Upphävd författning

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

(LEK)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003:389 i lydelse enligt SFS 2021:240
Ikraft
2003-07-25
Upphäver
Telelag (1993:597)
Lag (1993:599) om radiokommunikation
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30
Övrigt
Rättelsesida 2019:183 har iakttagits

1 kap. Allmänna bestämmelser

Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.

[S2]Syftet skall uppnås främst genom att konkurrensen och den internationella harmoniseringen på området främjas. Samhällsomfattande tjänster skall dock alltid finnas tillgängliga på för alla likvärdiga villkor i hela landet till överkomliga priser.

[S3]Vid lagens tillämpning skall särskilt beaktas elektroniska kommunikationers betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet.

Prop. 2002/03:110: Lagen inleds med en allmän portalparagraf, som bl.a. anger de grundläggande målen för lagen. Dessa mål överensstämmer i stort sett med de som räknas upp i artikel 8 i ramdirektivet.

Paragrafens första stycke har sin huvudsakliga motsvarighet i 2 § telelagen (1993:597) och anger lagens grundläggande ändamål. Dessa ansluter sig till de politiska målen för sektorn, se <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:110#S7" ...

 • RK 2019:1:PTS skyldighetsbeslut har förenats med en förpliktelse beträffande vilka högsta priser för kostnaderna för samtrafiken i det fasta allmänna kommunikationsnätet som den förpliktade operatören får ta ut. De beslutade priserna uppfyller kravet på att vara kostnadsorienterade och de invändningar som en annan, icke-förpliktigad operatör, har haft på priserna har inte ansetts tillräckliga för att visa att PTS har använt felaktiga antaganden.
 • RK 2017:4:Tillämpning av 4 kap. 13 a § LEK angående gemensamt utnyttjande av ledningar
 • RK 2011:2:Definitionen av begreppet tillträde omfattar dels tillgängliggörande av det som tillträdet avser, dels sådana villkor för tillgängliggörandet som syftar till att de tillträdande ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Även fråga om vissa sådana villkors proportionalitet.
 • RK 2014:1:Fråga om marknadsavgränsning för tillträdesskyldigheten till nätinfrastruktur samt villkor för nätinfrastrukturtillträde. Begreppet tillträde till nät kan även omfatta skyldighet att nyanlägga fiber. Ålagda skyldigheter har ansetts proportionerliga.
 • RK 2022:1:Prövning av villkor som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

[K1]2 §  Åtgärder som vidtas med stöd av denna lag får inte vara mer ingripande än som framstår som rimligt och skall vara proportionella med hänsyn till lagens syfte och de övriga intressen som anges i 1 §.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen, som ger uttryck för de allmänna förvaltningsrättsliga proportionalitets- och behovsprinciperna, genomförs ett antal artiklar i det nya EG-regelverket, bland dessa 7.1, 8.1 och 20.3 i ramdirektivet, 7.3 i auktorisationsdirektivet, 5.1, 5.3 och 8.4 i tillträdesdirektivet samt 3.2, 8.2 och 17.2 i USO-direktivet. Bestämmelsen har utformats i enlighet med vad Lagrådet föreslagit. Den slår fast att en myndighet skall vidta åtgärder som grundas på det fastställda problemets ...

 • RK 2019:1:PTS skyldighetsbeslut har förenats med en förpliktelse beträffande vilka högsta priser för kostnaderna för samtrafiken i det fasta allmänna kommunikationsnätet som den förpliktade operatören får ta ut. De beslutade priserna uppfyller kravet på att vara kostnadsorienterade och de invändningar som en annan, icke-förpliktigad operatör, har haft på priserna har inte ansetts tillräckliga för att visa att PTS har använt felaktiga antaganden.
 • RK 2017:4:Tillämpning av 4 kap. 13 a § LEK angående gemensamt utnyttjande av ledningar
 • RK 2011:2:Definitionen av begreppet tillträde omfattar dels tillgängliggörande av det som tillträdet avser, dels sådana villkor för tillgängliggörandet som syftar till att de tillträdande ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Även fråga om vissa sådana villkors proportionalitet.
 • RK 2014:1:Fråga om marknadsavgränsning för tillträdesskyldigheten till nätinfrastruktur samt villkor för nätinfrastrukturtillträde. Begreppet tillträde till nät kan även omfatta skyldighet att nyanlägga fiber. Ålagda skyldigheter har ansetts proportionerliga.
 • RK 2009:2:Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Fråga om vad som är "rättvis och skälig prissättning" enligt beslut om skyldigheter avseende prissättning av samtalsterminering i mobilt nät.
 • RK 2017:3:Det har inte kommit fram skäl för att ändra Post- och telestyrelsens beslut att förelägga ett företag att justera sin prissättning av grossistprodukter för distribution av fri-tv och ljudradio till slutanvändare via marknät (utsändningstjänster).
 • RK 2022:1:Prövning av villkor som är av betydelse för Sveriges säkerhet.
 • RK 2022:2:Föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter om internetabonnemang via fiber är både förenligt med lag och proportionerligt.

[K1]3 §  Den myndighet som regeringen bestämmer skall ta emot anmälningar, pröva ansökningar, besluta om skyldigheter och i övrigt pröva frågor och handlägga ärenden samt utöva tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

Prop. 2002/03:110: I paragrafen anges att den myndighet som regeringen bestämmer skall ta emot anmälan, pröva ansökningar, besluta om skyldigheter och i övrigt pröva frågor och handlägga ärenden samt utöva tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Bestämmelsen innebär inte att det måste vara en enda myndighet som skall utföra alla de angivna uppgifterna, se avsnitt 25.

Paragrafen ...

Lagens tillämpningsområde

[K1]4 §  Denna lag gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning.

[S2]Lagen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelserna i första stycket fastställer lagens tillämpningsområde. Vad som avses med elektroniska kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande installationer framgår av 7 §. Tillhörande tjänster är t.ex. abonnentupplysning.

Lagen ersätter bl.a. lagen (1993:599) om radiokommunikation (LRK). Med ”annan radioanvändning” avses regler om användning av radioutrustning m.m. som därför ...

[K1]5 §  Bestämmelserna i denna lag ersätter inte föreskrifter om prövning enligt annan lag.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen klargörs att ett beslut enligt denna lag inte ersätter sådan tillståndsprövning som föreskrivs i annan lag. Av detta följer att beslut som innebär offentligrättsligt tvång, t.ex. beslut om samlokalisering eller gemensamt utnyttjande av utrustning eller annan egendom, enligt denna lag inte ersätter föreskriven prövning enligt t.ex. ledningsrättslagen (1973:1144), expropriationslagen ...

[K1]6 §  Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio-_och_tv-lagen (2010:696) bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

[S2]Bestämmelser om radioutrustning finns i radioutrustningslagen (2016:392). Lag (2016:393).

Prop. 2015/16:93: Övervägandena finns i avsnitt 10.

Prop. 2002/03:110: I första stycket anges att det finns bestämmelser om sändningar av ljudradio- och TV-program även i radio-_och_TV-lagen (1996:844).

Av andra stycket följer att det finns särskilda bestämmelser om radio- och teleterminalutrustning som är avsedd att anslutas till ett elektroniskt kommunikationsnät.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt ...

Definitioner

[K1]7 §  I lagen avses med

[S2]abonnent: den som har ingått avtal med en leverantör av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster om tillhandahållande av sådana tjänster,

[S3]abonnentupplysning: förvärvsmässig verksamhet för upplysning om abonnentuppgifter till allmänheten eller för förmedling av abonnentuppgifter för sådant ändamål,

[S4]allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring mellan nätanslutningspunkter,

[S5]användare: den som använder eller efterfrågar en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst,

[S6]elektronisk kommunikationstjänst: tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät,

[S7]elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt passiva nätdelar och andra resurser som medger överföring av signaler, via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ av information som överförs,

[S8]lokaliseringsuppgift: uppgift som behandlas i ett elektroniskt kommunikationsnät eller av en elektronisk kommunikationstjänst och som visar den geografiska positionen för terminalutrustningen för en användare,

[S9]nätanslutningspunkt: fysisk punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett allmänt kommunikationsnät,

[S10]nödsamtal: samtal till samhällets alarmeringstjänst via ett nummer inom fastställd nummerplan för telefoni,

[S11]operatör: den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande installation,

[S12]radioanläggning: anordning som möjliggör radiokommunikation eller bestämning av position, hastighet eller andra kännetecken hos ett föremål genom sändning av radiovågor (radiosändare) eller mottagning av radiovågor (radiomottagare),

[S13]radiokommunikation: överföring, utsändning eller mottagning av tecken, signaler, skrift, bilder, ljud eller meddelanden av varje slag med hjälp av radiovågor,

[S14]radiovågor: elektromagnetiska vågor med frekvenser från 9 kilohertz till 3 000 gigahertz som breder ut sig utan särskilt anordnad ledare,

[S15]samtal: förbindelse för överföring av tal som medger tvåvägskommunikation,

[S16]samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av allmänna kommunikationsnät för att göra det möjligt för användare att kommunicera med varandra eller få tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten,

[S17]skadlig störning: störning som äventyrar funktionen hos en radionavigationstjänst eller någon annan säkerhetstjänst, eller som på annat sätt allvarligt försämrar, hindrar eller upprepat avbryter en radiokommunikationstjänst som fungerar i enlighet med gällande bestämmelser, inbegripet störning av befintliga eller planerade tjänster på nationellt tilldelade frekvenser,

[S18]slutanvändare: användare som inte tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,

[S19]telefonitjänst: elektronisk kommunikationstjänst som innebär möjlighet att ringa upp eller ta emot samtal via ett eller flera nummer inom en nationell eller internationell nummerplan,

[S20]tillhörande installation: anordning, funktion eller annat som har samband med en elektronisk kommunikationstjänst eller ett elektroniskt kommunikationsnät, och som möjliggör, stödjer eller kan stödja den tjänsten, eller tillhandahållande av tjänster via det nätet eller tjänsten,

[S21]vertikalt integrerad operatör: en operatör som tillhandahåller tjänster till företag som den konkurrerar med på marknader i efterföljande handelsled. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: I paragrafen finns definitioner av vissa uttryck i lagen. Definitionerna har motsvarigheter i artikel 2 i ramdirektivet, artikel 2 i tillträdesdirektivet, artikel 2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster och artikel 2 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Bakgrunden till ändringarna i direktiven är marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen. Vissa tvetydigheter har också konstaterats vid regelverkets genomförande.

På samma sätt som vid införandet ...

Prop. 2007/08:73: telefonitjänst: elektronisk kommunikationstjänst som innebär möjlighet att ringa upp eller ta emot samtal via ett eller flera nummer inom en nationell eller internationell nummerplan, inklusive nödsamtal,

tillhörande installation: anordning, funktion eller annat som inte utgör men har samband med en elektronisk kommunikationstjänst eller ett elektroniskt kommunikationsnät, och som möjliggör eller stöder den tjänsten eller tillhandahållande av tjänster via det nätet,

vertikalt ...

Prop. 2002/03:110: I denna paragraf angivna definitioner är hämtade dels från direktiven och radiospektrumbeslutet i EG:s nya regelverk på området för elektronisk kommunikation, dels från telelagen och LRK. I vissa fall har mindre justeringar gjorts för att definitionerna bättre skall stämma överens med befintliga författningar och svensk författningsskrivning i allmänhet. Ledning vid tolkning av begreppen kan i förekommande fall hämtas från ...

Kommunikationsverksamhet i krig m.m.

[K1]8 §  Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen meddela de föreskrifter om elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning som behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer under sådana förhållanden som anges i första stycket.

[K1]9 §  Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster av särskild betydelse från allmän synpunkt får förpliktas att på visst sätt beakta totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation under höjd beredskap.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen saknar direkt motsvarighet i ramdirektivet och särdirektiven. Den har sin motsvarighet i 15 § första stycket 5 och 23 § första stycket 4 telelagen. Bestämmelsens omfattning har utvidgats till att gälla området för elektronisk kommunikation. Detta begränsas emellertid ge-

nom ...

2 kap. Anmälan

[K2]1 §  Allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får endast tillhandahållas efter anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

[K2]2 §  För verksamhet som enbart består i att överföra signaler via tråd för utsändning till allmänheten av program som avses i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen behöver någon anmälan enligt 1 § inte göras.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från anmälningsplikten enligt 1 §. Lag (2018:1917).

Prop. 2017/18:260: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från anmälningsplikten enligt 1 §.

I paragrafen finns bestämmelser om undantag från anmälningsplikten för den som avser att tillhandahålla allmänna kommunikationsnät för kommersiellt bruk eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Övervägandena finns i avsnitt 4.2. ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen undantas tillhandahållandet av kabel-TV-nät och liknande nät från anmälningsplikten enligt 1 §, om verksamheten enbart består i att överföra signaler via tråd för utsändningar till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket YGL. Detsamma gäller tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster som avser sådan överföring som anges i sistnämnda lagrum. Regeln ...

[K2]3 §  Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 1 § ska tillämpa sådana standarder som Europeiska kommissionen angivit som obligatoriska i en förteckning som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Lag (2010:497).

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen förpliktas den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig att tillämpa sådana standarder, inklusive specifikationer, som Europeiska gemenskapernas kommission med stöd av artikel 17, punkterna 3 och 4 i ramdirektivet har upptagit i en förteckning över standarder som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och därvid angett dem som obligatoriska. Syftet är att säkerställa driftskompatibilitet mellan tjänster. Genom bestämmelsen genomförs artikel 17 ...

[K2]4 §  Den som är anmäld enligt 1 § är skyldig att utan dröjsmål anmäla om verksamheten upphör.

Prop. 2002/03:110: För att säkerställa att tillsynsmyndigheten har aktuell information om vilka som bedriver verksamhet enligt lagen stadgas i denna paragraf skyldighet att även anmäla när en anmälningspliktig verksamhet upphör.

[K2]5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om erkännande av operatör enligt bestämmelser antagna av den internationella teleunionen.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har förts över från 56 § telelagen med främst den förändringen att ”teleoperatör” ändrats till ”operatör”. I sak avses ingen ändring. Beträffande regelns närmare innebörd hänvisas till förarbetena till telelagen (prop. 1992/93:200, s. 146).

[K2]6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta i fråga om registrering av maritima avräkningsorgan enligt bestämmelser antagna av den internationella teleunionen samt meddela de föreskrifter som behövs för registreringen.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har behandlats utförligt i avsnitt 13.4.

Radiosändare

Tillstånd att använda radiosändare

[K3]1 §  För att här i landet eller på ett svenskt fartyg eller luftfartyg utomlands få använda radiosändare krävs tillstånd enligt detta kapitel. Ett tillstånd att använda radiosändare ska avse rätt att använda en viss radiosändare eller att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. Lag (2010:497).

Prop. 2002/03:110: Paragrafen, som utformats i enlighet med vad Lagrådet föreslagit, motsvarar 3 § lagen om radiokommunikation (LRK). Motiven för tillståndsplikt framgår av avsnitt 14.3.

 • HFD 2021:34:Den som har tillstånd att använda radiosändare är skyldig att betala en avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen även om den utrustning som används inte omfattas av den lagen.

[K3]2 §  Om användningen av frekvensutrymme samt villkoren och förfarandet för beviljande av tillstånd att använda radiosändare har harmoniserats i enlighet med internationella avtal som Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska den som har beviljats sådant tillstånd anses ha tillstånd enligt 1 §. Lag (2010:497).

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 14.3.2. Som där anges finns två möjligheter till internationell harmonisering av tillståndsgivningen. En är att harmoniseringen avser hur tillståndsgivningen skall gå till eller vilka villkor som får uppställas. Tillståndsgivningen sker då nationellt. Den andra möjligheten är att även tillståndsgivningen sker enligt ett fullständigt harmoniserat förfarande. Ett tillstånd som meddelats ...

[K3]3 §  Krav på tillstånd enligt 1 § gäller inte för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk, vid verksamhet som verket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt.

[S2]Efter hörande av Försvarsmakten beslutar den myndighet som regeringen bestämmer om tilldelning av radiofrekvenser för Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk samt om de ytterligare villkor som behövs. När det gäller Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, beslutar den myndighet som regeringen bestämmer i sådana frågor efter hörande av dessa myndigheter. Lag (2014:734).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att kravet på tillstånd att använda radiosändare här i landet eller på svenskt fartyg inte gäller för vissa angivna myndigheter.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen motsvarar nuvarande 6 § LRK, se prop. 1992/93:200 och prop. 1999/2000:51.

[K3]4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt enligt 1 §. Därvid får det föreskrivas villkor om att den radioanläggning där sändaren ingår ska uppfylla bestämda tekniska krav samt i övrigt sådana villkor som anges i 11 § första stycket17 och 9 samt 11 a § 1, 2 och 4. Villkor som innebär en begränsning av vilka elektroniska kommunikationstjänster eller vilka tekniker som får användas får meddelas endast i de fall som anges i 11 § andra och tredje styckena.

[S2]Undantag enligt första stycket får tidsbegränsas, varvid 12 § andra stycket har motsvarande tillämpning. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Paragrafen har följdändrats med anledning av ändringarna i 3 kap. 11 §. Ändringen innebär att föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd att

använda radiosändare får innehålla villkor som inte är teknik- eller tjänsteneutrala. En förutsättning för detta är dock att villkoren är förenliga med kraven i 3 kap. 11 § andra och tredje styckena.

Prop. 2002/03:110: Paragrafens första stycke innebär en utökning av möjligheten att meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt i förhållande till 8 § LRK. Bestämmelsen kan liksom 8 § LRK användas för radiosändare som utnyttjar särskilt bestämda, gemensamma frekvenser. Den kan också såsom 8 § LRK tillämpas med avseende på radiosändare på utländska fartyg, luftfartyg eller motorfordon och radiosändare som används av en person som inte har hemvist i Sverige. Avsikten är att rationalisera tillståndsgivningen ...

[K3]5 §  Den som enligt 3 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § är undantagen från tillståndsplikt skall vid tillämpning av denna lag anses ha tillstånd enligt 1 §.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen motsvarar 4 § LRK. Den som inte behöver ansöka om tillstånd är inte befriad från regelverket i övrigt, såsom skyldigheten att betala avgift för innehav av tillstånd, i den mån detta innebär någon kostnad för myndighetens verksamhet. I praktiken torde det dock inte vara aktuellt att ta ut avgifter när föreskrifter om undantag meddelats enligt 4 § för att rationalisera förfarandet vid masshantering.

Tillståndsförfarandet

[K3]6 §  Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om

 1. det kan antas att radiofrekvenserna kommer att användas på ett sådant sätt att risk för otillåten skadlig störning inte uppkommer,
 2. radioanvändningen utgör en effektiv användning av frekvensutrymmet,
 3. det kan antas att radioanvändningen inte kommer att hindra sådan radiokommunikation som är särskilt viktig med hänsyn till den fria åsiktsbildningen,
 4. radioanvändningen inte kommer att ta i anspråk frekvensutrymme som behövs för att upprätthålla en rimlig beredskap för utveckling av befintliga och nya radioanvändningar eller frekvensutrymme för vilket radioanvändningen har harmoniserats i enlighet med internationella avtal som Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 5. det kan antas att radioanvändningen inte kommer att inkräkta på det frekvensutrymme som behövs för verksamhet som avses i 3 §,
 6. det inte med hänsyn till att sökanden tidigare har fått tillstånd återkallat eller något annat liknande förhållande finns skälig anledning att anta att radioanvändningen kommer att ske i strid med tillståndsvillkoren, och
 7. det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet.

[S2]Tillstånd att använda radiosändare för utsändningar som kräver tillstånd enligt annan lag eller enligt bestämmelser meddelade med stöd av annan lag, får meddelas endast om sådant tillstånd finns. Då gäller inte första stycket 7.

[S3]Om tillståndet avser en viss radiosändare ska denna, tillsammans med avsedd radiomottagare, vara så beskaffad i tekniskt hänseende att den uppfyller rimliga krav på en effektiv frekvensanvändning och på möjligheten att verka i den miljö som den är avsedd för. Lag (2019:1206).

Prop. 2019/20:15: 1. det kan antas att radiofrekvenserna kommer att användas på ett sådant sätt att risk för otillåten skadlig störning inte uppkommer,

Prop. 2002/03:110: Paragrafen motsvarar 9 § LRK men med vissa avvikelser. Liksom 9 § LRK innehåller första stycket de bestämmelser mot vilka ansökningar om tillstånd att använda radiosändare skall prövas. Övervägandena bakom bestämmelsen har redovisats i avsnitt 14.3.2.

På samma sätt som enligt LRK är det en förutsättning för tillstånd att använda radiosändare att det framgår av ansökan eller på annat sätt ...

 • RK 2022:1:Prövning av villkor som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

[K3]7 §  Antalet tillstånd som beviljas inom ett frekvensutrymme får begränsas, om det är nödvändigt för att garantera en effektiv användning av radiofrekvenser. Ett beslut att begränsa antalet tillstånd skall omprövas så snart det finns anledning till det.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen avser det fallet att ett frekvensband har avsatts för viss radioanvändning och det planerade frekvensutrymmet inte räcker för alla som vill ha tillstånd. Det skall således råda frekvensbrist för en viss radioanvändning för att bestämmelsen skall vara tillämplig. Det kan gälla en ny eller väsentligt ändrad radioanvändning. Bestämmelsen får tillämpas också när en redan befintlig radioanvändning får ökat frekvensutrymme eller utrymme blir ledigt som en följd av att effektiviteten i frekvensutnyttjandet ...

[K3]8 §  När antalet tillstånd har begränsats enligt 7 §, ska tillståndsprövningen ske efter allmän inbjudan till ansökan, om inte särskilda skäl föranleder annat.

[S2]Första stycket gäller inte sådan radioanvändning som

 1. huvudsakligen avser utsändning till allmänheten av program som avses i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen,
 2. är avsedd för privat bruk, eller
 3. behövs för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

[S3]Prövning enligt första stycket ska ske efter ett jämförande urvalsförfarande, efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet ska vara utslagsgivande eller efter en kombination av dessa förfaranden.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i en allmän inbjudan enligt första stycket, vilken radioanvändning som omfattas av undantaget i andra stycket 3 och om förfarande enligt tredje stycket. Lag (2018:1917).

Prop. 2005/06:133: Paragrafens andra stycke 3 samt fjärde stycke ändras.

Andra stycket 3 ändras för att klargöra att det inbjudningsförfarande som skall tillämpas enligt första stycket inte gäller för sådan radioanvändning som behövs för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Att radioanvändningen skall behövas för verksamheten i stället för, som tidigare, uteslutande avse sådan verksamhet, medför att undantaget i andra stycket 3 blir tillämpligt för ...

Prop. 2017/18:260: 1. huvudsakligen avser utsändning till allmänheten av program som avses i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen,

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen är avsedd att ersätta 14 § telelagen och 9 a § LRK. Den har behandlats i avsnitt 14.3.3.

En förändring i första stycket i förhållande till telelagen och LRK är att det i lagrummet anges att om särskilda skäl föranleder det behöver ett ...

 • RÅ 2006:35:Ett resningsmål har handlagts som tvåpartsmål när den i resningsansökan påstådda felaktiga handläggningen haft betydelse för utgången i två nära förbundna, samtidigt avgjorda förvaltningsärenden, det ena med sökanden och det andra med motparten som adressat. Kammarrättens beslut om beviljande av resning har på talan av motparten i kammarrättens mål upphävts av Regeringsrätten.
9 § Har upphävts genom lag (2011:590).
10 § Har upphävts genom lag (2011:590).

Villkor

[K3]11 §  Tillstånd att använda radiosändare får förenas med villkor om

 1. det frekvensutrymme som tillståndet avser,
 2. vilken eller vilka elektroniska kommunikationstjänster eller slag av elektroniska kommunikationsnät eller tekniker som tillståndet avser,
 3. täckning och utbyggnad inom landet,
 4. det geografiska område som tillståndet avser,
 5. skyldighet för sökanden att dela frekvensutrymme med annan,
 6. sådant som i enlighet med beslut om en harmoniserad användning av radiofrekvenser ska uppställas som villkor när den som ska tilldelas radiofrekvens har utsetts i enlighet med internationella avtal eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 7. skyldigheter som följer av tillämpliga internationella avtal i fråga om användning av frekvenser,
 8. åtaganden som har gjorts i samband med beviljande av tillstånd enligt 8 §,
 9. tekniska krav och annat som krävs för att säkerställa ett faktiskt och effektivt frekvensutnyttjande, och
 10. krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

[S2]Villkor enligt första stycket som innebär en begränsning av vilka elektroniska kommunikationstjänster eller vilka tekniker som får användas, får meddelas endast om det krävs för att

 1. undvika skadlig störning,
 2. säkerställa ett effektivt frekvensutnyttjande,
 3. skydda människors liv eller hälsa,
 4. tillgodose det allmännas intresse av att vissa elektroniska kommunikationstjänster finns tillgängliga i vissa delar av landet, eller
 5. tillgodose det allmännas intresse av att främja tillhandahållandet av radio- och tv-tjänster för vilka tillstånd meddelats enligt annan lag.

[S3]Villkor som innebär att endast en viss elektronisk kommunikationstjänst får tillhandahållas, får meddelas endast om det krävs för att säkerställa verksamhet som bedrivs i syfte att skydda människors liv eller hälsa, eller om det annars finns synnerliga skäl för det med hänsyn till ett allmänt intresse.

[S4]Första stycket 10 gäller inte för tillstånd som avses i 6 § andra stycket. Lag (2019:1206).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna i paragrafen, som behandlas i avsnitt 5.1, genomförs artikel 9.3 och 9.4 i ramdirektivet. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Utgångspunkten är att tillstånd ska vara teknik- och tjänsteneutrala. De situationer där undantag från denna huvudregel får göras finns i punktuppställningen i det nya andra stycket. Uttrycket att villkoren ska innebära ...

Prop. 2019/20:15: 2. vilken eller vilka elektroniska kommunikationstjänster eller slag av elektroniska kommunikationsnät eller tekniker som tillståndet avser,

Prop. 2002/03:110: Bestämmelserna har sin motsvarighet i 11 § LRK. Samtidigt behandlas villkor som får ställas enligt auktorisationsdirektivet, artikel 6.1 och bilagan, del B. Flertalet av dessa villkor behövs med hänsyn till att denna lag saknar motsvarighet till telelagens regler om tillstånd för mobila teletjänster. Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 14.4.

