Dir. 2007:36

Förutsättningar för att ombilda Statens väg-

Kommittédirektiv

Förutsättningar för att ombilda Statens väg-

och transportforskningsinstitut (VTI) samt

vissa funktioner av Statens institut för

kommunikationsanalys (SIKA) till aktiebo-

lagsform

Dir.

2007:36

Beslut vid regeringssammanträde den 22 mars 2007

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall analysera förutsättningarna för en

ombildning av Statens Väg- och transportforskningsinstitut

(VTI) och vissa funktioner av Statens institut för kommunika-

tionsanalys (SIKA) till bolagsform. Utredaren skall föreslå en

uppdelning och finansiering av verksamheterna som även till-

godoser regeringens behov av analys och stöd samt transport-

sektorns behov av forskning. Utredaren skall utreda och föreslå

en bolagisering av de verksamheter som lämpar sig för att dri-

vas i bolagsform samt föreslå lämplig organisationsform och

hemvist för den övriga verksamheten. Uppdraget skall redovi-

sas senast den 15 juni 2007.

Bakgrund

VTI

VTI är ett internationellt forskningsinstitut inom transportsek-

torn som i dag har 188 anställda. VTI utför tjänster som sträcker

sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveck-

2

ling. Institutet är en uppdragsmyndighet med cirka 80 % extern

finansiering och cirka 20 % förvaltningsanslag direkt över

statsbudgeten. Uppdragsgivarna finns såväl inom offentlig som

privat sektor både nationellt och internationellt. Den forsk-

ningspolitiska propositionen 1993/1994:177 ändrade i flera

hänseenden VTI:s situation. Institutets roll renodlades till att

vara enbart forskningsutförare. Tidigare hade institutet dispone-

rat anslagsmedel för egen forskning och utveckling. Från och

med den 1 juli 1993 skulle forsknings- och utvecklingsarbete

vid VTI ske i form av uppdrag från olika beställare. Detta inne-

bar att anslagsmedlen halverades. På grund av omläggningen av

transportforskningens finansiering har forskningsmedel för

långsiktigt grundläggande transportforskning minskat. Det gör

att VTI:s verksamhet successivt förändrats mot mer tillämpade

forskningsprojekt och utvecklings- och konsultuppdrag. Ansla-

get får sedan några år tillbaka användas till forskning och med-

finansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt. VTI har sitt

huvudsäte i Linköping, myndigheten bedriver även verksamhet

i Borlänge, Göteborg och Stockholm.

SIKA

Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet, DPU,

inrättades under Kommunikationsdepartementet 1993. Ett av

syftet för inrättandet var regeringens behov av att ha tillgång till

fristående analysresurser i förhållande till trafikverken. Det

fanns bland annat behov av ett oberoende underlag för

regeringens bedömning av trafikverkens investeringsplaner. I

budgetpropositionen 1995 gavs DPU ansvaret för den officiella

transportstatistiken. År 1995 ombildades DPU till Statens

institut för kommunikationsanalys som i dag har knappt 30

anställda. Myndigheten är sorterad under Näringsdepartementet.

SIKA:s uppgifter är enligt instruktionen att svara för över-

gripande analyser inom kommunikationssystemet och för ana-

lyser av effekter av åtgärder inom transportsystemen i syfte att

uppnå det transportpolitiska målet. SIKA är också statistikan-

svarig myndighet för den officiella statistiken inom transport-

och kommunikationsområdet. Verksamheten inom SIKA styrs

3

av regeringens transportpolitik, IT-politik samt politiken för

forskning och analys. SIKA har även en ledande och samord-

nande roll för bland annat den långsiktiga infrastrukturplane-

ringen.

SIKA skall enligt regeringsbeslut

(N2005/3796/IR) som en

följd av det försvarspolitiska beslutet 2004, omlokaliseras till

Östersund senast den 15 april 2007. Omlokaliseringen är slut-

förd.

Behov av översyn

Det är olämpligt att myndigheter bedriver affärsverksamhet i

konkurrens med privata aktörer på en öppen marknad. Risken

för korssubventioner av uppdragsverksamhet är stor vilket kan

leda till konkurrenssnedvridande effekter på marknaden. Mot

bakgrund av detta anser regeringen att utredaren skall se över

förutsättningarna för att bolagisera hela eller delar av verksam-

heterna på VTI och eventuellt vissa funktioner på SIKA.

