Dir. 2007:62

Tilläggsdirektiv till IT-förfalsknings-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till IT-förfalsknings-

utredningen (Ju 2005:05)

Dir.

2007:62

Beslut vid regeringssammanträde den 3 maj 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 juni 2005

(dir. 2005:68) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en

särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av de brott i

14 och 15 kap.brottsbalken som berör urkunder. Utredaren

skulle bl.a. överväga om IT-utvecklingen borde föranleda en

förändrad utformning av reglerna i de nämnda kapitlen samt –

om så krävdes – lämna förslag till hur en ny reglering borde

utformas. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast

den 29 juni 2007.

Utredningen har antagit namnet IT-förfalskningsutredningen

(Ju 2005:05).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget skall i stället redovisas

senast den 31 oktober 2007.

(Justitiedepartementet)