Bestämmelserna ...

[K3]11 a §  Ett tillstånd att använda en viss radiosändare får, utöver det som anges i 11 §, förenas med villkor om

 1. antennens och i övrigt radiosändarens beskaffenhet,
 2. det geografiska område där en mobil radiosändare får användas,
 3. var antennen till en fast radiosändare ska vara belägen, samt
 4. kompetenskrav för den som ska handha radioanläggningen. Lag (2010:497).

Tillståndstid

[K3]12 §  Tillstånd skall beviljas för en bestämd tid. Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden.

[S2]När giltighetstiden för tillstånd och tillståndsvillkor bestäms skall särskilt beaktas

 1. framtida förändringar i radioanvändningen,
 2. den tid som sändaren är avsedd att användas,
 3. den tekniska utveckling som kan väntas,
 4. den tid som krävs för att uppnå ett rimligt ekonomiskt utbyte av utrustningen, och
 5. sådant tillstånd som enligt 6 § andra stycket utgör förutsättning för tillstånd att använda radiosändare.

Prop. 2002/03:110: Paragrafen motsvarar 12 § LRK med den skillnaden att det har lagts till att giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 14.5. Genom paragrafen genomförs artikel 5.2 sista meningen i auktorisationsdirektivet.

[K3]12 a §  Tillstånd att använda en viss radiosändare ska vid giltighetstidens utgång förlängas med samma tid som tillståndet senast har gällt, dock längst med fem år vid varje tillfälle, om de förutsättningar för att meddela tillstånd som anges i 6 § är uppfyllda. Förlängning får ske endast om giltighetstiden för tillståndet överstiger sex månader.

[S2]Förlängning ska ske med en kortare tid än som anges i första stycket första meningen eller på ändrade villkor, om de förutsättningar för att meddela tillstånd som anges i 6 § därigenom kan uppfyllas eller om tillståndshavaren begär det.

[S3]Om tillståndshavaren begär det ska giltighetstiden inte förlängas. Lag (2010:497).

[K3]12 b §  Giltighetstiden för ett tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme får inte förlängas. Lag (2010:497).

Användning av amatörradiosändare

[K3]12 c §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna prov och utfärda bevis om att föreskrivna kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är uppfyllda samt att tilldela anropssignaler för sådan användning.

[S2]Ett beslut om överlämnande enligt första stycket får återkallas, om anordnaren eller utfärdaren anordnar prov, utfärdar bevis eller tilldelar anropssignaler i strid med gällande föreskrifter eller på annat sätt visar sig olämplig att fullgöra uppgiften. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 5.2. Paragrafen har i allt väsentligt utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Enligt första stycket får uppgiften att anordna prov och utfärda bevis för s.k. amatörradiocertifikat samt att tilldela anropssignaler för amatörradioanvändning överlåtas till en eller flera fysiska eller juridiska personer som bedöms lämpliga att utföra uppgiften. ...

Åtgärder mot störningar

[K3]13 §  Om det uppkommer skadlig störning, skall tillståndshavaren omedelbart se till att störningen upphör eller i möjligaste mån minskar, om inte störningen är tillåten. Detsamma gäller den som använder en radiomottagare som stör användningen av en annan radiomottagare.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har utformats med 16 § LRK som förebild. Begreppet skadlig störning motsvarar en internationellt använd och definierad terminologi. Detta bör kunna ge bättre vägledning för rättstillämpningen. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 14.6.

[K3]14 §  Elektriska eller elektroniska anläggningar som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att alstra radiofrekvent energi för kommunikationsändamål i ledning eller för industriellt, vetenskapligt, medicinskt eller något annat liknande ändamål, får användas endast i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att inneha elektriska eller elektroniska anläggningar som inte omfattas av första stycket och som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att sända radiovågor.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen motsvarar i allt väsentligt 17 § LRK och har behandlats i avsnitt 14.6.

Nummer

Nummerplaner

[K3]15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får fastställa nationella nummerplaner för elektronisk kommunikation och meddela föreskrifter om planerna och deras användning. Planerna skall vara utformade så att elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster kan nås på ett likvärdigt sätt.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen motsvarar i princip 37 § telelagen. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 15.1. Genom bestämmelsen genomförs artikel 10.1 och 10.2 första ledet i ramdirektivet.

[K3]16 §  Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §, eller tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster i samtrafik med den som bedriver sådan verksamhet, är skyldig att följa fastställda nummerplaner.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen är utformad med förebild i 38 § telelagen. Skyldigheten att följa fastställda nummerplaner gäller endast i den utsträckning som nummerplaner har fastställts för det nät eller den tjänst som verksamheten avser.

[K3]17 §  Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst som ger möjlighet till internationella samtal, ska kunna hantera alla samtal till det europeiska nummerutrymmet 3883. De taxor som tillämpas för sådana samtal ska vara likartade med dem som tillämpas för samtal till och från andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom bestämmelsen genomförs artikel 27.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.9. Den har, med en mindre språklig justering, utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Ändringen av första meningen innebär ett klargörande av att det endast är allmänt tillgängliga telefonitjänster som ger möjlighet till internationella samtal som ska kunna hantera ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 27.2 i USO-direktivet . Syftet med bestämmelsen är att det europeiska telefonnummerutrymmet (ETNS) skall kunna nås från alla allmänna telefonnät genom slagning av prefixet 3883. Härvid skall gängse villkor gälla för de samtrafikarrangemang som aktualiseras.

[K3]18 §  Den som fastställer nationella nummerplaner ska hålla dessa allmänt tillgängliga, utom i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:500).

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 10.3 i ramdirektivet. Den myndighet som fastställer nationella nummerplaner skall hålla planer och alla fortlöpande ändringar som görs i dessa allmänt tillgängliga. Detta kan bl.a. ske genom att myndigheten publicerar den gällande nummerplanen på sin webbplats på Internet. Myndigheten skall dock i tillämpliga fall beakta kraven på sekretess i enlighet med 2 kap. sekretesslagen innan uppgift ...

Tillstånd att använda nummer

[K3]19 §  Nummer ur en nationell nummerplan får användas endast efter tillstånd. Tillstånd skall avse serier av nummer eller enskilda nummer.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om principerna för tilldelning av nummer.

Prop. 2002/03:110: Paragrafen, som har utformats i enlighet med vad Lagrådet föreslagit, har behandlats i avsnitt 15.2. Genom paragrafen genomförs artikel 5.2 i auktorisationsdirektivet i vissa delar.

Med att ”använda” nummer avses i första stycket det nyttjande av specificerade ...

[K3]20 §  Den som har tilldelats en nummerserie får inte diskriminera andra som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster i fråga om vilka nummer som ger tillträde till tjänster i näten.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen är avsedd att förhindra att den som tilldelats nummer vidtar åtgärder ämnade åt att begränsa framkomligheten i näten eller tillgången till tjänster i näten. Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst får inte diskriminera andra leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster i fråga om de nummersekvenser som ger tillträde till tjänster i näten. Diskrimineringsförbudet utgör ett komplement till skyldigheten att följa fastställda ...

[K3]21 §  Tillstånd att använda nummer får förenas med villkor om

 1. vilket slag av tjänst som numret skall användas för,
 2. faktiskt och effektivt utnyttjande av numret,
 3. skälig giltighetstid med förbehåll för eventuella ändringar i den nationella nummerplanen,
 4. åtaganden som har gjorts i samband med att tillstånd beviljats enligt 22 §, och
 5. skyldigheter som följer av tillämpliga internationella avtal i fråga om användning av nummer.

Prop. 2002/03:110: I bestämmelsen räknas de typer av villkor upp som ett tillstånd att använda nummer får förenas med. Andra villkor än dessa får inte uppställas för nummertilldelningen.

Villkor enligt punkten 1 utpekar vilket slag av tjänst som numret i fråga skall användas för. Villkoren kan identifiera det slag av elektronisk kommunikationstjänst som de tilldelade numren får användas för. Villkoren kan även peka ut vilket slag av innehållstjänster eller funktioner m.m. som numren skall ...

Nummer av betydande ekonomiskt värde

[K3]22 §  Tillstånd att använda nummer av betydande ekonomiskt värde får beviljas efter allmän inbjudan till ansökan. Ett sådant tillstånd skall beviljas efter

 1. ett jämförande urvalsförfarande,
 2. ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för tillståndet skall vara utslagsgivande,
 3. ett förfarande med slumpmässig tilldelning, eller
 4. en kombination av förfaranden enligt 1-3.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i en allmän inbjudan och om förfarande enligt första stycket.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 15.4. Myndigheten bedömer själv vilka nummer som skall anses ha ett betydande ekonomiskt värde. För detta kan myndigheten behöva utföra marknadsstudier. Genom bestämmelsen genomförs, tillsammans med bestämmelsen i 8 kap. 9 §, artikel 5.4 i auktorisationsdirektivet.

Överlåtelse och uthyrning av tillstånd

[K3]23 §  Tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare eller nummer får överlåtas efter medgivande från den myndighet som meddelat tillståndet. Sådant medgivande ska lämnas, om

 1. förvärvaren uppfyller de krav som ställts på sökanden i samband med att tillståndet meddelades,
 2. det inte finns skäl att anta att överlåtelsen inverkar menligt på konkurrensen,
 3. överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiofrekvenserna, om denna är harmoniserad enligt bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 4. förvärvaren av ett tillstånd att använda radiosändare inte tidigare har fått ett sådant tillstånd återkallat enligt 7 kap. 6 § första stycket 4,
 5. det kan antas att förvärvarens radioanvändning inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet, och tillstånd har beviljats före den 1 januari 2020, och
 6. det inte finns något annat särskilt skäl mot det.

[S2]Första stycket 4 och 5 gäller inte vid överlåtelse av ett tillstånd som avses i 6 § andra stycket.

[S3]Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt denna lag för tiden efter medgivandet. Vid överlåtelse av del av tillstånd ska den överlåtna delen anses som ett nytt tillstånd.

[S4]Vid medgivandet får myndigheten meddela de nya eller ändrade villkor som behövs på grund av överlåtelsen.

[S5]En överlåtelse i strid med denna paragraf är utan verkan. Lag (2019:1206).

Prop. 2019/20:15: 3. överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiofrekvenserna, om denna är harmoniserad enligt bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

4. förvärvaren av ett tillstånd att använda radiosändare inte tidigare har fått ett sådant tillstånd återkallat enligt 7 kap. 6 § första stycket 4,

5. det kan antas att förvärvarens radioanvändning inte kommer att ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen möjliggörs att tillstånd eller del av tillstånd enligt 3 kap. överlåts, om inte vissa skäl föreligger mot en sådan överlåtelse.

Första stycket punkten 1 innebär t.ex. att den som önskar förvärva ett tillstånd för utsändningar som också kräver tillstånd enligt Radio- och

TV-lagen (1996:844), måste inneha ett sådant tillstånd, eller utföra sändningstjänster åt någon som ...

[K3]24 §  Bestämmelserna om överlåtelse av tillstånd eller del av tillstånd i 23 § första och andra styckena, tredje stycket första meningen och femte stycket ska också tillämpas på uthyrning av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på medgivande vid uthyrning som avser en kortare period eller annars är av begränsad omfattning. Lag (2019:1206).

Prop. 2019/20:15: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på medgivande vid uthyrning som avser en kortare period eller annars är av begränsad omfattning.

Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar tillstånd att använda radiosändare får hyras ut.

Hänvisningarna i första stycket ändras till följd av ändringarna i 23 §. Hänvisningen till 23 § andra stycket innebär att 23 § första stycket 4 och 5 inte ...

Skyldighet att förhandla om samtrafik m.m.

[K4]1 §  En operatör av ett allmänt kommunikationsnät är skyldig att förhandla om samtrafik med den som tillhandahåller eller avser att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 3.1 och 4.1 i tillträdesdirektivet. Bestämmelsen saknar direkt motsvarighet i telelagen, men har vissa likheter med den längre gående generella samtrafikskyldigheten i 32 § telelagen och skyldigheten i 34 § första stycket 4 samma lag att på begäran lämna sådan information som är nödvändig för överenskommelser om samtrafik. ...

[K4]2 §  Den som i samband med förhandling som avses i 1 § får del av uppgifter om ett annat företags affärs- och driftförhållanden får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han eller hon har fått del av eller tillgång till. I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:500).

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen, som har utformats i enlighet med vad Lagrådet föreslagit, genomförs artikel 4.3 i tillträdesdirektivet. Den saknar direkt motsvarighet i telelagen. Den har berörts i avsnitt 17.2.

Vid förhandlingar om samtrafik är det nödvändigt att upplysningar om nät och andra förhållanden tillhandahålls en motpart. Paragrafen ...

Särskilda skyldigheter

[K4]3 §  Den som kontrollerar tillträde till slutanvändare får förpliktas att mot marknadsmässig ersättning bedriva samtrafik eller vidta annan åtgärd som krävs för att säkerställa att slutanvändare kan nå varandra.

[S2]En förpliktelse enligt första stycket får även avse skyldighet att göra tjänster kompatibla med andra operatörers tjänster. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen, som behandlas i avsnitt 7.1, genomförs artikel 5.1 ab i tillträdesdirektivet.

För att säkerställa att syftet med en skyldighet enligt första stycket uppnås kan det med stöd av det nya andra stycket införas skyldigheter

som innebär ...

Prop. 2002/03:110: För att elektroniska kommunikationsnät skall fungera effektivt krävs att de medger att i princip alla användare kan nå varandra. I denna paragraf ges den grundläggande regleringen för att säkerställa sådan effektivitet. Paragrafen, genom vilken artikel 5.1 a i tillträdesdirektivet genomförs, har behandlats i avsnitt 17.2 och, vad gäller marknadsmässig ersättning, i avsnitt ...

 • RK 2008:1:En oreglerad operatörs i ansökan om tvistlösning framställda yrkande att en annan operatör, vars skyldigheter på området är reglerade, ska förpliktas att inleda samtrafik med ett visst bestämt pris för samtalsterminering i sökandens mobila nät kan bli föremål för tvistlösning. Däremot kan inte genom tvistlösning fastställas ett pris som en oreglerad operatör har rätt att ta ut.

[K4]4 §  En operatör som enligt 8 kap. 7 § har ett betydande inflytande på en viss marknad, ska i enlighet med 8 kap. 6 § åläggas en eller flera av de skyldigheter som anges i 512 §§. Operatören får också åläggas en skyldighet enligt 12 a §. Av 12 c § följer att en operatör frivilligt kan åta sig en förpliktelse enligt 12 a § och att detta är att likställa med en skyldighet. Förpliktelser enligt detta kapitel ska syfta till att skapa effektiv konkurrens.

[S2]En sådan operatör får även i andra fall än som anges i detta kapitel åläggas en skyldighet om tillträde, om det finns synnerliga skäl för det och åtgärden godkänns av Europeiska kommissionen. Lag (2010:497).

Prop. 2007/08:73: En operatör som enligt 8 kap. 7 § har ett betydande inflytande på en viss marknad, ska i enlighet med 8 kap. 6 § åläggas en eller flera av de skyldigheter som anges i 5–12 §§. Operatören får också åläggas en skyldighet enligt 12 a §. Av 12 c § följer att en operatör frivilligt kan åta sig en förpliktelse enligt 12 a § och att detta är att likställa med en skyldighet. Förpliktelser enligt detta kapitel ska syfta till att skapa effektiv konkurrens.

En sådan operatör får även i andra ...

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 8.2 och 8.3 i tillträdesdirektivet. Någon direkt motsvarighet finns inte i telelagen. Däremot ålägger vissa generella bestämmelser i telelagen företag med betydande inflytande att iaktta vissa skyldigheter. Paragrafen har behandlats i avsnitt 17.2.

Genom ...

 • RK 2014:1:Fråga om marknadsavgränsning för tillträdesskyldigheten till nätinfrastruktur samt villkor för nätinfrastrukturtillträde. Begreppet tillträde till nät kan även omfatta skyldighet att nyanlägga fiber. Ålagda skyldigheter har ansetts proportionerliga.

[K4]5 §  En operatör som avses i 4 § får förpliktas att i ett referenserbjudande eller på annat sätt offentliggöra specificerade uppgifter om

 1. redovisning,
 2. tekniska specifikationer,
 3. nätegenskaper,
 4. villkor för tillhandahållande och användning, inbegripet villkor som begränsar tillträde till eller användning av vissa tjänster,
 5. prissättning, eller
 6. andra förhållanden som behövs för insyn i fråga om samtrafik och andra former av tillträde.

[S2]Ett beslut om förpliktelse enligt första stycket ska innehålla besked om vilka uppgifter som ska tillhandahållas, hur detaljerade dessa ska vara samt på vilket sätt de ska offentliggöras.

[S3]Operatören får förpliktas att ändra en uppgift, om det är nödvändigt för att den ska stämma överens med en skyldighet som har beslutats enligt detta kapitel.

[S4]Ett beslut enligt första eller tredje stycket får förenas med vite. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen, som behandlas i avsnitt 7.2, genomförs artikel 9.1 i tillträdesdirektivet. Genom tillägget i punkten 4 anpassas reglerna om det möjliga innehållet i ett referenserbjudande till teknikutvecklingen. Tillägget kan komma att användas i fråga om tjänster som använder sig av Internetprotokollet. Villkor som begränsar tillträde till eller användning av tjänster kan t.ex. vara sådana som hindrar eller försvårar ...

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 9 i tillträdesdirektivet. Bestämmelsen har sin motsvarighet i telelagen i 19 § om tekniska specifikationer, 23 § första stycket 5 om redovisning, 26 § om villkor för tillhandahållande av telefonitjänst, 28 § andra stycket om rabattsystem och 34 § första stycket 2 och 4 om offentliggörande av villkor för samtrafik och skyldighet att på begäran lämna sådan information som är nödvändig för överenskommelser ...

 • RK 2009:4:Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att iaktta skyldigheter i fråga om tillträde, icke- diskriminering och referenserbjudande på den svenska marknaden för bredbandstillträde i grossistledet i form av bitströmstillträde. Begäran om tillträde har inte varit tillräckligt konkret för att brott mot tillträdesskyldigheten ska anses ha förekommit. Även frågor om innebörden av skyldighet att iaktta icke-diskriminering och att offentliggöra referenserbjudande, samt precisering av tillträdesskyldighet.
 • RK 2011:2:Definitionen av begreppet tillträde omfattar dels tillgängliggörande av det som tillträdet avser, dels sådana villkor för tillgängliggörandet som syftar till att de tillträdande ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Även fråga om vissa sådana villkors proportionalitet.

[K4]6 §  En operatör som avses i 4 § får förpliktas att tillämpa icke-diskriminerande villkor i sin verksamhet. En sådan skyldighet skall särskilt säkerställa att

 1. operatören under likvärdiga omständigheter tillämpar likvärdiga villkor mot andra som tillhandahåller likvärdiga tjänster, samt
 2. de tjänster och den information som operatören erbjuder andra tillhandahålls på samma villkor och med samma kvalitet som gäller för operatörens egna tjänster eller för dotterbolags eller samarbetspartners tjänster.

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 10.1 och 10.2 i tillträdesdirektivet. Den har sin huvudsakliga motsvarighet i 23 a §, 23 b § och 34 § första stycket 3 telelagen. Den har behandlats avsnitt 17.2.

Som utgångspunkt gäller att avtal skall träffas på marknadsmässiga villkor. I paragrafen ges en möjlighet att ställa krav på den som har ...

 • RK 2009:4:Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att iaktta skyldigheter i fråga om tillträde, icke- diskriminering och referenserbjudande på den svenska marknaden för bredbandstillträde i grossistledet i form av bitströmstillträde. Begäran om tillträde har inte varit tillräckligt konkret för att brott mot tillträdesskyldigheten ska anses ha förekommit. Även frågor om innebörden av skyldighet att iaktta icke-diskriminering och att offentliggöra referenserbjudande, samt precisering av tillträdesskyldighet.
 • RK 2011:2:Definitionen av begreppet tillträde omfattar dels tillgängliggörande av det som tillträdet avser, dels sådana villkor för tillgängliggörandet som syftar till att de tillträdande ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Även fråga om vissa sådana villkors proportionalitet.

[K4]7 §  En operatör som avses i 4 § får förpliktas att särredovisa och rapportera specificerad verksamhet med anknytning till samtrafik och andra former av tillträde. En sådan skyldighet kan avse att operatören skall tillämpa en öppen prissättning för andra operatörer och för intern överföring eller tillhandahålla en myndighet sin redovisning, inbegripet uppgifter om intäkter från annan.

Prop. 2002/03:110: Den möjlighet att föreskriva skyldighet om särredovisning och ekonomisk rapportering som denna bestämmelse ger följer av artikel 11 i tillträdesdirektivet. Den motsvarar vad som i dag regleras i 24 § och 34 § första stycket 6 telelagen. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 17.2. Någon ändring av innebörden av särredovisningsskyldigheten är inte avsedd. ...

[K4]8 §  En operatör som avses i 4 § får förpliktas att uppfylla rimliga krav på tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. En sådan skyldighet kan avse att operatören ska

 1. ge annan tillträde till specificerade nätdelar och tillhörande installationer, inbegripet sådant tillträde som krävs för att möjliggöra val och förval av operatör samt erbjudanden om återförsäljning av abonnemang,
 2. förlänga ett redan beviljat tillträde till tillhörande installationer,
 3. erbjuda andra operatörer specificerade tjänster för återförsäljning,
 4. bevilja tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckelteknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster,
 5. erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnyttjande av tillhörande installationer,
 6. erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan mellan tjänster ända fram till slutanvändarna,
 7. erbjuda tillträde till driftstödssystem eller liknande programsystem som krävs för att garantera en sund konkurrens när det gäller tillhandahållande av tjänster,
 8. erbjuda tillträde till sådana tjänster som möjliggör, stödjer eller kan stödja tillhandahållande av tjänster via elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster,
 9. bedriva samtrafik eller i övrigt vidta åtgärder så att nät eller tillhörande installationer kan förbindas.

[S2]Beslut enligt första stycket får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa normal nätdrift. Villkor om att följa särskilda tekniska standarder eller specifikationer får dock endast gälla sådana standarder som Europeiska kommissionen har angett som obligatoriska i en förteckning som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som behandlas i avsnitt 7.5, genomförs artikel 12.1 och 12.3 i tillträdesdirektivet.

Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 2002/03:110 s. 377) framgår att artikel 12 har genomförts genom att det i paragrafen anges att en förpliktelse om tillträde ska vara i syfte att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. ...

Prop. 2002/03:110: Regleringen om skyldigheter om tillträde i artikel 12 i tillträdesdirektivet är en av de mest grundläggande bestämmelserna i det nya EG-regelverket och genomförs genom denna paragraf, som tillsammans med 9 § också reglerar det som sägs i artikel 5.2 i samma direktiv, såvitt avser operatörer med betydande inflytande på en marknad (jfr 3 §). Artiklarna har sin huvudsakliga motsvarighet i 32 § telelagen om generell samtrafikskyldighet ...

 • RK 2009:4:Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att iaktta skyldigheter i fråga om tillträde, icke- diskriminering och referenserbjudande på den svenska marknaden för bredbandstillträde i grossistledet i form av bitströmstillträde. Begäran om tillträde har inte varit tillräckligt konkret för att brott mot tillträdesskyldigheten ska anses ha förekommit. Även frågor om innebörden av skyldighet att iaktta icke-diskriminering och att offentliggöra referenserbjudande, samt precisering av tillträdesskyldighet.
 • RK 2011:2:Definitionen av begreppet tillträde omfattar dels tillgängliggörande av det som tillträdet avser, dels sådana villkor för tillgängliggörandet som syftar till att de tillträdande ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Även fråga om vissa sådana villkors proportionalitet.
 • RK 2014:1:Fråga om marknadsavgränsning för tillträdesskyldigheten till nätinfrastruktur samt villkor för nätinfrastrukturtillträde. Begreppet tillträde till nät kan även omfatta skyldighet att nyanlägga fiber. Ålagda skyldigheter har ansetts proportionerliga.
 • RK 2009:3:Beslut om särskilda skyldigheter enligt 4 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation var inte tillräckligt preciserat för att villkor gällande påstådda skyldigheter skulle kunna bestämmas genom tvistlösning enligt 7 kap. 10 § samma lag.

[K4]9 §  En förpliktelse enligt 8 § som avser tillträde till ett allmänt kommunikationsnät mellan en korskoppling eller likvärdig anslutningspunkt och en fast nätanslutningspunkt ska förenas med skyldighet att offentliggöra ett sådant referenserbjudande som anges i 5 §. Erbjudandet ska innehålla de uppgifter som avses i artikel 9.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG. Beslutet om skyldighet att offentliggöra ett referenserbjudande får förenas med vite. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen, som har behandlats i avsnitt 7.2, genomförs artikel 9.4 i tillträdesdirektivet. Paragrafen är tillämplig när skyldighet om tillträde till det fasta accessnätet ålagts, utan begränsning av hur nätet är uppbyggt i fråga om teknik eller material. Vad som utgör ett allmänt kommunikationsnät definieras i 1 kap. 7 §.

Bestämmelsen i de delar den inte ändrats är kommenterad i <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:110#sid378" ...

Prop. 2002/03:110: Av paragrafen följer att ett referenserbjudande (se 5 §) skall offentliggöras av den som enligt 8 § har förpliktats att lämna tillträde till accessnätet för det allmänna telefonnätet, om nätet består av parkabel av metall. Paragrafen är således inte tillämplig på nät där anslutningen till abonnenten består av t.ex. fiberoptisk kabel eller koaxialkabel. Med ”likvärdig anslutningspunkt” avses normalt en s.k. koncentrationspunkt, som ...

 • RK 2011:2:Definitionen av begreppet tillträde omfattar dels tillgängliggörande av det som tillträdet avser, dels sådana villkor för tillgängliggörandet som syftar till att de tillträdande ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Även fråga om vissa sådana villkors proportionalitet.

