Upphävd författning

Förordning (1998:1647) med instruktion för Statens kvalitets- och komptensråd

Departement
Finansdepartementet F
Utfärdad
1998-12-03
Ändring införd
SFS 1998:1647 i lydelse enligt SFS 2005:160
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens kvalitets- och kompetensråd är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att i medborgarnas intresse stödja och stimulera arbetet med kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning inom den statliga förvaltningen.

2 §  Inom sitt verksamhetsområde skall rådet utföra uppdrag åt främst regeringen.

3 §  Rådet skall stödja myndigheterna att utöva sitt ansvar för kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning. Därvid skall rådet utgå från de behov som finns inom statsförvaltningen som helhet.

4 §  Rådet skall

  1. utveckla och sprida former för arbete med kvalitet inom statsförvaltningen,
  2. initiera samverkan mellan myndigheter i frågor om kvalitet och kompetens i syfte att utveckla metoder och tekniker,
  3. ta fram underlag för att stödja den statliga förvaltningen i arbetet med att skaffa, utveckla och behålla rätt kompetens,
  4. förmedla grundläggande förvaltningsutbildningar,
  5. utveckla, stödja och förmedla utvecklingsprogram för chefer och andra personer med strategiska uppgifter,
  6. uppmärksamma och förmedla statsförvaltningens krav på högskolornas reguljära utbildning,
  7. stimulera forskning och utbildning om statlig verksamhet och dess bidrag till samhällsutvecklingen,
  8. verka för en god förvaltningskultur och etik hos de statliga myndigheterna.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med undantag av 3-5, 12, 19-20 och 34 §§. Vad som sägs i 6-9 §§ om chefens ansvar skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2005:160).

Myndighetens ledning

6 §  Rådet leds av en styrelse som ansvarar för myndighetens verksamhet. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

7 §  Styrelsen består av ordföranden och högst åtta andra ledamöter, generaldirektören inräknad. En ledamot tillsätts efter förslag av Offentliganställdas förhandlingsråd, en efter förslag av SACO-S och en efter förslag av SEKO.

Referensgrupp

8 §  Vid rådet skall det finnas en referensgrupp bestående av forskare och praktiker, till stöd för arbetet. Rådet utser ledamöterna i referensgruppen.

Ändringar

Förordning (1998:1647) med instruktion för Statens kvalitets- och kompetensråd

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2005:160) om ändring i förordningen (1998:1647) med instruktion för Statens kvalitets- och kompetensråd

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2005:865) om upphävande av förordningen (1998:1647) med instruktion för Statens kvalitets- och kompetensråd

Omfattning
upph.