Konkurrensverket har vid olika tillfällen framfört till

Näringsdepartementet att det behöver skapas bättre garanti för

konkurrensneutralitet och att BU-modellen är förenad med flera

problem som innebär att det finns risker för att konkurrensen

begränsas till nackdel för det allmänna och medbor-

gare/konsumenter. Statskontoret har framfört att VTI konkurre-

rar med såväl större som mindre konsultföretag som erbjuder

transporttekniska utredningar och analyser.

Uppdraget

Utredaren skall utreda och föreslå en bolagisering av de verk-

samheter som lämpar sig för att drivas i bolagsform samt före-

slå lämplig organisationsform och hemvist för den övriga verk-

samheten.

4

Utredaren skall göra följande:

• Lämna förslag på vilken eller vilka delar av

verksamheterna som lämpar sig för bolagisering i

form av ett bolag samt analysera förutsättningarna

för att bolaget långsiktigt skall överleva på egna

meriter.

• Belysa konsekvenser för den verksamhet som inte

lämpar sig för bolagisering, anslagsbehov både på

kort och lång sikt.

• Föreslå kapitalstruktur för det nya bolaget för

finansiering av bolagets verksamhet samt föreslå

bolagets uppdragsbeskrivning som kan ligga till

grund för bolagsordningen och ge förslag på eko-

nomiska

mål.

• Analysera verksamhetens rörelserisk och värdera

den verksamhet som utredaren föreslår skall bolagi-

seras.

• Redovisa organisatoriska, personalmässiga och eko-

nomiska konsekvenser av en bolagisering inklusive

bedöma storleken på framtida pensionsskuld för

bolaget och hur den ska finansieras.

• Ta fram en handlingsplan för bolagiseringsproces-

sen.

• I den mån anslagsbehov finns vid en eventuell

kapitalisering särskilt belysa konsekvenser kring

EU:s statsstödsregler om lagen (1992:1528) om

offentlig upphandling (LOU) samt identifiera

eventuella legala hinder och restriktioner.

• Genomföra en omvärldsanalys för den marknad som

bolaget kommer att verka på. Omvärldsanalysen bör

omfatta identifiering av konkurrenter, marknadsan-

delar, ägande samt efterfrågan från olika kundseg-

ment. Utifrån omvärldsanalysen skall utredaren

undersöka hur marknaden fungerar och fastställa

eventuella behov av ett fortsatt statligt åtagande. Vid

utvecklingen av analysen skall utredaren beakta för-

delar och nackdelar med ett offentligt åtagande på

5

marknaden och redovisa en långsiktigt hållbar lös-

ning för det offentliga.

• Synliggöra eventuella operativa problem och möjlig-

heter när det gäller t.ex. skilda företagskulturer, IT-

system, synergier, bemanning, kompetensförsörj-

ning, avtal med kunder och leverantörer.

Uppdragets genomförande och tidsplan

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer

informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra syn-

punkter. VTI och SIKA skall bistå utredaren i hans arbete.

Utredaren skall tillsammans med SIKA och VTI ge de anställda

kontinuerlig information. Utredaren skall utnyttja tillgängliga

stödresurser, t.ex.

Riksrevisionen och Ekonomistyrnings-

verket. Utredningsarbetet skall genomföras i kontakt med

Kommittén för översyn av den statliga förvaltningens uppgifter

och organisation (dir 2006:123), Flygplatsutredningen (dir

2006:60) samt eventuellt kommande utredningar inom

infrastrukturområdet. Utredaren skall också beakta den

omstrukturering i Irecogruppen som genomförs av industri-

forskningsinstitutet vad avser ägande, struktur och finansiering.

Utredaren skall fortlöpande föra en dialog med och informera

Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Förslagets konsekvenser skall redovisas i relevanta delar

enligt vad som anges i 14 och 15 §§kommittéförordningen

(1998:1474), varvid särskild vikt skall läggas på statens kostna-

der och intäkter samt samhällsekonomiska konsekvenser i

övrigt. Utredaren skall lämna förslag till de författningsänd-

ringar som utredaren bedömer vara nödvändiga.

Den särskilda utredaren skall redovisa sitt betänkande senast

den 15 juni 2007.

Regeringen planerar att senare besluta om tilläggsdirektiv när

det gäller förberedelser för att genomföra bolagiseringen.

(Näringsdepartementet)