[K4]10 §  Vid tillämpning av 8 § ska särskilt beaktas

 1. den tekniska och ekonomiska bärkraften för användning och installation av alternativa nätdelar eller tillhörande installationer, med hänsyn tagen till marknadsutvecklingen samt art och typ av samtrafik och andra former av tillträde,
 2. den tillgängliga kapaciteten,
 3. de risker som en nyinvestering medför för ägaren till nät eller tillhörande installationer,
 4. behovet av att värna konkurrensen på lång sikt,
 5. berörda immateriella rättigheter, och
 6. intresset av gränsöverskridande tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Ändringen, som behandlas i avsnitt 7.6 och som innebär att paragrafens sjunde punkt upphävs, föranleds av att 5.2 i tillträdesdirektivet har ändrats. I stället anges numera i 8 § andra stycket att ett beslut om tillträde får förenas med de villkor som behövs för att säkerställa normal nätdrift.

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artiklarna 5.2 och 12.2 i tillträdesdirektivet. Av paragrafen följer att myndigheten vid tillämpning av 8 § särskilt skall beakta vissa speciella omständigheter när den prövar vilken åtgärd som är den lämpligaste och mest proportionella i det enskilda fallet.

Det är viktigt att åtgärder vidtas på ett sådant sätt att förutsättningarna och motivationen för innovation och investeringar inte minskar i större utsträckning. En alltför stark knytning av åtgärder ...

[K4]11 §  En operatör som avses i 4 § får förpliktas att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad eller annan prissättning för specificerade typer av samtrafik och andra former av tillträde. Detta får ske om en marknadsanalys enligt 8 kap. 6 § visar att en brist på effektiv konkurrens innebär att operatören kan ta ut överpriser eller använda prispress på ett sätt som missgynnar slutanvändarna.

[S2]En förpliktelse enligt första stycket får, i samband med att förpliktelsen åläggs eller senare, förenas med en skyldighet att tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris för samtrafik och andra former av tillträde som omfattas av förpliktelsen.

[S3]En förpliktelse enligt första stycket kan även avse skyldighet för operatören att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod. En sådan förpliktelse ska förenas med skyldighet att göra en beskrivning av metoden tillgänglig för allmänheten. Kostnadernas huvudkategorier och reglerna för kostnadsfördelningen ska framgå av beskrivningen.

[S4]Den som har förpliktats att kostnadsorientera sin prissättning ska, om förpliktelsen inte har förenats med en skyldighet enligt andra stycket, visa att priserna är rättvisa och skäliga med hänsyn till kostnaderna och får åläggas skyldighet att justera sina priser. Lag (2014:211).

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 13 om priskontroll och kostnadstäckning i tillträdesdirektivet. Regler om kostnadsorientering återfinns i dag i 32 § andra stycket och 34 § tredje stycket telelagen. Någon bestämmelse om priskontroll mellan företag finns inte i telelagen. I 23 § första stycket 5 telelagen ...

 • RK 2019:1:PTS skyldighetsbeslut har förenats med en förpliktelse beträffande vilka högsta priser för kostnaderna för samtrafiken i det fasta allmänna kommunikationsnätet som den förpliktade operatören får ta ut. De beslutade priserna uppfyller kravet på att vara kostnadsorienterade och de invändningar som en annan, icke-förpliktigad operatör, har haft på priserna har inte ansetts tillräckliga för att visa att PTS har använt felaktiga antaganden.
 • RK 2013:1:Fråga om revidering av Post- och telestyrelsens s.k. hybridmodell för beräkning av de kostnader som ska ligga till grund för kostnadsorienterade priser för det metallbaserade accessnätet (LLUB), speciellt fråga om kvartalsavgift (s.k. väg till hus-avgift). Tillika fråga om talerätt för icke-förpliktigad operatör.
 • RK 2010:3:Uttalanden om bevisbörda och beviskrav m.m. vid tillämpning av LRIC-metoden för kostnadsorienterad prissättning av tillträde till TeliaSonera AB:s metallbaserade accessnät (LLUB)
 • RK 2009:1:Fråga om bl.a. bevisbörda och beviskrav i mål om kostnadsorienterad prissättning i enlighet med LRIC-modellen, bl.a. vilken betydelse det har vid bedömningen av vad som är visat ifråga om vad en effektiv operatör skulle ha för kostnader för en viss tjänst att tjänsten upphandlats. Även fråga om vad som är "saken" i målet.
 • RK 2009:2:Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Fråga om vad som är "rättvis och skälig prissättning" enligt beslut om skyldigheter avseende prissättning av samtalsterminering i mobilt nät.
 • RK 2009:3:Beslut om särskilda skyldigheter enligt 4 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation var inte tillräckligt preciserat för att villkor gällande påstådda skyldigheter skulle kunna bestämmas genom tvistlösning enligt 7 kap. 10 § samma lag.
 • RK 2017:2:Syftet med lagstiftningen, som innebär att slutanvändarna ska skyddas, måste upprätthållas även vid en tvistlösning. Post- och telestyrelsen är därför inte bunden av parternas yrkanden när det gäller vilka prisnivåer som kan beslutas. Förbudet mot reformatio in pejus är inte tillämpligt på en situation som denna. Även fråga om vilka ändringar i hybridmodellen som får göras och vilka antaganden som kan läggas till grund för att beräkna prisnivåerna i tvistlösningen.

[K4]12 §  Vid tillämpning av 11 § skall hänsyn tas till den investering som gjorts av operatören. En sådan skyldighet som anges i 11 § skall utformas så att operatören får en rimlig avkastning på kapitalinvesteringen.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 13.1 i tillträdesdirektivet. Den klargör att det vid tillämpning av 11 § skall tas hänsyn till den investering som gjorts av operatören, så att denne medges en rimlig avkastning på det kapital som investerats, inklusive lämpliga arbetskrafts- och byggkostnader med beaktande av de därmed förknippade riskerna. Det gäller även vid förpliktelser att iaktta kostnadstäckning.

 • RK 2019:1:PTS skyldighetsbeslut har förenats med en förpliktelse beträffande vilka högsta priser för kostnaderna för samtrafiken i det fasta allmänna kommunikationsnätet som den förpliktade operatören får ta ut. De beslutade priserna uppfyller kravet på att vara kostnadsorienterade och de invändningar som en annan, icke-förpliktigad operatör, har haft på priserna har inte ansetts tillräckliga för att visa att PTS har använt felaktiga antaganden.
 • RK 2009:2:Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Fråga om vad som är "rättvis och skälig prissättning" enligt beslut om skyldigheter avseende prissättning av samtalsterminering i mobilt nät.

Funktionell separation

[K4]12 a §  Om det finns synnerliga skäl för det får en vertikalt integrerad operatör, som med stöd av 4 § första stycket första meningen ålagts en skyldighet att lämna tillträde, förpliktas att organisatoriskt avskilja de verksamheter som har anknytning till beslutet om skyldigheten. Avskiljandet ska ske på ett sådant sätt att verksamheterna bedrivs av en oberoende affärsenhet och särskilt syfta till att säkerställa icke- diskriminering och insyn. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som har behandlats i avsnitt 7.4, genomförs artikel 13a i tillträdesdirektivet. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Innebörden av vertikalt integrerad operatör framgår av definitionen i 1 kap. 7 §.

Skyldighet om organisatoriskt avskiljande av vissa verksamheter – funktionell separation – kan åläggas en vertikalt integrerad operatör ...

Prop. 2007/08:73: Om det finns synnerliga skäl får en vertikalt integrerad operatör, som med stöd av 4 § ålagts en skyldighet om tillträde till ett sådant nät som avses i 9 §, förpliktas att organisatoriskt avskilja de verksamheter som avser förvaltning, drift och tillhandahållande av nät och tillhörande installationer som omfattas av beslutet om tillträdesskyldighet. Avskiljandet ska särskilt syfta till att säkerställa icke-diskriminering och insyn.

Om operatören ålagts en skyldighet att tillhandahålla ...

[K4]12 b §  En förpliktelse enligt 12 a § får förenas med villkor som syftar till att säkra de avskilda verksamheternas oberoende i förhållande till operatörens egen försäljningsverksamhet i slutkundsledet. Villkoren får innefatta krav på att operatörens inflytande över verksamheterna inskränks genom organisatoriska åtgärder eller på att verksamheterna ska drivas av en separat juridisk person. Villkor om att verksamheterna ska ställas under oberoende ledning får också uppställas. Lag (2008:473).

Prop. 2007/08:73: En förpliktelse enligt 12 a § får förenas med villkor som syftar till att säkra de avskilda verksamheternas oberoende i förhållande till operatörens egen försäljningsverksamhet i slutkundsledet. Villkoren får innefatta krav på att operatörens inflytande över verksamheterna inskränks genom organisatoriska åtgärder eller på att verksamheterna ska drivas av en separat juridisk person. Villkor om att verksamheterna ska ställas under oberoende ledning får också uppställas.

Paragrafen ...

[K4]12 c §  Om en operatör som avses i 12 a § åtar sig att avskilja sådana verksamheter som där anges i syfte att säkerställa icke- diskriminering och insyn, får åtagandet godtas. Ett beslut om att godta åtagandet får fattas endast om det finns synnerliga skäl. Beslutet är att likställa med en skyldighet för operatören att följa åtagandet. Beslutet får avse en bestämd tid. Så länge beslutet gäller får någon förpliktelse enligt 12 a § inte meddelas i de avseenden som åtagandet omfattar.

[S2]Ett beslut enligt första stycket får återkallas om

 1. de omständigheter som låg till grund för beslutet har förändrats i något väsentligt avseende,
 2. den som beslutet gäller bryter mot någon del av åtagandet, eller
 3. beslutet grundades på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter som operatören har lämnat. Lag (2008:473).

Prop. 2007/08:73: Om en operatör som avses i 12 a § åtar sig att avskilja sådana verksamheter som där anges i syfte att säkerställa icke-diskriminering och insyn, får åtagandet godtas. Ett beslut om att godta åtagandet får fattas endast om det finns synnerliga skäl. Beslutet är att likställa med en skyldighet för operatören att följa åtagandet. Beslutet får avse en bestämd tid. Så länge beslutet gäller får någon förpliktelse enligt 12 a § inte meddelas i de avseenden som åtagandet omfattar.

Övriga bestämmelser

[K4]13 §  En operatör får inte förpliktas att tillämpa olika villkor för likvärdiga tjänster.

[S2]En skyldighet som gäller tillträde ska vara knuten till de tjänster som faktiskt tillhandahålls, om inte annat följer av villkor som beslutats enligt 3 kap.11 eller 11 a §. Lag (2010:497).

Prop. 2002/03:110: I första stycket fastslås att en skyldighet enligt denna lag inte får innebära att en förpliktad skall agera på ett sätt som kan strida mot likabehandlingsprincipen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 3.2 i tillträdesdirektivet.

Av andra stycket följer att en skyldighet som utgångspunkt skall förpliktas den som faktiskt tillhandahåller sådana tjänster som en förpliktelse avseende samtrafik och andra former av tillträde avser och då endast knytas till en sådan ...

[K4]13 a §  En operatör, eller någon som äger ledningar i ett allmänt kommunikationsnät som operatören råder över, får efter ansökan av annan förpliktas att mot marknadsmässig ersättning tillhandahålla gemensamt utnyttjande av ledningarna i en byggnad eller fram till första utlopps- eller förgreningsstället.

[S2]En skyldighet enligt första stycket får åläggas endast om anläggning av ytterligare infrastruktur bedöms olönsam eller fysiskt ogenomförbar. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny, genomförs artikel 12.3 i ramdirektivet. Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3 och har i allt väsentligt utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

En skyldighet enligt paragrafen syftar liksom övriga skyldigheter i kapitlet till att skapa effektiv konkurrens, här genom att ge fler operatörer möjlighet att tillhandahålla tjänster till slutanvändare i det s.k. fastighetsnätet. ...

 • RK 2017:4:Tillämpning av 4 kap. 13 a § LEK angående gemensamt utnyttjande av ledningar
 • RK 2014:1:Fråga om marknadsavgränsning för tillträdesskyldigheten till nätinfrastruktur samt villkor för nätinfrastrukturtillträde. Begreppet tillträde till nät kan även omfatta skyldighet att nyanlägga fiber. Ålagda skyldigheter har ansetts proportionerliga.

[K4]13 b §  Den som äger eller annars råder över fysisk infrastruktur för elektronisk kommunikation i en byggnad är skyldig att uppfylla rimliga krav på tillträde till infrastrukturen för anläggning av ett elektroniskt kommunikationsnät med hög kapacitet. Tillträdet ska medges på rättvisa och icke-diskriminerande villkor. Skyldigheten gäller endast om anläggning av ytterligare infrastruktur bedöms olönsam eller fysiskt ogenomförbar.

[S2]Skyldigheten i första stycket gäller inte om tillträde redan ges till ett i byggnaden befintligt elektroniskt kommunikationsnät med hög kapacitet på objektiva, öppet redovisade, proportionella och icke-diskriminerande villkor och slutanvändarna inte kan anses gynnas av ett tillträde till byggnadens fysiska infrastruktur för elektronisk kommunikation. Lag (2016:536).

[K4]14 §  En operatör får, efter ansökan av en annan operatör, även i annat fall än enligt 8 § första stycket 5 eller 13 a § förpliktas att mot marknadsmässig ersättning tillhandahålla sökanden samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnyttjande av egendom eller annat, om det

 1. är av betydelse för att skydda miljön eller för att uppnå mål för fysisk planering, eller
 2. krävs för att skydda folkhälsa eller allmän säkerhet.

[S2]Ett förpliktande enligt första stycket får innefatta en skyldighet för den förpliktade att mot ersättning för uppkomna kostnader genomföra stagning eller påbyggnad av en mast för elektronisk kommunikation eller andra liknande åtgärder som krävs för att ett tillhandahållande ska kunna ske. Förpliktandet får inte innebära en skyldighet att byta ut en befintlig mast mot en ny. Lag (2011:590).

Prop. 2005/06:191: I paragrafen regleras i vilka fall som tillsynsmyndigheten får förplikta en operatör att tillhandahålla samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnyttjande av egendom eller annat. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Genom ändringen i första stycket utvidgas möjligheten att förordna om samlokalisering. Det blir nu möjligt att förordna om samlokalisering om en sådan åtgärd är av betydelse för att skydda miljön eller för att uppnå mål för fysisk ...

Prop. 2002/03:110: Paragrafen innebär att möjligheten för medlemsstaterna enligt artikel 12.2 i ramdirektivet att föreskriva om samutnyttjande i vissa fall utnyttjas. I paragrafen föreskrivs att samlokaliseringsskyldighet eller skyldighet om gemensamt utnyttjande kan föreskrivas inte endast för den som har dominerande ställning på en viss marknad utan även för andra operatörer. En förutsättning för detta är dock att skyldigheten krävs för att skydda miljö, folkhälsa eller allmän säkerhet eller för att uppnå mål för ...

Samhällsomfattande tjänster

[K5]1 §  Om det behövs för att nedanstående samhällsomfattande tjänster ska finnas tillgängliga till överkomliga priser, får den som bedöms lämplig för det förpliktas att till överkomligt pris

 1. uppfylla rimliga krav på anslutning till ett allmänt kommunikationsnät i en fast nätanslutningspunkt i stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe,
 2. uppfylla rimliga krav på tillgång till allmänt tillgängliga telefonitjänster i en fast nätanslutningspunkt i stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe åt var och en som efterfrågar denna tjänst,
 3. i en abonnentförteckning, som ska uppdateras årligen, göra uppgifter om samtliga telefonabonnemang tillgängliga i den utsträckning de inte omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag,
 4. tillhandahålla en fullständig upplysningstjänst avseende telefonabonnemang i den utsträckning uppgifterna som tillhandahålls inte omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag,
 5. tillhandahålla telefonautomater eller andra ställen med allmän tillgång till taltelefoni i en omfattning som i fråga om kvalitet, antal och geografisk utbredning tillgodoser allmänhetens behov, eller
 6. tillhandahålla personer med funktionsnedsättning tillgång till tjänster enligt 2–5 i samma utsträckning och på likvärdiga villkor som för andra slutanvändare och tillgodose de behov som personer med funktionsnedsättning har av särskilda sådana tjänster.

[S2]Tillgång till samhällsomfattande tjänster ska tillförsäkras genom upphandling av staten om det är särskilt påkallat med hänsyn till kostnaderna för tillhandahållande av tjänsten eller nätet. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen, som behandlas i avsnitt 8.1, genomförs artikel 4.1 och 6.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. I paragrafen anges vilka de samhällsomfattande tjänsterna är, dvs. vilket minimiutbud av tjänster som ska vara tillgängligt för i princip alla användare till ett överkomligt pris. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Ändringen i första stycket 1 ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs tillsammans med 5 kap. 2 § artiklarna 3–8 och 25 i USO-direktivet. De huvudsakliga motsvarigheterna till paragrafen återfinns i 15 och 23 §§telelagen.

I första stycket anges vad som är s.k. samhällsomfattande tjänster. Den som bedöms lämplig ...

[K5]2 §  Den som enligt 1 § ska tillhandahålla en tjänst får åläggas skyldighet att inom viss tid nå särskilda prestandamål. Denna tid får inte understiga tre månader.

[S2]En anslutning enligt 1 § första stycket 1 ska vara utformad så att den stöder röst- och telefaxkommunikation samt datakommunikation med en viss angiven lägsta datahastighet som medger funktionell tillgång till Internet.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om datahastighet enligt andra stycket. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Bestämmelsen i andra stycket har anpassats till ändringarna i artikel 4.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Bestämmelsen har utformats teknikneutralt. Det centrala är att anslutningen stöder de angivna typerna av kommunikation, oavsett på vilket sätt detta sker.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 4.2, 11.4 och 11.6 i USO-direktivet.

I första stycket öppnas en möjlighet för myndigheten att besluta om prestandamål för de tjänster som någon har förpliktats att tillhandahålla enligt 1 §, se även avsnitt 18.1. Prestandamålen har betydelse dels för att klargöra vad som skall uppnås med tjänsten i olika hänseenden, dels för ...

[K5]3 §  Den som enligt 1 § första stycket 3 eller 4 ska tillhandahålla abonnentförteckningar och upplysningstjänster ska behandla erhållen information på ett icke-diskriminerande sätt. Lag (2008:484).

Prop. 2002/03:110: Genom första stycket genomförs artikel 10.2 i USO-direktivet, vad avser punkten b i del A i bilaga I till direktivet. Genom andra stycket genomförs artikel 5.3 i USO-direktivet. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 18.1 och 18.3.

[K5]4 §  Den som enligt 1 § ska tillhandahålla en tjänst får åläggas skyldighet att

 1. tillämpa gemensamma taxor för hela landet eller tillämpa ett visst högsta pris,
 2. göra det möjligt för konsumenter att på förhand betala för anslutning till det allmänna kommunikationsnätet och för användning av allmänt tillgängliga telefonitjänster,
 3. tillåta konsumenter att betala för anslutning till det allmänna kommunikationsnätet genom betalningar som är fördelade över tiden, och
 4. på en abonnents begäran upplysa om alternativa taxor som ger en lägre kostnad.

[S2]Taxor som avses i första stycket 1 ska göras allmänt tillgängliga. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna i paragrafen, som behandlas i avsnitt 8.3, genomförs del A punkt c, d och f i bilaga 1 till direktivet om samhällsomfattande tjänster. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Ändringarna i första stycket 2 och 3 är en följd av att det enligt 5 kap. 1 § numera är tillgång till ett allmänt kommunikationsnät och tillgång till en allmänt tillgänglig telefonitjänst ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 9.4, 9.5, 10.2 och 10.3 i USOdirektivet samt bilaga I till det direktivet, del A, punkterna c och d. Bestämmelsen i första stycket punkten 2 har sin motsvarighet i 31 § telelagen.

Bestämmelsen i punkten 1 saknar uttrycklig motsvarighet i EG-regelverket. Regeln avser att skydda slutanvändarnas intresse genom att den som enligt 5 kap. 1 § ålagts att tillhandahålla ...

[K5]5 §  En tjänst enligt 1 § får inte tillhandahållas på villkor som innebär att abonnenterna tvingas att betala för något som inte är nödvändigt för tjänsten.

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 10.1 i USO-direktivet. Bestämmelsen saknar motsvarighet i telelagen.

[K5]6 §  Den som enligt 1 § skall tillhandahålla en viss tjänst skall hålla information om de prestanda som har uppnåtts vid tillhandahållandet av tjänsten allmänt tillgänglig, om inte annat följer av bestämmelser om sekretess eller annat integritetsskydd.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om information enligt första stycket.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 11 i USO-direktivet. Bestämmelsen saknar motsvarighet i telelagen. Den har behandlats i avsnitt 18.1. Se även 2 § angående skyldighet att uppnå vissa prestandamål och 7 kap. 2 § angående möjlighet att på operatörens bekostnad kontrollera uppgifterna.

Allmänna skyldigheter

[K5]6 a §  Den som enligt 1 § ska tillhandahålla en tjänst och som avser att avhända sig en betydande del av eller samtliga sina tillgångar i accessnätet, ska i god tid före åtgärden underrätta tillsynsmyndigheten om sin avsikt. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och behandlas i avsnitt 8.10, genomförs artikel 8.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Underrättelseskyldigheten gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att tidigt bedöma hur transaktionen påverkar tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster. På grundval av de uppgifter som lämnas kan ett ...

[K5]6 b §  Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag från skyldigheten. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som har behandlats i avsnitt 9.2, genomförs artiklarna 13a.1 och 13a.2 i ramdirektivet. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Paragrafen har moderniserats och språkbruket ändrats för att undvika misstolkningar. Detta har skett genom användningen av det numera etablerade begreppet driftsäkerhet. Genom detta förtydligas att bestämmelsen rör förmågan att ...

[K5]6 c §  Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst ska utan onödigt dröjsmål till tillsynsmyndigheten rapportera störningar eller avbrott av betydande omfattning.

[S2]Tillsynsmyndigheten får, om det ligger i allmänhetens intresse, förplikta den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst att informera allmänheten om inträffade störningar eller avbrott.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras och om undantag från skyldigheten. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och behandlas i avsnitt 9.2, genomförs artikel 13a.3 i ramdirektivet. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Underrättelse till tillsynsmyndigheten enligt första stycket ska lämnas vid störningar eller avbrott av betydande omfattning. Det är alltså inte meningen att operatörerna ska meddela tillsynsmyndigheten om alla de dagliga störningar och ...

[K5]6 d §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på lägsta tjänstekvalitet för företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät, om det behövs för att förebygga förhindrad eller långsam trafik i nätet eller försämring av kvaliteten på allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och har behandlats i avsnitt 8.2.4, genomförs artikel 22.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Bestämmelsen gör det möjligt att meddela föreskrifter som syftar till att säkerställa tjänsternas kvalitet. De tjänster som avses är i första hand anslutning till Internet. Ingripande kan ske mot den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät, dvs. nätoperatören. ...

[K5]6 e §  Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska ta hänsyn till de behov som slutanvändare med funktionsnedsättning har av att

 1. få tillgång till elektroniska kommunikationstjänster i samma utsträckning som flertalet slutanvändare, och
 2. kunna dra nytta av det utbud av företag och tjänster som flertalet slutanvändare har tillgång till.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och har behandlats i avsnitt 8.7, genomförs artikel 23a.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Bestämmelsen i första stycket innebär att utformningen av de tjänster som erbjuds andra slutanvändare kan behöva anpassas på ett sätt som tar hänsyn till behoven hos personer med funktionsnedsättning. ...

[K5]7 §  Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska

 1. medverka till att nödsamtal utan avbrott kan förmedlas avgiftsfritt för användaren,
 2. avgiftsfritt lämna lokaliseringsuppgifter till den som tar emot nödsamtal,
 3. på villkor som är rättvisa, kostnadsorienterade och ickediskriminerande tillgodose varje rimlig begäran om att lämna ut abonnentuppgifter som inte omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag till den som bedriver eller avser att bedriva abonnentupplysning,
 4. avgiftsfritt tillhandahålla en abonnent specificerade telefonräkningar som gäller användningen av ett allmänt kommunikationsnät eller därtill hörande allmänt tillgängliga telefonitjänster, om inte abonnenten har begärt att räkningen ska vara ospecificerad, och
 5. se till att slutanvändare kan nå samtliga nummer som tillhandahålls inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart och den uppringde abonnenten inte av kommersiella skäl har valt att begränsa tillträdet för uppringande från vissa geografiska områden.

[S2]Samtal som är avgiftsfria för den uppringande abonnenten får inte anges på dennes telefonräkning.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. på vilket sätt skyldigheterna ska fullgöras,
 2. undantag från skyldigheterna,
 3. i fråga om första stycket 2–4, vilka uppgifter som omfattas av skyldigheterna, och
 4. i fråga om första stycket 2, de krav som ska uppfyllas vid tillhandahållandet av uppgifterna. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som behandlas i avsnitt 8.3, 8.6 och 8.8, genomförs artikel 25.4, 26.1, 26.2, 26.5, 28.1 och 29.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster samt del A punkt a i bilaga 1 till samma direktiv. Tillämpningsområdet för paragrafen har utvidgats till ...

Prop. 2002/03:110: I bestämmelsens första stycke föreskrivs generella skyldigheter för den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst.

Genom vad som föreskrivs i första punkten genomförs artikel 23 i USO-direktivet. Bestämmelsen har sin huvudsakliga motsvarighet i 2 § första stycket 3 och 18 § telelagen. Nätets driftsäkerhet har behandlats i avsnitt ...

 • RK 2012:3:När abonnentuppgifter ska lämnas ut på villkor som är kostnadsorienterade krävs dels att de underliggande kostnaderna ska ha uppkommit som en följd av förpliktelsen att tillhandahålla abonnentuppgifterna eller med andra ord varit föranledda av denna förpliktelse, dels att dessa kostnader måste vara nödvändiga för att denna förpliktelse ska kunna fullgöras. Uttalanden om bevisbörda och beviskrav avseende om ett visst kostnadsslag eller kostnaden för en viss teknisk lösning uppfyller dessa krav.

[K5]7 a §  Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska på begäran av en abonnent avgiftsfritt spärra vissa nummer eller typer av utgående samtal eller sms- meddelanden med förhöjd taxa.

[S2]En abonnent ska i samband med att avtal träffas om tillhandahållande av en allmänt tillgänglig telefonitjänst informeras om sin rätt enligt första stycket och ska under löpande avtalsperiod ha rätt att avgiftsfritt ändra spärrningen.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag från skyldigheten. Den som har förpliktats att tillhandahålla en tjänst enligt 1 § första stycket 2 får inte undantas från skyldigheten. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna i första stycket, som behandlas i avsnitt 8.3, genomförs del A punkt b i bilaga 1 till direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringen innebär att den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst på begäran av en abonnent avgiftsfritt ska spärra vissa typer av sms-meddelanden. Med sms-meddelanden avses inte bara rena textmeddelanden utan också mms-meddelanden (multimedia ...

