Dir. 2006:58

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad

användning av alkolås m.m.

Dir.

2006:58

Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 oktober 2004 att tillkalla en särskild

utredare med uppdrag att överväga möjligheterna att så snart det

är möjligt, men senast år 2012, införa ett krav på alkolås eller

andra tekniska system som förhindrar rattfylleri i alla nya bilar

som är registrerade i Sverige. Utredaren skulle även se över

möjligheterna att införa sådana system i andra slag av

motordrivna fordon. Utredaren skulle också lämna förslag till

vilka steg som kan tas för att öka acceptansen för och

användningen av alkolås innan ett sådant krav införs.

Utredningen överlämnande sitt delbetänkande Alkolås –

nyckeln till framtiden (SOU 2005:72) till infrastrukturminister

Ulrica Messing den 1 september 2005.

Utredaren skall enligt kommittédirektivet (dir 2004:135)

redovisa sin slutrapport senast den 1 juni 2006. Utredningstiden

förlängs. Med ändring av den beslutade tiden för redovisning

skall utredaren redovisa sin slutrapport senast den 30 juni 2006.

(Näringsdepartementet)