Dir. 2007:81

Tilläggsdirektiv till Resursutredningen (U 2004:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Resursutredningen

(U 2004:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 april 2004 gav dåvarande chefen för Utbildningsdepartementet en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av resurstilldelningssystemet för den grundläggande högskoleutbildningen (dir. 2004:49). Utredaren har fått tilläggsdirektiv (dir. 2005:24, dir. 2005:73 och dir. 2006:29).

Ett delbetänkande redovisades i maj 2005 (SOU 2005:48). Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2007.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget skall i stället redovisas senast den 1 november 2007.

(Utbildningsdepartementet)