[K5]7 b §  Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska avgiftsfritt ge abonnenten en möjlighet att få tjänsten spärrad vid ett belopp som abonnenten anger på förhand. När fordran mot abonnenten överstiger det angivna beloppet ska tjänsten avgiftsfritt avbrytas, om abonnenten inte begär att tjänsten ändå ska tillhandahållas.

[S2]Att tjänsten avbryts ska inte hindra abonnenten från att ringa nödsamtal eller andra avgiftsfria samtal.

[S3]En abonnent ska i samband med att avtal träffas om tillhandahållande av en allmänt tillgänglig telefonitjänst informeras om sin rätt enligt första stycket och ska under löpande avtalsperiod ha rätt att avgiftsfritt ändra angivet belopp.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag från skyldigheten. Lag (2008:484).

[K5]7 c §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska erbjuda abonnenter möjlighet att på annat sätt än som anges i 7 § första stycket 4, 7 a § eller 7 b § kontrollera sina kostnader för användningen av tjänsten. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och behandlas i avsnitt 8.3, genomförs del A punkt g i bilaga 1 till direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Syftet med bestämmelsen är att ge abonnenter möjlighet att ha kontroll över sina utgifter. Bestämmelsen kompletterar bestämmelserna i 7 § första stycket 4 om tillhandahållande av specificerade räkningar, 7 a § om spärr av vissa nummer eller vissa typer av samtal ...

[K5]7 d §  Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst till mobil nätanslutningspunkt ska vid en olycka eller en annan allvarlig händelse i samhället avgiftsfritt medverka till att förmedla meddelanden som är av vikt för allmänheten och som ska skydda människor, egendom eller miljö. Meddelandena ska förmedlas till terminalutrustning som använts inom ett angivet geografiskt område som berörs av olyckan eller händelsen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten. Lag (2017:406).

[K5]8 §  Den som tillhandahåller telefonautomater som är tillgängliga för allmänheten skall se till att nödsamtal från automaterna förmedlas avgiftsfritt och utan krav på betalningsmedel.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen säkerställs att även den som tillhandahåller telefonautomater som är tillgängliga för allmänheten tillmötesgår kraven i artiklarna 6.3, 23 och 26.1 i USO-direktivet om oavbruten och avgiftsfri tillgång till larmtjänster. Bestämmelsen har berörts i avsnitt 18.11.

 • RK 2014:1:Fråga om marknadsavgränsning för tillträdesskyldigheten till nätinfrastruktur samt villkor för nätinfrastrukturtillträde. Begreppet tillträde till nät kan även omfatta skyldighet att nyanlägga fiber. Ålagda skyldigheter har ansetts proportionerliga.

[K5]9 §  Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska se till att en abonnent med nummer ur en nationell nummerplan kan behålla sitt nummer vid byte av tjänsteleverantör. Om abonnenten begär det, ska nummer som används för en sådan tjänst överlämnas till annan för att denne ska tillhandahålla tjänsten. Ett nummer vars sifferstruktur har geografisk betydelse behöver överlämnas endast för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster inom samma geografiska område (riktnummerområde).

[S2]Första stycket gäller inte överlämnande av nummer mellan nät som tillhandahåller tjänster till en fast respektive en mobil nätanslutningspunkt.

[S3]Överlämnande av nummer ska ske så snart som möjligt. Den mottagande tjänsteleverantören ska tillhandahålla tjänsten senast en arbetsdag efter det att överlämnandet har skett.

[S4]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheterna ska fullgöras och om undantag från skyldigheterna samt får, i enskilda fall, medge undantag från skyldigheterna, om det finns särskilda skäl. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som har behandlats i avsnitt 8.4.1, genomförs artikel 30.1 och 30.4 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringen i första stycket innebär att alla abonnenter med nummer ur en nationell nummerplan har rätt till s.k. nummerportering. Abonnenter kommer därmed att ha rätt att behålla sitt nummer vid byte av tjänsteleverantör när det gäller alla elektroniska kommunikationstjänster ...

Prop. 2002/03:110: Paragrafen behandlar nummerportabilitet och innebär att artikel 30.1 i USO-direktivet genomförs. Den har sin motsvarighet i 39 och 41 §§telelagen, vilka slagits samman och överförts till denna lag. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt ...

[K5]10 §  Ersättning för att överlämna nummer enligt 9 § får grundas endast på driftskostnaden för överlämnandet.

[S2]Den som har överlämnat ett nummer har endast rätt till ersättning för den driftskostnad som utgörs av ökade trafikkostnader för ett meddelande till numret. Sådan ersättning får tas ut endast från den som den anropande abonnenten har ingått avtal med om förmedling av meddelandet.

[S3]Den som överlämnar nummer har inte rätt till ersättning från abonnenten för överlämnandet. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Paragrafen har följdändrats med anledning av ändringarna i 5 kap. 9 §.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen reglerar ersättning vid nummerportabilitet. I första stycket genomförs artikel 30.2 i USO-direktivet. Regeln motsvaras av 42 § första och tredje stycket telelagen.

Andra stycket om fördelningen av driftskostnaderna har överförts från 42 § telelagen med den ändringen att ersättningen inte längre begränsas till hälften ...

[K5]11 §  Den som överlämnar ett nummer enligt 9 § ska till den som tillsynsmyndigheten bestämmer genast lämna de uppgifter som är nödvändiga för dirigering av meddelande till numret. Andra uppgifter som kan vara direkt eller indirekt hänförliga till en fysisk person än uppgifter om nummer och om den som tillhandahåller berörda allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får inte lämnas utan samtycke från personen.

[S2]Myndigheten får utse någon att i en databas sammanställa sådana uppgifter som avses i första stycket och lämna dem till den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, i den mån denne behöver uppgifterna för dirigering av kommunikation, och till andra som myndigheten bestämmer. Den utsedda databasoperatören ska i förhållande till den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster tillämpa villkor som är konkurrensneutrala och får ta ut den ersättning som är skälig med hänsyn till kostnaderna.

[S3]Bestämmelserna i denna lag gäller i tillämpliga delar för den databasverksamhet som avses i andra stycket. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Paragrafen har följdändrats med anledning av ändringarna i 5 kap. 9 §.

Prop. 2002/03:110: I paragrafen regleras databasverksamhet vid nummerportering. Den saknar motsvarighet i USO-direktivet och har väsentligen oförändrad överflyttats från 39 a § telelagen. Frågan har behandlats i avsnitt 18.4.

Särskilda skyldigheter för företag med betydande inflytande på en marknad

12 § Har upphävts genom lag (2011:590).

[K5]13 §  Den som enligt 8 kap. 7 § har ett betydande inflytande på en viss slutkundsmarknad får, om skyldigheter som kan åläggas enligt 4 kap.3 och 4 §§ är otillräckliga, i enlighet med 8 kap. 6 § förpliktas att vidta en lämplig åtgärd. En sådan förpliktelse kan avse att

 1. tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris,
 2. inte vidta konkurrenshindrande åtgärder, eller
 3. inte göra en tjänst som kan tillhandahållas fristående beroende av att även någon annan tjänst tillhandahålls. Lag (2014:211).

Prop. 2002/03:110: Den grundläggande tanken bakom denna bestämmelse är att effektivare konkurrens på slutkundsmarknader ger slutanvändarna större valmöjligheter och bättre villkor. Det föreligger en risk för att ett företag med betydande inflytande på en sådan marknad på olika sätt agerar för att förhindra inträde för nya aktörer eller för att snedvrida konkurrensen, till exempel genom att ta ut för höga priser, dumpa priserna, obligatoriskt gruppera tjänster för slutkunder eller ge vissa kunder otillbörliga förmåner. ...

14 § Har upphävts genom lag (2011:590).

Särskilda rättigheter för abonnenter m.m.

Avtal m.m.

[K5]15 §  Ett avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska innehålla tydliga, heltäckande och lättillgängliga uppgifter om

 1. leverantörens namn och adress,
 2. de tjänster som tillhandahålls,
 3. tillgången till nödsamtal och tillhandahållandet av lokaliseringsuppgifter,
 4. villkor som begränsar tillgången till eller användningen av andra tjänster och tillämpningar än som avses i 3,
 5. den lägsta kvalitetsnivå som erbjuds,
 6. leveranstiden,
 7. de åtgärder som vidtagits för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika överbelastning av nätet och hur åtgärderna kan påverka tjänsternas kvalitet,
 8. de underhålls- och kundstödstjänster som erbjuds,
 9. begränsningar när det gäller användningen av terminalutrustning,
 10. abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning,
 11. detaljerade priser och taxor,
 12. hur betalning kan ske och prisskillnaden mellan olika betalningssätt samt hur information om gällande taxor och underhållsavgifter kan erhållas,
 13. avtalets löptid,
 14. villkoren för förlängning och upphörande av tjänsten,
 15. villkoren för förlängning och uppsägning av avtalet,
 16. vilka åtgärder som kan komma att vidtas vid säkerhetsbrister,
 17. villkoren för ersättning om tjänster inte tillhandahålls enligt avtalet, och
 18. hur ett tvistlösningsförfarande för konsumenter utanför domstol inleds.

[S2]Första stycket ska också gälla för andra slutanvändare som begär det.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om innehållet i avtalet. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som har behandlats i avsnitt 8.2.1, genomförs artikel 20.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Paragrafens tillämpningsområde har ändrats dels så att den även omfattar avtal med den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät, dels så att den som huvudregel endast gäller till förmån för konsumenter. ...

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen, genom vilken artikel 20 i USO-direktivet genomförs, har sin huvudsakliga motsvarighet i 25 § telelagen. Den avser att ge slutanvändarna en garanterad lägsta nivå av information om de tjänster som tillhandahålls dem genom att den föreskriver vad ett avtal skall innehålla. Kravet på avtalsinnehållet har utökats i förhållande till vad som gäller enligt telelagen ...

[K5]15 a §  Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska erbjuda slutanvändare att ingå avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader. Ett avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster får inte ha en längre inledande bindningstid än 24 månader.

[S2]Första stycket andra meningen ska också gälla för andra slutanvändare som begär det. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och behandlas i avsnitt 8.2.2, genomförs artikel 30.5 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

I paragrafen anges begränsningar i avtalsfriheten mellan slutanvändare och den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster. Enligt första stycket ska en slutanvändare alltid ha möjlighet att träffa ett tidsbegränsat avtal som gäller högst ett år. Detta ...

 • MD 2015:5:Villkor i avtal mellan näringsidkare och konsument avseende spår- och spärrtjänster med bindningstider överstigande 12 månader har befunnits vara oskäliga.

[K5]15 b §  Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får i avtal med en konsument inte ställa upp villkor som innebär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än en månad. I fråga om avtal med bindningstid får villkoren inte innebära att konsumenten måste säga upp avtalet tidigare än en månad före bindningstidens utgång för att avtalet ska upphöra att gälla vid den tidpunkten. Lag (2014:146).

Prop. 2013/14:79: Paragrafen är ny. Den behandlas i avsnitt 7.

I första meningen anges att den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster i avtal med en konsument inte får ställa upp villkor som innebär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än en månad. I avtal med bindningstid kan dock abonnenten inte ensidigt avbryta abonnemanget under bindningstiden. Ett sådant avtal kan ...

[K5]15 c §  Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och som har träffat avtal med en konsument om abonnemang med bindningstid, i kombination med tillhandahållande av terminalutrustning, ska efter den inledande bindningstiden på begäran av konsumenten ta bort operatörslås kostnadsfritt och utan dröjsmål.

[S2]Med operatörslås avses sådana begränsningar när det gäller användningen av terminalutrustning som en tjänsteleverantör har infört eller låtit införa för att hindra att utrustningen används för nyttjande av andra leverantörers elektroniska kommunikationstjänster.

[S3]Tjänsteleverantören ska omedelbart efter den inledande bindningstidens utgång på ett tydligt sätt underrätta konsumenten om dennes rätt enligt första stycket. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om på vilket sätt underrättelsen ska lämnas. Lag (2014:146).

Prop. 2013/14:79: Paragrafen är ny. Den behandlas i avsnitt 8.

I första stycket har det förts införts en skyldighet för den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att kostnadsfritt ta bort operatörslås. Användningen av operatörslås är en sådan begränsning i användningen av terminalutrustning som ska framgå av avtalsvillkoren och av information som ges till konsumenten innan avtalet ...

[K5]16 §  Om den som tillhandahåller abonnenter ett elektroniskt kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster vill ändra avtalet ska abonnenten underrättas om ändringen minst en månad innan den träder i kraft. En abonnent som inte godtar de nya villkoren får säga upp avtalet utan att därvid drabbas av någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse. I underrättelsen ska abonnenten upplysas om sin rätt att säga upp avtalet.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om underrättelsens utformning. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som behandlas i avsnitt 8.2.1, genomförs artikel 20.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringen i första stycket innebär att tillämpningsområdet har utvidgats till att även omfatta den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät. ...

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 20.4 i USO-direktivet. Den saknar motsvarighet i telelagen. Den ”påföljd” som anges i artikeln har här förtydligats till kostnad, avgift eller annan förpliktelse.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 18.8.

Insyn och offentliggörande av information

[K5]17 §  Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, ska hålla tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information om gällande priser, taxor och allmänna villkor för tillgång till och användning av nätet eller tjänsten allmänt tillgänglig.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om sådan information. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna i första stycket, som behandlas i avsnitt 8.2.3, genomförs artikel 21.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringen i första stycket innebär att paragrafens tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta alla som tillhandahåller ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst. Det har dessutom införts ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs reglerna om informationsskyldighet i artikel 21 i USO-direktivet. Den har sin huvudsakliga motsvarighet i 26 § telelagen. Av lagtexten framgår att informationsskyldigheten även omfattar uppgifter om gällande priser och taxor. Skyldigheten gäller endast för den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst.

Frågan har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:110#S18-8" ...

[K5]17 a §  Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får förpliktas att tillhandahålla abonnenter information om

 1. tillämpliga taxor för nummer eller tjänster som omfattas av särskild prissättning,
 2. ändringar när det gäller abonnenters tillgång till nödsamtal eller lokaliseringsuppgifter,
 3. åtgärder som begränsar tillgången till eller användningen av tjänster och tillämpningar,
 4. åtgärder som vidtagits för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika överbelastning av nätet och hur åtgärderna kan påverka tjänsternas kvalitet, och
 5. abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina personuppgifter i en abonnentförteckning.

[S2]Ett beslut om en förpliktelse enligt första stycket 1 får förenas med krav på att information om en viss typ av tjänst ska tillhandahållas omedelbart innan ett samtal kopplas.

[S3]Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får förpliktas att regelbundet tillhandahålla abonnenter med funktionsnedsättning detaljerad information om produkter och tjänster som är riktade till dem. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och har behandlats i avsnitt 8.2.3, genomförs artikel 21.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Uppräkningen i första stycket motsvarar med vissa språkliga och redaktionella ändringar den punktuppställning som finns i direktivet. Någon skillnad i sak är inte avsedd. Bestämmelsen innebär att en operatör ...

[K5]18 §  Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får förpliktas att för slutanvändarna offentliggöra jämförbar, adekvat och aktuell information om tjänsternas kvalitet och om vilka åtgärder som vidtagits för att ge slutanvändare med funktionsnedsättning tillträde till tjänsterna i likvärdig utsträckning som andra slutanvändare. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen, som har behandlats i avsnitt 8.2.3, genomförs artikel 22.1 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Bestämmelsens tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta alla som tillhandahåller ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst. En förpliktelse kan ...

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 22 i USO-direktivet. Den saknar motsvarighet i telelagen. Genom den föreskrivna skyldigheten att offentliggöra information som medger jämförelser med andra tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster skapas förutsättningar för slutanvändarna att tillvarata sina intressen när det gäller tillgång till bra tjänster till rimliga priser utifrån sina respektive önskemål. ...

Åtgärder vid utebliven betalning

[K5]19 §  Om en abonnent inte betalar för tillhandahållandet av ett allmänt kommunikationsnät eller för en allmänt tillgänglig telefonitjänst får tillhandahållandet av tjänsten avbrytas först sedan abonnenten uppmanats att betala inom viss skälig tid, med upplysning om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten inom angiven tid, får tillhandahållandet inte avbrytas.

[S2]Om en abonnent vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får tillhandahållandet avbrytas omedelbart. Den som tillhandahåller tjänsten ska i sådant fall genast underrätta abonnenten om avbrytandet och under en tid av lägst tio dagar från avbrytandet ge abonnenten möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal.

[S3]Gäller utebliven eller upprepad för sen betalning en viss tjänst ska avbrottet begränsas till den tjänsten, om det är tekniskt möjligt och abonnenten inte tidigare har fått en betalningsuppmaning eller har vilselett tjänsteleverantören. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen, som har behandlats i avsnitt 8.3, genomförs bilaga 1 Del A punkt e i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringen i första stycket innebär att kravet på särskilda åtgärder innan en tjänst avbryts på grund av utebliven betalning utvidgas till alla som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga telefonitjänster. Det betyder att skyddet mot ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 10.2 i USO-direktivet och bilaga I till samma direktiv, del A, punkten e. Bestämmelsen stöder sig vidare på artikel 29.3 i USO-direktivet och har sin huvudsakliga motsvarighet i 30 § telelagen och har behandlats i avsnitt 18.3.

 • MD 2011:26:En teleoperatör har i avtal mot konsumenter avseende mobiltelefonabonnemang använt avtalsvillkor som inneburit att teleoperatören har en rätt att stänga av abonnemanget för en fordran som tillkommer en innehålls- eller betalsamtalstjänsteleverantör eller annan tredje man. Villkoret har inte ansetts oskäligt enligt 3 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden varför KO:s talan har lämnats utan bifall.

6 kap. Behandling av trafikuppgifter samt integritetsskydd

Särskilda definitioner

[K6]1 §  I detta kapitel avses med

[S2]elektroniskt meddelande: all information som utbyts eller överförs mellan ett begränsat antal parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, utom information som överförs som del av sändningar av ljudradio- och tv-program som är riktade till allmänheten via ett elektroniskt kommunikationsnät om denna information inte kan sättas i samband med den enskilda abonnenten eller användaren av informationen,

[S3]integritetsincident: en händelse som leder till oavsiktlig eller otillåten utplåning, förlust eller ändring, eller otillåtet avslöjande av eller otillåten åtkomst till uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,

[S4]internetåtkomst: möjlighet till överföring av ip-paket som ger användaren tillgång till internet,

[S5]meddelandehantering: utbyte eller överföring av elektroniskt meddelande som inte är samtal och inte heller är information som överförs som del av sändningar av ljudradio- och tv-program,

[S6]misslyckad uppringning: uppringning som kopplas fram utan att nå en mottagare,

[S7]trafikuppgift: uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta meddelande.

[S8]Begreppen behandling, personuppgiftsansvarig och samtycke har i kapitlet samma innebörd som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:366).

Prop. 2010/11:115: Definitionen av integritetsincident bygger på definitionen av ”personuppgiftsbrott” i artikel 2 h i e-dataskyddsdirektivet. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Definitionen omfattar inte bara avsiktliga säkerhetsintrång utan varje händelse, oavsett orsak, som leder till intrång. I många fall utgör de uppgifter som avses personuppgifter. Så är dock inte alltid fallet. Definitionen omfattar samtliga uppgifter som behandlas. Med att uppgifter behandlas avses varje åtgärd ...

Prop. 2010/11:46: Ändringarna, som innebär införande av definitioner av särskilda begrepp som används i 6 kap., har behandlats i avsnitt 6. I paragrafens första stycke införs de nya definitionerna av Internetåtkomst, meddelandehantering, misslyckad uppringning och telefoni.

Med Internetåtkomst avses möjligheten att överföra s.k. ip-paket med hjälp av olika tekniker. Med ip-paket avses ett telekommunikationspaket ...

Prop. 2002/03:110: Definitionen av elektroniskt meddelande motsvarar definitionen för ”kommunikation” i artikel 2 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. En annan term har valts för att undvika sammanblandning med elektronisk kommunikation som ingår i andra definitioner. Definitionen av elektroniskt meddelande är sådan att den bara kan gälla för 6 kap. Den gäller nämligen bara information som utbyts eller överförs mellan ett begränsat antal parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk ...

Förhållande till annan reglering

[K6]2 §  Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns förutom i detta kapitel i EU:s dataskyddsförordning och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

[S2]Bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning om rättelse, radering, begränsning och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

[S3]I det allmännas verksamhet ska offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas i stället för 2023 §§. Lag (2018:366).

Prop. 2002/03:110: Första stycket och andra stycket motsvarar 69 § telelagen och klargör förhållandet mellan personuppgiftslagen och denna lag. Det som inte är särskilt reglerat beträffande integritetsskydd i denna lag kan omfattas av bestämmelserna om behandling av personuppgifter i personuppgiftslagen. ...

Säkerhet

[K6]3 §  Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsten skyddas. Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla detta skydd i nätet. Åtgärderna ska vara ägnade att säkerställa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för integritetsincidenter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyddsåtgärder enligt första stycket. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som har behandlats i avsnitt 9.3, genomförs artikel 4.1a i e-dataskyddsdirektivet.

I första meningen har det klargjorts att bestämmelsen omfattar såväl tekniska som organisatoriska åtgärder. Med tekniska åtgärder avses bl.a. att skydda uppgifter som behandlas mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring. Med organisatoriska åtgärder avses bl.a. att endast behörig ...

Prop. 2002/03:110: Artikel 4.1 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation är en grundläggande bestämmelse som genomförs genom denna paragraf. Regeln förklaras ytterligare i ingresspunkt 20 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Avsikten med bestämmelsen är att det skall finnas ett grundskydd för behandling av uppgifter vid tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Detta skydd är av tvingande karaktär och är således inte möjligt att avtala bort. ...

[K6]3 a §  Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska vidta de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de lagrade uppgifterna vid behandling.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyddsåtgärder enligt första stycket. Lag (2012:518).

Prop. 2010/11:46: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 8.1. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, med ett smärre tillägg.

I bestämmelsen regleras skyldigheten för nät- och tjänsteleverantörer att vidta åtgärder för att säkerställa att behandlade uppgifter skyddas mot integritetsintrång. Det kan t.ex. röra sig om skydd mot obehörig avlyssning.

I första stycket ...

[K6]4 §  Om det vid tillhandahållande av en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst finns särskild risk för bristande skydd av behandlade uppgifter, skall den som tillhandahåller tjänsten informera abonnenten om risken. Om den som tillhandahåller tjänsten inte är skyldig att enligt 3 § avhjälpa risken, skall abonnenten informeras om hur och till vilken ungefärlig kostnad risken kan avhjälpas.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen motsvaras i telelagen av 48 §. Genom bestämmelsen genomförs artikel 4.2 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Även om säkerhetsnivån enligt föregående paragraf är uppfylld kan det i fråga om vissa elektroniska kommunikationstjänster föreligga särskilda risker för bristande skydd av behandlade uppgifter. I ingresspunkt 20 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation om-...

[K6]4 a §  Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska utan onödigt dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten om integritetsincidenter. Om incidenten kan antas inverka negativt på de abonnenter eller användare som de behandlade uppgifterna berör, eller om tillsynsmyndigheten begär det, ska även dessa underrättas utan onödigt dröjsmål.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag från skyldigheten. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och har behandlats i avsnitt 9.3, genomförs artikel 4.3 och 4.4 första stycket i e-dataskyddsdirektivet. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Bestämmelsen i första stycket innebär att tjänsteleverantörer är skyldiga att rapportera integritetsincidenter till tillsynsmyndigheten och abonnenter eller användare. Begreppet integritetsincident definieras ...

[K6]4 b §  Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska löpande föra en förteckning över integritetsincidenter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i en sådan förteckning. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och behandlas i avsnitt 9.3, genomförs artikel 4.4 andra stycket i e-dataskyddsdirektivet. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

I första stycket införs en skyldighet att löpande dokumentera integritetsincidenter i en förteckning. Med stöd av 7 kap. 3 § har tillsynsmyndigheten rätt att få del av förteckningen för att kunna bedöma om de krav som ...

Behandling av trafikuppgifter

[K6]5 §  Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § ska utplåna eller avidentifiera lagrade eller på annat sätt behandlade trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller som avser abonnenter, när uppgifterna inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande. Det gäller dock inte om uppgifterna sparas för sådan behandling som anges i 6, 13, 16 a eller 16 c §. Lag (2012:127).

Prop. 2010/11:46: I paragrafen återfinns huvudregeln om behandling av trafikuppgifter. Den innebär att när en sådan uppgift inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande måste uppgiften utplånas eller avidentifieras. Paragrafen har kompletterats med en hänvisning till 16 a och 16 c §§ om lagringsskyldighet för brottsbekämpande ändamål och behandling av dessa trafikuppgifter. Dessa bestämmelser utgör undantag från huvudregeln. Paragrafen har utformats efter förslag från Lagrådet. Enligt 16 ...

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 6.1 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Den motsvaras i telelagen av 49 § första stycket. När en trafikuppgift inte längre behövs för överföring av ett elektroniskt meddelande får den inte längre bevaras, om den inte avidentifieras. I ingresspunkt 28 i direktivet förklaras att skyldigheten att utplåna trafikuppgifter eller att avidentifiera dem, när de inte längre behövs för ...

 • NJA 2012 s. 975:Innehavare av ensamrätter att göra ett antal ljudböcker tillgängliga för allmänheten har ansökt om informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen för en internetleverantör att vid vite ge information om namn på och adress till den som har registrerats som användare av en viss IP-adress, eftersom intrång i ensamrätterna påstås ha skett med användande av IP-adressen. Varken Datalagringsdirektivet eller Datakommunikationsdirektivet har utgjort hinder mot att meddela ett föreläggande. Även fråga om innebörden av uttrycket tillgängliggörande genom överföring till allmänheten och om beviskravet för informationsföreläggande.

[K6]6 §  Trafikuppgifter som krävs för abonnentfakturering och betalning av avgifter för samtrafik får behandlas till dess att fordran är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra invändningar mot faktureringen eller avgiften.

