapliga forskningsrådet, har i visst fall ansetts som heltidsutbildning och därmed betraktats som överhoppningsbar tid vid ramtidsberäkning inom arbetslöshetsförsäkringen.

16 a §  När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande varit förhindrad att arbeta på grund av

 1. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen,
 2. tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, eller
 3. frihetsberövande på kriminalvårdens område.

[S2]Första stycket 1 gäller inte när det är fråga om hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 § smittskyddslagen eller avspärrning enligt 3 kap. 10 § smittskyddslagen. Lag (2010:2030).

16 b §  När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande varit förhindrad att arbeta på grund av

 1. avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader, eller
 2. militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten. Lag (2010:2030).

 • HFD 2020:42:Fråga om vad som avses med uttrycket heltidsutbildning vid bestämmande av ramtid inom arbetslöshetsförsäkringen.

16 c §  När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande

 1. vistats utomlands till följd av att han eller hon följt med sin make, maka eller sambo vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens, makans eller sambons arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen betalas ut från Sverige,
 2. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd, eller
 3. deltagit i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Lag (2017:587).

16 d §  När ramtid ska bestämmas räknas inte heller månader då den sökande har deltagit i korttidsarbete för vilket preliminärt stöd har lämnats enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, om det inte är förmånligare för sökanden att sådan tid räknas med.

[S2]Om sökanden har deltagit i korttidsarbete under en sammanhängande period och arbetsgivaren har fått preliminärt stöd för någon del av denna period men ansökan om sådant stöd ännu inte har lämnats in eller prövats för aktuell månad, ska ramtid enligt första stycket bestämmas på samma sätt som när preliminärt stöd har lämnats för månaden. Lag (2013:958).

16 e §  När ramtid ska bestämmas räknas inte heller månader då den sökande har beviljats del av helt omställningsstudiestöd enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd, om det inte är förmånligare för den sökande att sådan tid räknas med. Lag (2022:849).

17 §  När ramtid ska bestämmas räknas inte heller tid då den sökande

 1. fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken, eller
 2. varit förhindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

[S2]Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete ska dock räknas in i ramtiden. Lag (2010:2030).

Prop. 2006/07:89: Paragrafen behandlar s.k. överhoppningsbar tid. Från paragrafen har tagits bort bestämmelser om tid som inte längre skall vara överhoppningsbar på grund av samordningen mellan dagar med arbetslöshetsersättning och dagar med aktivitetsstöd. Vissa av bestämmelserna handlar dessutom om arbetsmarknadspolitiska program eller andra åtgärder som inte längre finns kvar.

Övervägandena ...

Prop. 1999/2000:98: I 17 § har den redaktionella ändringen gjorts att hänvisningen till förordningen om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter ersatts med uppgiften att tid i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, datorteksverksamhet och arbetslivsinriktad rehabilitering är överhoppningsbar i den mån den inte jämställs med förvärvsarbete enligt 19 §.

Prop. 2002/03:44: Första stycket tredje punkten i paragrafen har ändrats genom att ordet aktivitetsgarantin utgått. I övrigt kvarstår paragrafen i oförändrad lydelse.

Bestämmelsen innebär att tiden i vissa aktiviteter inom aktivitetsgarantin skall räknas in i ramtiden inom vilken arbetsvillkoret skall vara uppfyllt, dvs. att tiden inte längre skall vara överhoppningsbar. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.2.

Eftersom ...

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.1.

Paragrafen behandlar ytterligare tid som är överhoppningsbar och som inte räknas när ramtiden bestäms inom vilket arbetsvillkoret skall vara uppfyllt. De olika frånvaroorsakerna räknas upp i sju punkter. Innehållet i bestämmelsen är delvis nytt. Till paragrafen har tillförts tre nya punkter i första stycket och ett nytt andra stycke. Paragrafen har även ändrats ...

 • RÅ 2002:47:Fråga vid beräkning av ersättning vid arbetslöshet om beräkningen skall ske på grundval av det arbete som sökanden utfört samtidigt som hon uppburit föräldrapenning eller med utgångspunkt från sökandens arbetsförhållanden innan hon påbörjade föräldraledigheten.

17 a §  Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 17 eller 23 § inte ska räknas in i ramtiden får omfatta högst fem år.

[S2]Detta gäller dock inte för en sökande som avses i 16 c § första stycket 1.Lag (2013:958).

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.

Paragrafen är ny. Tid som enligt 16 § och 17 § inte räknas in när ramtiden skall bestämmas inom vilket arbetsvillkoret skall uppfyllas begränsas. Detsamma gäller tid som enligt 23 § inte skall räknas in i ersättningsperioden. Den överhoppningsbara tiden får omfatta högst sju år.

Prop. 2005/06:19: Bestämmelsen i andra stycket är ny. Den innebär att någon begränsning av den s.k. överhoppningsbara tiden när det gäller rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen inte skall gälla för medföljande make, maka eller motsvarande till den som sänts ut av en arbetsgivare

med säte i Sverige under förutsättning att lönen utbetalas från Sverige. Idag ...

18 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om fastställande av ramtid och överhoppningsbar tid. Lag (2010:2030).

Prop. 2002/03:44: Som ett förtydligande har i paragrafens första stycke införts en hänvisning till bestämmelserna i 19 § som innehåller ett särskilt studerandevillkor för sökande som deltagit i aktivitetsgarantin.

Vidare har begreppet ”studiesocialt stöd” ersatts med ”studiestöd enligt studiestödslagen”. Utbytet av begreppet är en språklig bearbetning med anledning av att ordet studiesocialt stöd inte längre används. Begreppet ...

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.3.

Paragrafen har tillförts ett nytt andra stycke. Grundprincipen att studierna skall vara avslutade gäller fortfarande för att vara berättigad till ersättning. För sökanden som har avslutat sin utbildning genom att fullfölja treårig gymnasieutbildning och som är under 20 år efter att ramtiden om 10 månader förflutit, förlängs ramtiden till den dag sökanden fyller ...

 • RÅ 2004:91:En tidsfrist för ansökan om arbetslöshetsersättning har ansetts inte kunna gälla, när tillämpliga författningar inte innehåller någon uttrycklig regel därom.
 • RÅ 2006:23:I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en studerande, som avslutat en högskoleutbildning på heltid under vårterminen och studerat på deltid under påföljande hösttermin, ansetts ha uppfyllt kravet i studerandevillkoret på att ha avslutat sin utbildning under vårterminen.

Ersättningens form

19 §  Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen lämnas i form av dagpenning. Lag (2009:666).

Prop. 1999/2000:98: Förutsättningarna för att en arbetssökande skall kunna kvalificera sig för en ny ersättningsperiod anges i 19 §. Bestämmelsens lydelse har anpassats redaktionellt på så sätt att det anges att arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, datorteksverksamhet och arbetslivsinriktad rehabilitering jämställs med förvärvsarbete.

Enligt nu gällande lydelse av 19 § är arbete som finansierats med stöd av anställningsstöd återkvalificerande. Denna ordning består som huvudregel, men genom ett ...

Prop. 2002/03:44: Paragrafen är ny och innehåller ett särskilt studerandevillkor för sökande som deltagit i aktivitetsgarantin. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.2.4.

Regeln är utformad med det gällande studerandevillkoret i 18 § som utgångspunkt. Bestämmelsen innebär att arbetslöshetsersättning kan lämnas utan att arbetsvillkoret är uppfyllt om sökande avslutat studier av sådan art och omfattning som anges i 18 §. ...

Prop. 2006/07:15: Det s.k. studerandevillkoret avskaffas. Paragraferna upphävs därför.

Förslagen behandlas i avsnitt 5.4.

20 §  För all dagpenning gäller följande.

 • Dagpenningen lämnas i form av ett belopp som beräknas per dag.
 • Summan under en kalendervecka av antalet ersatta och arbetade dagar samt karens- och avstängningsdagar får uppgå till högst fem.
 • Dagpenningen får inte lämnas för lördag eller söndag, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medger undantag.
 • Dagpenningen får inte lämnas för tid under vilken den sökande får föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Dagpenning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut och brutet krontal jämnas ut till närmaste högre krontal. Lag (2010:1267).

 • RÅ 2010:87:En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samtidigt sökt en heltidsanställning, har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning för tid som inte omfattats av föräldraledigheten.

Karenstiden och ersättningstidens längd

/Upphör att gälla U: 2026-01-01/

22 §  Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). Till en sökande som dag 300 i ersättningsperioden är förälder till barn under 18 år lämnas dock ersättning under längst 450 dagar.

[S2]När det bestäms hur många dagar av ersättningsperioden som har förbrukats ska dag då den sökande fått aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Dagar före den 1 oktober 2007 beaktas inte.

[S3]Om den sökande omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har fått ersättning från en annan arbetslöshetskassa, räknas ersättningsdagar i den andra kassan in i ersättningsperioden.

[S4]Rätten till dagpenning upphör vid månadsskiftet före den månad då den arbetslöse fyller 66 år. Lag (2022:882).

Prop. 2006/07:89: I paragrafen anges ersättningsperiodens längd. En ändring görs som innebär att ersättning lämnas under längst 300 dagar. Till sökande som har barn under 18 år vid dag 300 lämnas dock ersättning under längst 450 dagar. Med föräldrar avses såväl biologiska föräldrar som adoptivföräldrar och de som med socialnämndens medgivande mottagit ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det. Möjligheten till förlängning av ersättningsperioden tas bort. Vid bestämmande av ersättningsperioden ...

Prop. 2011/12:107: Förslaget behandlas i avsnitt 6.5.

Förslaget innebär att hänvisningen till förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd tas bort. Det innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.

Paragrafen har ändrats. I första stycket på så sätt att den särskilda regleringen för arbetssökande som har fyllt 57 år tas bort. Varje ny ersättningsperiod ger alltså rätt till ersättning under längst 300 ersättningsdagar för alla oavsett ålder. Vidare görs ett tillägg som innebär att en ersättningsperiod kan förlängas med längst 300 dagar. Förutsättningarna är att ...

 • RÅ 2004:82:I avsaknad av övergångsbestämmelse har nya bestämmelser avseende förlängning av en ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen inte ansetts tillämpliga i det fall ersättningsperioden löpt ut före ikraftträdandet men prövningen av en ansökan om förlängning skett därefter.

