Dir. 2006:5

Avveckling av Statens kvalitets- och kom-

Kommittédirektiv

Avveckling av Statens kvalitets- och kom-

petensråd

Dir.

2006:5

Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2006

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare får i uppdrag att ansvara för avvecklingen

av Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR). Utredaren skall

bl.a. vidta administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och

utrustning som inte skall övertas av Verket för förvaltningsut-

veckling, samt genomföra slutlig arkivläggning.

Avvecklingen skall vara avslutad senast den 18 april 2006.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 november 2004

tillkallade det statsråd som ansvarar för allmänna frågor om

statsförvaltningen en särskild utredare med uppgift att lämna

förslag till en preciserad organisations- och ansvarsfördelning

mellan Ekonomistyrningsverket, Statskontoret och en ny för-

valtningspolitisk myndighet (dir. 2004:166). Utredningen, som

antog namnet Regeringens stabsstöd, föreslog i betänkandet

Regeringens stabsmyndigheter (SOU 2005:32) bl.a. att KKR

skulle avvecklas och verksamheten övergå till den nya förvalt-

ningspolitiska myndigheten.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 juni 2005

tillkallade nämnda statsråd en särskild utredare med uppdrag att

vidta de åtgärder som krävdes för att en ny myndighet med för-

valtningspolitisk inriktning skulle kunna inrättas (dir. 2005:65).

2

Enligt direktiven skulle all verksamhet vid KKR flyttas till den

nya förvaltningspolitiska myndigheten.

Regeringen fattade den 17 november 2005 beslut om dels

förordning (2005:860) med instruktion för Verket för förvalt-

ningsutveckling att gälla fr.o.m. den 1 januari 2006, dels att

förordningen (1998:1647) med instruktion för Statens kvalitets-

och kompetensråd skulle upphöra att gälla vid utgången av

2005 (SFS 2005:865).

Uppdraget

Utredaren skall ansvara för att avvecklingen av Statens kvali-

tets- och kompetensråd genomförs.

I uppdraget ingår bl.a. att

-

slutligt reglera alla fordringar och skulder,

-

vidta administrativa åtgärder, t.ex. avsluta anslagsredo-

visningen, avveckla lokaler och utrustning som inte skall

övertas av Verket för förvaltningsutveckling samt

genomföra slutlig arkivläggning,

-

avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden som inte skall

överföras till Verket för förvaltningsutveckling,

-

ha ett sammanhållande ansvar för framtagande av

KKR:s årsredovisning för 2005, samt

-

lämna en årsredovisning för avvecklingsarbetet exklusi-

ve resultatredovisning och finansieringsanalys.

Eventuell överlåtelse av tillgångar och skulder till Verket för

förvaltningsutveckling skall ske till bokfört värde.

Utredaren skall ingå nödvändiga avtal för avvecklingens ge-

nomförande. Utredaren skall samråda med Verket för förvalt-

ningsutveckling samt i övrigt, vid behov, utnyttja tillgängliga

stödresurser i avvecklingsarbetet, t.ex. Ekonomistyrningsverket

och Riksarkivet.

En plan för avvecklingsarbetet skall lämnas till regeringen

senast den 15 januari 2006. Avvecklingen skall vara avslutad

senast den 18 april 2006. Utredaren skall lämna årsredovisning-

3

en för avvecklingsarbetet liksom en slutrapport till regeringen

senast samma dag.

(Finansdepartementet)