[S2]Om den som uppgifterna rör har samtyckt till det, får den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst behandla de uppgifter som avses i 5 § för att marknadsföra elektroniska kommunikationstjänster eller för att tillhandahålla andra tjänster där uppgifterna behövs, i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för tjänsten eller marknadsföringen. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

[S3]Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst skall informera den uppgiften rör om vilken typ av trafikuppgifter som behandlas och hur länge uppgifterna behandlas för sådana ändamål som anges i första och andra stycket. Informationen skall lämnas innan samtycke inhämtas.

Prop. 2002/03:110: Enligt första stycket, som har stöd i artikel 6.2 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, får uppgifter som krävs för abonnentfakturering och betalning av avgifter för samtrafik behandlas till dess att fordran är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra invändningar mot faktureringen eller avgiften. Bestämmelsen har omformulerats efter Lagrådets påpekanden. En betalning av en fordran behöver inte hindra att reklamation kan ske i ...

 • NJA 2012 s. 975:Innehavare av ensamrätter att göra ett antal ljudböcker tillgängliga för allmänheten har ansökt om informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen för en internetleverantör att vid vite ge information om namn på och adress till den som har registrerats som användare av en viss IP-adress, eftersom intrång i ensamrätterna påstås ha skett med användande av IP-adressen. Varken Datalagringsdirektivet eller Datakommunikationsdirektivet har utgjort hinder mot att meddela ett föreläggande. Även fråga om innebörden av uttrycket tillgängliggörande genom överföring till allmänheten och om beviskravet för informationsföreläggande.

[K6]7 §  Behandling av trafikuppgifter enligt 5 och 6 §§ får utföras endast av den som fått i uppdrag av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig att sköta fakturering, trafikstyrning, kundförfrågningar, marknadsföring av elektroniska kommunikationstjänster eller tillhandahållande av andra tjänster där uppgifterna behövs. Behandlingen skall begränsas till vad som är nödvändigt för verksamheten.

Prop. 2002/03:110: Av paragrafen, som innebär att artikel 6.5 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation genomförs, framgår vilka personer som får ta befattning med uppgifterna enligt 5 och 6 §§.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 19.6.

[K6]8 §  Bestämmelserna i 5-7 §§ gäller inte

 1. när en myndighet eller en domstol behöver tillgång till sådana uppgifter som avses i 5 § för att lösa tvister,
 2. för elektroniska meddelanden som omfattas av ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken,
 3. för elektroniska meddelanden som omfattas av beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, tekniskt bistånd med sådan avlyssning eller övervakning, inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet, eller
 4. i den utsträckning uppgifter som avses i 5 § är nödvändiga för att förhindra och avslöja obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst. Lag (2021:240).

Prop. 2011/12:55: Paragrafen reglerar undantag från operatörernas skyldighet att utplåna och avidentifiera trafikuppgifter när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande.

I punkten 2 har hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ersatts av de nya begreppen hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Det kan, som Lagrådet har påpekat, noteras att upplysningen att meddelandet ska ha befordrats i ...

Prop. 2002/03:110: I paragrafen görs undantag från reglerna i 5–7 §§ för vissa fall beträffande rätten att behandla trafikuppgifter.

Genom punkten 1 genomförs artikel 6.6 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Punkten 2 och 3 motsvaras i telelagen av 50 § första stycket 1 och 2.

Stöd för undantagen finns i artikel 15.1 i direktivet. Beträffande punkten 3 får ...

 • NJA 2012 s. 975:Innehavare av ensamrätter att göra ett antal ljudböcker tillgängliga för allmänheten har ansökt om informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen för en internetleverantör att vid vite ge information om namn på och adress till den som har registrerats som användare av en viss IP-adress, eftersom intrång i ensamrätterna påstås ha skett med användande av IP-adressen. Varken Datalagringsdirektivet eller Datakommunikationsdirektivet har utgjort hinder mot att meddela ett föreläggande. Även fråga om innebörden av uttrycket tillgängliggörande genom överföring till allmänheten och om beviskravet för informationsföreläggande.

Lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter

[K6]9 §  Lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter och som rör användare som är fysiska personer eller abonnenter får behandlas endast sedan de har avidentifierats eller användaren eller abonnenten gett sitt samtycke till behandlingen. Behandlingen får endast ske i den utsträckning och under den tid som krävs för tillhandahållandet av en tjänst där uppgifterna behövs.

[S2]Innan samtycke lämnas skall den som tillhandahåller tjänsten informera om

 1. vilken typ av uppgifter som kommer att behandlas,
 2. behandlingens syfte och varaktighet, samt
 3. huruvida uppgifterna kommer att vidarebefordras.

[S3]Användaren eller abonnenten har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

[S4]En användare eller en abonnent skall, trots att samtycke lämnats, på ett enkelt och kostnadsfritt sätt i enskilda fall kunna motsätta sig behandling av uppgifter vid uppkoppling eller överföring av ett elektroniskt meddelande.

Prop. 2002/03:110: I paragrafens första stycke anges under vilka förutsättningar lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter får behandlas. Detta får ske för tillhandahållande av sådana tjänster där uppgifterna behövs (mervärdestjänster enligt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation). Här avses även tjänster som tillhandahålls av annan än den som tillhandahåller det allmänna kommunikationsnät eller den allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänst i vilket lokaliseringsuppgifterna ...

[K6]10 §  Endast den som handlar på uppdrag av den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, eller av den som tillhandahåller den tjänst där uppgifterna behövs, får behandla uppgifter i enlighet med 9 §.

Prop. 2002/03:110: Av paragrafen, genom vilken artikel 9.3 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation genomförs, framgår vilka personer som får ta befattning med uppgifterna enligt 9 §.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 19.7.

[K6]10 a §  Lokaliseringsuppgifter som omfattas av beslut om inhämtning av uppgifter enligt 27 kap.rättegångsbalken eller lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet, får behandlas utan hinder av 9 och 10 §§. Lag (2012:285).

Prop. 2011/12:55: Paragrafen, som är ny, behandlar vissa undantag från lagens regler om behandling av lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter.

I 9 och 10 §§ finns bestämmelser om hur operatörer får behandla lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter, exempelvis uppgifter som

avser en enbart påslagen mobiltelefon. Uppgifter som rör ...

Meddelanden som är av vikt för allmänheten

[K6]10 b §  Den som enligt 5 kap. 7 d § är skyldig att medverka till att förmedla meddelanden som är av vikt för allmänheten får för detta ändamål behandla trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter och uppgifter om abonnemang. Uppgifterna får behandlas endast i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för ändamålet. De ska därefter genast utplånas.

[S2]Bestämmelserna i 57, 9 och 10 §§ gäller inte för behandling enligt första stycket.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om under hur lång tid uppgifterna får behandlas innan de enligt första stycket ska utplånas. Lag (2017:406).

Ospecificerade räkningar

[K6]11 §  Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst är skyldig att tillhandahålla en abonnent som begär det en ospecificerad räkning.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen motsvaras i telelagen av 29 § första stycket första meningen sista satsen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 7.1 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 19.8.

Nummerpresentation

[K6]12 §  Den som tillhandahåller nummerpresentation skall erbjuda

 1. den anropande abonnenten eller användaren möjlighet att enkelt och kostnadsfritt förhindra nummerpresentation för varje samtal,
 2. den anropade abonnenten möjlighet att på ett enkelt sätt och kostnadsfritt vid rimlig användning av funktionen förhindra nummerpresentationen vid inkommande samtal, och
 3. om numret visas innan samtalet etableras, den anropade abonnenten möjlighet att på ett enkelt sätt avvisa inkommande samtal, om skydd mot nummerpresentationen används av den anropande användaren eller abonnenten.

[S2]Om presentationen avser det uppkopplade numret, skall den anropade abonnenten erbjudas möjlighet att på ett enkelt sätt och kostnadsfritt förhindra presentationen av det uppkopplade numret för den anropande användaren.

[S3]Vad som föreskrivs i första stycket 1 skall gälla även för samtal till ett annat land. Vad som föreskrivs i första stycket 2 och 3 samt andra stycket skall gälla även för inkommande samtal från ett annat land.

[S4]Om nummerpresentation eller presentation av ett uppkopplat nummer erbjuds skall den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster informera allmänheten om detta och om de möjligheter som anges i första och andra stycket.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelserna i paragrafens första och andra stycke motsvaras av bestämmelser i teleförordningen. Genom bestämmelserna genomförs artikel 8.1–8.6 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 24 § i fråga om behandling av uppgifter för elektronisk kommunikation meddela närmare föreskrifter om de krav som skall ställas på ...

Undantag som gäller nummerpresentation och lokaliseringsuppgifter

[K6]13 §  Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får

 1. på begäran av en abonnent temporärt åsidosätta skydd mot nummerpresentation för att kunna identifiera störande samtal samt lagra sådana uppgifter som identifierar den anropande abonnenten och hålla dem tillgängliga för abonnenten på begäran, samt
 2. för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller en regional alarmeringscentral som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler åsidosätta skydd mot nummerpresentation och tillhandahålla en sådan myndighet eller organisation lokaliseringsuppgifter vid nödsamtal, utan samtycke eller trots vägran från abonnenten eller användaren. Lag (2014:734).

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 10 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Bestämmelsen i punkten 1 avser möjlighet att temporärt åsidosätta skydd mot nummerpresentation för att spåra störande samtal. Bestämmelsen motsvaras i telelagen av 50 § första stycket 3 och andra stycket, som dock har ett vidare tillämpningsområde. Det kan vara fråga om hotfulla samtal eller rena okynnessamtal. ...

Automatisk vidarekoppling

[K6]14 §  Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst är skyldig att på begäran av en abonnent på ett enkelt sätt och kostnadsfritt tillhandahålla möjlighet att stoppa automatisk vidarekoppling som görs av tredje part till abonnenten.

Prop. 2002/03:110: En motsvarande bestämmelse finns i dag i teleförordningen efter bemyndigande i 52 § 2 telelagen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 11 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 24 § meddela närmare föreskrifter om vidarekoppling.

Abonnentförteckningar

[K6]15 §  En abonnent som är en fysisk person skall kostnadsfritt få information om ändamålen med en allmänt tillgänglig abonnentförteckning eller en förteckning ur vilken uppgifter kan erhållas genom abonnentupplysning, innan personuppgifter om abonnenten tas in i den. Om förteckningen skall finnas i elektronisk form, skall abonnenten informeras om de sökfunktioner som en sådan tjänst möjliggör.

Prop. 2002/03:110: En bestämmelse om personuppgifter i allmänt tillgängliga kataloger finns i teleförordningen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 12.1 i direk-

tivet om integritet och elektronisk kommunikation. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt ...

[K6]16 §  För att behandla personuppgifter om en abonnent som är en fysisk person i en förteckning som avses i 15 § fordras samtycke från denne. Abonnenten skall ha möjlighet att utan kostnad kontrollera uppgifterna och få felaktiga uppgifter rättade samt få uppgifter borttagna ur förteckningen så snart det är möjligt.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen införs krav på samtycke från abonnent som är fysisk person innan behandling av personuppgifter om abonnenten sker i en allmänt tillgänglig abonnentförteckning, varmed även avses en förteckning ur vilken uppgifter kan erhållas genom abonnentupplysning. Samtycke bör kunna innefatta också att uppgifterna får överlåtas vidare till andra abonnentupplysningsföretag för att tillhandahålla allmänt tillgängliga abonnentförteckningar eller abonnentupplysning. Abonnentens möjlighet att ...

Lagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

[K6]16 a §  Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § är skyldig att lagra sådana uppgifter som avses i 20 § första stycket 1 och 3 som är nödvändiga för att spåra och identifiera kommunikationskällan, slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, typ av kommunikation, kommunikationsutrustning samt lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och slut.

[S2]Skyldigheten att lagra uppgifter enligt första stycket omfattar uppgifter som genereras eller behandlas vid telefonitjänst och meddelandehantering via mobil nätanslutningspunkt samt vid internetåtkomst. Även vid en misslyckad uppringning gäller skyldigheten att lagra uppgifter som genereras eller behandlas.

[S3]För telefonitjänst gäller lagringsskyldigheten enligt första stycket inte uppgift om nummer som ett samtal styrts till.

[S4]Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt denna paragraf får uppdra åt någon annan att utföra lagringen.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras enligt denna paragraf. Lag (2019:497).

Prop. 2018/19:86: Skyldigheten att lagra uppgifter enligt första stycket omfattar uppgifter som genereras eller behandlas vid telefonitjänst och meddelandehantering via mobil nätanslutningspunkt samt vid internetåtkomst. Även vid en misslyckad uppringning gäller skyldigheten att lagra uppgifter som genereras eller behandlas.

För telefonitjänst gäller lagringsskyldigheten enligt första stycket inte uppgift om nummer som ett samtal styrts till.

Prop. 2010/11:46: Rubriken och paragrafen är nya.

Rubriken omfattar de nya bestämmelserna i 16 a–16 f §§. Begreppet trafikuppgift definieras i 1 § som en uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta meddelande. Den definitionen är för snäv för att träffa samtliga de uppgifter som omfattas av skyldigheten att lagra uppgifter enligt 16 a §, t.ex. uppgifter om Internetanslutning och om typ ...

 • RK 2017:1:De svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål i lagen och förordningen om elektronisk kommunikation är inte förenliga med unionsrätten och kan inte tillämpas. Post- och telestyrelsen har därför inte haft rätt att förelägga Tele2 att lagra uppgifter i enlighet med dessa bestämmelser.
 • RK 2018:1:En operatör är inte skyldig att ge Polismyndigheten tillgång till sådana uppgifter om abonnemang som sparats på grund av de bestämmelser om skyldighet att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål som tidigare bedömts strida mot EU-rätten och därför inte kunde tillämpas. Operatören ska emellertid lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som ska tillämpas och som gäller misstanke om brott. I denna del hade Post- och telestyrelsen därför rätt att förelägga operatören att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter som ska ingripa mot brottet oavsett det misstänkta brottets svårhetsgrad.
 • NJA 2012 s. 975:Innehavare av ensamrätter att göra ett antal ljudböcker tillgängliga för allmänheten har ansökt om informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen för en internetleverantör att vid vite ge information om namn på och adress till den som har registrerats som användare av en viss IP-adress, eftersom intrång i ensamrätterna påstås ha skett med användande av IP-adressen. Varken Datalagringsdirektivet eller Datakommunikationsdirektivet har utgjort hinder mot att meddela ett föreläggande. Även fråga om innebörden av uttrycket tillgängliggörande genom överföring till allmänheten och om beviskravet för informationsföreläggande.

[K6]16 b §  Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten att lagra uppgifter enligt 16 a §, om det finns synnerliga skäl för det. Beslutet får förenas med villkor.

[S2]Beslutet om undantag får återkallas om villkoren i beslutet inte har följts eller det finns andra särskilda skäl för återkallelse. Lag (2012:127).

Prop. 2010/11:46: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 7.2. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

I första stycket ges tillsynsmyndigheten (Post- och telestyrelsen) en möjlighet att i enskilda fall medge undantag från lagringsskyldigheten som följer av 16 a §, om det finns synnerliga skäl. Vid prövningen av om undantag ska medges får en avvägning göras mellan nyttan ...

[K6]16 c §  Uppgifter som lagrats enligt 16 a § får behandlas endast för att lämnas ut enligt 22 § första stycket 2 eller 14, 27 kap. 19 § rättegångsbalken eller lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Lag (2021:240).

Prop. 2010/11:46: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 7.3. I bestämmelsen regleras för vilka ändamål uppgifter som har lagrats enligt 16 a § får behandlas. Lagrådet har föreslagit att orden ”denna lag” i förtydligande syfte förs in omedelbart före ”eller”. I konsekvens med hur de hänvisningar som förekommer på andra ställen i de föreslagna paragraferna har utformats anser regeringen emellertid att någon sådan skrivning ...

 • NJA 2012 s. 975:Innehavare av ensamrätter att göra ett antal ljudböcker tillgängliga för allmänheten har ansökt om informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen för en internetleverantör att vid vite ge information om namn på och adress till den som har registrerats som användare av en viss IP-adress, eftersom intrång i ensamrätterna påstås ha skett med användande av IP-adressen. Varken Datalagringsdirektivet eller Datakommunikationsdirektivet har utgjort hinder mot att meddela ett föreläggande. Även fråga om innebörden av uttrycket tillgängliggörande genom överföring till allmänheten och om beviskravet för informationsföreläggande.

[K6]16 d §  Uppgifter som avses i 16 a § ska lagras enligt följande:

 • Uppgifter som genereras eller behandlas vid telefonitjänst och meddelandehantering via mobil nätanslutningspunkt ska lagras i sex månader. Lokaliseringsuppgifter ska dock lagras i endast två månader.
 • Uppgifter som genereras eller behandlas vid internetåtkomst ska lagras i tio månader. Om uppgifterna identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten ska de dock lagras i endast sex månader.

[S2]Lagringstiden räknas från den dag kommunikationen avslutades.

[S3]När lagringstiden har löpt ut ska den lagringsskyldige genast utplåna uppgifterna. Om en begäran om utlämnande har kommit in eller ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken har meddelats innan lagringstiden löpt ut, ska den lagringsskyldige dock fortsätta lagra uppgifterna till dess att de har lämnats ut eller tiden för bevarande har löpt ut. Därefter ska uppgifterna genast utplånas.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om lagringstiden enligt första stycket. Lag (2021:240).

Prop. 2018/19:86: – Uppgifter som genereras eller behandlas vid telefonitjänst och meddelandehantering via mobil nätanslutningspunkt ska lagras i sex månader. Lokaliseringsuppgifter ska dock lagras i endast två månader.

– Uppgifter som genereras eller behandlas vid internetåtkomst ska lagras i tio månader. Om uppgifterna identifierar den utrustning där kommunikationen ...

Prop. 2010/11:46: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 6.5. I bestämmelsen regleras lagringstidens längd och de åtgärder som ska vidtas från leverantörens sida vid lagringstidens slut. Paragrafen har i allt väsentligt utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Begreppet ”den lagringsskyldige” har dock behållits, med hänsyn till att en leverantör kan vara anmälningsskyldig men ha beviljats undantag från lagringsskyldigheten ...

[K6]16 e §  Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § har rätt till ersättning för kostnader som uppstår när lagrade uppgifter lämnas ut. Ersättningen ska betalas av den myndighet som har begärt uppgifterna.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättning som avses i första stycket. Lag (2012:127).

Prop. 2010/11:46: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 9.2. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

I paragrafen ges enligt första stycket de som är skyldiga att lagra uppgifter enligt 16 a § rätt till ersättning för kostnader som uppstår vid utlämnande av de lagrade uppgifterna enligt 22 § första stycket 2 och 3 samt 27 ...

[K6]16 f §  Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska bedriva verksamheten så att uppgifterna utan dröjsmål kan lämnas ut och så att verkställandet av utlämnandet inte röjs. Uppgifterna ska göras tillgängliga på ett sådant sätt att informationen enkelt kan tas om hand. Lag (2012:127).

Prop. 2010/11:46: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 7.4. Paragrafen har utformats i enlighet med de synpunkter Lagrådet har lämnat.

I bestämmelsen anges vilka krav som ställs på leverantörerna vid verkställandet av en begäran om utlämnande. Det anges att uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål. Utgångspunkten är att arbetet med att överföra information med anledning av en begäran som inkommer ...

[K6]16 g §  Om någon som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § har förelagts att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken gäller 3 a, 16 e och 16 f §§ på motsvarande sätt för den uppgift som ska bevaras. Lag (2021:240).

Förbud mot avlyssning m.m.

[K6]17 §  Utöver vad som anges i 5-7 och 20 §§ får inte någon annan än berörda användare ta del av eller på annat sätt behandla uppgifter i ett elektroniskt meddelande som överförs i ett allmänt kommunikationsnät eller med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, eller trafikuppgifter som hör till detta meddelande, om inte en av användarna har samtyckt till behandlingen.

[S2]Första stycket utgör inte hinder mot

 1. sådan lagring som är automatisk, mellanliggande och tillfällig, om den är nödvändig för överföring av ett elektroniskt meddelande, eller i den utsträckning den är nödvändig för driften av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst,
 2. att andra får tillgång till innehållet i ett elektroniskt meddelande, om innehållet ändå är allmänt tillgängligt, om det sker endast för att effektivisera den fortsatta överföringen till andra mottagare samt om uppgifter om vem som begärt att få informationen utplånas, eller
 3. att i radiomottagare avlyssna eller på annat sätt med användande av sådan mottagare få tillgång till ett radiobefordrat elektroniskt meddelande som inte är avsett för den som avlyssnar eller för allmänheten.

Prop. 2002/03:110: Första stycket innehåller den grundläggande bestämmelsen till skydd för hemligheten för elektroniska meddelanden. Med detta avses motsvarigheten till telehemligheten på hela området för elektronisk kommunikation. Hemligheten är då knuten till begreppet elektroniskt meddelande som definieras i 1 §. Det är behandlingen av uppgifter om detta som skyddas.

Av ingresspunkt 22 till direktivet om integritet och elektronisk kommunikation framgår att förbudet mot lagring av kommunikationer ...

[K6]18 §  Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen, som behandlas i avsnitt 9.4, genomförs artikel 5.3 i edataskyddsdirektivet.

Bestämmelsen är inte längre begränsad till elektroniska kommunikationsnät, utan avser all lagring eller tillgång till information i terminalutrustning. Det innebär att lagring eller hämtning som sker med hjälp av extern hårdvara omfattas av bestämmelsen.

Begreppet information har bytts ut ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen, som behandlar s.k. cookies, genomförs artikel 5.3 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Det är tillräckligt att information om sådana åtgärder som anges i paragrafen ges till användaren eller abonnenten och att möjlighet att vägra sådan behandling ges under den ifrågavarande sessionen. Det erfordras inte att användaren eller abonnenten först skall ha accepterat åtgärderna, förutsatt att normala rutiner används, så att användaren eller ...

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation m.m.

[K6]19 §  En verksamhet ska bedrivas så att beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan verkställas och så att verkställandet inte röjs, om verksamheten avser tillhandahållande av

 1. ett allmänt kommunikationsnät som inte enbart är avsett för utsändning till allmänheten av program som avses i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller
 2. tjänster inom ett allmänt kommunikationsnät vilka består av
  1. en allmänt tillgänglig telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt som medger överföring av lokala, nationella och internationella samtal, telefax och datakommunikation med en viss angiven lägsta datahastighet, som medger funktionell tillgång till internet, eller
  2. en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst till mobil nätanslutningspunkt.

[S2]Innehållet i och uppgifter om avlyssnade eller övervakade meddelanden ska göras tillgängliga så att informationen enkelt kan tas om hand.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om frågor som avses i första och andra styckena samt får i enskilda fall besluta om undantag från kravet i första stycket. Lag (2018:1917).

Prop. 2011/12:55: Paragrafen innehåller regler om anpassningsskyldighet för operatörer.

I första stycket har hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ersatts av de nya begreppen hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

I andra stycket har begreppet telemeddelande ersatts av begreppet meddelande, se kommentaren till 27 kap. 18 ...

Prop. 2017/18:260: 1. ett allmänt kommunikationsnät som inte enbart är avsett för utsändning till allmänheten av program som avses i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har behandlats utförligt i avsnitt 19.12.

Bestämmelsen är avsedd att så nära som möjligt täcka samma område för vilket anpassningsskyldigheten gällt enligt 17 § telelagen.

Punkten 1 i första stycket motsvarar därvid verksamhet som består i att tillhandahålla nätkapacitet i ett allmänt ...

[K6]19 a §  För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Varje sådan operatör skall anmäla en eller flera samverkanspunkter till den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om samverkanspunkter.

[S2]Samtliga operatörer som för signaler i tråd över Sveriges gräns skall till den myndighet som regeringen bestämmer lämna sådan information de innehar som gör det enklare att ta hand om signalerna.

[S3]Samtliga operatörer skall utföra uppgifterna enligt första och andra stycket så att verksamheten inte röjs. Lag (2008:719).

Prop. 2006/07:63: Paragrafen är ny. För att möjliggöra en ändamålsenlig inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet föreskriver den vissa skyldigheter för operatörerna. Skyldigheterna avseende överföring m.m. gäller endast sådana signaler som förs över Sveriges gräns. Beträffande övervägandena i denna del, se avsnitt 7.3.3. Begreppet operatör definieras i 1 kap. 7 §.

I ...

Tystnadsplikt

[K6]20 §  Den som i samband med tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har fått del av eller tillgång till

 1. uppgift om abonnemang,
 2. innehållet i ett elektroniskt meddelande, eller
 3. annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande,

[S2]får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till.

[S3]Sådan tystnadsplikt gäller inte i förhållande till den som har tagit del i utväxlingen av ett elektroniskt meddelande eller som på annat sätt har sänt eller tagit emot ett sådant meddelande.

[S4]Tystnadsplikt i fråga om uppgifter som avses i första stycket 1 och 3 gäller inte heller i förhållande till innehavare av ett abonnemang som använts för ett elektroniskt meddelande.

 • NJA 2012 s. 975:Innehavare av ensamrätter att göra ett antal ljudböcker tillgängliga för allmänheten har ansökt om informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen för en internetleverantör att vid vite ge information om namn på och adress till den som har registrerats som användare av en viss IP-adress, eftersom intrång i ensamrätterna påstås ha skett med användande av IP-adressen. Varken Datalagringsdirektivet eller Datakommunikationsdirektivet har utgjort hinder mot att meddela ett föreläggande. Även fråga om innebörden av uttrycket tillgängliggörande genom överföring till allmänheten och om beviskravet för informationsföreläggande.
 • RK 2010:1:IMSI-nummer med tillhörande abonnemangsuppgifter som Rikskriminalpolisen begärt att få ut av en teleoperatör har, oaktat att uppgift om från vilken terminal samtal skett därigenom avslöjats, ansetts utgöra sådan uppgift om abonnemang som omfattas av tystnadsplikten i 6 kap. 20 § första stycket 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och som ska lämnas ut enligt 6 kap. 22 § första stycket 2 samma lag.
 • RK 2022:2:Föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter om internetabonnemang via fiber är både förenligt med lag och proportionerligt.