/Träder i kraft I: 2026-01-01/

22 §  Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). Till en sökande som dag 300 i ersättningsperioden är förälder till barn under 18 år lämnas dock ersättning under längst 450 dagar.

När det bestäms hur många dagar av ersättningsperioden som har förbrukats ska dag då den sökande fått aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Dagar före den 1 oktober 2007 beaktas inte.

Om den sökande omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har fått ersättning från en annan arbetslöshetskassa, räknas ersättningsdagar i den andra kassan in i ersättningsperioden.

Rätten till dagpenning upphör vid månadsskiftet före den månad då den arbetslöse uppnår riktåldern för pension enligt 2 kap.10 a-10 d §§socialförsäkringsbalken. Lag (2022:883).

22 a §  Prövning och beviljande av en ersättningsperiod får göras för den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Lag (2009:666).

22 b §  För en sökande som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd utan att ha en pågående ersättningsperiod och som uppfyllt ett arbetsvillkor under deltagande i programmet, räknas ersättningsperioden från och med den tidpunkt när sökanden uppfyllde arbetsvillkoret. Lag (2009:666).

23 §  Om arbetslösheten upphör före ersättningsperiodens slut, har den sökande rätt till ersättning under det återstående antalet dagar av perioden vid ny arbetslöshet, även om den sökande då inte uppfyller arbets- och karensvillkoren.

[S2]Den sökande har dock inte rätt till ersättning efter det att en sammanhängande tid av 12 månader har förflutit sedan den sökande senast fick dagpenning eller aktivitetsstöd. I sådan tid räknas inte tid som är överhoppningsbar enligt 1617 a §§.

[S3]Om ersättningsperioden har löpt ut men den sökande under perioden på nytt uppfyllt arbetsvillkoret lämnas ersättning under ytterligare en ersättningsperiod. Då ska dock karensvillkoret på nytt uppfyllas. Den nya ersättningsperioden räknas från den tidpunkt när den tidigare perioden löper ut. Lag (2010:2030).

Prop. 2006/07:89: Paragrafens andra stycke, som reglerar att en sökande efter deltagande i aktivitetsgarantin inte har rätt till ersättning under återstående antal dagar av en ersättningsperiod som föregått aktivitetsgarantin, har tagits bort.

Ändringen behandlas i avsnitt 5.8.

Prop. 2002/03:44: Paragrafen behandlar rätten till fortsatt arbetslöshetsersättning i en påbörjad ersättningsperiod. I paragrafen har ett nytt andra stycke införts. Första och tredje styckena motsvarar i huvudsak första styckets nuvarande lydelse. Förslaget behandlas i avsnitt 7.2.1.

Innebörden av det nya andra stycket är att rätten till fortsatt arbetslöshetsersättning i en påbörjad ersättningsperiod upphör när den ...

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.

Om arbetslösheten upphör före ersättningsperiodens slut har sökanden, enligt första stycket rätt till återstående ersättningsdagar vid ny arbetslöshet under förutsättning att inte 12 månader förflutit sedan sökanden senast fick ersättning. I sådan tid räknas dock inte in tid som anges i 16 och 17 §§. Bestämmelsen har ändrats redaktionellt så att den överensstämmer ...

Normalarbetstid

23 b §  Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under den sökandes ramtid.

[S2]Vid bestämmande av normalarbetstid ska utöver arbetad tid även beaktas tid som ersatts med sjuklön eller ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, eller med graviditetspenning, föräldrapenningsförmån, sjukpenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning eller närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken.

[S3]Det som sägs i andra stycket gäller endast månader som ingår i den fastlagda ramtiden och som innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att de skulle kunna tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. Lag (2010:2030).

23 c §  Till en sökande som fått dagpenning i form av grundbelopp och under ersättningsperioden uppfyllt ett nytt arbetsvillkor ska, om det är förmånligare, som normalarbetstid gälla den normalarbetstid som den sökande hade under den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. Detta får tillämpas för högst två ersättningsperioder som följer direkt efter varandra. Lag (2009:666).

23 d §  Till en sökande som får sin dagpenning fastställd enligt 27 a § ska som normalarbetstid gälla den normalarbetstid den sökande hade under den senaste perioden med arbetslöshetsersättning. Lag (2009:666).

23 e §  Till en sökande som lämnat eller står i begrepp att lämna jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar och tidigare fått ersättning enligt grundförsäkringen, eller inte tidigare fått arbetslöshetsersättning, ska som normalarbetstid gälla sökandens totala arbetsutbud under deltagande i respektive garanti. Detta gäller endast om ansökan om ersättning sker inom 12 månader från tidpunkten när sökanden lämnade respektive garanti och får tillämpas högst två gånger för en sökande. Lag (2009:666).

23 f §  Till en sökande som får sin dagpenning fastställd enligt 30 § ska som normalarbetstid gälla sökandens totala arbetsutbud under deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin respektive jobbgarantin för ungdomar. Lag (2009:666).

23 g §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om omräkning av normalarbetstid. Lag (2009:666).

Dagpenningens storlek

Grundbelopp

24 §  Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas med ett belopp per dag som inte är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av grundbelopp).

[S2]Dagpenning i form av grundbelopp bestäms utifrån sökandens normalarbetstid och det belopp som regeringen fastställer, om inte annat följer av denna lag.

[S3]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om lägsta belopp för dagpenning i form av grundbelopp. Lag (2020:217).

Inkomstrelaterad ersättning

25 §  Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas med ett belopp per dag som är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning).

[S2]Dagpenningen bestäms utifrån sökandens dagsförtjänst och normalarbetstid, om inte annat följer av denna lag.

[S3]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om dagpenningens högsta och lägsta belopp. Lag (2015:496).

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.

Dagpenningen i form av inkomstrelaterad ersättning kan under ersättningsperiodens första 100 ersättningsdagarna lämnas med ett högre belopp än under resterande dagar. I de fall ersättningsperioden förlängts efter 300 dagar enligt 22 § skall dock inte något förhöjt dagpenningbelopp lämnas eftersom det rör sig om samma ersättningsperiod. Om sökanden kvalificerat sig ...

Prop. 2006/07:15: Paragrafens andra stycke har ändrats med anledning av att högre dagpenning inte längre skall lämnas under de första 100 dagarna av en ersättningsperiod.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

25 a §  Med dagsförtjänst avses en femtedel av den veckoinkomst eller, i fråga om sökande med månadslön, 1/22 av den månadsinkomst som den sökande haft under ramtiden. Statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb ska ingå vid beräkningen av dagsförtjänsten.

[S2]För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräknas på sökandens förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om omräkning av dagsförtjänst.

[S4]Bestämmelser om beräkningen av dagsförtjänsten för företagare finns i 37 och 37 a §§. Lag (2020:477).

Prop. 2019/20:117: Med dagsförtjänst avses en femtedel av den veckoinkomst eller, i fråga om sökande med månadslön, 1/22 av den månadsinkomst som den sökande haft under ramtiden. Statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb ska ingå vid beräkningen av dagsförtjänsten.

För den som omfattas av 23 b § andra stycket ska dagsförtjänsten beräknas på sökandens förvärvsinkomst och det ersättningsbelopp som lämnats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen ...

Prop. 2009/10:120: En följdändring har gjorts med anledning av att det införts nya paragrafer för företagare.

 • HFD 2018:22:Såväl avgångsvederlag som arbetsinkomst under ramtiden ska medräknas i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.
 • HFD 2017:47:Samtliga arbetsinkomster under ramtiden har medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

26 §  Om inte annat följer av 25 § andra stycket, 27 a eller 30 §, lämnas dagpenning med ett belopp som motsvarar följande procentsatser av den sökandes dagsförtjänst:

 • 80 procent under de första 200 dagarna av ersättningsperioden, och
 • 70 procent under resten av ersättningsperioden.

[S2]När det bestäms med vilken procentsats ersättning ska lämnas ska dag då en sökande fått aktivitetsstöd för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program jämställas med ersättningsdag enligt denna lag. Dagar före den 1 januari 2007 beaktas inte. Lag (2018:107).

Prop. 2006/07:89: Paragrafen anger de procentsatser av den sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden med vilka dagpenning lämnas. Med anledning av att möjligheten till förlängning av ersättningsperioden tas bort finns inte längre skäl att inom arbetslöshetsförsäkringen lämna ersättning med 65 procent av den sökandes tidigare dagsförtjänst efter dag 300, respektive dag 450 för föräldrar till barn under 18 år. Bestämmelsen om detta tas därför bort. Dessutom har 30 § lagts till i uppräkningen i inledningen av ...

Prop. 2011/12:107: Förslaget behandlas i avsnitt 6.5.

Förslaget innebär att hänvisningen till förordningen om aktivitetsstöd tas bort. Det innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 2017/18:53: Förslaget behandlas i avsnitt 5.

Hänvisningen till 27 § i första stycket tas bort med anledning av att den paragrafen upphävs. Bestämmelsen ändras också redaktionellt.

Prop. 2006/07:15: Paragrafen anger de procentsatser av den sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden med vilka dagpenning lämnas.

Under en inledande period lämnas ersättning med 80 procent för att sedan trappas ner till först 70 procent och sedan 65 procent av den sökandes dagsförtjänst under normalarbetstiden.

En sökande som dag 300 är förälder till barn under 18 år skall dock ha rätt till 70 procents ersättningsgrad under längre tid än övriga. Bestämmelsen omfattar ...

 • RÅ 2010:82:En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsakat att arbetslöshetsersättning utbetalats med för högt belopp. Anledning till hel eller delvis befrielse från återbetalningsskyldighet har inte ansetts föreligga enbart av den anledningen att pensionen var låg i förhållande till det felaktigt uppburna beloppet.
27 § Har upphävts genom lag (2018:107).

27 a §  Om inte annat följer av 25 § andra stycket, ska till en sökande som under ersättningsperioden på nytt uppfyllt arbetsvillkoret och för vilken ersättning lämnas under ytterligare en ersättningsperiod, om det är förmånligare, dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senast lämnade arbetslöshetsersättningen.

[S2]Det som sägs i första stycket får tillämpas för högst två ersättningsperioder som följer direkt efter varandra. Lag (2009:666).

