Dir. 2006:35

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

domstolsprövning av utlänningsärenden

m.m. (UD 2004:09)

Dir.

2006:35

Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 november 2004

har migrationsministern tillkallat en särskild utredare med

uppdrag bl.a. att, i samverkan med Domstolsverket, förbereda

och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och process-

ordning för utlännings- och medborgarskapsärenden samt att, i

samarbete med Utlänningsnämnden, förbereda och genomföra

avvecklingen av Utlänningsnämnden så att myndigheten sam-

tidigt kan upphöra (dir. 2004:149).

Riksdagen har den 14 september 2005 på förslag av

regeringen beslutat om en ny instans- och processordning i

utlännings- och medborgarskapsärenden (prop. 2004/05:170,

bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1). Enligt riksdagens beslut

skall Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgar-

skapsärenden från och med den 31 mars 2006 överprövas i

migrationsdomstolar och i en migrationsöverdomstol.

Utlänningsnämnden upphör samtidigt.

Den 27 oktober 2005 ändrades utredningens uppdrag i de

delar det avsåg tidpunkter för åtgärder och slutrapport m.m.

med anledning av riksdagen beslut (dir. 2005:119).

Förändrat uppdrag

Med anledning av att Utlänningsnämnden upphör den 30 mars

2006 och att en avvecklingsorganisation bildas för kvarvarande

2

avvecklingsfrågor ändras utredningens uppdrag när det gäller

tidpunkter för åtgärder och till viss del när det gäller om-

fattningen av uppdraget.

Utredaren skall i samverkan med Domstolsverket förbereda

och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och process-

ordning för utlännings- och medborgarskapsärenden. Denna del

av uppdraget skall avslutas senast den 30 mars 2006.

Utredaren skall vidare i samarbete med Utlänningsnämnden

förbereda och genomföra avvecklingen av nämnden så att den

kan upphöra den 30 mars 2006. Utredaren skall fr.o.m. den

31

mars 2006 ansvara för avvecklingsorganisationen för

Utlänningsnämnden. I uppdraget ingår bl.a. att ha arbets-

givaransvaret för uppsagd personal. Denna del av uppdraget

skall avslutas senast den 30 mars 2007.

Utredaren skall lämna en delrapport om avvecklingen senast

den 3 juli 2006 samt en slutrapport om avvecklingsorganisa-

tionens arbete senast den 31 mars 2007.

(Utrikesdepartementet)