Dir. 2006:73

Överlåtelse av rättigheter till offentligt

Kommittédirektiv

Överlåtelse av rättigheter till offentligt

framförande

Dir.

2006:73

Beslut vid regeringssammanträde den 21 juni 2006

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall analysera och klargöra vilka möjlig-

heter Sveriges Television AB (SVT) bör ha att vidareförsälja

rättigheter till offentligt framförande med hänsyn till den

grundläggande principen att sändningarna skall vara tillgängliga

för allmänheten utan villkor om särskild betalning utöver erlagd

TV-avgift. Även Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Utbild-

ningsradio AB (UR) skall omfattas av analysen i den mån det är

befogat. Eventuella komplikationer i rättighetshänseende skall

värderas och vägas mot den principiella utgångspunkten om

finansieringen av programföretagens verksamhet.

Gränsdragningen mellan programföretagens kärnverksamhet

och kompletterande verksamhet å ena sidan och sidoverksamhet

å andra sidan skall belysas i sammanhanget, liksom de rättig-

heter för programföretagen som följer av bestämmelserna i

upphovsrättslagen (1960:729). Utredaren skall lämna de förslag

till författningsändringar som analysen kan ge anledning till.

Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den

29 september 2006.

Bakgrund

Enligt nu gällande anslagsvillkor för Sveriges Television AB

(SVT) skall företagets sändningar riktade till Sverige vara till-

gängliga för allmänheten utan villkor om särskild betalning ut-

över erlagd TV-avgift (punkt 8). Motsvarande bestämmelser

2

finns i anslagsvillkoren för Sveriges Radio AB (SR) och

Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Detta är en grundläggande

princip för radio och TV i allmänhetens tjänst och slår fast

verksamhetens icke-kommersiella karaktär och självständighet.

I propositionen Viktigare än någonsin! Radio och TV i all-

mänhetens tjänst 2007–2012 (prop. 2005/06:112) föreslås att

denna grundläggande princip skall tas in i lagen (1989:41) om

TV-avgift. I propositionen anges att bestämmelsen innebär att

någon ytterligare betalning än TV-avgiften inte får tas ut av

programföretagen när sändningarna är riktade till Sverige (se

I samma proposition har regeringen föreslagit att program-

företagens kärnverksamhet skall vara att producera och sända

radio- och TV-program till allmänheten. Vid sidan av detta kan

programföretagen, för att utveckla kärnverksamheten och för att

förbättra möjligheterna för allmänheten att tillgodogöra sig

denna, också bedriva kompletterande verksamhet. Med kom-

pletterande verksamhet avses sådan verksamhet som syftar till

att komplettera och stärka kärnverksamheten, t.ex. verksamhet

på Internet. Företagens tilldelning av TV-avgiftsmedel från

rundradiokontot skall i första hand finansiera kärnverksamheten

i företaget men kan också användas för kompletterande verk-

samhet. Programföretagen kan dessutom i begränsad omfattning

bedriva sidoverksamhet. Den kan t.ex. avse försäljning av

program, programidéer och rättigheter och uthyrning av lokaler.

I propositionen anges också att företagen inte bör bedriva någon

sidoverksamhet som riskerar att skada kärnverksamheten eller

som kan uppfattas strida mot de grundläggande principer som

gäller för denna. All sidoverksamhet skall bära sina egna kost-

nader, särredovisas och i övrigt bedrivas på ett konkurrens-

neutralt sätt.

Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag

Riksdagens tillkännagivande

SVT har i en skrivelse till kulturutskottet pekat på oklarheter

med den nuvarande regleringen. Enligt SVT avser punkten 8 i

3

anslagsvillkoren endast rätten att ta betalt av den som tar emot

sändningen för egen räkning medan SVT enligt upphovs-

rättsliga regler har rätt att ta betalt för sändningar som offentlig-

görs för allmänheten av t.ex. restaurangägare. SVT har vidare

anfört att det är oklart vilka riktlinjer som skall gälla för

bedrivande av sidoverksamheter. Mot bakgrund av detta har

riksdagen som sin mening givit regeringen till känna att det

finns ett behov av att närmare analysera och klargöra vissa

aspekter av denna frågeställning (bet. 2005/06:KrU28, rskr.

2005/06:323).

En av de frågor som utskottet anser bör klargöras är vilka

möjligheter SVT har att vidareförsälja rättigheter till offentlig

visning och hur denna verksamhet förhåller sig till den grund-

läggande principen att SVT:s sändningar skall vara tillgängliga

för allmänheten utan villkor om särskild betalning utöver erlagd

TV-avgift. Utskottet framhåller att det är angeläget att regel-

verket inte lägger onödiga hinder i vägen för SVT när det gäller

företagets ställningstagande i upphovsrättsliga frågor.

En annan fråga som utskottet anser behöver klargöras är

gränsdragningen mellan kärnverksamhet och kompletterande

verksamhet å ena sidan och sidoverksamhet å andra sidan.

Utskottet anser att det är angeläget att SVT så snart som

möjligt får klarhet i vilka villkor som skall gälla och att det

därför är av stor betydelse att analysen genomförs skyndsamt.

Vidare anför utskottet att det är önskvärt att regeringen, om

analysen utmynnar i förslag som bör underställas riksdagen,

återkommer med förslag i sådan tid att det finns möjlighet för

riksdagen att behandla ärendet under hösten 2006.

Uppdraget

Utredaren skall analysera och klargöra vilka möjligheter främst

SVT bör ha att vidareförsälja rättigheter till offentligt fram-

förande med hänsyn till den grundläggande principen att sänd-

ningarna skall vara tillgängliga för allmänheten utan villkor om

särskild betalning utöver erlagd TV-avgift. Även de två andra

företagen inom public service-sfären, SR och UR, skall om-

fattas av analysen i den mån det är befogat. De komplikationer i

4

rättighetshänseende som kan bli följden om SVT exempelvis

inte kan begära ersättning för offentligt framförande av TV-

sändningar i restauranger, kaféer o.dyl., skall värderas och

vägas mot den principiella utgångspunkten för finansieringen av

programföretagen.

Gränsdragningen mellan främst SVT:s men även SR:s och

UR:s kärnverksamhet och kompletterande verksamhet å ena

sidan och sidoverksamhet å andra sidan skall belysas i sam-

manhanget, liksom de rättigheter för programföretagen som

följer av bestämmelserna i upphovsrättslagen (1960:729).

Om utredaren bedömer att gällande bestämmelser behöver

förtydligas eller ändras, skall utredaren lägga fram de förslag till

författningsändringar som analysen kan ge anledning till. Eko-

nomiska och andra konsekvenser av eventuella förslag, för

såväl de tre programföretagen som andra aktörer, skall analy-

seras ur ett brett perspektiv och redovisas.

Arbetsformer och redovisning

Utredaren skall ha ingående kontakter med främst SVT men

även med SR och UR samt andra berörda aktörer.

Uppdraget skall slutredovisas senast den 29 september 2006.

(Utbildnings-

och

kulturdepartementet)