Prop. 2006/07:89: I paragrafens första stycke har ett tillägg gjorts om att den dagpenning som lämnas enligt den särskilda beräkningsregeln i paragrafen skall vara minst det grundbelopp som finns inom arbetslöshetsförsäkringen. Det har också införts ett nytt andra stycke som anger att den särskilda beräkningsregeln i paragrafen får tillämpas för högst två ersättningsperioder som direkt följer direkt efter varandra. I de fall garantin utlöses den andra gången skall ersättningen vara den samma som ersättningen ...

28 § Ny beteckning 23 b § genom lag (2009:666).
29 § Ny beteckning 25 a § genom lag (2009:666).

30 §  Om inte annat följer av 25 § andra stycket, ska till en sökande som lämnat eller står i begrepp att lämna jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar, om det är förmånligare, dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senast lämnade arbetslöshetsersättningen. Detta gäller endast om ansökan om ersättning sker inom 12 månader från tidpunkten när sökanden lämnade respektive garanti och får tillämpas högst två gånger för en sökande. Lag (2009:666).

Prop. 2006/07:89: Paragrafen reglerar att den som deltagit i aktivitetsgarantin vid en ny ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen under vissa förutsättningar kan få ersättning med ett belopp som motsvarar vad som senast lämnades som aktivitetsstöd under deltagandet i aktivitetsgarantin, om det är förmånligare än vad den nya dagpenningen annars skulle bli. Samma bestämmelse skall gälla för den som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. Ordet aktivitetsgarantin har därför bytts ut mot orden jobb- och utvecklingsgarantin. ...

Prop. 2002/03:44: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 7.2.3.

Bestämmelsen innebär att den arbetslöses dagpenning kan, om det är förmånligare, baseras på ett belopp som motsvarar vad som senast lämnades i aktivitetsgarantin. Om sökandens dagpenning, baserad på det arbete som ligger till grund för arbetsvillkoret, understiger ersättningen som lämnades i aktivitetsstöd kan den arbetslöse alltså i stället få en dagpenning ...

30 a § Har upphävts genom lag (2009:666).

31 §  Om en sökande med anledning av arbetslöshet fortlöpande får ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan, får dagpenning lämnas med högst skillnaden mellan det högsta belopp som får lämnas enligt 26 och 27 a30 §§ och ersättningen. Lag (2018:107).

Prop. 2017/18:53: Förslaget behandlas i avsnitt 5.

Hänvisningen till 27 § tas bort med anledning av att den paragrafen upphävs. Bestämmelsen ändras också redaktionellt.

 • HFD 2018:22:Såväl avgångsvederlag som arbetsinkomst under ramtiden ska medräknas i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

Avdrag på dagpenningen

32 §  Om en sökande får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete, ska dagpenningen minskas med pensionen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur pensionen ska omräknas till dagsbelopp. Lag (2018:107).

Prop. 2017/18:53: Förslaget behandlas i avsnitt 5.

Paragrafens första stycke innehåller en bestämmelse om samordning av arbetslöshetsersättning och pension. Bestämmelsen ersätter tidigare bestämmelser i 27 och 32 §§ och innebär till skillnad från tidigare reglering att arbetslöshetsersättning och pension ska samordnas i ett steg för alla som tar ut pension. Bestämmelsen innebär också att samordning endast ska ske ...

 • HFD 2011:32:Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pensionsutbetalningar anses ha tillerkänts pension även för tiden efter det att uttaget av pensionen återkallats. Samordning av arbetslöshetsersättning och pension ska därför ske trots att sökanden inte längre uppbär pension.
33 § Har upphävts genom lag (2018:107).
33 a § Har upphävts genom lag (2009:1597).

Definition av företagare

34 §  Med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. Lag (2010:445).

 • HFD 2017:55:En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.
 • HFD 2014:61:Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.
 • HFD 2017:34:Vid tillämpningen av bestämmelsen om arbetslöshetsersättning till s.k. deltidsföretagare beaktas inte tidsperioder med två eller flera deltidsanställningar som tillsammans motsvarar anställning på heltid eller mer än heltid.
 • RÅ 2001:48:Fråga i mål om arbetslöshetsersättning om en företagares verksamhet kan anses ha upphört annat än tillfälligt.
 • RÅ 2001:16:Fråga om innebörden av begreppet företagare i arbetslöshetsförsäkringen
 • HFD 2015:44:Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.

34 a §  En företagare som överlåter näringsverksamhet men som fortsätter att utföra arbete i eller ha ett väsentligt inflytande över verksamheten ska även efter överlåtelsen anses vara företagare i denna lag. Detsamma ska gälla när företagandet utgörs av medlemskap i en ekonomisk förening och medlemskapet i föreningen upphört. Lag (2010:445).

Prop. 2009/10:120: Paragrafen är ny och reglerar när en företagare som överlåter verksamhet fortsätter att anses som företagare enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

34 b §  Vid bedömning av om en sökande ska anses vara företagare enligt 34 § ska nödvändiga åtgärder som vidtagits i verksamheten på grund av oförutsedda händelser inte anses utgöra personligen utfört arbete. Lag (2010:445).

Prop. 2009/10:120: Paragrafen är ny och innebär att en person som vidtar nödvändiga åtgärder i näringsverksamhet på grund av oförutsedda händelser får vidta sådana utan att det bedöms som att han eller hon personligen utför arbete enligt 34 §. Personen kan alltså vidta vissa skyddsinsatser utan att betraktas som företagare i lagen om arbetslöshetsersättning. Med nödvändiga åtgärder avses en begränsad arbetsinsats som inte hindrar den sökande från att stå till arbetsmarknadens förfogande eller från att utföra annat ...

34 c §  Vid bedömning av om en sökande ska anses vara företagare enligt 34 § ska arbete av ideell karaktär i verksamheten inte anses utgöra personligen utfört arbete. Lag (2010:445).

Prop. 2009/10:120: Paragrafen är ny och klargör att en person som utför arbete av ideell karaktär i näringsverksamhet får göra detta utan att det bedöms som personligen utfört arbete enligt 34 §. Arbetsinsatser som är naturliga för t.ex. en medlem i en kooperativ ekonomisk förening eller i en bostadsrättsförening och som i regel kan utföras vid sidan av ett arbete medför därmed inte att en person betraktas som företagare i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Inte heller den omständigheten att en person har mottagit ...

Företagares arbetslöshet

35 §  En företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet ska anses vara arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten.

[S2]Som åtgärder anses inte nödvändiga åtgärder som vidtagits på grund av oförutsedda händelser.

[S3]Om näringsverksamheten återupptas av företagaren eller av en närstående person till denne, får en bedömning enligt första stycket göras tidigast fem år från det att näringsverksamheten återupptogs. Lag (2010:445).

 • RÅ 2001:48:Fråga i mål om arbetslöshetsersättning om en företagares verksamhet kan anses ha upphört annat än tillfälligt.
 • RÅ 2010 not 81:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Företagare tillfälligt upphört att bedriva verksamhet i rörelsen trots att företagets hemsida varit öppen (ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om företagare tillfälligt upphört att bedriva verksamhet i rörelsen trots att företagets hemsida varit öppen, ändringsskäl)
 • RÅ 2010:23:I mål om arbetslöshetsersättning har en företagares verksamhet i rörelsen ansetts ha upphört tillfälligt trots att företagets hemsida inte stängts.

35 a §  En företagare som inte är att anse som arbetslös enligt 35 § ska anses som arbetslös när näringsverksamheten vid en samlad bedömning har upphört definitivt. Lag (2010:445).

Företagares dagsförtjänst

37 §  När underlag för beräkning av dagsförtjänst för företagare bestäms ska dagsförtjänsten grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av senaste beslut om slutlig skatt. Om det är mer förmånligt för företagaren, ska dagsförtjänsten grundas på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår beskattningsåret i senaste beslut om slutlig skatt.

[S2]Bestämmelser om sammanläggning av förvärvsinkomst och förmåner vid beräkning av dagsförtjänst finns i 25 a § andra stycket. Lag (2011:1384).

37 a §  För en företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade får dagsförtjänsten grundas på företagarens tidigare anställning. När dagsförtjänsten grundas på tidigare anställning ska prövning av om arbetsvillkoret uppfyllts avse tid i anställningen. Ramtiden ska då avse de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande startade sin verksamhet. Lag (2010:445).

Prop. 2009/10:120: Paragrafen är ny och reglerar hur beräkning av dagsförtjänst får göras då en företagare har lagt ned sin verksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade. Bestämmelsen i paragrafens första stycke innebär en utökad möjlighet för företagare att kunna få dagsförtjänsten grundad på inkomst av tidigare anställning när företagaren har lagt ned sin verksamhet om detta är förmånligare för den sökande. Detta förhållande reglerades i tidigare 37 § första stycket. Ändringarna innebär att ...

Dagsförtjänst för personer som kombinerat anställning med företagande

37 b §  När dagsförtjänst ska fastställas för personer som under ramtiden kombinerat anställning med företagande enligt 34 § ska dagsförtjänsten grundas på inkomst från både anställningen och verksamheten.

[S2]Detta gäller dock inte personer som fått en anställning eller näringsverksamhet godkänd som bisyssla enligt 39 och 39 a §§.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om villkor för fastställande av och rätt till ersättning för personer som kombinerat anställning med företagande enligt 34 §. Lag (2010:445).

Deltid och bisyssla

38 §  Ersättning till personer som söker deltidsarbete lämnas med det antal dagpenningbelopp per vecka som enligt en av regeringen fastställd omräkningstabell svarar mot den arbetslöshet som skall ersättas.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda föreskrifter för beräkning av ersättning vid deltidsarbete för det fall att arbetstiden inte är bestämd till ett visst antal timmar per dag eller vecka.

38 a §  Är någon arbetslös under del av vecka i andra fall än som avses i 38 §, lämnas ersättning med det antal dagpenningbelopp per vecka som svarar mot den arbetslöshet som ska ersättas enligt den av regeringen fastställda omräkningstabellen. Lag (2010:445).

Prop. 2009/10:120: Paragrafen är ny. Bestämmelsen återfanns i tidigare 39 § första stycket och reglerar hur många dagpenningbelopp som ska lämnas per vecka till en sökande som inte söker deltidarbete och därmed omfattas av 38 § men ändå är arbetslös under del av vecka som han eller hon söker ersättning.