[K6]21 §  Tystnadsplikt enligt 20 § första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till

 1. åtgärden att kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,
 2. angelägenhet som avser användning av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 27 kap.18 eller 19 §rättegångsbalken eller tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller med hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 4 kap. 25 b § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
 3. angelägenhet som avser inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet,
 4. inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
 5. begäran om utlämnande av uppgift om abonnemang enligt 22 § första stycket 2,
 6. föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken, och
 7. begäran om utlämnande av en uppgift om tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster enligt 22 § första stycket 14.Lag (2021:240).

Prop. 2011/12:55: Paragrafen innehåller regler om tystnadsplikt för operatörer. Övervägandena finns i avsnitt 8.4.

I punkten 2 har hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ersatts av de nya begreppen hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

Enligt punkterna 4 och 5, som är nya, ska även inhämtning enligt den föreslagna ...

Prop. 2006/07:63: Paragrafen, som reglerar tystnadsplikt beträffande vissa uppgifter för den som i samband med tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst fått del av eller tillgång till dessa, har ändrats på så sätt att en ny tredje punkt har införts. Enligt denna skall tystnadsplikt även gälla för uppgift som hänför sig till angelägenhet som avser inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. ...

[K6]22 §  Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av eller tillgång till uppgift som avses i 20 § första stycket ska på begäran lämna

 1. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,
 2. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och som gäller misstanke om brott till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brottet,
 3. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 samt uppgift om i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits till Polismyndigheten, om myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med efterforskning av personer som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det finns fara för deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa,
 4. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Kronofogdemyndigheten om myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,
 5. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Skatteverket, om verket finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende som avser kontroll av skatt eller avgift eller rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481),
 6. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Polismyndigheten, om myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten ska kunna fullgöra en uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),
 7. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall för att myndigheten ska kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 33 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
 8. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 till regional alarmeringscentral som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,
 9. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Finansinspektionen, om inspektionen finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för utredningen av en misstänkt överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,
 10. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Finansinspektionen, om inspektionen finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i ett ärende om tillsyn när det gäller någon av bestämmelserna i 4 a kap.1-8 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster eller 1 kap. 5 § eller 4 kap. 7, 8, 9, 10, 11 eller 14 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 11. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Konsumentombudsmannen, om ombudsmannen finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i ett ärende om tillsyn enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller marknadsföringslagen (2008:486), när det är fråga om en misstänkt överträdelse av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas intressen enligt bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004,
 12. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Läkemedelsverket, om verket finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i ett ärende om tillsyn när det gäller bestämmelserna om marknadsföring i 12 kap.läkemedelslagen (2015:315),
 13. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Konsumentverket, om verket finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i ett ärende om tillsyn enligt lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning, och
 14. uppgift som avses i 20 § första stycket 3 om vilka övriga tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster som har deltagit vid överföringen av ett meddelande som omfattas av ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken till den myndighet som meddelat föreläggandet.

[S2]Ersättning för att lämna ut andra uppgifter enligt första stycket 8 än lokaliseringsuppgifter ska vara skälig med hänsyn till kostnaderna för utlämnandet. Lag (2021:240).

Prop. 2013/14:110: I första stycket punkten 2 har Polismyndigheten och Säkerhetspolisen pekats ut som myndigheter som kan få del av uppgifter om abonnemang som gäller misstanke om brott.

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen, som behandlas i avsnitt 8.6, genomförs delvis artikel 26.5 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Bestämmelsen i andra stycket har ändrats till följd av att lokaliseringsuppgifter enligt 5 kap. 7 § första stycket 2 ska tillhandahållas avgiftsfritt.

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en sådan myndighet i landet. Paragrafen har ändrats i enlighet med detta.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om utlämnande av uppgifter som omfattas av tystnadsplikt enligt 20 §.

Prop. 2019/20:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om utlämnande av uppgifter som omfattas av tystnadsplikten enligt 20 §. Genom ändringarna anpassas regelverket till 2017 års konsumentskyddsförordning. Paragrafen har utformats i linje med Lagrådets synpunkter. Övervägandena finns i avsnitt 10.

I första stycket införs fyra nya punkter, 10–13. Det innebär att Finansinspektionen, KO, Läkemedelsverket ...

Prop. 2011/12:55: Paragrafen innehåller bestämmelser om operatörers skyldighet att på begäran lämna ut vissa uppgifter utan hinder av tystnadsplikt. Övervägandena finns i avsnitten 6.1, 7.2 och 7.3.

Första stycket 2 reglerar de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om abonnemang vid misstanke om brott. De tidigare kraven att fängelse ska vara föreskrivet för brottet i fråga och att det enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter har tagits bort. ...

 • RK 2010:1:IMSI-nummer med tillhörande abonnemangsuppgifter som Rikskriminalpolisen begärt att få ut av en teleoperatör har, oaktat att uppgift om från vilken terminal samtal skett därigenom avslöjats, ansetts utgöra sådan uppgift om abonnemang som omfattas av tystnadsplikten i 6 kap. 20 § första stycket 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och som ska lämnas ut enligt 6 kap. 22 § första stycket 2 samma lag.
 • RK 2022:2:Föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter om internetabonnemang via fiber är både förenligt med lag och proportionerligt.

[K6]23 §  Den som i annat fall än som avses i 20 § första stycket och 21 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnät som inte är avsett för honom eller henne själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare. Lag (2012:285).

Prop. 2011/12:55: Paragrafen innehåller regler om tystnadsplikt för den som i annat fall än som angetts i 20 och 21 §§ har avlyssnat eller på annat sätt fått tillgång till ett radiobefordrat meddelande.

I paragrafen har begreppet telemeddelande ersatts av begreppet meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnät, se kommentaren till 27 kap. 19 § rättegångsbalken.

Närmare föreskrifter

[K6]24 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om behandling av uppgifter för elektronisk kommunikation meddela närmare föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som får behandlas enligt 6 § första och andra stycket, och
 2. de krav som skall ställas på en allmänt tillgänglig telefonitjänst som medger identifiering av det anropande eller uppkopplade telefonnumret eller vidarekoppling.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen ges regeringen eller, efter dess bemyndigande, en myndighet möjlighet att meddela särskilda föreskrifter om bl.a. vilka trafikuppgifter som får behandlas för faktureringsändamål.

Allmänna bestämmelser0

[K7]1 §  Tillsynsmyndigheten ska ha tillsyn över efterlevnaden av lagen och de beslut om skyldigheter eller villkor samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Tillsynsmyndigheten ska också ha tillsyn över efterlevnaden av genomförandeåtgärder enligt

 1. artikel 13a.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG,
 2. artiklarna 26.7 och 27a.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG, och
 3. artikel 4.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG. Lag (2014:211).

Prop. 2002/03:110: Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer skall se till att den som bedriver verksamhet som omfattas av regleringen efterlever lagen och de skyldigheter, villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Bestämmelsen har sitt ursprung i 57 § telelagen och 5 § lagen om radiokommunikation (LRK). Bestämmelsen har berörts i avsnitt 22.1 ...

[K7]2 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att för tillsynen få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet som omfattas av denna lag bedrivs.

[S2]Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos Kronofogdemyndigheten av beslut som avser åtgärder enligt denna lag. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.

[S3]Uppgifter som hålls tillgängliga enligt 5 kap. 6 § får kontrolleras på operatörens bekostnad. Lag (2006:737).

Prop. 2005/06:200: Ändringen i andra stycket föranleds av att 16 kap. 10 § utsökningsbalken föreslås bli upphävd. Den bestämmelsen är en forumregel som gäller för annan verkställighet än avhysning av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet. Genom hänvisning till paragrafen har det varit möjligt att ange vilka av utsökningsbalkens regler som är tillämpliga. Hänvisningen ...

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 22.2.

Första stycket har sin motsvarighet i 57 § andra stycket 2 telelagen och 5 § tredje stycket 2 LRK. Bestämmelsen bör tillämpas med särskild försiktighet i fråga om tillträde till lokaler och andra utrymmen för verksamhet som omfattas av grundlagsskydd, t.ex. redaktionslokaler för massmedia. ...

Förelägganden och förbud m.m.

[K7]3 §  Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen att tillhandahålla myndigheten upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av

 1. betalning av avgift,
 2. efterlevnaden av de allmänna skyldigheter som gäller enligt denna lag,
 3. efterlevnaden av villkor som meddelats med stöd av lagen,
 4. efterlevnaden av de skyldigheter som ålagts enligt 4 och 5 kap.,
 5. efterlevnaden av genomförandeåtgärder som avses i 1 § andra stycket, och
 6. efterlevnaden av rättsakter som avses i 3 a §.

[S2]Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

[S3]Information som ska hållas allmänt tillgänglig enligt denna lag, eller enligt de skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska utan anmodan tillställas tillsynsmyndigheten. Lag (2014:211).

Prop. 2002/03:110: Enligt första stycket ges tillsynsmyndigheten rätt att genom föreläggande kräva in sådana upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Bestämmelsen motsvaras av 57 § andra stycket 2 telelagen och 5 § tredje stycket 1 LRK. Bestämmelsen har stöd i artikel 10.1 i auktorisationsdirektivet.

Av andra stycket framgår att ett föreläggande att tillhandahålla myndigheten information får förenas med ...

[K7]3 a §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för fullgörande av de skyldigheter som anges i

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2120, och i genomförandeakter enligt samma förordning, och
 2. artiklarna 3-5a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012.

[S2]Förelägganden och förbud får förenas med vite. Lag (2019:183).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som behandlas i avsnitt 12, genomförs artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i gemenskapen, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 544/2009.

Paragrafen har redigerats om. I sak har paragrafem ändrats så, att tillsynsmyndigheten kan vidta tillsynsåtgärder ...

Prop. 2015/16:92: Hänvisningarna till EU-förordningarna är utformade på så sätt att de avser en viss angiven lydelse, s.k. statisk hänvisning.

 • PMÖD 2020:1:Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att en internetleverantör, i den mening som avses i 53 b § upphovsrättslagen, har medverkat till upphovsrättsintrång genom att ge internetuppkoppling till sina abonnenter som på det sättet fått tillgång till filmverk som olovligen tillgängliggjorts för allmänheten av The Pirate Bay och tre andra tjänster. Patent- och marknadsöverdomstolen har vid vite förbjudit internetleverantören att fortsätta medverka till upphovsrättsintrång samt ålagt denna att med tekniska blockeringsåtgärder hindra sina abonnenter från att få tillgång till tjänsterna via vissa domännamn och webbadresser. Även ytterligare domännamn och webbadresser som har till huvudsakligt syfte att ge tillgång till tjänsterna ska blockeras, om domännamnen och webbadresserna anmäls av något av de filmbolag som fört talan i målet.

[K7]4 §  Finner tillsynsmyndigheten skäl att misstänka att den som bedriver verksamhet enligt denna lag inte efterlever lagen eller de beslut om skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, inte efterlever en genomförandeåtgärd som avses i 1 § andra stycket eller inte använder en radiosändare i den utsträckning som villkoren medger, ska myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta förhållande och ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid. Lag (2014:211).

Prop. 2010/11:115: Paragrafen kommenteras under 7 kap. 5 §.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 22.2. Den saknar direkt motsvarighet i telelagen och LRK. Genom bestämmelsen genomförs artikel 10.2 i auktorisationsdirektivet. En underrättelse enligt denna bestämmelse innebär att den som är aktuell för en tillsynsåtgärd, först ges en rimlig tid att frivilligt vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla krav enligt ...

 • RK 2017:3:Det har inte kommit fram skäl för att ändra Post- och telestyrelsens beslut att förelägga ett företag att justera sin prissättning av grossistprodukter för distribution av fri-tv och ljudradio till slutanvändare via marknät (utsändningstjänster).
 • RK 2022:2:Föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter om internetabonnemang via fiber är både förenligt med lag och proportionerligt.

[K7]5 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att rättelse av en överträdelse som avses i 4 § ska ske omedelbart eller inom skälig tid.

[S2]Följs inte föreläggandet, får tillsynsmyndigheten, efter utgången av den tid som angetts i underrättelsen enligt 4 §,

 1. återkalla ett tillstånd, ändra tillståndsvillkor eller besluta att den som åsidosatt en skyldighet helt eller delvis ska upphöra med verksamheten, om inte överträdelsen är av mindre betydelse, eller
 2. meddela de ytterligare förelägganden eller förbud som behövs för efterlevnaden av lagen eller av de beslut om skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S3]Om en radiosändare använts i mindre omfattning än vad tillståndsvillkoren medger får dock ett sådant tillstånd inte återkallas om särskilda skäl talar mot det eller ändamålet med föreläggandet lika väl kan tillgodoses genom att tillståndsvillkoren ändras.

[S4]Förelägganden och förbud enligt första och andra styckena får förenas med vite. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna i 7 kap. 4 och 5 §§, som behandlas i avsnitt 11.1, genomförs artikel 10.2 och 10.3 i auktorisationsdirektivet. 7 kap. 5 § har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

I paragraferna regleras hur tillsynsmyndigheten ska gå till väga om den anser att någon inte följer lagen eller ett beslut eller en föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

Den som är ...

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har kommenterats närmare i avsnitt 22.2. Bestämmelserna står i överensstämmelse med artikel 10.3 och 10.5 i auktorisationsdirektivet och artikel 5.4 i tillträdesdirektivet. Reglerna om återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor avser, om inget annat sägs, ...

 • RK 2011:1:Bestämmelserna om preklusion i 8 kap. 24 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation hindrar inte att nya rättsliga argument som inte i sig tillför nya omständigheter eller nya bevis åberopas först i kammarrätten.
 • RK 2013:1:Fråga om revidering av Post- och telestyrelsens s.k. hybridmodell för beräkning av de kostnader som ska ligga till grund för kostnadsorienterade priser för det metallbaserade accessnätet (LLUB), speciellt fråga om kvartalsavgift (s.k. väg till hus-avgift). Tillika fråga om talerätt för icke-förpliktigad operatör.
 • RK 2009:4:Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att iaktta skyldigheter i fråga om tillträde, icke- diskriminering och referenserbjudande på den svenska marknaden för bredbandstillträde i grossistledet i form av bitströmstillträde. Begäran om tillträde har inte varit tillräckligt konkret för att brott mot tillträdesskyldigheten ska anses ha förekommit. Även frågor om innebörden av skyldighet att iaktta icke-diskriminering och att offentliggöra referenserbjudande, samt precisering av tillträdesskyldighet.
 • RK 2010:1:IMSI-nummer med tillhörande abonnemangsuppgifter som Rikskriminalpolisen begärt att få ut av en teleoperatör har, oaktat att uppgift om från vilken terminal samtal skett därigenom avslöjats, ansetts utgöra sådan uppgift om abonnemang som omfattas av tystnadsplikten i 6 kap. 20 § första stycket 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och som ska lämnas ut enligt 6 kap. 22 § första stycket 2 samma lag.
 • RK 2009:2:Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Fråga om vad som är "rättvis och skälig prissättning" enligt beslut om skyldigheter avseende prissättning av samtalsterminering i mobilt nät.
 • RÅ 2007:22:Inhibition av ett omedelbart gällande föreläggande av Post- och telestyrelsen enligt lagen om elektronisk kommunikation har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts fylla något praktiskt behov och har därför inte meddelats.
 • RK 2017:3:Det har inte kommit fram skäl för att ändra Post- och telestyrelsens beslut att förelägga ett företag att justera sin prissättning av grossistprodukter för distribution av fri-tv och ljudradio till slutanvändare via marknät (utsändningstjänster).
 • RK 2022:2:Föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter om internetabonnemang via fiber är både förenligt med lag och proportionerligt.

[K7]6 §  Ett tillstånd får återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart, om

 1. ett sådant tillstånd som avses i 3 kap. 6 § andra stycket har upphört att gälla, om inte särskilda skäl talar mot en återkallelse,
 2. den som har sökt tillståndet har lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnat uppgifter av betydelse för tillståndet,
 3. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen på grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har medfört att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle kunna meddelas,
 4. radioanvändningen har orsakat skada för Sveriges säkerhet eller det kan antas att radioanvändningen kommer att orsaka sådan skada,
 5. tillståndshavaren trots påminnelse inte betalar avgift enligt 8 kap.17 eller 18 §, eller
 6. tillståndshavaren begär att tillståndet ska återkallas.

[S2]Tillståndsvillkor får också ändras omedelbart i fall som avses i 3 kap. 23 §.

[S3]Första stycket 4 gäller inte för tillstånd som avses i 3 kap. 6 § andra stycket.

[S4]Ett tillstånd får återkallas enligt första stycket 1-4 endast om ändamålet med återkallelsen inte lika väl kan tillgodoses genom att tillståndsvillkoren ändras. Lag (2019:1206).

Prop. 2019/20:15: 1. ett sådant tillstånd som avses i 3 kap. 6 § andra stycket har upphört att gälla, om inte särskilda skäl talar mot en återkallelse,

2. den som har sökt tillståndet har lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnat uppgifter av betydelse för tillståndet,

3. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen på grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska ...

Prop. 2002/03:110: I denna bestämmelse anges grunderna för omedelbar återkallelse eller ändring beträffande tillstånd att använda radiosändare eller nummer ur nationell nummerplan. Punkterna 2, 3 och 5 motsvaras av 13 § första stycket 3–5 LRK. Bestämmelsen har behandlats närmare i avsnitt 22.2 och 16.

[K7]6 a §  Vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 24 § ska, när det finns skäl att återkalla ett tillstånd enligt 5 eller 6 § på grund av omständigheter som hänför sig till hyrestagaren, återkallelsen i stället avse medgivandet till uthyrning. Lag (2010:497).

[K7]7 §  Ändring av frekvenstilldelning för rundradiosändning får beslutas, om det är nödvändigt för att nya användare skall få möjlighet att bedriva sådan verksamhet.

[S2]En återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor på grund av förändringar inom radiotekniken får beslutas endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till intresset av en effektiv användning av radiofrekvenser. I detta sammanhang skall det särskilt beaktas i vilken utsträckning rimligt ekonomiskt utbyte av utrustningen uppnåtts och vilka effekterna blir på tillståndshavarens verksamhet av en återkallelse eller ändring av tillståndsvillkoren.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelserna är överförda från 14 § LRK och har behandlats i avsnitt 22.2.

[K7]8 §  Om en överträdelse av denna lag eller av de beslut om skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utgör ett allvarligt hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan eller kan befaras orsaka allvarliga ekonomiska eller operativa problem för tillhandahållare eller användare av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster, eller andra användare av radiofrekvenser, får tillsynsmyndigheten, i avvaktan på att ärendet avgörs slutligt, omedelbart

 1. meddela ett föreläggande att genast efterleva lagen eller de beslut om skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
 2. återkalla ett tillstånd eller ändra tillståndsvillkoren, eller
 3. besluta att en verksamhet helt eller delvis ska upphöra.

[S2]Giltighetstiden för ett beslut enligt första stycket får vara högst tre månader. Om rättelse inte vidtas får giltighetstiden förlängas med ytterligare högst tre månader.

[S3]Tillsynsmyndighetens beslut enligt första stycket får förenas med vite. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som behandlas i avsnitt 11.1, genomförs artikel 10.6 i auktorisationsdirektivet.

Ändringen i första stycket innebär att tillsynsmyndigheten kan vidta interimistiska tillsynsåtgärder även för att skydda andra användare av radiofrekvenser än dem som är leverantörer eller användare av elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster. Det kan t.ex. röra sig om radarverksamhet ...

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 22.2. Den har stöd i artikel 10.6 i auktorisationsdirektivet. Tillsynsmyndigheten avgör i det enskilda fallet om sådana allvarliga omständigheter är för handen som motiverar omedelbara provisoriska åtgärder.

[K7]9 §  En återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkoren påverkar inte skyldighet att betala ersättning för tillstånd som har meddelats enligt 3 kap.8 eller 22 §, om inte annat bestäms i samband med återkallelsen eller villkorsändringen.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 22.2. Bestämmelsen avser fall där tillstånd har beviljats efter ett allmänt inbjudningsförfarande med anbudsgivning. Om ersättning för tillståndet har erlagts efter en sådan auktion och tillståndet sedermera återkallas, har tillståndshavaren i allmänhet inte någon rätt att återfå ersättningen, vare sig helt eller delvis.

Tillträde till nummer och tjänster

[K7]9 a §  Konsumentombudsmannen får förplikta den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst att hindra användares tillträde till ett nummer eller till en tjänst via ett nummer vars sifferstruktur saknar geografisk betydelse, om marknadsföringen av numret eller tjänsten är otillbörlig eller om väsentlig information utelämnas vid marknadsföringen.

[S2]Beslutet får förenas med skyldighet att hålla inne betalning avseende numret eller tjänsten tills ärendet har avgjorts slutligt. Om beslutet står fast ska innehållna medel snarast återbetalas.

[S3]Beslut får inte meddelas utan att den som har vidtagit marknadsföringsåtgärden har fått tillfälle att yttra sig. I brådskande fall får dock beslut omedelbart meddelas att gälla till dess något annat förordnas. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och behandlas i avsnitt 8.5, genomförs artikel 28.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Med stöd av bestämmelsen i första stycket kan tillträdet till ett nummer eller en tjänst hindras. Med detta avses att det genom spärrning eller på annat sätt blir omöjligt för användare att nå numret eller tjänsten.

Med nummer avses nummer ur nationella ...

Prövning av tvister

[K7]10 §  Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster, eller mellan en sådan aktör och ett företag som drar nytta av en skyldighet i fråga om samtrafik eller andra former av tillträde, eller om en överenskommelse om tillträde enligt 4 kap. 13 b § inte har nåtts inom två månader från det att en begäran mottagits, får en part hänskjuta tvisten för avgörande av tillsynsmyndigheten, om

 1. tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen eller som följer av rättsakter som avses i 1 § andra stycket eller 3 a § första stycket 1, eller
 2. tvisten i övrigt rör villkor för samtrafik eller andra former av tillträde.

[S2]Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäller. Beslutet ska meddelas senast fyra månader, eller om tvisten gäller tillämpningen av 4 kap. 13 b § senast två månader, från det att begäran kom in till myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens omfattning eller andra särskilda omständigheter. Lag (2016:536).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen i första stycket, som har behandlats i avsnitt 11.2, genomförs artikel 20.1 i ramdirektivet.

Ändringen innebär att tillsynsmyndigheten blir behörig att även pröva tvister mellan den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster ...

Prop. 2015/16:73: Lagen träder i kraft samma dag som utbyggnadsdirektivet senast ska börja tillämpas, dvs. den 1 juli 2016. Övervägandena finns i avsnitt 17.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 20.1 i ramdirektivet. Den har behandlats i avsnitt 22.3.

Den huvudsakliga motsvarigheten till bestämmelsen återfinns i 60 § andra stycket telelagen, som dock är begränsad till tvister om samtrafikvillkor, villkor för sammankoppling av nätkapacitet samt överlämnande av telefonnummer eller förval. Tillämpningsområdet ...

 • RK 2012:3:När abonnentuppgifter ska lämnas ut på villkor som är kostnadsorienterade krävs dels att de underliggande kostnaderna ska ha uppkommit som en följd av förpliktelsen att tillhandahålla abonnentuppgifterna eller med andra ord varit föranledda av denna förpliktelse, dels att dessa kostnader måste vara nödvändiga för att denna förpliktelse ska kunna fullgöras. Uttalanden om bevisbörda och beviskrav avseende om ett visst kostnadsslag eller kostnaden för en viss teknisk lösning uppfyller dessa krav.
 • RK 2017:2:Syftet med lagstiftningen, som innebär att slutanvändarna ska skyddas, måste upprätthållas även vid en tvistlösning. Post- och telestyrelsen är därför inte bunden av parternas yrkanden när det gäller vilka prisnivåer som kan beslutas. Förbudet mot reformatio in pejus är inte tillämpligt på en situation som denna. Även fråga om vilka ändringar i hybridmodellen som får göras och vilka antaganden som kan läggas till grund för att beräkna prisnivåerna i tvistlösningen.
 • RK 2012:4:En part som ansöker om tvistlösning hos PTS hävdar att avtalsvillkor ska regleras från en tidpunkt som ligger före den tidpunkt då ansökan om tvistlösning lämnades in. I denna situation ska, om parterna inte är ense, en bevisregel tillämpas enligt vilken den part som söker tvistlösning ska visa att det förelegat en tvist vid den tidigare tidpunkten. Denna bevisregel står inte i strid med artikel 20 i ramdirektivet.
 • NJA 2012 s. 498:Bestämmelserna om prövning av tvister i 7 kap. 10 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har ansetts innebära att tillsynsmyndigheten har att bestämma ett avtals innehåll, i den mån operatörer inte kommer överens när avtal ska slutas och en part hänskjuter tvisten till myndigheten, medan det ankommer på allmän domstol att pröva tvister om avtalens tolkning och tillämpning.
 • RK 2008:1:En oreglerad operatörs i ansökan om tvistlösning framställda yrkande att en annan operatör, vars skyldigheter på området är reglerade, ska förpliktas att inleda samtrafik med ett visst bestämt pris för samtalsterminering i sökandens mobila nät kan bli föremål för tvistlösning. Däremot kan inte genom tvistlösning fastställas ett pris som en oreglerad operatör har rätt att ta ut.
 • RK 2009:3:Beslut om särskilda skyldigheter enligt 4 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation var inte tillräckligt preciserat för att villkor gällande påstådda skyldigheter skulle kunna bestämmas genom tvistlösning enligt 7 kap. 10 § samma lag.

[K7]10 a §  Tillsynsmyndigheten får förelägga en part att tillhandahålla myndigheten de uppgifter och handlingar som behövs för att pröva en tvist enligt 10 § och som avser

 1. allmänna skyldigheter som gäller enligt denna lag,
 2. villkor som meddelats med stöd av lagen, eller
 3. särskilda skyldigheter som beslutats med stöd av 4 kap. 4 § eller 5 kap. 13 §.

[S2]Föreläggandet får förenas med vite. Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. Lag (2011:590).

Prop. 2006/07:119: Tillsynsmyndigheten får förelägga en part att tillhandahålla myndigheten de uppgifter och handlingar som behövs för att pröva en tvist enligt 10 § och som avser

[K7]10 b §  Om en part hänskjutit en tvist för avgörande enligt 10 § får tillsynsmyndigheten, om det med hänsyn till den frågeställning som tvisten aktualiserat är lämpligare att den avgörs genom en åtgärd inom ramen för den allmänna tillsynen, besluta att inte ta upp tvisten för avgörande.

