Dir. 2006:43

Tilläggsdirektiv till Samlokaliserings-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Samlokaliserings-

utredningen (N2005:03)

Dir.

2006:43

Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2006

Förlängd utredningstid

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 februari 2005

(dir. 2005:16) tillkallades en särskild utredare med uppdrag att

undersöka behovet av ändrade regler för samutnyttjande av

master m.m. som ingår i allmänna kommunikationsnät för

elektronisk kommunikation. Utredaren överlämnade den

7 november 2005 delbetänkandet När en räcker – Mastdelning

för miljön till regeringen (SOU 2005:97).

Den särskilde utredaren skall enligt tilläggsdirektiv (dir.

2005:105) utvärdera beslutsprocessen enligt lagen (2003:389)

om elektronisk kommunikation och lämna förslag till åtgärder

som, med beaktande av rättssäkerhetsaspekter och relevanta

EG-direktiv, kan effektivisera processen.

Utredaren skall också enligt de tidigare direktiven utföra en

avstämning med analys av myndighetsorganisationen inom

området för elektronisk kommunikation och, vid behov, föreslå

de förändringar som utredaren anser nödvändiga.

Utredaren skall enligt de tidigare direktiven dessutom lämna

förslag till de författningsändringar som övervägandena ger

upphov till. Utredaren skulle redovisa sitt arbete senast den 15

juni 2006.

Utredningstiden förlängs. Med ändring av den beslutade

tiden skall utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 16 oktober

2006.

(Näringsdepartementet)