38 b §  Vid beräkning av dagpenningbelopp enligt 38 a § ska hänsyn inte tas till arbete som avser beredskap och övning i en anställning som endast omfattar beredskap för och deltagande i kommunal räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Lag (2021:324).

Prop. 2020/21:123: Vid beräkning av dagpenningbelopp enligt 38 a § ska hänsyn inte tas till arbete som avser beredskap och övning i en anställning som endast omfattar beredskap för och deltagande i kommunal räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

I paragrafen, som är ny, regleras ett undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning. ...

39 §  Med bisyssla avses i denna lag sådant arbete i anställning eller näringsverksamhet som den sökande före arbetslöshetens inträde under minst tolv månader utfört vid sidan av sin heltidssysselsättning.

[S2]För att en anställning ska anses som bisyssla enligt första stycket, får inkomsten från anställningen under ramtiden i genomsnitt inte överstiga ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka. Lag (2010:445).

Prop. 2006/07:89: I paragrafen finns bestämmelser om bisyssla inom arbetslöshetsförsäkringen. En ändring görs som innebär att för att ett arbete skall ses som en bisyssla i arbetslöshetsförsäkringens mening skall arbetet ha utförts under minst tolv månader – i stället för som i dag sex månader – före arbetslöshetens inträde vid sidan av ett heltidsarbete.

Ändringen behandlas i avsnitt 5.6.

39 a §  Vid beräkning av dagpenningbelopp enligt 38 a § ska hänsyn inte tas till sådan bisyssla som avses i 39 §. Detta gäller dock under förutsättning att bisysslan inte

 1. utvidgas under arbetslösheten, och
 2. hindrar personen från att ta ett lämpligt heltidsarbete.

[S2]Om inkomsten från bisysslan efter arbetslöshetens inträde överstiger ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka, ska hela det överskjutande beloppet dras av från dagpenningen. Lag (2010:445).

Prop. 2009/10:120: Paragrafen är ny. I första stycket tydliggörs att det vid beräkning av dagpenningbelopp enligt 38 a § inte ska tas hänsyn till sådan bisyssla som avses i 39 §. Vidare innehåller första stycket en uppräkning av de krav som gäller för att en sökande som fått en bisyssla godkänd ska kunna erhålla arbetslöshetsersättning samtidigt som sökanden behåller sin bisyssla. Med undantag för inkomstgränsen har förutsättningarna för att få behålla en bisyssla och samtidigt erhålla arbetslöshetsersättning ...

40 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om begränsningar i ersättningsrätten och om karenstid utöver vad som följer av denna lag för personer som utför deltidsarbete under veckor då de i övrigt är arbetslösa. Lag (2008:33).

41 §  Överstiger de sökandes arbetsutbud per vecka den veckotid, under vilken de normalt utfört arbete närmast före arbetslösheten, räknas den överskjutande tiden inte med när ersättningen skall fastställas.

Begränsning vid säsongarbetslöshet

42 §  Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringens bestämmer begränsa rätten till ersättning för arbetstagare som huvudsakligen är sysselsatta i yrke där arbetslöshet årligen regelbundet förekommer.

 • RÅ 2003:101:En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning efter säsongens slut utan hinder av att parterna kommit överens om anställning nästkommande säsong.

Varning och avstängning från rätt till ersättning

43 §  En sökande ska varnas om han eller hon

 1. utan godtagbart skäl inte har medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan hos Arbetsförmedlingen,
 2. utan godtagbart skäl inte har lämnat en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid,
 3. utan godtagbart skäl inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen, eller en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, vid en bestämd tidpunkt,
 4. utan godtagbart skäl inte har sökt lämpligt arbete som har anvisats av Arbetsförmedlingen, eller
 5. inte aktivt har sökt lämpliga arbeten.

[S2]Om sökanden missköter arbetssökandet enligt första stycket vid upprepade tillfällen inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon stängas av från rätt till ersättning.

[S3]Avstängningstiden ska vara 1 ersättningsdag vid det andra tillfället, 5 ersättningsdagar vid det tredje tillfället och 10 ersättningsdagar vid det fjärde tillfället. Vid ett femte fall av misskötsamhet under ersättningsperioden, har sökanden inte rätt till ersättning förrän han eller hon på nytt har uppfyllt ett arbetsvillkor. Lag (2022:1238).

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.4.

Paragrafen behandlar avstängning. Punkterna 3 och 4 har tagits bort. Den som avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller

som utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande ...

Prop. 2012/13:12: Förslaget behandlas i avsnitt 4.3.2.

 • RÅ 2004:73:En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att avvisa ett erbjudet arbete av den anledningen att han ansett lagen om anställningsskydd berättiga honom till en annan anställningsform än vad det erbjudna arbetet innefattade.
 • HFD 2012:25:Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett deltidsarbete.

43 a §  En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 5 ersättningsdagar, om han eller hon utan godtagbart skäl

 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete,
 2. genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd, eller
 3. avvisat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas.

[S2]Om sökanden förlänger tid i arbetslöshet enligt första stycket i anslutning till eller inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon stängas av från rätt till ersättning i 10 ersättningsdagar vid det andra tillfället och i 45 ersättningsdagar vid det tredje tillfället. Om något sådant förhållande upprepas en fjärde gång under samma ersättningsperiod, har sökanden inte rätt till ersättning förrän han eller hon på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Lag (2013:152).

Prop. 2012/13:12: I första stycket punkten 1 anges att en sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 5 ersättningsdagar, om han eller hon utan godtagbart skäl avvisat ett erbjudet lämpligt arbete. Åtgärdsgrunden har flyttats från 45 a § första stycket 1. Bestämmelsen innebär ingen förändring i förhållande till gällande praxis angående godtagbara skäl avseende situationer då den sökande avvisar ett erbjudet lämpligt arbete och därigenom förlänger tid i arbetslöshet.

43 b §  En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han eller hon

 1. utan giltig anledning lämnat sitt arbete,
 2. på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete,
 3. utan giltig anledning lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas, eller
 4. uppträtt på ett sådant sätt att den offentliga arbetsförmedlingen återkallat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas.

[S2]Den sökande ska dock stängas av i 20 ersättningsdagar om det är sannolikt att arbetet skulle ha varat högst 10 dagar eller om programmet skulle ha pågått i högst 10 dagar.

[S3]Om sökanden orsakar sin arbetslöshet enligt första stycket en andra gång i anslutning till eller inom samma ersättningsperiod, ska han eller hon på nytt stängas av från rätt till ersättning enligt första eller andra stycket. Om något sådant förhållande upprepas en tredje gång under samma ersättningsperiod, har sökanden inte rätt till ersättning förrän han eller hon på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Lag (2013:152).

Prop. 2012/13:12: I första stycket punkten 1 anges att en sökande som utan giltig anledning har lämnat sitt arbete ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar. Bestämmelsen innebär ingen förändring i förhållande till gällande praxis angående giltig anledning. Om en sökande på egen begäran lämnar sitt arbete måste det finnas starka skäl för att giltig anledning ska anses finnas. En sökande som lämnat sin anställning t.ex. på grund av att han eller hon har utsatts för kränkande särbehandling ...

 • HFD 2022:35:En person som först har fått en anställning och därefter en annan anställning med en senare tillträdesdag ska anses ha ”lämnat sitt arbete” i den mening som avses i arbetslöshetsförsäkringen genom att aldrig tillträda den första anställningen. Med hänsyn till den förhållandevis begränsade tiden mellan de två arbetena har personen dock ansetts ha haft giltig anledning att lämna arbetet och ska därför inte stängas av från rätten till ersättning.

43 c §  Bestämmelserna i 43 b § första stycket 1 och 2 ska inte tillämpas om arbetet har upphört

 1. enligt en överenskommelse som har träffats sedan arbetsgivaren har tagit initiativ till att skilja sökanden från arbetet, eller
 2. genom en uppsägning från arbetsgivarens sida och frågan om uppsägningens giltighet är föremål för en rättegång eller en förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal. Lag (2022:838).

44 §  Ett arbete ska anses lämpligt, om

 1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet och andra personliga förhållanden,
 2. anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbetstagare får som är anställda enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag,
 3. arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och
 4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning eller myndighets föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa eller olycksfall.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om lämpligt arbete. Lag (2013:152).

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.4.

Paragrafen har ändrats redaktionellt till följd av ändringen i 43 §.

 • RÅ 2004:73:En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att avvisa ett erbjudet arbete av den anledningen att han ansett lagen om anställningsskydd berättiga honom till en annan anställningsform än vad det erbjudna arbetet innefattade.

44 a §  Med lämpligt arbete i 43 och 43 a §§ och med anställning i 43 a § avses inte förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning. Lag (2018:107).

Prop. 2017/18:53: Förslaget behandlas i avsnitt 4.2.

I paragrafen införs en ny bestämmelse som innebär att förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning inte ska utgöra lämpligt arbete när bestämmelserna i 43 § och 43 a § om varning och avstängning från rätt till ersättning ...

44 b §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och giltig anledning enligt 4343 b §§. Lag (2018:107).

Prop. 2017/18:53: Förslaget behandlas i avsnitt 4.2.

Paragrafen är ny och innehåller en nödvändig upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har möjlighet att meddela föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och giltig anledning enligt 43–43 b §§. Bestämmelsen, som endast ändras redaktionellt, fanns tidigare i 44 a §.

45 §  I avstängningstiden ingår dagar för vilka karenstid skulle ha tillgodoräknats eller dagpenning skulle ha lämnats, om avstängningen inte hade skett. Detsamma gäller dagar när den sökande utfört förvärvsarbete.

[S2]Avstängningstiden ska räknas från och med den dag då det förhållande som anges i 4343 b §§ inträffat. Upprepas under pågående avstängningstid ett förhållande som medför avstängning på nytt, ska den nya avstängningstiden inledas vid utgången av den föregående avstängningstiden.

[S3]En avstängning får inte pågå längre än 112 kalenderdagar räknat från det avstängningsgrundande förhållandet. Om ny grund för avstängning inträffar under pågående avstängningstid, får avstängningen med anledning av det nya avstängningsgrundande förhållandet inte pågå längre än 112 kalenderdagar räknat från utgången av den föregående avstängningstiden. Lag (2013:152).

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.4.