[S2]Har myndigheten inte vidtagit någon sådan tillsynsåtgärd som avses i första stycket inom fyra månader från det att en part hänskjutit tvisten, skall myndigheten om någon av parterna gör en ny ansökan pröva tvisten enligt vad som anges i 10 §. Lag (2007:881).

[K7]11 §  Om det med hänsyn till tvistens beskaffenhet är lämpligare, får tillsynsmyndigheten, i stället för att ta upp en tvist till prövning eller vidta en åtgärd inom ramen för den allmänna tillsynen, hänskjuta tvisten för medling. Parterna skall i sådant fall beredas tillfälle att till myndigheten komma in med förslag om lämplig person att vara medlare.

[S2]Har medling pågått i fyra månader eller avbrutits dessförinnan utan att parterna kommit överens, skall myndigheten på ny ansökan av någon av parterna pröva tvisten enligt vad som anges i 10 §. Lag (2006:26).

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 20.2 i ramdirektivet. Den avser att ersätta det medlingsförfarande som regleras i 58 § andra stycket telelagen. Bestämmelsen har berörts i avsnitt 22.3.

Av första stycket följer att myndigheten har rätt att vägra att lösa en dit hänskjuten tvist om den anser att medling skulle vara lämpligare ...

[K7]12 §  Parterna skall solidariskt betala skälig ersättning till medlare för arbete och utlägg.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen innebär att medling skall bekostas av parterna. Kostnadsansvaret är solidariskt. Sinsemellan bör parterna svara för vardera hälften av kostnaden, om de inte avtalar annat. Vad som utgör skälig ersättning får bedömas enligt samma riktlinjer som gäller för ersättning till medlare i andra sammanhang, t.ex. enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken.

[K7]13 §  Om en tvist som hänskjutits till tillsynsmyndigheten enligt 10 § också har hänskjutits till en eller flera tillsynsmyndigheter i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska tillsynsmyndigheten samordna sina insatser med den eller de utländska myndigheterna.

[S2]I ett ärende som avses i första stycket får tillsynsmyndigheten begära att organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ska yttra sig om vilken åtgärd som ska vidtas för att lösa tvisten. När tillsynsmyndigheten har begärt ett sådant yttrande, får ärendet inte avgöras förrän yttrandet har lämnats. I brådskande fall får dock beslut meddelas att gälla till dess något annat förordnas.

[S3]Tillsynsmyndigheten ska i sitt beslut beakta innehållet i yttrandet. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som har behandlats i avsnitt 11.2, genomförs artikel 21 i ramdirektivet. Andra och tredje styckena är nya.

Det nya andra stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Det har införts en möjlighet för tillsynsmyndigheten att vid behov rådfråga organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) i syfte att lösa en gränsöverskridande ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 21 i ramdirektivet. Den motsvaras av 11 § teleförordningen.

Skadestånd

[K7]13 a §  Om ett företag som enligt 8 kap. 7 § ska anses ha ett betydande inflytande på en viss marknad uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd som strider mot en skyldighet som beslutats med stöd av 4 kap. 4 § eller 5 kap. 13 §, ska företaget ersätta den skada som därigenom uppkommer. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att vidta en åtgärd som är nödvändig för att efterkomma en sådan skyldighet.

[S2]Rätten till sådan ersättning faller bort, om talan inte väcks inom tio år från det att skadan uppkom. Lag (2011:590).

Prop. 2006/07:119: Om ett företag som enligt 8 kap. 7 § skall anses ha ett betydande inflytande på en viss marknad uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd som strider mot en skyldighet som beslutats med stöd av 4 kap. 4 § eller 5 kap. 13 eller 14 § eller som följer av 5 kap. 12 §, skall företaget ersätta den skada som därigenom uppkommer. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att vidta en åtgärd som är nödvändig för att efterkomma en sådan skyldighet.

Rätten ...

 • RK 2011:2:Definitionen av begreppet tillträde omfattar dels tillgängliggörande av det som tillträdet avser, dels sådana villkor för tillgängliggörandet som syftar till att de tillträdande ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Även fråga om vissa sådana villkors proportionalitet.

[K7]13 b §  Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska ersätta en abonnent skada som uppkommer genom dröjsmål med överlämnande av nummer enligt 5 kap. 9 § eller med tillhandahållande av en tjänst när sådant överlämnande har skett.

[S2]Första stycket gäller inte om den som tillhandahåller tjänsten visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid begäran om överlämnande av nummer eller vid överlämnandet när det gäller dröjsmål med tillhandahållande av en tjänst, och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som tjänsteleverantören har anlitat för att helt eller delvis fullgöra överlämnandet eller tillhandahållandet, är den som tillhandahåller tjänsten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som har anlitats skulle vara fri enligt första meningen.

[S3]Första stycket gäller inte heller i fråga om andra slutanvändare än konsumenter, om det av avtalet följer att slutanvändaren har rätt till skälig ersättning på grund av dröjsmålet.

[S4]Abonnenten har alltid rätt till ersättning för skada som uppkommit genom missbruk när det gäller överlämnande av nummer. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och har behandlats i avsnitt 8.4.2, genomförs delvis artikel 30.4 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Skadeståndsansvaret omfattar såväl aktivt handlande som passivitet som orsakar skada. Det ställs alltså ett skadeståndssanktionerat krav på företagen att vara aktiva för att i tid och på ett korrekt sätt utföra s.k. nummerportering och dess efterföljande aktivering. ...

Straff m.m.

[K7]14 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. använder radiosändare utan tillstånd där sådant tillstånd krävs enligt denna lag eller använder radiosändare i strid med ett tillståndsvillkor, eller
 2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 kap. 14 § andra stycket.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har flyttats över från 18 § LRK. Någon ändring i sak är inte avsedd.

[K7]15 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 6 kap. 23 § döms till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

[S2]Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbud enligt 6 kap.17 eller 18 § döms till böter, om ansvar för brottet inte är stadgat i brottsbalken. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

[S3]Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 4 kap. 2 § eller 6 kap.20 eller 21 § finns i brottsbalken.

Prop. 2002/03:110: Paragrafens första stycke motsvaras av första stycket i 62 § telelagen.

Andra stycket och förbuden i 6 kap. 17 och 18 §§ har inte någon motsvarighet i telelagen. Det förbud mot behandling av uppgifter som stadgas i dessa paragrafer kan också vara straffbelagt i brottsbalken. ...

[K7]16 §  Radiosändare eller elektriska eller elektroniska anläggningar som har varit föremål för brott enligt 14 § kan förklaras förverkade. Bestämmelserna i 36 kap.brottsbalken skall därvid tillämpas.

Prop. 2002/03:110: Paragrafen har flyttats över från 18 § andra stycket LRK utan saklig ändring.

[K7]17 §  Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller dömts att betala vite enligt 6 kap. 2 § samma lag, får vite enligt denna lag inte dömas ut för samma förfarande. Lag (2008:600).

Prop. 2002/03:110: Paragrafen motsvarar 63 § andra stycket telelagen.

En överträdelse av förbuden i 6 eller 19 § konkurrenslagen (1993:20) kan leda till att ett företag drabbas av sanktioner enligt den lagen i form av att företaget åläggs att betala konkurrensskadeavgift eller genom att det utdöms ett vite. En samordning bör ske så att ett förfarande som blivit föremål ...

Allmänna bestämmelser

[K8]1 §  Den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen är skyldig att på begäran tillhandahålla en myndighet upplysningar och handlingar som behövs för

 1. förfaranden för eller bedömning av framställningar om beviljande av tillstånd eller medgivande enligt 3 kap.1, 19, 23 och 24 §§,
 2. offentliggörande av jämförande kvalitets- och prisöversikter över tjänster till gagn för konsumenterna enligt 5 kap.,
 3. klart definierade statistiska ändamål,
 4. marknadsanalys enligt 5 och 6 §§,
 5. beslut om skyldigheter enligt 4 och 5 kap.,
 6. att säkerställa en effektiv användning och ändamålsenlig förvaltning av radiofrekvenser,
 7. att utvärdera sådan utveckling av nät och tjänster som kan påverka grossisttjänster som gjorts tillgängliga för konkurrenter, och
 8. att upprätta en detaljerad förteckning över typ, tillgänglighet och geografisk belägenhet i fråga om sådan egendom eller annat som kan utnyttjas gemensamt enligt 4 kap. 14 §.

[S2]En operatör som enligt 7 § har betydande inflytande på en marknad i grossistledet är skyldig att på begäran tillhandahålla en myndighet redovisningsuppgifter om de marknader i slutkundsledet som är förknippade med den marknaden.

[S3]Uppgifter som avses i första stycket 3–7 får inte begäras in före ett marknadstillträde eller som villkor för detta. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: I paragrafen anges vilken information, utöver den som tillsynsmyndigheten kan kräva in enligt 7 kap. 3 §, som en myndighet har rätt att få tillgång till från den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen. Ändringarna behandlas i avsnitt 11.3. Genom ändringarna genomförs artikel 11.1 första stycket g och h och andra stycket i auktorisationsdirektivet, delvis artikel 5.1 samt artikel 12.4 i ramdirektivet.

Första ...

Prop. 2002/03:110: Paragrafen behandlar vilken information, utöver den som tillsynsmyndigheten kan kräva in enligt 7 kap. 3 §, som en myndighet har rätt att få tillgång till från den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen. Genom bestämmelsen genomförs artikel 5.1 i ramdirektivet och artikel 11.1 c–f i auktorisationsdirektivet.

En myndighets rätt till information är väsentlig för att den skall kunna effektivt utföra de uppgifter som ålagts den, t.ex. att meddela tillstånd eller genomföra ...

 • RK 2022:2:Föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter om internetabonnemang via fiber är både förenligt med lag och proportionerligt.

[K8]1 a §  Om en vertikalt integrerad operatör som enligt 8 kap. 7 § har ett betydande inflytande på en viss marknad avser att utan förpliktelse enligt 4 kap. 12 a § avskilja en betydande del av eller samtliga sina tillgångar i accessnätet i syfte att säkerställa icke-diskriminering och insyn, ska operatören i förväg och i god tid underrätta tillsynsmyndigheten om sin avsikt, eventuella ändringar av planerna och slutresultatet av processen. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny, genomförs artikel 13b.1 i tillträdesdirektivet. Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.4 och utformats i enlighet med

Lagrådets förslag.

Bestämmelsen gäller för det fall en vertikalt integrerad SMP-operatör väljer att på frivillig väg och utan att underkasta sig någon skyldighet att följa ett åtagande därom genomför en funktionell separation. En ...

[K8]2 §  Den information som har erhållits av en myndighet enligt bestämmelser i denna lag får på motiverad begäran lämnas till Europeiska kommissionen eller andra behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det är nödvändigt för att dessa myndigheter eller den svenska myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter. Lag (2010:497).

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 5.2 i ramdirektivet. Bestämmelsen har omformulerats efter Lagrådets påpekanden. Uppgift för vilken sekretess gäller enligt sekretesslagen (1980:100) får enligt 1 kap. 3 § tredje stycket den lagen inte röjas för utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation annat än om utlämnandet sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande fall ...

Särskilda handläggningstider

[K8]3 §  I ett ärende om tillstånd att använda radiosändare skall beslut meddelas inom sex veckor efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Vid förfaranden med allmän inbjudan till ansökan får handläggningstiden, om det är nödvändigt, förlängas med högst åtta månader.

[S2]Dessa handläggningstider gäller inte om annat följer av bestämmelser i internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till om användning av radiofrekvenser och satellitsamordning.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs vad som föreskrivs i artikel 5.3 och 7.4 i auktorisationsdirektivet. Handläggningstiderna har behandlats i avsnitt 20.3. Det bör påpekas att tiden skall räknas från den dag ansökan är i sådant skick att den kan ligga till grund för en prövning. Är således en inkommen ansökan ofullständig skall tiden räknas först från den dag nödvändiga kompletteringar har gjorts av sökanden.

[K8]4 §  I ett ärende om tillstånd att använda nummer för elektronisk kommunikation skall beslut meddelas inom tre veckor från det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Vid ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan får handläggningstiden, om det är nödvändigt, förlängas med högst tre veckor.

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 5.3 och 5.4 i auktorisationsdirektivet. Handläggningstiderna har behandlats i avsnitt 20.3.

Prövning av vilka företag som har betydande inflytande på en marknad

[K8]5 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande fastställa vilka produkt- och tjänstemarknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt denna lag. Marknadernas geografiska omfattning ska därvid definieras. Vid fastställandet ska Europeiska kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader samt riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden beaktas. Lag (2010:497).

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 15.3 och 16.1 i ramdirektivet. Bestämmelsen saknar direkt motsvarighet i telelagen. Förfarandet har behandlats i avsnitt 20.1.

I paragrafen slås fast att det fortlöpande skall göras en genomgång av befintliga produkt- och tjänstemarknader. Genomgången skall leda till att det fastställs vilka marknader ...

 • RK 2019:2:Marknaden för fasta telefontjänster har inte sådana särdrag att det är motiverat att förhandsreglera den.
 • RK 2014:1:Fråga om marknadsavgränsning för tillträdesskyldigheten till nätinfrastruktur samt villkor för nätinfrastrukturtillträde. Begreppet tillträde till nät kan även omfatta skyldighet att nyanlägga fiber. Ålagda skyldigheter har ansetts proportionerliga.

[K8]6 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande analysera de relevanta marknader som har fastställts enligt 5 §. Därvid ska Europeiska kommissionens riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden beaktas. För varje marknad ska det fastställas om det råder effektiv konkurrens.

[S2]Om det vid en bedömning enligt första stycket konstateras att det inte råder effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska företag med betydande inflytande på den marknaden identifieras och beslut meddelas om skyldigheter enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 §.

[S3]Om det vid en bedömning enligt första stycket konstateras att det råder effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska skyldigheter som har beslutats med stöd av 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 § upphävas. Tidpunkten för upphävande av en skyldighet ska bestämmas med hänsyn till berörda parters intressen.

[S4]För gränsöverskridande marknader som fastställts enligt beslut av Europeiska kommissionen ska åtgärder enligt första–tredje styckena beslutas efter samråd med behöriga myndigheter i berörda länder. Lag (2011:590).

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelserna i första stycket genomförs artikel 16.1 och 16.2 i ramdirektivet och genom de i andra stycket artikel 16.4 i ramdirektivet. Artikel 16.3 i ramdirektivet och 18.2 i USO-direktivet genomförs genom tredje stycket och artikel 16.5 i ramdirektivet genom fjärde stycket. Paragrafen har behandlats i avsnitt 20.1.

En analys enligt första stycket av de enligt 5 § fastställda marknaderna ...

 • RK 2011:2:Definitionen av begreppet tillträde omfattar dels tillgängliggörande av det som tillträdet avser, dels sådana villkor för tillgängliggörandet som syftar till att de tillträdande ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Även fråga om vissa sådana villkors proportionalitet.
 • RK 2014:1:Fråga om marknadsavgränsning för tillträdesskyldigheten till nätinfrastruktur samt villkor för nätinfrastrukturtillträde. Begreppet tillträde till nät kan även omfatta skyldighet att nyanlägga fiber. Ålagda skyldigheter har ansetts proportionerliga.

[K8]7 §  Ett företag skall anses ha ett betydande inflytande på en fastställd marknad om det, antingen enskilt eller tillsammans med andra, har en ställning av sådan ekonomisk styrka att det i betydande omfattning kan uppträda oberoende av sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand av konsumenterna.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om riktlinjer och underlag för bedömning enligt första stycket.

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 14.2. i ramdirektivet. Genom bestämmelsen införs en legaldefinition av vad som avses med att ett företag har ett betydande inflytande på en bestämd marknad. Begreppet betydande inflytande överensstämmer med konkurrensrättens begrepp dominerande ställning, vilket innebär att myndigheten måste göra sin bedömning av ett företags ställning mot bakgrund av den konkurrensrättsliga praxis som förekommer på området. Ett företag kan i princip anses ha ett betydande inflytande ...

Förfaranden för samråd

[K8]8 §  I ett ärende om förpliktelse enligt 4 kap.13 a eller 14 § eller om ändring av tillstånd eller villkor för att använda radiosändare eller nummer för elektronisk kommunikation ska berörda parter och andra som kan ha intresse i saken ges skälig tid att yttra sig innan beslut fattas, dock minst fyra veckor om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen, som har behandlats i avsnitt 7.3, genomförs artikel 12.3 i ramdirektivet delvis.

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 12.2 i ramdirektivet och artikel 14.1 i auktorisationsdirektivet. Någon direkt motsvarighet till samråd finns inte i lagen om radiokommunikation (LRK) eller telelagen. Förvaltningslagen är därför tillämplig. Enligt 17 § den lagen får ett ärende inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en ...

[K8]9 §  I ett ärende om slutanvändarrättigheter som gäller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster skall berörda intresseorganisationer ges tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan olägenhet.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 33 i USO-direktivet. I nationell rätt saknas, förutom vad som följer av 17 § förvaltningslagen för parter och 13 § samma lag om remissförfarande, motsvarighet till direktivets samrådsförfarande. Genom paragrafen öppnas således upp för att ge konsument- och andra slutanvändarorganisationer, som inte är parter, möjlighet att yttra sig innan myndigheten fattar beslut i en fråga av slutanvändarrättsligt ...

[K8]10 §  En myndighet ska upprätta ett förslag och ge berörda parter tillfälle att yttra sig över förslaget inom skälig tid när den avser att

 1. enligt 5 § fastställa en marknad som skiljer sig från dem som framgår av Europeiska kommissionens rekommendation,
 2. meddela beslut enligt 6 § andra eller tredje stycket eller 3 kap. 7 § eller vidta andra åtgärder som har betydande inverkan på en enligt 5 § fastställd marknad, eller
 3. meddela tillståndsvillkor som innebär sådana begränsningar som anges i 3 kap.11 § andra eller tredje stycket.

[S2]Första stycket gäller inte en tvist som har hänskjutits till prövning enligt 7 kap. 10 §. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Paragrafens första stycke har redigerats om. Punkterna 1 och 2 motsvarar styckets tidigare lydelse.

Genom punkt 3, som behandlas i avsnitt 5.1.3, genomförs artikel 6 i ramdirektivet. Bestämmelsen innebär att om tillståndsmyndigheten avser att förena ett tillstånd att använda radiosändare med villkor som inte är teknik- eller tjänsteneutrala, så ska berörda parter få tillfälle att yttra ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 6 och 15.3 i ramdirektivet, artikel 7.1 b i auktorisationsdirektivet samt artikel 5.3 och 8.4 i tillträdesdirektivet. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 20.2.

I paragrafens första stycke ställs ett krav på att en myndighet skall bereda berörda parter tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut om att antingen begränsa antalet tillstånd att använda ...

[K8]11 §  Om ett beslut enligt 5 §, 6 § andra eller tredje stycket, 4 kap.3 eller 4 § eller 5 kap. 13 § skulle kunna påverka handeln mellan staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska ett motiverat förslag till beslut överlämnas till behöriga myndigheter i övriga stater, organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation och Europeiska kommissionen.

[S2]Underrättelse till kommissionen enligt första stycket ska även lämnas om en myndighet i enlighet med internationella avtal avser att införa, ändra eller upphäva en skyldighet som beslutats enligt denna lag. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, genomförs artikel 7.3 i ramdirektivet. Paragrafen har härutöver justerats språkligt.

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 7.3 i ramdirektivet samt artikel 8.5 i tillträdesdirektivet.

I första stycket föreskrivs en samrådsskyldighet med Europeiska gemenskapernas kommission och med behöriga myndigheter i andra stater inom EES. En förutsättning för samrådsförfarandet är att myndigheten avser att fatta ett beslut om fastställande av relevant marknad, identi-...

[K8]11 a §  Om ett förslag till beslut enligt 6 § andra eller tredje stycket ska överlämnas för samråd enligt 11 § första stycket, ska förslaget upprättas och överlämnas inom tre år från det senaste beslutet rörande marknaden i fråga eller inom den längre tid om högst ytterligare tre år som Europeiska kommissionen dessförinnan har godkänt.

[S2]Om en ny rekommendation som avses i 5 § har antagits och rekommendationen rör en marknad som inte tidigare har analyserats, ska förslaget till beslut i stället upprättas och överlämnas inom två år från offentliggörandet av rekommendationen.

[S3]Om förslag till beslut inte kan överlämnas inom den tid som anges i första eller andra stycket och orsaken till detta är att marknadsanalysen enligt 5 § inte har slutförts, ska bistånd med slutförandet begäras från organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Förslaget ska då överlämnas inom sex månader därefter. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och har behandlats i avsnitt 6.4, genomförs artikel 16.6 och 16.7 i ramdirektivet.

Enligt första stycket har regleringsmyndigheten tre år på sig att identifiera SMP-operatörer och fastställa skyldigheter om tillträde från det att

det ...

[K8]12 §  Beslut i fall som avses i 11 § får meddelas tidigast en månad efter det att överlämnandet har skett.

[S2]Ett beslut får dock meddelas tidigast två månader efter utgången av den tid som anges i första stycket, om Europeiska kommissionen inom den tiden meddelat myndigheten att den överväger att inte godta ett förslag till beslut som

 1. innebär att en marknad som ska fastställas enligt 5 § avviker från kommissionens rekommendation, eller
 2. avser identifiering av företag enligt 6 § andra stycket.

[S3]Om kommissionen inom den tid som anges i andra stycket beslutar att inte godta ett sådant förslag som avses där, får beslut inte meddelas. Om kommissionens invändningar kan tillgodoses genom att förslaget ändras, ska samråd enligt 10 § om det nya förslaget inledas inom sex månader från dagen för kommissionens beslut. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringarna, som behandlas i avsnitt 6.2, genomförs artikel 7.3 (delvis) och artikel 7.6 i ramdirektivet. Härutöver har språkliga justeringar skett. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 7.3–5 i ramdirektivet.

För att samrådsorganen skall få rimlig tid att yttra sig över en åtgärd föreskrivs i första stycket att beslut får meddelas tidigast en månad från det att underrättelse har skett, eller den senare tidpunkt som kan följa av 10 §.

Av andra stycket följer att ett beslut som fastställer en marknad som skiljer sig från kommissionens rekommendation eller som avser identifiering av företag ...

[K8]12 a §  Om ett förslag till beslut om skyldigheter enligt 4 kap.3 eller 512 §§ eller 5 kap. 13 § har överlämnats för samråd enligt 11 § första stycket och Europeiska kommissionen har meddelat att den har invändningar mot åtgärderna i förslaget ska samverkan ske med kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation i syfte att fastställa vilka åtgärder som är mest effektiva och lämpliga.

[S2]I sådant fall får beslut meddelas tidigast fyra månader och senast fem månader efter utgången av den tid som anges i 12 § första stycket. Om det krävs för att ett förnyat samrådsförfarande enligt 1012 §§ ska kunna genomföras får tidsfristen förlängas ytterligare. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom paragrafen, som är ny och har behandlats i avsnitt 6.3, genomförs artikel 7a.2, 7a.4 och 7a.6 i ramdirektivet samt artikel 5.2 i tillträdesdirektivet.

[K8]13 §  Om det behövs för att säkerställa konkurrensen på en marknad som fastställts enligt 5 § eller för att skydda användarnas intressen, och ett beslut om åtgärd inte kan skjutas upp, får beslut, utan iakttagande av samrådsskyldigheten i 1012 §§, meddelas att gälla i högst sex månader. I sådant fall ska behöriga myndigheter, Europeiska kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation utan dröjsmål underrättas om beslutet och skälen för detta.

[S2]Ett beslut om en åtgärd enligt första stycket får inte förlängas utan iakttagande av samrådsskyldigheten i 1012 §§. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Genom ändringen genomförs artikel 7.9 i ramdirektivet. Ändringen innebär att en underrättelse också måste lämnas till Berec.

Prop. 2002/03:110: I paragrafens första stycke föreskrivs ett undantag från de samrådsförfaranden som anges i 10 och 11 §§. Enligt bestämmelsen, som har stöd i artikel 7.6 i ramdirektivet, får en åtgärd vidtas omedelbart om det krävs för att säkerställa konkurrensen på en bestämd marknad eller för att skydda användarnas intressen. Det framgår inte av direktivet vilka omständigheter som krävs för att ett avsteg från samrådsförfarandet skall få göras. Det bör dock vara fråga om allvarliga brister som kan leda ...

[K8]14 §  Resultatet av ett samrådsförfarande enligt 8-12 §§ skall göras allmänt tillgängligt, utom när det gäller uppgifter för vilka sekretess eller tystnadsplikt gäller enligt lag.

Prop. 2002/03:110: Genom paragrafen genomförs artikel 6 i ramdirektivet.

[K8]14 a §  Ett beslut enligt 4 kap.12 a eller 12 c § får inte fattas utan att ett förslag till beslutet först har godkänts av Europeiska kommissionen. Lag (2010:497).

Prop. 2007/08:73: Ett beslut enligt 4 kap. 12 a eller 12 c § får inte fattas utan att ett förslag till beslutet först har godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission.

Paragrafen, som är ny, har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Den har behandlats i avsnitt 6.2.3.

Bestämmelsen innebär att Europeiska kommissionen har vetorätt i fråga om funktionell separation. Vetorätten följer av tillträdesdirektivets ...

Ändring av beslut i vissa fall

[K8]15 §  Skyldigheter och villkor som har beslutats enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall ändras eller upphävas om ändamålet med åtgärden inte längre kvarstår. Ett beslut om förpliktelse enligt 4 kap. får ändras eller upphävas om den som enligt beslutet givits tillträde inte fullgör sina åtaganden.

[S2]Tidpunkten för en ändring eller ett upphävande av en skyldighet eller ett villkor skall bestämmas med hänsyn till berörda parters intressen.

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen, som har sin huvudsakliga utgångspunkt i artikel 16.3 i ramdirektivet, är grundläggande för lagens utgångspunkt att reglering genom skyldigheter endast skall ske i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa fungerande konkurrens och slutanvändarnas intressen. Skyldigheterna, men även villkor för tillstånd m.m., skall därför ändras eller upphävas om syftet med skyldigheten inte längre kvarstår.