Paragrafen behandlar avstängning. Andra stycket har ändrats enligt följande. Den som, efter att ha varit avstängd vid två tillfällen inom samma ersättningsperiod, vid tredje tillfället inom samma ersättningsperiod lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande skall stängas av från rätt till ersättning till ...

Prop. 2012/13:12: Paragrafen innehåller bestämmelser om beräkning av avstängningstid. I första stycket anges att i avstängningstiden ingår dagar för vilka karenstid skulle ha tillgodoräknats eller dagpenning skulle ha lämnats, om avstängningen inte hade skett. Detsamma gäller dagar när den sökande har utfört förvärvsarbete. Bestämmelsen har flyttats från 44 § andra stycket första meningen.

45 a § Har upphävts genom lag (2013:152).

Frånkännande av rätt till ersättning

46 §  Den som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till en arbetslöshetskassa om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning, ska frånkännas rätt till ersättning. Den som är medlem i kassan får dock frånkännas rätt till ersättning endast om kassan vid prövning enligt 37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har funnit att han eller hon inte ska uteslutas som medlem.

[S2]Den arbetslöshetskassa till vilken uppgifterna enligt första stycket har lämnats eller skulle ha lämnats ska besluta om frånkännande, även om den som berörs har utträtt ur kassan. Lag (2013:152).

Prop. 2011/12:107: Förslaget innebär att hänvisningen till förordningen om aktivitetsstöd tas bort. Det innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1999/2000:98: Ändringarna i 30 och 46 §§ är av redaktionell art.

Prop. 1999/2000:139: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.4.

Paragrafen har ändrats redaktionellt på grund av den nya nedsättningsparagrafen och att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fortsättningsvis benämns arbetsmarknadspolitiska program.

Prop. 2012/13:12: I första stycket anges när det finns förutsättningar att frånkänna en enskild hans eller hennes rätt till ersättning. Bestämmelsen har flyttats från 66 §. I 66 § regleras endast en arbetslöshetskassas möjlighet att innehålla ersättning till en sökande till dess beslut som rör sökandens rätt till ersättning fattas.

46 a §  Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning ska avse minst 45 och högst 195 ersättningsdagar. Lag (2013:152).

46 b §  Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning gäller från och med den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som ligger till grund för beslutet. I beslutet ska denna tidpunkt anges.

[S2]Ersättning får betalas ut på nytt först sedan den sökande under 80 dagar från den tidpunkt som avses i första stycket har utfört förvärvsarbete som avses i 12 och 13 §§ eller förtroendeuppdrag som avses i 13 b §. Lag (2018:107).

Prop. 2017/18:53: Förslaget behandlas i avsnitt 4.3.

Paragrafen reglerar bl.a. tidpunkten för när en sökande som har fått ett beslut om frånkännande av rätt till arbetslöshetsersättning på nytt kan få ersättning utbetalad. Ändringen i andra stycket innebär att den sökande kan få ersättning på nytt, inte bara genom att under den tid som anges i paragrafen utföra förvärvsarbete som avses i 12 och 13 §§, utan även ...

Ansökan om ersättning

47 §  En ansökan om ersättning ges in till och prövas av arbetslöshetskassan. Den sökande ska lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av hans eller hennes rätt till ersättning. Sökanden ska intyga på heder och samvete att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga samt anmäla ändrade förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning.

[S2]Till ansökan ska bifogas ett intyg av arbetsgivaren om den sökandes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma hans eller hennes rätt till ersättning. Om det medför stora svårigheter för sökanden att skaffa ett intyg, får han eller hon styrka uppgifterna på något annat sätt. Arbetsgivaren ska på begäran utfärda intyget på en särskild blankett.

[S3]Intyg och övriga uppgifter ska förvaras bland kassans handlingar. Lag (2013:152).

47 a §  En ansökan om ersättning ska göras hos arbetslöshetskassan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod som ansökan avser. Görs inte ansökan inom den angivna tiden är rätten till ersättning för den tidsperioden förlorad, om det inte finns synnerliga skäl. Lag (2009:1437).

 • HFD 2013:63:Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a § lagen om arbetslöshetsersättning.
 • HFD 2015:21:Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut att inte anse honom arbetslös.

47 b §  En anmälan om ändrade förhållanden enligt 47 § första stycket ska göras så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att den sökande fick kännedom om förändringen. Lag (2013:152).

Prop. 2012/13:12: Paragrafen är ny och anger när sökanden senast ska anmäla ändrade förhållanden till arbetslöshetskassan. Sökanden ska göra det så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att han eller hon fick kännedom om förändringen. Att ändrade förhållanden ska anmälas senast 14 dagar efter sökanden fick kännedom om förändringen, ska inte tolkas som att 14 dagars dröjsmål alltid kommer att godtas. Bestämmelsen kan i vissa fall innebära att anmälan ska ske tidigare än inom 14 dagar. ...

47 c §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om den ansökan och särskilda blankett som avses i 47 §. Lag (2013:152).

Utfärdande av intyg

48 §  Till personer som uppfyller villkoren för rätt att med bibehållen ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES- land, i Schweiz eller i Storbritannien och Nordirland utfärdar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen intyg som visar rätten till ersättning. Lag (2020:1255).

Prop. 2000/01:55: I paragrafen anges att Arbetsmarknadsstyrelsen till personer som uppfyller villkoren för rätt att med bibehållen ersättning söka arbete i något annat EU- eller EES-land utfärdar intyg som visar rätten till ersättning. Bestämmelsen har ändrats på så sätt att Arbetsmarknadsstyrelsen skall utfärda intyg även till personer som på motsvarande sätt avser att söka arbete i Schweiz. Ändringen behandlas i avsnitt 8.1.2.

 • RÅ 2002:72:Vid tillämpning av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att söka arbete där under vissa förutsättningar bibehåller sin rätt till arbetslöshetsersättning har en arbetssökande ansetts vara tillgänglig för arbetsförmedlingen även under sådana enstaka dagar då hon uppburit föräldrapenning för vård av sjukt barn.
 • RÅ 2003:96:Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att under högst tre månader söka arbete där under vissa förutsättningar bibehåller sin rätt till arbetslöshetsersättning har en arbetssökande ansetts efter hemkomsten ha fortsatt rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring när han uppfyllt den enda förutsättning som i detta hänseende uppställts i förordningen, nämligen att ha återvänt inom tremånadersperioden.

Uppgiftsskyldighet

48 a §  Arbetsförmedlingen skall till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om en arbetssökande som har betydelse för tillämpningen av denna lag. Lag (2007:393).

Prop. 2000/01:129: Paragrafen är ny. Den innehåller en uppgiftsskyldighet för länsarbetsnämnderna gentemot arbetslöshetskassorna vad gäller arbetssökande. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (avsnitt 8.1-8.2).

Uppgiftsskyldigheten innebär att sekretessen i ärenden om arbetsförmedling m.m. enligt 7 kap. 10 § första ...

48 b §  En arbetslöshetskassa skall till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter om ersättning enligt denna lag som har betydelse i ett ärende om arbetsförmedling. Lag (2007:393).

Prop. 2000/01:129: Paragrafen är ny. Den innehåller en uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna gentemot länsarbetsnämnderna. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (se avsnitt 8.1-8.2).

Uppgiftsskyldigheten innebär att sekretessen i ärenden om arbetslöshetsersättning ...

48 c §  Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Centrala studiestödsnämnden ska till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild som har betydelse för tillämpningen av denna lag.

[S2]Försäkringskassan ska till en arbetslöshetskassa även lämna de uppgifter om föräldraskap som behövs för att pröva rätten till arbetslöshetsersättning. Lag (2009:995).

Prop. 2006/07:89: I paragrafen anges att Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden till en arbetslöshetskassa skall lämna de uppgifter om förmån, ersättning och annat stöd åt enskild som behövs för tillämpningen av lagen. Ett tillägg görs nu om att Försäkringskassan till en arbetslöshetskassa även skall lämna dels de uppgifter om föräldraskap som behövs för att pröva rätten till arbetslöshetsersättning, dels uppgifter om huruvida en ...

Prop. 2000/01:129: Paragrafen är ny. Den innehåller en uppgiftsskyldighet för de allmänna försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket (RFV) och CSN gentemot arbetslöshetskassorna. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (se avsnitt 8.1-8.2).

Uppgiftsskyldigheten innebär att sekretessen i ärenden om socialförsäkringsförmåner och studiestöd enligt <a href="https://lagen.nu/1980:100#K7P7" ...

48 d §  En arbetslöshetskassa ska till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter om ersättning enligt denna lag som har betydelse hos mottagaren i ett ärende om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild. Lag (2009:995).

Prop. 2000/01:129: Paragrafen är ny. Den innehåller en uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna gentemot de allmänna försäkringskassorna, RFV och CSN. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i den allmänna motiveringen (se avsnitt 8.1-8.2).

Uppgiftsskyldigheten innebär att sekretessen ...

 • HFD 2011 not 9:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Aktivitetsstöd (fråga om Försäkringskassan kan grunda beslut om aktivitetsstöd omedelbart på de uppgifter som erhållits från arbetslöshetskassan eller om Försäkringskassan ska göra en egen prövning, prejudikatskäl)

48 e §  En arbetslöshetskassa skall till en annan arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om en enskild som har betydelse för handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning. Lag (2006:133).

Prop. 2000/01:129: Paragrafen är ny. Den innehåller en informationsregel om regeringens rätt att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får lämnas ut. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Prop. 2005/06:52: Paragrafen är ny. Den innehåller en uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna gentemot varandra. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.1.

Uppgiftsskyldigheten innebär att uppgifter skall lämnas från en arbetslöshetskassa till en annan utan hinder av 7 kap. 10 § andra stycket sekretesslagen (jfr 14 kap. ...

48 f §  Ny beteckning 48 g § genom lag 2006:470).

48 g §  Arbetsförmedlingen skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för tillsynen över ärenden om arbetslöshetsersättning eller för att utfärda intyg enligt 48 §. Lag (2007:393).

48 h §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som behövs i dess uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete. Lag (2007:393).

48 i §  Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas ut enligt 48 a-48 h §§. Lag (2006:470).

Överklagande, omprövning och ändring

Överklagande i ärenden om rätt till ersättning

49 §  Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden om rätt till ersättning enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Behörig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om han eller hon inte var folkbokförd i Sverige är behörig förvaltningsrätt den inom vars domkrets det första beslutet i saken har fattats. Lag (2013:96).

Prop. 2012/13:45: Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden om rätt till ersättning enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Behörig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om han eller hon inte var folkbokförd i Sverige är behörig förvaltningsrätt den inom vars domkrets ...

Prop. 2011/12:107: Förslaget behandlas i avsnitt 4.

Nuvarande andra stycket upphävs. Ändringen innebär att nämndemän inte längre ska ingå i kammarrätten vid prövning av överklagande av förvaltningsrättens beslut i mål enligt denna lag.

Prop. 1999/2000:142: Vid prövning av överklagande av länsrättens beslut i mål som avses i första stycket skall nämndemän ingå i kammarrätten, om nämndemän deltagit i länsrätten.

Ändringen i första stycket är föranledd av att Regeringsrätten i rättsfallet RÅ 1997 ref. 13 vid tillämpningen av den allmänna ...

 • RÅ 2007 not 117:Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen hade rätt att överklaga länsrätts dom om arbetslöshetsförsäkring till förmån för enskild part

50 §  Arbetslöshetskassans beslut får inte överklagas av en enskild innan kassan har omprövat sitt beslut enligt 61 §. Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, skall överklagandet anses som en begäran om omprövning.

51 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, även till förmån för enskild part, överklaga en domstols och en arbetslöshetskassas beslut i ärenden som avses i 49 §. Lag (2002:545).

 • RÅ 2007 not 117:Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen hade rätt att överklaga länsrätts dom om arbetslöshetsförsäkring till förmån för enskild part

Överklagande i ärenden om utfärdande av intyg

52 §  Beslut av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i ärenden om utfärdande av intyg enligt 48 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Lag (2002:545).

Gemensamma bestämmelser om överklagande

53 §  Ett beslut skall överklagas skriftligt.

[S2]I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som begärs.

54 §  Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den instans som har meddelat beslutet. Skrivelsen skall ha kommit in till den instansen inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet eller, om överklagandet anförts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller en arbetslöshetskassa, inom två månader från beslutets dag. Lag (2002:545).

Prop. 2012/13:45: Ett överklagande ska ges in till den arbetslöshetskassa eller förvaltningsmyndighet som har meddelat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet eller, om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är klagande, inom två månader från dagen för beslutet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt ...

55 §  Den instans som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid.

[S2]Om skrivelsen har kommit in för sent, skall den avvisas utom när

 1. förseningen beror på att den instans som har fattat det överklagade beslutet har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar, eller
 2. skrivelsen inom tiden för överklagande har kommit in till den instans som skall pröva överklagandet.

[S3]I fall som avses i 2 skall den instans dit skrivelsen kommit vidarebefordra den till den instans som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen.

56 §  Om skrivelsen med överklagandet inte avvisas enligt 55 § andra stycket, skall den instans som har meddelat det överklagade beslutet lämna över denna och övriga handlingar i ärendet till den instans som skall pröva överklagandet.

57 §  Beslut enligt denna lag från en arbetslöshetskassa, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller en domstol gäller omedelbart, om inte något annat har angetts i beslutet eller bestämts av den instans som skall överpröva beslutet. Lag (2002:545).

58 §  I ett mål där en enskild part överklagar en arbetslöshetskassas beslut är kassan den enskildes motpart.

59 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får överta en arbetslöshetskassas uppgift att i förvaltningsrätten och kammarrätten föra det allmännas talan.

[S2]Inspektionen för det allmännas talan i Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1449).

60 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:96).

Prop. 2012/13:45: Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande till kammarrätt. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.2.

Det nuvarande andra stycket tas bort. Det undantar en arbetslöshetskassas beslut från tillämpningen av 33 § fjärde stycket FPL. Den bestämmelsen ska alltså i fortsättningen tillämpas också i ...

Omprövning och ändring

61 §  Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden som sägs i 49 § skall omprövas av kassan, om det begärs av den enskilde som beslutet angår.

[S2]Detta gäller inte om arbetslöshetskassan redan har ändrat beslutet med stöd av 63 §.

62 §  Bestämmelserna i 53-56 §§ om överklagande skall tillämpas i fråga om en begäran om omprövning.

63 §  En arbetslöshetskassa skall utan begäran ändra sitt beslut i ärenden som sägs i 49 § och som inte överprövats av en högre instans, om

 1. beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet,
 2. beslutet har blivit oriktigt på grund av att det fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag, eller
 3. beslutet har blivit oriktigt på grund av en uppenbart felaktig rättstillämpning eller någon annan liknande orsak.

[S2]En ändring enligt första stycket behöver inte göras, om oriktigheten är av ringa betydelse.

64 §  En ändring med stöd av 63 § av ett beslut får inte göras sedan mer än två år förflutit från den dag då beslutet meddelades.

[S2]Ett beslut får ändras även efter det att tiden har gått ut, om det först därefter har kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det finns andra synnerliga skäl. 65 § Vid omprövning enligt 61 § får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

[S3]Vid ändring enligt 63 § får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel, om det finns synnerliga skäl mot det.

Innehållande av ersättning

66 §  En arbetslöshetskassa får besluta att tills vidare hålla inne ersättning till en sökande, om det finns sannolika skäl att anta att han eller hon

 1. inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 §,
 2. inte har rätt till ersättning enligt 11 §,
 3. kommer att stängas av från rätt till ersättning enligt 4343 b §§, eller
 4. kommer att frånkännas rätt till ersättning enligt 46 § eller uteslutas som medlem enligt 37 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

[S2]Ersättning får hållas inne till dess arbetslöshetskassan slutligt prövat frågan om sökandens rätt till ersättning och med högst det belopp som kan komma i fråga i det slutliga beslutet. Lag (2013:152).

Prop. 2012/13:12: I första stycket anges i vilka situationer ersättning kan hållas inne. Möjligheterna att hålla inne ersättning har utvidgats till att omfatta även de fall där det finns sannolika skäl att anta att en sökande inte uppfyller de allmänna villkoren för ersättning i 9 § eller inte har rätt till ersättning enligt 11 §. En arbetslöshetskassa kan därmed hålla inne ersättning under den tid som en sökandes rätt till ersättning utreds även i dessa fall.

Särskilda bestämmelser

67 §  Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på ersättning enligt denna lag.

68 §  Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp ska det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp och han eller hon skäligen bort inse detta. Lag (2009:11).

 • RÅ 2010 not 101:Fråga vid fastställande av återbetalningsskyldighet om storleken av dagpenning för försäkrad som uppburit allmän ålderspension
 • RH 2006:37:En arbetslöshetskassa har väckt talan mot en av sina medlemmar om betalning på grund av ett lagakraftvunnet beslut om återkrav. Allmän domstol, i vilken kravet drivits som tvistemål, har ansetts skyldig att göra en fullständig prövning av arbetslöshetskassans krav.
 • RÅ 2010:82:En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsakat att arbetslöshetsersättning utbetalats med för högt belopp. Anledning till hel eller delvis befrielse från återbetalningsskyldighet har inte ansetts föreligga enbart av den anledningen att pensionen var låg i förhållande till det felaktigt uppburna beloppet.
 • RÅ 2009:46:En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på deltid. Hans underlåtenhet att i förväg ge ett sådant intyg som avses i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring till arbetslöshetskassan har i sig ansetts orsaka att ersättning utgått obehörigen. Arbetslöshetskassan har därför haft fog för att besluta om återbetalningsskyldighet från vilken han dock delvis befriats.
 • RH 2006:4:Fråga om befrielse från skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning.
 • NJA 2008 s. 560:Fråga om omfattningen av allmän domstols prövning i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning.
 • RÅ 2003:45:Skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning har inte ansetts föreligga i andra fall än som anges i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
 • RÅ 2007:8:En arbetslös person har efter att ha begärt omprövning av Försäkringskassans beslut att dra in hennes sjukpenning fått sådan ersättning retroaktivt och därigenom fått både sjukpenning och arbetslöshetsersättning för samma period. Arbetslöshetskassan har ansetts inte ha rätt att återkräva arbetslöshetsersättningen.
 • RÅ 2008:2:Arbetslöshetsförsäkrad har efter en sammanvägning av flera omständigheter blivit delvis befriad från skyldigheten att återbetala felaktigt utbetald försäkringsersättning.

68 a §  Har någon som fått ersättning från en arbetslöshetskassa senare fått lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid, ska ersättningen från arbetslöshetskassan betalas tillbaka. Lag (2009:11).

 • HFD 2011:81:Den som fått ersättning från en arbetslöshetskassa och senare fått ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid ska betala tillbaka ersättningen. Det är arbetslöshetskassan som ska visa att förutsättningar för återbetalning föreligger.

68 b §  Om en person är återbetalningsskyldig enligt 68 eller 68 a §, får arbetslöshetskassan medge anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetslöshetskassan ska i sådant fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

[S2]Ränta ska tas ut från den dag då anståndet medgavs eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

[S3]Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Lag (2009:11).

68 c §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 68 eller 68 a § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:653) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige medgetts anstånd med betalningen eller träffat avtal om en avbetalningsplan enligt 68 b § och betalning inte sker inom överenskommen tid. Lag (2009:11).

68 d §  Om det finns särskilda skäl, får arbetslöshetskassan helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 68 eller 68 a § eller ränta enligt 68 b eller 68 c §. Lag (2009:11).

68 e §  Vid återbetalningsskyldighet enligt 68 eller 68 a § eller skyldighet att betala ränta enligt 68 b eller 68 c §, får arbetslöshetskassan, vid en senare utbetalning av arbetslöshetsersättning, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning mot det krävda beloppet. Lag (2009:11).

68 f §  En arbetslöshetskassas beslut om återbetalningsskyldighet enligt 68 eller 68 a § och ränta enligt 68 b och 68 c §§ ska anses som ett sådant beslut av förvaltningsmyndighet som utgör en exekutionstitel enligt 3 kap. 1 § första stycket 6 a utsökningsbalken. Lag (2022:1321).

Prop. 2021/22:206: förvaltningsmyndighet som utgör en exekutionstitel enligt 3 kap. 1 § första stycket 6 a utsökningsbalken.

Paragrafen, som är ny, behandlar verkställbarheten av en arbetslöshetskassas beslut om återkrav av arbetslöshetsersättning. Övervägandena finns i avsnitt 4.1. ...