Regleringen i paragrafen träffar alla former av skyldigheter. ...

 • RK 2019:1:PTS skyldighetsbeslut har förenats med en förpliktelse beträffande vilka högsta priser för kostnaderna för samtrafiken i det fasta allmänna kommunikationsnätet som den förpliktade operatören får ta ut. De beslutade priserna uppfyller kravet på att vara kostnadsorienterade och de invändningar som en annan, icke-förpliktigad operatör, har haft på priserna har inte ansetts tillräckliga för att visa att PTS har använt felaktiga antaganden.

Särredovisning i vissa fall

[K8]16 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om skyldighet att särredovisa de verksamheter som har samband med tillhandahållandet av elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster för den som

 1. bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §, och
 2. har särskild eller exklusiv rätt att tillhandahålla andra tjänster än enligt denna lag. Lag (2011:590).

Prop. 2010/11:115: Bestämmelsen har endast ändrats så att det klart framgår att det är beslut i enskilda fall som får meddelas. Någon skillnad i sak är inte avsedd.

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 13.1 i ramdirektivet. Bestämmelsen saknar direkt motsvarighet i telelagen. Den avser att säkerställa att otillåten korssubventionering inte sker mellan verksamhet enligt lagen och annan verksamhet med särskilt tillstånd, t.ex. enligt ellagstiftningen. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 20.4. Se även 4 kap. 7 §.

Avgifter

[K8]17 §  En handläggningsavgift får tas ut av den som

 1. anmäler verksamhet enligt 2 kap. 1 §, eller
 2. ansöker om tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 eller 24 §.

[S2]En årlig avgift ska betalas av den som

 1. bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 §, eller
 2. innehar tillstånd enligt 3 kap.1 eller 19 §.

[S3]Handläggningsavgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av ärendet. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som en myndighet i övrigt har för sin verksamhet enligt denna lag. Avgifterna ska fördelas med skälig andel på dem som bedriver anmäld verksamhet eller innehar tillstånd. Lag (2010:497).

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 12 i auktorisationsdirektivet. Den har behandlats i avsnitt 21.1.

Paragrafen motsvarar 43 § telelagen och 15 § LRK. Liksom i sistnämnda bestämmelse anges att grunden för uttag av avgift är kostnaden för myndighetsverksamhet enligt lagen. Uttag därutöver får inte förekomma. Som angetts i <a href="https://lagen.nu/prop/2002/03:110#S21-1" ...

 • RK 2022:3:Beräkning av årlig avgift enligt lagen om elektronisk kommunikation m.fl. lagar, får baseras på en omsättningsbaserad fördelningsnyckel.

[K8]18 §  Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § skall betala en avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation. De avgifter som tas ut skall fördelas med skälig andel på dem som bedriver anmäld verksamhet.

Prop. 2002/03:110: Paragrafen har behandlats i avsnitt 21.3. Den har sin motsvarighet i 43 § telelagen. Till skillnad från telelagen anges här föreskriften om avgiftsuttag och grunderna för detta direkt i lagen. Den exakta storleken får anges i verkställighetsföreskrifter. Dessutom är tillämpningsområdet ...

Överklagande m.m.

[K8]19 §  En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. När ett beslut överklagas är myndigheten motpart i domstolen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Kammarrättens avgörande i ett mål enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2019:1206).

Prop. 2006/07:119: En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Kammarrättens avgörande i ett mål enligt denna lag får inte överklagas.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.5. Tillägget av andra stycket innebär att kammarrätten blir sista ...

Prop. 2019/20:15: Paragrafen reglerar överklagande av beslut.

I första stycket klargörs att beslutsmyndigheten är motpart i domstol efter överklagande. Det gäller även när Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten överklagat ett beslut enligt 19 a § andra stycket. Stycket justeras dessutom språkligt.

Utöver detta ändras paragrafen redaktionellt så att andra stycket motsvarar tidigare första stycket andra meningen och tredje stycket motsvarar det tidigare andra ...

Prop. 2002/03:110: Genom bestämmelsen genomförs artikel 4 i ramdirektivet. Den har sina motsvarigheter dels i 64 § telelagen, dels i 19 § LRK. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 23.

I paragrafen regleras rätten att överklaga beslut som en myndighet har meddelat i särskilda fall enligt lagen och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. ...

 • RK 2020:2:PTS beslut om bl.a. villkoren för tillstånd i ett auktionsförfarande om frekvenser är ett överklagbart beslut och ett bolag som inte är part i ärendet men vars produkter påverkas av beslutet har talerätt. Det har däremot inte kommit fram skäl för att beslutet tills vidare inte ska gälla.
 • PMÖD 2020:1:Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att en internetleverantör, i den mening som avses i 53 b § upphovsrättslagen, har medverkat till upphovsrättsintrång genom att ge internetuppkoppling till sina abonnenter som på det sättet fått tillgång till filmverk som olovligen tillgängliggjorts för allmänheten av The Pirate Bay och tre andra tjänster. Patent- och marknadsöverdomstolen har vid vite förbjudit internetleverantören att fortsätta medverka till upphovsrättsintrång samt ålagt denna att med tekniska blockeringsåtgärder hindra sina abonnenter från att få tillgång till tjänsterna via vissa domännamn och webbadresser. Även ytterligare domännamn och webbadresser som har till huvudsakligt syfte att ge tillgång till tjänsterna ska blockeras, om domännamnen och webbadresserna anmäls av något av de filmbolag som fört talan i målet.

[K8]19 a §  Beslut enligt denna lag får överklagas av den som är part i ärendet, om beslutet har gått parten emot, och även av annan vars rättigheter påverkas negativt av beslutet.

[S2]Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får överklaga beslut som gäller

 1. beviljande av tillstånd att använda radiosändare eller medgivande att överlåta eller hyra ut ett sådant tillstånd,
 2. att förena tillstånd att använda radiosändare med villkor, eller
 3. återkallelse av tillstånd att använda radiosändare eller ändring av villkor i ett sådant tillstånd. Lag (2019:1206).

Prop. 2019/20:15: 1. beviljande av tillstånd att använda radiosändare eller medgivande att överlåta eller hyra ut ett sådant tillstånd,

 • RK 2013:1:Fråga om revidering av Post- och telestyrelsens s.k. hybridmodell för beräkning av de kostnader som ska ligga till grund för kostnadsorienterade priser för det metallbaserade accessnätet (LLUB), speciellt fråga om kvartalsavgift (s.k. väg till hus-avgift). Tillika fråga om talerätt för icke-förpliktigad operatör.
 • RK 2010:2:Post- och telestyrelsen (PTS) tilldelade vissa företag tillstånd att använda radiosändare utan att anordna ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan. Ett annat företag har ansetts ha rätt att överklaga PTS beslut, även om företaget inte har ansökt om tillstånd eller på annat sätt varit part i tillståndsärendet.
 • RK 2020:2:PTS beslut om bl.a. villkoren för tillstånd i ett auktionsförfarande om frekvenser är ett överklagbart beslut och ett bolag som inte är part i ärendet men vars produkter påverkas av beslutet har talerätt. Det har däremot inte kommit fram skäl för att beslutet tills vidare inte ska gälla.

[K8]20 §  Ett beslut enligt 6 § andra stycket som avser identifiering av företag med betydande inflytande på en marknad får överklagas endast i samband med att beslut att införa, upphäva eller ändra en skyldighet som anges i 6 § överklagas.

[S2]Ett beslut enligt 3 kap. 7 § att begränsa antalet tillstånd får överklagas endast i samband med att beslut i fråga om tillstånd att använda radiosändare överklagas. Lag (2011:590).

Prop. 2002/03:110: Ett beslut som avser identifiering av vilka företag som har betydande inflytande på en marknad får, med hänsyn till den tidsutdräkt som annars kan uppstå, enligt första stycket inte överklagas. Bedömningen kan ändå omprövas i samband med överklagande av en särskild skyldighet som ålagts enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 och 14 §§. En förvalsskyldighet enligt 5 kap. 12 § följer däremot direkt av lagen för den som utpekats som marknadsdominant på marknaden för tillhandahållande av anslutning ...

[K8]21 §  Ett beslut om underrättelse enligt 7 kap. 4 §, ett beslut om föreläggande enligt 7 kap. 10 a § och ett beslut om att inte ta upp en tvist för avgörande enligt 7 kap. 10 b § första stycket får inte överklagas. Lag (2007:881).

Prop. 2006/07:119: Ett beslut om underrättelse enligt 7 kap. 4 §, ett beslut om föreläggande enligt 7 kap. 10 a § och ett beslut om att inte ta upp en tvist för avgörande enligt 7 kap. 10 b § första stycket får inte överklagas.

Ändringen innebär att förelägganden enligt 7 kap. 10 a § inte får överklagas. Om ett vitesföreläggande enligt denna bestämmelse inte följs kan tillsynsmyndigheten begära att vitet döms ut enligt bestämmelserna i lagen (1985:206) ...

Prop. 2002/03:110: Ett beslut enligt 7 kap. 4 § innebär endast en underrättelse om att tillsynsmyndigheten överväger att vidta åtgärder. En möjlighet att överklaga ett sådant beslut – som enligt huvudregeln och i enlighet med artikel 10 i auktorisationsdirektivet måste föregå varje föreläggande att efterleva lagen eller skyldigheter, villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen – skulle riskera att tillsynsmyndighetens möjligheter att agera inom rimliga tidsramar begränsades väsentligt. Ett beslut om ...

[K8]22 §  Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat har bestämts.

Prop. 2002/03:110: Skyldigheter enligt denna lag skall rätta till missförhållanden som kan begränsa konkurrensen och som kan missgynna slutanvändarna. Detta kräver, speciellt på det dynamiska område som området för elektronisk kommunikation utgör, ofta skyndsamma ingripanden till undvikande av skada m.m. Det föreskrivs därför att beslut enligt lagen eller föreskrifter meddelade med stöd av denna skall gälla omedelbart, om inte annat bestäms. Överklagandeinstansen har dock enligt allmänna förvaltningsrättsliga regler ...

 • RÅ 2007:22:Inhibition av ett omedelbart gällande föreläggande av Post- och telestyrelsen enligt lagen om elektronisk kommunikation har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts fylla något praktiskt behov och har därför inte meddelats.

Handläggning i domstol

[K8]23 §  Mål i förvaltningsrätt och kammarrätt som avser överprövning av följande beslut ska handläggas skyndsamt:

 1. beslut om särskilda skyldigheter med stöd av 4 kap. 4 § eller 5 kap. 13 §,
 2. beslut i ett tillsynsärende enligt 7 kap. 5 §, om tillsynen avsett efterlevnaden av ett beslut som anges i 1,
 3. beslut vid prövning av en tvist enligt 7 kap. 10 §, om tvisten grundar sig på ett beslut som avses i 1, och
 4. beslut om identifiering av företag med betydande inflytande på en marknad enligt 6 §. Lag (2011:590).

Prop. 2006/07:119: 2. beslut i ett tillsynsärende enligt 7 kap. 5 §, om tillsynen avsett efterlevnaden av ett beslut som anges i 1,

3. beslut vid prövning av en tvist enligt 7 kap. 10 §, om tvisten grundar sig på ett beslut som avses i 1, och

4. beslut om identifiering av företag med betydande inflytande på en marknad enligt 6 §.

Paragrafen är ny. Den har behandlats i avsnitt 6.4. ...

[K8]24 §  I mål som avses i 23 § får en part i förvaltningsrätten åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis efter det att fyra månader gått från det att tiden för överklagande gått ut, endast om parten gör sannolikt att parten inte kunnat åberopa omständigheten eller beviset tidigare eller annars haft giltig ursäkt att inte göra det.

[S2]I mål som avses i 23 § får en ny omständighet eller ett nytt bevis åberopas först i kammarrätten endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2009:839).

Prop. 2006/07:119: I mål som avses i 23 § får en part i länsrätten åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis efter det att fyra månader gått från det att tiden för överklagande gått ut, endast om parten gör sannolikt att parten inte kunnat åberopa omständigheten eller beviset tidigare eller annars haft giltig ursäkt att inte göra det.

I mål som avses i 23 § får en ny omständighet eller ett nytt bevis åberopas först i kammarrätten endast om det finns synnerliga skäl.

Paragrafen ...

 • RK 2011:1:Bestämmelserna om preklusion i 8 kap. 24 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation hindrar inte att nya rättsliga argument som inte i sig tillför nya omständigheter eller nya bevis åberopas först i kammarrätten.
 • RK 2012:4:En part som ansöker om tvistlösning hos PTS hävdar att avtalsvillkor ska regleras från en tidpunkt som ligger före den tidpunkt då ansökan om tvistlösning lämnades in. I denna situation ska, om parterna inte är ense, en bevisregel tillämpas enligt vilken den part som söker tvistlösning ska visa att det förelegat en tvist vid den tidigare tidpunkten. Denna bevisregel står inte i strid med artikel 20 i ramdirektivet.
 • RK 2017:2:Syftet med lagstiftningen, som innebär att slutanvändarna ska skyddas, måste upprätthållas även vid en tvistlösning. Post- och telestyrelsen är därför inte bunden av parternas yrkanden när det gäller vilka prisnivåer som kan beslutas. Förbudet mot reformatio in pejus är inte tillämpligt på en situation som denna. Även fråga om vilka ändringar i hybridmodellen som får göras och vilka antaganden som kan läggas till grund för att beräkna prisnivåerna i tvistlösningen.

Domstolarnas sammansättning

[K8]25 §  Vid prövningen av mål som avses i 23 § skall förvaltningsrätten bestå av två lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de ekonomiska experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

[S2]Första stycket första meningen gäller inte om något annat följer av 18 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Lag (2009:839).

Prop. 2006/07:119: Vid prövningen av mål som avses i 23 § skall länsrätten bestå av två lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de ekonomiska experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

[K8]26 §  Vid prövning av mål som avses i 23 § ska kammarrätten bestå av tre lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av de ekonomiska experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

[S2]Kammarrätten är domför utan ekonomiska experter i fall som anges i 12 § fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och vid prövning av mål som är av enkel beskaffenhet.

[S3]I övrigt gäller, även i mål som avses i första stycket, 12 § sjunde–tionde styckena lagen om allmänna förvaltningsdomstolar i fråga om kammarrättens sammansättning. Vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd och frågor som behandlas samtidigt med dessa ska dock även en ekonomisk expert ingå i rätten, om inte målet är av enkel beskaffenhet. Lag (2018:1962).

Prop. 2012/13:45: Vid prövning av mål som avses i 23 § ska kammarrätten bestå av tre lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de ekonomiska experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

Kammarrätten är domför utan ekonomiska experter i fall som anges i 12 § fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar samt vid prövning av mål som är av ...

Prop. 2017/18:279: Vid prövning av mål som avses i 23 § ska kammarrätten bestå av tre lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av de ekonomiska experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

Kammarrätten är domför utan ekonomiska experter i fall som anges i 12 § fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och ...

Prop. 2006/07:119: När kammarrätten prövar mål som avses i 23 § skall kammarrätten bestå av tre lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de ekonomiska experterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

Kammarrätten är domför utan ekonomiska experter i sådana fall som anges i 12 § andra stycket 1–3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar samt vid prövning av mål som är av ...

[K8]27 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, förordnar för viss tid dem som skall tjänstgöra som ekonomiska experter enligt 25 och 26 §§. Inträffar medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål en omständighet som medför att förordnandet skall upphöra att gälla, skall förordnandet ändå anses fortsätta att gälla i det pågående målet.

[S2]Den som skall tjänstgöra som ekonomisk expert skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (2007:881).

Prop. 2006/07:119: Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, förordnar för viss tid dem som skall tjänstgöra som ekonomiska experter enligt 25 och 26 §§. Inträffar medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett mål en omständighet som medför att förordnandet skall upphöra att gälla, skall förordnandet ändå anses fortsätta att gälla i det pågående målet.

Den ...

Inhibition

[K8]28 §  När en domstol enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) tar ställning till om ett beslut som fattats med stöd av denna lag tills vidare inte skall gälla skall domstolen särskilt beakta det som i 1 kap. 1 § anges om lagens syfte. Lag (2007:881).

Prop. 2006/07:119: När en domstol enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) tar ställning till om ett beslut som fattats med stöd av denna lag tills vidare inte skall gälla skall domstolen särskilt beakta det som i 1 kap. 1 § anges om lagens syfte.

Paragrafen är ny. Den har behandlats i avsnitt 6.3.

Syftet med bestämmelsen ...

 • RK 2020:2:PTS beslut om bl.a. villkoren för tillstånd i ett auktionsförfarande om frekvenser är ett överklagbart beslut och ett bolag som inte är part i ärendet men vars produkter påverkas av beslutet har talerätt. Det har däremot inte kommit fram skäl för att beslutet tills vidare inte ska gälla.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2002/03:228, Prop. 2002/03:110, Bet. 2002/03:TU6
CELEX-nr
32002L0058
Ikraftträder
2003-07-25

Lag (2003:743) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 6 kap 22 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:240) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2004/05:201
Omfattning
ändr. 5 kap 7 §; ny 5 kap 6 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:493) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
ändr. 6 kap 8, 21 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:26) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2005/06:142, Prop. 2004/05:175, Bet. 2005/06:TU4
Omfattning
ändr. 4 kap 11 §, 5 kap 7, 14 §§, 7 kap 11 §, 8 kap 21 §; ny 7 kap 10 a §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:586) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2005/06:331, Prop. 2005/06:191, Bet. 2005/06:TU16
Omfattning
ändr. 4 kap 14 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:636) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2005/06:295, Prop. 2005/06:133, Bet. 2005/06:FöU9
Omfattning
ändr. 3 kap 8 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:737) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 6 kap 22 §, 7 kap 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:881) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. För skada som orsakats före ikraftträdandet gäller inte de nya bestämmelserna i 7 kap. 13 a §.
 3. För avgöranden som kammarrätten träffat före ikraftträdandet gäller 8 kap. 19 § i sin äldre lydelse.
 4. För överklagade avgöranden som träffats före ikraftträdandet gäller inte de nya bestämmelserna i 8 kap.23 och 24 §§.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:8, Prop. 2006/07:119
Omfattning
nuvarande 7 kap 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 8 kap. 19, 21 §§; nya 7 kap 10 a, 13 a §§, 8 kap 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 7 kap 13 a §, 8 kap 23, 25, 28 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1284) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:40, Prop. 2007/08:8, Bet. 2007/08:KU4
Omfattning
ändr. 3 kap 10 §
Ikraftträder
2008-02-01

Lag (2007:1375) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:85, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:TU1
Omfattning
ändr. 7 kap 10 §; ny 7 kap 3 a §
CELEX-nr
32007R0717
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:228, Prop. 2007/08:73, Bet. 2007/08:TU13
Omfattning
ändr. 1 kap 7 §, rubr. till 4 kap, 4 kap 4 §; nya 4 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 8 kap 14 a §, rubr. närmast före 4 kap 12 a §
CELEX-nr
32002L0058
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:484) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:224, Prop. 2007/08:86, Bet. 2007/08:CU25
Omfattning
ändr. 5 kap 3, 4 §§; nya 5 kap 7 a, 7 b §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:600) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
 2. Vad som sägs i 7 kap. 17 § ska även gälla för den som ålagts att betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen (1993:20).
Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
ändr. 7 kap 17 §
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2008:719) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. Skyldigheten för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § ska tillämpas första gången den 1 december 2009. Lag (2009:578).
Förarbeten
Rskr. 2007/08:266, Prop. 2006/07:63, Bet. 2007/08:FöU15
Omfattning
ändr. 6 kap 21 §; ny 6 kap 19 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:500) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 3 kap. 18 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:546) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet och för tvister som avgjorts av tillsynsmyndigheten före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:239, Prop. 2008/09:159, Bet. 2008/09:TU17
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §, 7 kap. 10 §; ny 8 kap. 19 a §
CELEX-nr
32002L0022
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:578) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2008/09:245, Prop. 2006/07:63, Bet. 2008/09:FöU11
Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:719
Ikraftträder
2009-09-01

Lag (2009:839) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 8 kap. 23, 24, 25 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
 2. I fråga om ärenden som har avgjorts av tillsynsmyndigheten före ikraftträdandet, och som efter överklagande ska prövas av allmän förvaltningsdomstol efter ikraftträdandet, gäller 7 kap. 10 § i sin äldre lydelse.
 3. Den som vid ikraftträdandet har ett tillstånd att använda radiosändare för viss radioanvändning ska anses ha ett tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. Giltighetstiden för ett sådant tillstånd ska anses förlängd med tio år, om tillståndet gäller längst till och med den 31 december 2015 och inte tidigare har förlängts eller förnyats. Den nya bestämmelsen i 3 kap. 12 b § ska inte tillämpas på tillstånd som har förlängts före ikraftträdandet och som efter överklagande ska prövas av förvaltningsdomstol efter ikraftträdandet.
 4. Äldre föreskrifter om krav på tillstånd för att använda enskilda radiosändare inom ramen för ett tillstånd att använda radiosändare för viss radioanvändning, gäller fortfarande om tillståndet meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:297, Prop. 2009/10:193, Bet. 2009/10:TU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 23 §§, 4 kap. 4, 13 §§, 5 kap. 14 §, 7 kap. 6, 10 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 a, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; nya 3 kap. 11 a, 12 a, 12 b, 24 §§, 7 kap. 6 a §, rubr. närmast före 3 kap. 6, 10, 11 §§, rubr. närmast efter 3 kap. 11 a §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:720) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2009/10:331, Prop. 2009/10:115, Bet. 2009/10:KU25
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §, 3 kap. 10 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1973) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 6 kap. 22 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:590) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Tillståndsvillkor som beslutats enligt 3 kap. 11 § första stycket före den 1 juli 2011 och som inte skulle få beslutas enligt de nya bestämmelserna i 3 kap.11 § andra eller tredje stycket, upphör att gälla den 26 maj 2016.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:256, Prop. 2010/11:115, Bet. 2010/11:TU20
Omfattning
upph. 3 kap. 9, 10 §§, 5 kap. 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap. 10 §; nuvarande 5 kap. 6 a § betecknas 5 kap. 6 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 4, 11, 17 §§, 4 kap. 3, 5, 8, 9, 10, 12 a, 14 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 b, 7, 7 a, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 1, 3, 18, 22 §§, 7 kap. 3 a, 4, 5, 8, 10, 10 a, 13, 13 a §§, 8 kap. 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23 §§; nya 3 kap. 12 c §, 4 kap. 13 a §, 5 kap. 3 a, 6 a, 6 c, 6 d, 6 e, 7 c, 15 a, 17 a §§, 6 kap. 4 a, 4 b §§, 7 kap. 9 a, 13 b §§, 8 kap. 1 a, 11 a, 12 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 c §, 7 kap. 9 a §
CELEX-nr
32009R0544
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2011/12:166, Prop. 2010/11:46, Bet. 2011/12:JuU28
Omfattning
ändr. 6 kap. 1, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap.; nya 6 kap. 3 a, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 16 a §
CELEX-nr
32006L0024
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:285) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2011/12:213, Prop. 2011/12:55, Bet. 2011/12:JuU8
Omfattning
ändr. 6 kap. 8, 16 c, 19, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 6 kap. 19 §; ny 6 kap. 10 a §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:518) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2011/12:288, Prop. 2011/12:146
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 a §
Ikraftträder
2012-08-01

Lag (2013:47) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2012/13:145, Prop. 2012/13:37, Bet. 2012/13:TU5
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
CELEX-nr
32012R0531
Ikraftträder
2013-03-01

Lag (2013:103) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 8 kap. 26 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:146) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2013/14:184, Prop. 2013/14:79, Bet. 2013/14:CU24
Omfattning
nya 5 kap. 15 b, 15 c §§
CELEX-nr
398L0034
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:211) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2013/14:195, Prop. 2013/14:72, Bet. 2013/14:TU15
Omfattning
ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 13 §, 7 kap. 1, 3, 3 a, 4, 10 §§
CELEX-nr
32012R0531
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:734) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 13, 22 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:344) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 april 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en parts rätt att hänskjuta en tvist för avgörande av tillsynsmyndigheten om tvisten har samband med skyldigheter som avser tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:184, Prop. 2015/16:92, Bet. 2015/16:TU12
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
Ikraftträder
2016-04-30

Lag (2016:393) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2015/16:219, Prop. 2015/16:93, Bet. 2015/16:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §
Ikraftträder
2016-06-13

Lag (2016:536) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2015/16:246, Prop. 2015/16:73, Bet. 2015/16:TU19
Omfattning
ändr. 7 kap. 10 §; ny 4 kap. 13 b §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:1311) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
ändr. 6 kap. 22 §
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:406) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2016/17:258, Prop. 2016/17:113, Bet. 2016/17:FöU12
Omfattning
nya 5 kap. 7 d §, 6 kap. 10 b §, rubr. närmast före 6 kap. 10 b §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:366) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2017/18:24, Prop. 2017/18:122, Bet. 2017/18:TU12
Omfattning
ändr. 6 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:1917) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 8 §, 6 kap. 19 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1962) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2018/19:40, Prop. 2017/18:279, Bet. 2018/19:JuU5
Omfattning
ändr. 8 kap. 26 §
Ikraftträder
2019-03-01

Lag (2019:183) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2018/19:167, Prop. 2018/19:41, Bet. 2018/19:TU10
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a §
Ikraftträder
2019-05-15

Lag (2019:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2018/19:296, Prop. 2018/19:86, Bet. 2018/19:JuU27
Omfattning
ändr. 6 kap. 16 a, 16 d §§
Ikraftträder
2019-10-01

Lag (2019:1206) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2019/20:74, Prop. 2019/20:15, Bet. 2019/20:TU4
Omfattning
ändr. 3 kap. 6, 11, 23, 24 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 19, 19 a §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:340) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2019/20:254, Prop. 2019/20:120, Bet. 2019/20:CU23
Omfattning
ändr. 6 kap. 22 §
Ikraftträder
2020-07-01

Lag (2021:240) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2020/21:234, Prop. 2020/21:72, Bet. 2020/21:JuU16
Omfattning
ändr. 6 kap. 8, 16 c, 16 d, 21, 22 §§; ny 6 kap. 16 g §
Ikraftträder
2021-05-01

Ändring, SFS 2022:483

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2022-06-03