69 §  När det gäller minskning av vissa ersättningar med utgiven dagpenning gäller föreskrifterna i 107 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1267).

70 § Ny beteckning 66 § genom lag (2013:152).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 1997:240

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 22 §

Lag (1997:1269) om ändring i lagen (1997:580) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
  Omfattning
  ändr. 22 § i 1997:580

Lag (1997:1271) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
  Omfattning
  ändr. 14, 19 §§

Lag (1998:391) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ändr. 60 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1998:1783) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. I fråga om personer som har anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling före den 1 januari 1999 gäller 22 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:105, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:AU1
Omfattning
ändr. 3 a, 6, 14, 17, 19, 22 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:627) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:230, Prop. 1999/2000:98, Bet. 1999/2000:AU7
Omfattning
ändr. 9, 11, 14, 16, 17, 19, 30, 46 §§
Ikraftträder
2000-08-01

Lag (2000:1460) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 5 februari 2001.
 2. Bestämmelserna i 19 § punkterna 1-3, 5 och 6 samt 30 § gäller dock fortfarande för sökande som vid ikraftträdandet uppfyllt villkoren och ansöker om ersättning senast den 31 mars 2001. 3. Bestämmelsen om ersättningsperiodens längd i 22 § skall dock gälla i dess äldre lydelse för den som före ikraftträdandet har fyllt 57 år och har rätt till ersättning på grund av en pågående ersättningsperiod.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:102, Prop. 1999/2000:139, Bet. 2000/01:AU5
Omfattning
upph. 19, 30 §§, rubr. närmast före 19 §; ändr. 9, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 43, 44, 45, 46 §§, rubr. närmast före 46 §; nya 9 a, 13 a, 17 a, 45 a §§, rubr. närmast före 45 a §
Ikraftträder
2001-02-05

Lag (2001:28) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001. I fall där omprövningsbeslut har fattats dessförinnan gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:132, Prop. 1999/2000:142, Bet. 2000/01:JuU5
Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2001-04-01

Lag (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. 48 §
Ikraftträder
2002-06-01

Lag (2001:1153) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2001/02:18, Prop. 2000/01:129, Bet. 2001/02:KU3
Omfattning
nya 48 a, 48 b, 48 c, 48 d, 48 e §§
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2002:144

Omfattning
ikrafttr. av 2001:63

Lag (2002:205) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:544) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2001/02:243, Prop. 2001/02:151, Bet. 2001/02:AU7
Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2002-08-01

Lag (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2001/02:243, Prop. 2001/02:151, Bet. 2001/02:AU7
Omfattning
nuvarande 48 e § betecknas 48 f §; ändr. 47, 48, 48 f, 51, 52, 54, 57, 59, 66 §§; ny 48 e §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:626) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:312, Prop. 2001/02:161, Bet. 2001/02:UbU15
Omfattning
ändr. 17, 46 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2002/03:78, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:AU1
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 2002:545
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.
 2. Bestämmelsen i 14 a § skall inte tillämpas för den som påbörjat deltagande i aktivitetsgarantin före lagens ikraftträdande.
 3. För den som påbörjat deltagande i aktivitetsgarantin före lagens ikraftträdande gäller 17 och 23 §§ i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:200, Prop. 2002/03:44, Bet. 2002/03:AU8
Omfattning
ändr. 7, 17, 18, 23 §§; nya 14 a, 19, 30, 30 a §
Ikraftträder
2003-09-01

Lag (2003:469) om ändring i lagen (2002:1134) om ändring i lagen (2002:545) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2002/03:235, Prop. 2002/03:100, Bet. 2002/03:FiU21
Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2002:545
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:184) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:836) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 48 c, 48 d §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:880) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2004/05:25, Prop. 2003/04:158, Bet. 2004/05:SoU5
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:1197) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2005/06:109, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:AU1
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:6) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. För den som karenstiden enligt 21 § har börjat löpa innan lagen träder i kraft skall, vid beräkning av sökandens ramtid, 17 a § första stycket i dess äldre lydelse tillämpas. Lag (2006:1547).
Förarbeten
Rskr. 2005/06:113, Prop. 2005/06:19, Bet. 2005/06:SkU6
Omfattning
ändr. 17 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:133) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2005/06:162, Prop. 2005/06:52, Bet. 2005/06:AU4
Omfattning
nuvarande 48 e, 48 f §§ betecknas 48 f, 48 g §§; ändr. den nya 48 g §; ny 48 e §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:470) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelsen i 68 a § tillämpas i fråga om ersättning från en arbetslöshetskassa som avser tid efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:316, Prop. 2005/06:152, Bet. 2005/06:AU10
Omfattning
upph. 3 a §; nuvarande 48 f, 48 g §§ betecknas 48 g, 48 i §§; ändr. 3, 13, 28, 29 §§, de nya 48 g, 48 i §§; nya 48 h, 68 a §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:827) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1527) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som har lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:53, Prop. 2006/07:17, Bet. 2006/07:UbU2
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1546) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 5 mars 2007 i fråga om 26 § och i övrigt den 1 januari 2007.
 2. En sökande som, innan lagen träder i kraft, har uppfyllt villkoren i 12 och 13 a §§ i deras äldre lydelse får tillgodoräkna sig detta vid prövning av rätt till ersättning vid arbetslöshet vad gäller den första ersättningsperioden därefter.
 3. Vid prövning av rätt till ersättning vid arbetslöshet får en sökande, då 12 § första stycket 1 tillämpas, tillgodoräkna sig de kalendermånader före lagens ikraftträdande som sökanden inom ramtiden utfört arbete under minst 70 timmar. Detta gäller dock bara vid prövning av ersättning under den första ersättningsperioden efter ikraftträdandet.
 4. Vid prövning av rätt till ersättning vid arbetslöshet får en sökande, då 12 § första stycket 2 tillämpas, tillgodoräkna sig de kalendermånader före lagens ikraftträdande som sökanden inom ramtiden utfört arbete under minst 45 timmar. Detta gäller dock bara vid prövning av ersättning under den första ersättningsperioden efter ikraftträdandet.
 5. Om 13 a § första stycket är tillämplig i fall som avses i punkten 4 får sökanden, vid tillämpning av 13 a § andra stycket första meningen, tillgodoräkna sig de kalendermånader före lagens ikraftträdande som sökanden utfört förvärvsarbete under tid som motsvarar minst 45 timmar.
Vid tillämpning av 13 a § andra stycket andra meningen får sökanden tillgodoräkna sig de kalendermånader före lagens ikraftträdande som sökanden utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring under tid som motsvarar minst 45 timmar.
 1. En sökande som, innan lagen träder i kraft, har uppfyllt villkoren i upphävda 18 eller 19 § får tillgodoräkna sig detta vid prövning av rätt till ersättning vid arbetslöshet vad gäller den första ersättningsperioden efter ikraftträdandet. Ansökan om rätt till ersättning måste dock ha kommit in till arbetslöshetskassan senast vid utgången av februari 2007. Vid fastställande av dagpenning för den som har uppfyllt villkoren enligt 19 § skall den upphävda 30 a § tillämpas. 7. För den som karenstiden enligt 21 § har börjat löpa innan lagen träder i kraft skall, vid beräkning av sökandens normalarbetstid under den första ersättningsperioden därefter, 28 § i dess äldre lydelse tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:86, Prop. 2006/07:15, Bet. 2006/07:AU4
Omfattning
upph. 18, 19, 30 a §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 7, 12, 13 a, 25, 26, 28 §§; ny 27 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1547) om ändring i lagen (2006:6) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2006/07:86, Prop. 2006/07:15, Bet. 2006/07:AU4
Omfattning
ändr. 17 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2006:6
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:393) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 48 a- b och 48 g-h §§ och i övrigt den 2 juli 2007.
 2. För sökande som före den 2 juli 2007 deltagit i arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetspraktik, ungdomsgarantin, datortekverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning eller i verksamhet där ersättning enligt den tidigare upphävda 3 a § har lämnats, eller utfört förvärvsarbete som bedrivits med stöd av bestämmelserna om stöd till start av näringsverksamhet skall 17 § i dess äldre lydelse tillämpas.
 3. Beslut om förlängning av ersättningsperioden som fattats före den 2 juli 2007 med stöd av 22 § i dess lydelse före den 2 juli 2007 skall fortfarande gälla.
 4. För sökande som deltagit i aktivitetsgarantin skall 23 § i dess äldre lydelse tillämpas.
 5. För sökande som fått sin ersättningsperiod förlängd enligt 22 § i dess lydelse före den 2 juli 2007 skall 26 § i dess äldre lydelse tillämpas.
 6. För sökande som uppfyllt ett arbetsvillkor inom ramen för aktivitetsgarantin skall 30 § i dess äldre lydelse tillämpas.
 7. För sökande för vilken karenstiden enligt 21 § har börjat löpa före den 2 juli 2007 skall 39 § i dess äldre lydelse tillämpas under ersättningsperioden.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
upph. 9 a, 14 a §§; ändr. 17, 22, 23, 26, 27 a, 28, 30, 39, 48 a, 48 b, 48 c, 48 g, 48 h §§
Ikraftträder
2007-07-02

Lag (2007:413) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2007-10-01

Lag (2007:810) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2007/08:9, Prop. 2006/07:118, Bet. 2007/08:AU2
Omfattning
ändr. 9 §; ny 30 a §
Ikraftträder
2007-12-01

Lag (2008:33) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2007/08:73, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:AU1
Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2008-04-07

Lag (2008:310) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2007/08:200, Prop. 2007/08:91, Bet. 2007/08:SfU9
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:412) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 7 juli 2008.
 2. För den som har påbörjat en karenstid före lagens ikraftträdande ska 21 § i dess äldre lydelse tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:214, Prop. 2007/08:118, Bet. 2007/08:AU6
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2008-07-07

Lag (2009:11) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 mars 2009.
 2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla vid återkrav av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 68, 68 a §§; nya 68 b, 68 c, 68 d, 68 e, 70 §§
Ikraftträder
2009-03-02

Lag (2009:666) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Bestämmelsen i 7 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2009.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder som beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:250, Prop. 2008/09:127, Bet. 2008/09:AU10
Omfattning
upph. 30 a §; nuvarande 28, 29 §§ betecknas 23 b, 25 a §§; ändr. 7, 16, 17, 23, den nya 23 b, 24, 25, den nya 25 a, 26, 27 a, 30, 31, 37, 48 c §§ rubr. närmast före 16 §, rubr. närmast före 16, 20 §§ sätts närmast före de nya 23 a, 19 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 19, 22 a, 22 b, 23 a, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:667) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller för medlemsmånader som påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:25, Prop. 2008/09:127, Bet. 2008/09:AU10
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:824) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 49, 59 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:995) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 48 c, 48 d §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1437) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 47 a § och i övrigt den 1 maj 2010.
 2. Bestämmelsen i 47 a § ska inte tillämpas i fråga om ansökningar som inkommit före den 1 januari 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:80, Prop. 2009/10:7, Bet. 2009/10:AU3
Omfattning
ändr. 3 §; ny 47 a §
CELEX-nr
32004R0883
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1596) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2009/10:151, Prop. 2009/10:49, Bet. 2009/10:AU2
Omfattning
ändr. 12, 15, 16, 17 a §§; nya 3 a, 7 a, 15 d, 33 a §§, rubr. närmast före 33 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1597) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder som har börjat löpa före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:151, Prop. 2009/10:49, Bet. 2009/10:AU2
Omfattning
upph. 3 a, 7 a, 15 d, 33 a §§, rubr. närmast före 33 a §; ändr. 12, 15, 17 a §§
Ikraftträder
2013-02-01

Lag (2010:445) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 5 juli 2010.
 2. För ersättningsperioder för vilka karenstiden enligt 21 § har börjat löpa före ikraftträdandet, gäller 34, 35 och 39 §§ i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:275, Prop. 2009/10:120, Bet. 2009/10:AU13
Omfattning
ändr. 1, 25 a, 34, 35, 36, 37, 39 §§, rubr. närmast före 34 §; nya 34 a, 34 b, 34 c, 35 a, 37 a, 37 b, 38 a, 39 a §§, rubr. närmast före 35, 37, 37 b §§
Ikraftträder
2010-07-05

Lag (2010:458) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1267) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om socialförsäkringsförmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 13 a, 16, 17, 20, 23 b, 69 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1449) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 59 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2030) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2010/11:126, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:AU2
Omfattning
ändr. 10, 15 a, 16, 17, 17 a, 23, 23 b §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 18 §§
Ikraftträder
2011-01-31

Lag (2010:2031) om ändring i lagen (2009:1597) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2010/11:126, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:AU2
Omfattning
ändr. 17 a § i 2009:1597

Lag (2010:2032) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2010/11:126
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2011-01-03

Lag (2011:128) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2010/11:163, Prop. 2010/11:42, Bet. 2010/11:AU4
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1384) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:413) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2011/12:233, Prop. 2011/12:107, Bet. 2011/12:AU12
Omfattning
ändr. 14, 22, 26, 46, 49 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:96) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 49, 60 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:152) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.
 2. För sådant förhållande som har betydelse för fråga om ersättning från en arbetslöshetskassa och som har inträffat före den 1 september 2013 gäller 9, 11, 4346 §§ och 66 § första stycket i sin äldre lydelse.
 3. För sådant förhållande som föranleder avstängning enligt de nya bestämmelserna i 4343 b §§, räknas avstängningstiden i förekommande fall från utgången av tiden för sådan nedsättning eller avstängning som har beslutats enligt äldre föreskrifter.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:173, Prop. 2012/13:12
Omfattning
upph. 44, 45 a, 66 §§, rubr. närmast före 45 a, 66 §§; nuvarande 11, 70 §§ betecknas 44, 66 §§; ändr. 9, 10, 43, 45, 46, 47, nya 44, 66 §§, rubr. närmast före 43, 46, 47 §§; nya 9 a, 11, 43 a, 43 b, 44 a, 46 a, 46 b, 47 c §§, rubr. närmast före 48, nya 66, 67 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Lag (2013:958) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 10, 13, 15 a, 17 a §§; ny 16 d §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2015:496) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2014/15:255, Prop. 2014/15:99, Bet. 2014/15:FiU21
Omfattning
ändr, 25 §
Ikraftträder
2015-09-07

Lag (2015:761) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bestämmande av ramtid för en sökande som före den 1 februari 2016 har påbörjat ledighet på grund av vård av barn.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:41, Prop. 2014/15:147, Bet. 2015/16:SfU8
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2017:587) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i förhållande till ersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
ändr. 10, 16 c §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:1126) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2017/18:47, Prop. 2017/18:10, Bet. 2017/18:SfU12
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:107) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2018.
 2. Bestämmelserna i 26, 31 och 32 §§ i den äldre lydelsen och bestämmelserna i de upphävda 27 och 33 §§ gäller fortfarande för arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:160, Prop. 2017/18:53, Bet. 2017/18:AU5
Omfattning
upph. 27, 33 §§; ändr. 7, 26, 31, 32, 44 a, 46 b §§; nya 13 b, 44 b §§
Ikraftträder
2018-07-02

Lag (2018:519) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:271, Prop. 2017/18:152, Bet. 2017/18:AU13
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2018-07-02

Lag (2020:217) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 13 april 2020.
 2. Bestämmelsen i 7 § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2020.
 3. Bestämmelsen i 21 § ska inte tillämpas på ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tid från och med den 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021.
 4. För ersättningsperioder som har beviljats före ikraftträdandet gäller 7 § och 12 § andra stycket i den äldre lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2019/2020:212, Prop. 2019/20:146, Bet. 2019/2020:FiU56
Omfattning
ändr. 7, 12, 13 a, 24, 36 §§
Ikraftträder
2020-04-13

Lag (2020:218) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för medlemsmånader som har påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2019/2020:212, Prop. 2019/20:146, Bet. 2019/2020:FiU56
Omfattning
ändr. 7, 12 §§
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2019/2020:212, Prop. 2019/20:146, Bet. 2019/2020:FiU56
Omfattning
ändr. 12, 24, 36 §§
Ikraftträder
2021-01-04

Lag (2020:477) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2019/20:282, Prop. 2019/20:117, Bet. 2019/20:AU12
Omfattning
ändr. 25 a §
Ikraftträder
2020-10-01

Lag (2020:1250) om ändring i lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2020/21:146, Prop. 2020/21:1, Bet. 2020/21:AU2
Omfattning
utgår 12, 24 §§ i 2020:219

Lag (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2020/21:146, Prop. 2020/21:1, Bet. 2020/21:AU2
Omfattning
utgår genom 2023:413

Lag (2020:1255) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2020/21:146
Omfattning
ändr. 48 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2020/21:180, Prop. 2020/21:77, Bet. 2020/21:FiU40
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2021-02-22

Lag (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2020/21:180, Prop. 2020/21:77, Bet. 2020/21:FiU40
Omfattning
utgår genom 2023:415

Lag (2021:324) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 31 maj 2021.
 2. Den nya bestämmelsen ska dock inte tillämpas för en sökande som före ikraftträdandet har fått sådant arbete som avses i bestämmelsen godkänt som bisyssla enligt 39 §.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:287, Prop. 2020/21:123, Bet. 2020/21:AU14
Omfattning
ny 38 b §
Ikraftträder
2021-05-31

Lag (2021:1285) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2021/22:115, Prop. 2021/22:1, Bet. 2021/22:AU2
Omfattning
utgår genom 2022:1833

Lag (2021:1286) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 3 januari 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:115, Prop. 2021/22:1, Bet. 2021/22:AU2
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2022-01-03

Lag (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2021/22:115, Prop. 2021/22:1, Bet. 2021/22:AU2
Omfattning
utgår genom 2023:417

Lag (2022:838) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2022.
 2. Lagen tillämpas första gången den 1 oktober 2022.
 3. Lagen tillämpas inte på ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tid före den 1 oktober 2022.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:365, Prop. 2021/22:176, Bet. 2021/22:AU12
Omfattning
ny 43 c §
Ikraftträder
2022-06-30

Lag (2022:849) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2021/22:365, Prop. 2021/22:176, Bet. 2021/22:AU12
Omfattning
ändr. 15 a §; ny 16 e §
Ikraftträder
2022-06-30

Lag (2022:882) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 65 år före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:331, Prop. 2021/22:181, Bet. 2021/22:SfU25
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2022:883) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 66 år före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:331, Prop. 2021/22:181, Bet. 2021/22:SfU25
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2026-01-01

Lag (2022:1238) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2021/22:426, Prop. 2021/22:216, Bet. 2021/22:AU15
Omfattning
ändr. 43 §
Ikraftträder
2022-12-01

Lag (2022:1321) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.
 2. Den nya bestämmelsen tillämpas inte på beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:447, Prop. 2021/22:206, Bet. 2021/22:CU30
Omfattning
ny 68 f §
Ikraftträder
2022-09-01

Lag (2022:1832) om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2022/23:90, Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:AU2
Omfattning
utgår genom 2023:412

Lag (2022:1833) om ändring i lagen (2021:1285) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2022/23:90, Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:AU2
Omfattning
utgår 2021:1285

Lag (2022:1834) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2022/23:90, Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:AU2
Omfattning
utgår genom 2023:414

Lag (2022:1835) om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2022/23:90, Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:AU2
Omfattning
utgår genom 2023:416

Lag (2023:412) om ändring i lagen (2022:1832) om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2022/23:213, Prop. 2022/23:85, Bet. 2022/23:AU10
Omfattning
utgår 2022:1832

Lag (2023:413) om ändring i lagen (2020:1251) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2022/23:213, Prop. 2022/23:85, Bet. 2022/23:AU10
Omfattning
utgår 2020:1251

Lag (2023:414) om ändring i lagen (2022:1834) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2022/23:213, Prop. 2022/23:85, Bet. 2022/23:AU10
Omfattning
utgår 2022:1834

Lag (2023:415) om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2022/23:213, Prop. 2022/23:85, Bet. 2022/23:AU10
Omfattning
utgår 2021:64

Lag (2023:416) om ändring i lagen (2022:1835) om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2022/23:213, Prop. 2022/23:85, Bet. 2022/23:AU10
Omfattning
utgår 2022:1835

Lag (2023:417) om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2022/23:213, Prop. 2022/23:85, Bet. 2022/23:AU10
Omfattning
utgår 2021:1287